Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 132: Ὑπ’ ὄψιν τοῦ κ. Βορίδη


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 132

Συνεργάτης μας, παρότι βρίσκεται πολύ πιό κοντά στα νιᾶτα παρά στά γηρατιά, εἶχε τήν μεγάλη κακοτυχία νά προσβληθῆ ἀπό τήν σκλήρυνση κατά πλάκας. Τήν ἀντιπαλεύει σθεναρά γιά νά τήν σταματήση, ἀλλά ἡ βάδισή του δέν εἶναι εὔκολη καί τό ἀνέβασμα καί τό κατέβασμα μιᾶς σκάλας τοῦ εἶναι ἐπίπονο.
Πῆγε προχθές στόν Εὐαγγελισμό γιά νά πάρη τήν συνταγή, πού λειτουργεῖ ὡς διατακτική, τῶν ἐνέσεων πού κάνει κάθε μήνα. Ἄλλοτε ἦταν ὑποχρεωμένος νά πηγαίνει κάθε μήνα γιά νά τοῦ δώσουν τήν συνταγή. Μετά ὁρίστηκε, ὅτι μπορεῖ νά παίρνει τήν συνταγή γιά ἕνα τρίμηνο, ἀλλά τίς ἐνέσεις πρέπει νά τίς προμηθεύεται κάθε μήνα. Ἐκ παραλλήλου ἴσχυσε ἡ δυνατότητα νά παίρνεις τήν συνταγή γιά ἕνα δίμηνο καί νά προμηθεύεσαι κατόπιν μονοκοπανιᾶ τίς ἐνέσεις καί νά γλιτώνεις δύο ὀρθοστασίες καί τήν ἀναμονές. Τήν λύση αὐτή προτίμησε ὁ φίλος μας.
Γιά νά πάρη τήν συνταγή ἐπειδή ἡ ἁρμόδια ὑπηρεσία εἶναι στό ὑπόγειο τοῦ παλαιοῦ κτιρίου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στό ὁποῖο δέν πάει ἀσανσέρ, κατέβηκε καί ἀνέβηκε μέ τά πόδια τίς σκάλες, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε κάνει τήν οὐρά, στό ἀπάνω πάτωμα, γιά νά βγάλη εἰσιτήριο. Ἀλλά ἐκεῖ ἔμαθε, ὅτι ἡ διαδικασία εἶχε πάλι ἀλλάξει καί θά ἔπρεπε νά πάη στήν Πολυκλινική ἐπί τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς γιά νά παραλάβη τήν συνταγή. Ἡ γιατρός τῆς Πολυκλινικῆς τοῦ ἔδωσε τήν συνταγή, ἀλλά τοῦ εἶπε, ὅτι τίς ἐνέσεις δέν θά μποροῦσε νά παραλάβη ἀπό τό γειτονικό φαρμακεῖο τοῦ ΕΟΠΠΥ στήν ὁδό Ἁγ. Κωνσταντίνου.
Τό σύστημα εἶχε μεταβληθῆ καί τίς ἐνέσεις χορηγοῦσαν τρία ἄλλα φαρμακεῖα. Ἕνα στό Μαροῦσι, ἄλλο στόν Πειραιᾶ καί ἕνα τρίτο στήν Καλλιθέα. Προτίμησε τό φαρμακεῖο στήν Καλλιθέα, γιατί ἦταν τό κοντινότερο καί ὑπέστη τό ἀνεβοκατέβασμα τῆς κλίμακας τοῦ μετρό στήν Ὁμόνοια καί τοῦ σταθμοῦ στήν Καλλιθέα γιά νά πάη στήν ὁδό Δαβάκη, ὅπου εἶναι τό φαρμακεῖο τοῦ ΕΟΠΠΥ πού δίνει τίς ἐνέσεις. Εὐτυχῶς τό πρόφτασε ἀνοικτό, διότι κλείνει στίς 2.00.
Ἡ περιπέτεια αὐτή τόν ὑποχρέωσε νά πάρη ἄδεια ἀπό τήν δουλειά του καί τοῦ πῆρε ἀπό τίς 10 τό πρωϊ μέχρι τίς 1.30΄ τό ἀπομεσήμερο. Σέ δύο μῆνες θά ἐπαναλάβη τά ἴδια, ἄν δέν ἀλλάξη πάλι ἡ διαδικασία.
Παραμένει τό ἐρώτημα πῶς ὁ ὑπουργός Ὑγείας κ. Βορίδης καταφέρνει νά κάνει τόσο περίπλοκα, πράγματα τόσο ἁπλᾶ. Τουλάχιστον ἄς παρέμενε ἁρμόδιο τό φαρμακεῖο τοῦ ΕΟΠΠΥ (τό ὁποῖο ἔχει ἐπικεντρωθῆ σέ ἄλλες συνταγές) στήν Ἁγ. Κωνσταντίνου πού εἶναι δίπλα στήν Πειραιῶς. Ἄς συνειδητοποιήσει ὁ κ. ὑπουργός ὅτι τό ζήτημα ἀφορᾶ ἄτομα μέ κινητικά προβλήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου