Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Πασχαλινές εὐχές


Ἡ Ἐφημερίδα τοῦ ΚΣΜ στέλνει στά Μέλη καί στούς Φίλους του τίς πιό καλές εὐχές της γιά τό Πάσχα. Καίρια εἶναι ἡ εὐχή νά ἀναστηθῆ ἡ Πατρίδα μας πού τήν ἔχουν χώσει στό χῶμα.

ὁ Ἐφημεριδογράφος
Δροσόπουλος

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Γράμμα 639: Ἡ ἀναβίωση τῆς ἀκροδεξιᾶς στήν Αὐστρία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 639/Δευτέρα 25.04.2016
 
Ἡ ἀναβίωση τῆς ἀκροδεξιᾶς στήν Αὐστρία
 
Στήν Αὐστρία τοῦ Μεσοπολέμου πήγαιναν ὅλα ἄσχημα. Οἱ νικητές εἶχαν ἀποσπάσει ἀπό τήν διαλυθεῖσα αὐτοκρατορία της τήν Τσεχία μέ τήν ὑψηλή βιομηχανική της παραγωγή καί τήν Οὑγγαρία, τόν σιτοβολώνα της. Ἡ Αὐστρία, γιά νά ἐπιβιώση, συνῆψε δάνειο ἀπό τήν ΚΤΕ, ἡ ὁποία τῆς ἐπέβαλε οἰκονομίες πού χαμήλωσαν τό βιοτικό της ἐπίπεδο.
Στήν πολιτική ζωή ἐπεκράτησαν τρία κόμματα ἀπό τά ὁποῖα το καθένα διέθετε τόν ἰδιωτικό στρατό του: Τό μεγαλογερμανικό πού προσέβλεπε στήν ἐπανένωση τῆς Αὐστρίας μέ τήν Γερμανία, τῶν ὁποίων ὁ διαχωρισμός εἶχε ἐπιβληθῆ κατά τήν λήξη τῶν ναπολεοντείων πολέμων καί πού θά ἔκανε τώρα τήν Αὐστριακή Δημοκρατία οἰκονομικά βιώσιμη. Τό Σοσιαλδημοκρατικό πού ἐπρέσβευε τήν κοινωνική ἐπανάσταση, ἀλλά περιφρουροῦσε τήν φιλελεύθερη δημοκρατία. Καί τό Καθολικό πού εἶχε γιά πρότυπο τό φασιστικό καθεστώς τῆς Ἰταλίας. Τό 1934 ἦρθαν σέ αἱματηρή σύγκρουση στήν Βιέννη καθολικοί καί σοσιαλιστές. Οἱ πρῶτοι διέθεταν τό κρατικό στράτευμα μέ τό πυροβολικό του καί ἐπεκράτησαν ἐγκαθιστῶντας ἀνοικτή δικτατορία. Μέ ἀνύπαρκτη τήν ἐθνική ἑνότητα, ἡ Γερμανία τοῦ Χίτλερ κατέλαβε μέ ἕναν στρατιωτικό περίπατο τήν Αὐστρία, τήν ὁποία τεμάχισε καταργῶντας ἀκόμη καί τό ὄνομα της.
Στήν μεταπολεμική Αὐστρία πήγαιναν ὅλα καλά. Στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως καθολικοί καί σοσιαλιστές εἶχαν συνειδητοποιήσει ὅτι τό κοινό συμφέρον ἀξίζει περισσότερο ἀπό τίς κομματικές διαφορές. Συγκρότησαν λοιπόν ¨κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμοῦ¨. Ἀνάλογα μέ τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν ἄλλαζαν μέ ἤρεμη διαπραγμάτευση ὁ πρωθυπουργός καί 1-2 ὑπουργοί. Μέ διπλωματική ἐπιδεξιότητα κήρυξαν ὡς περιουσία τοῦ αὐστριακοῦ κράτους τίς ἐπενδύσεις πού εἶχε κάνει στό ἔδαφος του ἡ Γερμανία κατά τό διάστημα στό ὁποῖο τήν κατεῖχε, προκειμένου, μέ τήν στήριξη τῶν Δυτικῶν, νά ἐμποδίσουν τήν κατάσχεσή των ὡς πολεμική ἀποζημίωση ἀπό τούς Ρώσους. Μέ τά ἔσοδα αὐτῶν τῶν ἐπενδύσεων καί τήν βοήθεια τοῦ Σχεδίου Μάρσαλ ἡ Αὐστρία ἀνασυγκροτήθηκε καί ἔγινε μιά εὐημεροῦσα χώρα.
Εὐτύχησε νά ἀποκτήσει ὑπουργό τῶν ἐξωτερικῶν ἕναν διπλωμάτη ὁλκῆς, τόν Μπροῦνο Κράισκυ. Ἐκεῖνος μέ πολύ λεπτές διαπραγματεύσεις μέ τήν Μόσχα ἐπέτυχε μιά συνθήκη, μέ τήν ὁποίαν ἀπεχώρησαν ἀπό τήν Αὐστρία καί οἱ τέσσερις στρατοί τῶν νικητῶν. Τό τίμημα της ἦταν ἡ διά παντός οὐδετεροποίηση της. Αὐτό ἑρμηνεύθηκε καταλλήλως, ὅτι ἀποτελεῖ ὑποχρέωση στρατιωτικῆς οὐδετερότητας, πού δέν ἐμποδίζει τήν Αὐστρία νά ἀνήκει πολιτικά στήν Δύση. Ἔτσι προσχώρησε σέ ὅλους τούς ὀργανισμούς τῆς διευρωπαϊκῆς ἑνότητας. Ἀπέκτησε τεράστιο διεθνές κύρος. Ὁ πρόεδρος τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος Μπροῦνο Πίττερμαν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς καί ἀπό τήν θέση αὐτή πρωτοστάτησε στόν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς Χούντας πού εἶχε καταλάβει τήν ἐξουσία στήν Ἑλλάδα. Ἐπικεφαλῆς τῆς σοσιαλιστικῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας στήν συνέλευση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης ἦταν ὁ Κάρλ Τσέρνετς, ὁ ὁποῖος ἐπέρασε τήν σύσταση πρός τούς ὑπουργούς του νά ἀποβάλουν ἀπό αὐτό τήν χουντική κυβέρνηση. Ἡ σύσταση ἔγινε ἀποδεκτή. Μόνο στό ΝΑΤΟ δέν θέλησε νά προσχωρήση ἡ Αὐστρία διότι ἐκεῖνο τήν προστάτευε οὔτως ἤ ἄλλως, ἐνῶ θά ἀποτελοῦσε ἡ προσχώρηση της πρόκληση γιά τήν Ρωσία.
Ὁ περινούστατος Κράισκυ, πρωθυπουργός πλέον, ἔκρινε, ὅταν πλειοψήφησε τό Σοσιαλιστικό Κόμμα τό 1969, ὅτι δέν χρειαζόταν γιά τήν συντήρηση τοῦ ὁμαλοῦ πολιτικοῦ βίου ἡ συγκυβέρνηση μέ τούς καθολικούς. Καί ἔκανε τό ἀπίθανο τόλμημα, αὐτός ἕνας ἑβραῖος, νά προσλάβη στήν κυβέρνηση τούς μεγαλογερμανούς οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐγκρίνει τήν φρικώδη ἐξόντωση τῶν ὁμοδόξων του. Στόχος του ἡ δημοκρατία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα νά γίνουν αὐτονόητη πραγματικότητα γιά ὅλα τά κόμματα.

Ἕνας ἔνθερμος θιασώτης τῆς ἐθνικῆς ὁμοψυχίας καί ἐντόνως φιλέλλην, ὁ Χάιντς Φίσερ ἐξελέγη τό 2005 πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί κατόπιν ἐπέτυχε καί μία δεύτερη θητεία. Τρίτη δέν ἐπιτρέπει τό σύνταγμα. Οἱ λαοί ὅταν περάση μεγάλο διάστημα ξεχνοῦν ἐκεῖνα πού εἶχαν τραβήξει πρίν καί ἐπικεντρώνονται στά νέα προβλήματα. Στό πρῶτο δημοψήφισμα γιά τήν ἀνάδειξη νέου προέδρου προηγήθηκε σέ ψήφους ὁ ἀκροδεξιός Νόρμπερτ Χόφερ. Θά γίνη ἐπαναληπτικό δημοψήφισμα μεταξύ τῶν δύο πρώτων, γιά τοῦ ὁποίου τρέμομε τό ἀποτέλεσμα.

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Γράμμα 638: 21η Ἀπριλίου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 638/Τετάρτη 20.04.2016
 
21η Ἀπριλίου
 
Τίς προσεχεῖς ἡμέρες ἕνας αὐτοσχέδιος θίασος θά ὀπτικοποιήση σέ διάφορα στέκια τῆς Ἀθήνας ἰδέες καί νοήματα ἀπό τό βιβλίο «Ὁ Ἀγῶνας μου» του Χίτλερ. Στό τερατῶδες ἔγκλημα πού διέπραξε ὁ Χίτλερ κατά τῆς ἀνθρωπότητας, οἱ Ἕλληνες δέν εἴχαμε καμμία συμμετοχή καί δέν μᾶς ἔχει ἀφήσει τύψεις. Αὐτοί λοιπόν πού θά πᾶνε στίς παραστάσεις, θά πᾶνε ἁπλῶς καί μόνον γιά νά ψυχαγωγηθοῦν.
Ἐνῶ αὔριο κλείνουν 49 χρόνια ἀπό τό ἐγκληματικό πραξικόπημα τῆς Χούντας, γιά τό ὁποῖο ὑπήρξαμε πλήρως ὑπεύθυνοι ἔχοντας καλλιεργήσει ἀβυσσαλέα μίση μεταξύ μας, τά Μ.Μ.Ε. προτίμησαν νά θάψουν κάτω ἀπό το χαλί τήν ἐνοχή μας.

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Γράμμα 637: Ἐσωκομματική δημοκρατία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 637/Τρίτη 19.04.2016
 
Ἐσωκομματική δημοκρατία
 
Ἐπειδή οἱ νεολαῖες των κομμάτων ἀπευθύνονται σέ ἀνθρώπους πού ἡ ἡ λικία τους τούς κάνει νά πιστεύουν ὅτι ἔχουν περισσότερη πολιτική σκέψη ἀπό τούς παλαιούς, τά Κόμματα παρέχουν στίς Νεολαῖες τους ἐκτεταμένη αὐτοτέλεια. Πού ἐξάπτει φιλοδοξίες καί προσελκύει μέλη.
Ἀλλά ὅλα ἔχουν κάποια ὅρια. Τό συνέδριο τῆς ΟΝΝΕΔ ἀπό τήν Παρασκευή τό βράδυ ὥς τή νύχτα τοῦ Σαββάτου ἀναλώθηκε στήν ἐπίθεση τῆς πλειοψηφίας του κατά τῆς γραμμῆς τοῦ κόμματος καί στήν ὑπεράσπισή της ἀπό τήν μειοψηφία. Δέν ὑπήρχε περαιτέρω χρόνος γιά συζήτηση, διότι πολλοί σύνεδροι ἔπρεπε νά φύγουν γιά νά πᾶνε στίς συνελεύσεις τῶν τοπικῶν ὀργανώσεων τῆς Ν.Δ. Τό συνέδριο τῆς ΟΝΝΕΔ τελείωσε μέ μία ἐξόφθαλμα ἀντικανονική ψηφοφορία.
Ἡ κομματική κρίση παραμένει. Παραιτήσεις, ἀποχωρήσεις, διαγραφές. Στίς μέρες πού ἡ Ν.Δ. ἀγωνίζεται νά πείση τήν κοινή γνώμη ὅτι θά κυβερνήση καλύτερα ἀπό τήν τωρινή κυβέρνηση, ἡ νεολαία της ἔδειξε ὅτι τῆς ἀμφισβητεῖ αὐτή τήν ἱκανότητα. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχει ὑποστεῖ ἕνα βαρύ πλῆγμα. Θά πρέπει, γιά νά ἀποκαταστήση τήν ὁρμή πού εἶχε λάβει ἡ Ν.Δ., νά τῆς τονώση τήν ἐσωκομματική δημοκρατία. Πού δεσμεύει ὄχι μόνον τόν Ἀρχηγό, ἀλλά καί τά μέλη στόν σεβασμό τῶν ἀποφάσεων τῆς πλειοψηφίας.

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Γράμμα 636: Τό μάρμαρο θά πληρώσουν οἱ ἀρχαῖοι

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 635/Τετάρτη 13.04.2016
 
Τό μάρμαρο θά πληρώσουν οἱ ἀρχαῖοι
 
Χθές τό πρωϊ οἱ Ἀθηναῖοι ἔμειναν ἄναυδοι ἀπό τίς πτήσεις τεσσάρων μαχητικῶν ἀεροπλάνων, δύο ἀμερικανικῶν καί δύο δικῶν μας, ἀνάμεσα στούς λόφους τῆς πόλης τους μέ ἰλιγγιώδη ταχύτητα καί ἐκκωφαντικό θόρυβο. Ὅτι δέν ἐπρόκειτο γιά ἀνάσχεση μιᾶς τουρκικῆς παραβίασης τοῦ ἐναερίου χώρου μας, οἱ ὁποῖες ἔχουν πολλαπλασιαστῆ τελευταῖα, ἔγινε φανερό ἀπό τό ὅτι δέν ἀντηλλάγησαν πυρά. Οὔτε γιά Ἐθνική Ἑορτή, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει στό καλαντάρι μέχρι τόν Ὀκτώβριο.
Σήμερα τό πρωί τό ΓΕΑ μᾶς ἔδωσε τήν ἐξήγηση: ἐπρόκειτο γιά τήν λήψη φωτογραφιῶν καί βίντεο γιά νά δοῦν σέ ὅλο τόν κόσμο πώς τό ΝΑΤΟ συνεχίζει τίς ἀσκήσεις του (τήν ἴδια ὥρα γίνονταν σέ διάφορα μέρη) καί εἶναι ἕτοιμο γιά τά πάντα. Ἔτσι τέθηκε ἀπό τήν κυβέρνηση μας κατά μέρος ἡ ἀπό πολλά χρόνια ἀπαγόρευση τῆς πτήσης καί σέ μεγάλο ὕψος πάνω ἀπό τήν Ἀθήνα γιά νά μήν κλονίζουν μέ τόν κραδασμό τοῦ ἀέρα πού προκαλοῦν τήν σταθερότητα τῶν κιόνων τοῦ Παρθενώνα. Ἄν πρόκειται γιά τό ΝΑΤΟ, τά παλιά μάρμαρα θά μᾶς ἐμποδίσουν;
Ὁ πρωθυπουργός μας ἔχει μεταλλαχθῆ τελευταίως σέ Νατοϊκό πιό ἐνθουσιώδη καί ἀπό τόν κ. Καμμένο.

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Γράμμα 635: Οἱ ἄλλοι «ἀλληλέγγυοι»

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 635/Δευτέρα 11.04.2016
 
Οἱ ἄλλοι «ἀλληλέγγυοι»
 
Πολλοί δέν περίμεναν νά γίνουν κυβέρνηση οἱ συριζαῖοι γιά νά ἀντιληφθοῦν τίς διαθέσεις τους ἀπέναντι στήν ἐλευθεροτυπία. Τίς πρόδιδαν τόσο τό παρελθόν τους σέ διάφορους κομματικούς ἤ μή σχηματισμούς μέ ὁλοκληρωτική ἰδεολογία, ὅσο καί οἱ κατά καιρούς πράξεις πολλῶν ἀπό αὐτούς. Γιά παράδειγμα, εἶναι ἀσύμβατη ἡ ἀρχή τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης ἀπόψεων μέ τόν “μέ τό ἔτσι θέλω” ἀποκλεισμό μαθητῶν καί καθηγητῶν ἀπό τά μαθήματα ἑνός σχολείου. Τίς πρόδιδαν καί οἱ ἀνεπιφύλακτες συμπάθειες πρός καθεστῶτα πού πρωταγωνιστοῦν στή φίμωση τοῦ Τύπου.
Μέ αὐτά τά δεδομένα γιά αὐτούς πού δέν ἐθελοτυφλοῦσαν δέν ἀποτέλεσαν ἔκπληξη οἱ μεθοδευμένες προσπάθειες τῆς κυβέρνησης νά ἐλέγξη μέ διάφορους τρόπους (ὅπως μέ τόν περιορισμό τῶν ἰδιωτικῶν καναλιῶν τῆς τηλεόρασης) τήν ροή τῶν πληροφοριῶν ἤ οἱ ἐμπαθεῖς ἐπιθέσεις τῶν στελεχῶν της κατά δημοσιογράφων και ἄλλων προσώπων πού ἐκφράζουν ἀπόψεις πού δέν εἶναι ἀρεστές στούς “μεγάλους ἀδελφούς”.
Ὅπως δέν ἀποτέλεσε ἔκπληξη ἡ συνδρομή πού τῆς παρέχουν οἱ διάφοροι “ἀλληλέγγυοί” της. Ὅπως ἡ Ε.Σ.Η.Ε.Α. πού διαγράφει δημοσιογράφους ἐπειδή τόλμησαν νά πάρουν θέση διαφορετική ἀπό αὐτή τῶν κομματικῶν “πατερούληδων” ἤ ἡ πρυτανική ἀρχή Α.Ε.Ι. πού διέταξε ἔρευνα ἐναντίον ἰνστιτούτου τοῦ ἱδρύματος πού ἔπεσε κάπως ἔξω στίς δημοσκοπήσεις του ἤ τῆς ὁμάδας «Ρουβίκωνας» πού τά ἔκανε γυαλιά-καρφιά στά γραφεῖα ἐντύπου πού δέν τούς εἶναι ἀρεστό. Ἄλλωστε, οἱ τελευταῖοι (καί οἱ διάφοροι “ὁμοϊδεάτες καί ὁμότεχνοί” τους) ἔχουν παράδοση σέ ἀτιμώρητες βιαιοπραγίες στίς ὁποίες προβαίνουν λόγω τῆς μισαλλοδοξίας τους.

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Γράμμα 634: 6η Ἀπριλίου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 634/Τετάρτη 06.04.2016
 
6η Ἀπριλίου
 
Στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940 δώσαμε στόν κόσμο τήν πρώτη νίκη κατά τοῦ φασισμοῦ. Στίς 6 Ἀπριλίου 1941 παρασύραμε τόν φασισμό στόν δρόμο τῆς ὁλικῆς καταστροφῆς του. Ἔτσι, ἐνῶ ἡ σημερινή ἐπέτειος δέν ἔχει τήν ρομαντική αἴγλη τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, τό ἀποτέλεσμά της εἶναι ἀσύγκριτα μεγαλύτερο.
Γιά νά ἐπιτεθοῦν κατά τῆς Ρωσίας οἱ Γερμανοί, πού ἦταν ὁ βασικός στόχος τοῦ πολέμου τοῦ Χίτλερ, ἔπρεπε νά ἐξασφαλίσουν πρῶτα τά νῶτα τους ἀπό ἕναν ἑλληνικό ἀντιπερισπασμό. Χρειάστηκαν, λοιπόν, νά πραγματοποιήσουν μία ἐκστρατεία στήν Βαλκανική πού τούς ἔφθειρε πολύτιμες δυνάμεις καί νά ἀναστείλουν ἐπί πολύτιμες ἀνοιξιάτικες ἑβδομάδες τήν ἐξόρμησή τους πρός ἀνατολάς. Ὄταν ἔφθασαν μπροστά στήν Μόσχα φοροῦσαν ἀνοιξιάτικες στολές. Οἱ καταστροφές πού ὑπέστησαν ἀπό τόν ρωσικό χειμῶνα συναθροίστηκαν στήν ἄνευ προηγουμένου τελική ἦττά τους.
Ἡ 6η Ἀπριλίου θά ἔπρεπε λοιπόν νά ἑορτάζεται ὡς ἡ κορωνίδα τῆς παγκόσμιας πάλης κατά τοῦ φασισμοῦ. Ἐπί κάμποσα χρόνια ὅλοι ἀνυμνούσαν τόν καθοριστικό χαρακτῆρα τῆς ἑλληνικῆς συμβολῆς. Ὕστερα ἄρχισε νά ἀραιώνη ὁ ἔπαινος, διότι δέν ἀρέσει στούς λαούς ἡ ἀναγνώριση ὑποχρεώσεων πρός ἕναν ἄλλο λαό, ἰδίως ὅταν αὐτός εἶναι μικρός καί ἔχει ἀνάγκη ξένης βοήθειας.
Γιά μᾶς ἡ ἀπόδοση τιμῆς στήν 6η Ἀπριλίου ἀποτελεί τήν ὀφειλή μας πρός αὐτούς πού θυσιάστηκαν γιά τήν πραγματοποίησή της καί τήν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀδάμαστης θέλησης πού ἀναδύεται ἀπό τήν ψυχή τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὅταν οἱ συνθῆκες φαίνονται ἀπελπιστικές.

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Γράμμα 633: Γαλήνη στά βορειοδυτικά σύνορα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 633/Τρίτη 05.04.2016
 
Γαλήνη στά βορειοδυτικά σύνορα
 
  κατάρρευση τοῦ κομμουνιστικοῦ μπλόκ σάρωσε καί τό παραπέτασμα πού χώριζε τήν Ἀλβανία ἀπό τήν Ἑλλάδα. Χιλιάδες Ἀλβανοί ἔχουν πλέον ἐγκατασταθῆ ἐδῶ, τά παιδιά τους φοιτοῦν στά ἑλληνικά σχολεῖα καί εἶναι στόν δρόμο τοῦ ἐξελληνισμοῦ τους, τόν ὁποῖον εἶχαν διανύσει τούς προηγούμενους αἰῶνες οἱ Ὑδραῖοι, οἱ Σπετσιῶτες, οἱ Αἰγινῆτες.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά στήν Ἀλβανία ὑπάρχει μιά ἰσχυρή ἑλληνική μειονότητα, οἱ Βορειοηπειρῶτες, καί εἶναι διπλή ἡ πολιτιστική γέφυρα πού ἑνώνει τίς δύο χῶρες. Μ’ὅλα ταῦτα ἐξακολουθεῖ καί ἡ μέν καί ἡ δέ νά τρέφη προκαταλήψεις καί ἄγνοιες γιά τήν ἄλλη.
Χθές λοιπόν ἔκανε μιά ἐμπεριστατωμένη διάλεξη γιά ὅλα αὐτά τά ζητήματα σέ δευτεριάτικη συγκέντρωση τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν ὁ κ. Τηλέμαχος Κώτσιας, βορειοπειρώτης λογοτέχνης, μέ τίτλο τῆς ὁμιλίας του «Ἕλληνες καί Ἀλβανοί δύο συγγενεῖς λαοί, ἀλλά τόσο ἄγνωστοι». Καθώς ἔχει φοιτήσει στήν Ἀλβανία, ἀπάντησε μέ εὐκολία στά ἐρωτήματα τοῦ ἀκροατηρίου. Εἶχε στείλει τήν πρόσκληση τοῦ ΚΣΜ γιά τήν διάλεξή του στήν ἀλβανική πρεσβεία καί ἐκείνη ἀνταποκρίθηκε ἐπί ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου. Τήν ὁμιλία παρακολούθησε ὁ ἴδιος ὁ ἀλβανός πρέσβυς κ. Dashnor Dervishi, πού ἔφερε μαζί του διερμηνέα γιά νά μήν χάση λέξη. Καί ζήτησε νά μιλήση καί ἐκεῖνος. Εἶπε σταράτα πράγματα ἀπό τά ὁποῖα καταφαίνεται, ὅτι προβλήματα σάν αὐτά πού ἀντιμετωπίζουμε μέ τήν FYROM εἶναι ἀδιανόητο νά ἀνακύψουν στίς σχέσεις μας μέ τά Τίρανα.

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Γράμμα 632: Τό Βελγικό Φεστιβάλ στήν Ἀθήνα καί τήν Ἐπίδαυρο ματαιώθηκε

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 632/Δευτέρα 04.04.2016
 
Τό Βελγικό Φεστιβάλ στήν Ἀθήνα καί τήν Ἐπίδαυρο ματαιώθηκε
 
Ἡ κυβέρνηση ἐτούτη ἔχει ὅλα τά ἐλαττώματα τοῦ κόσμου, ἀλλά μᾶς προσφέρει ἀπίθανες εὐκαιρίες νά εὐθυμοῦμε.
Ὁ ὑπουργός πολιτισμοῦ Ἀριστείδης Μπαλτᾶς διόρισε διευθυντή τοῦ Φεστιβάλ Ἀθηνῶν καί Ἐπιδαύρου τόν Βέλγο καλλιτέχνη (;) Γιάν Φάμπρ. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ὄντας ἀκατατόπιστος στήν ἑλληνική πραγματικότητα, δήλωσε ὅτι θά χρησιμοποιοῦσε βέλγικους θιάσους!! Ὁ προϊστάμενος ὑπουργός του προσπάθησε νά τόν διασώση, λέγοντας ὅτι θά χρησιμοποιηθοῦν καί Ἕλληνες. Ἀλλά ὁ ἑλληνικός καλλιτεχνικός κόσμος ἦταν ξεσηκωμένος. Ὑποδέχθηκαν μέ ἔντονες ἀποδοκιμασίες τόν ὑποψήφιο θαυματουργό καί τόν ἐξανάγκασαν σέ δύο ἡμέρες νά καταθέση τήν ἐντολή.

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Γράμμα 631: Ἀφιξαναχωρήσεις

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 631/Κυριακή 03.04.2016
 
Ἀφιξαναχωρήσεις
 
Λαθρομετανάστες ἐπαναπροωθοῦνται στήν Τουρκία. (Ὁ Ἐρντογάν ἐπέτυχε τελικά νά δημιουργήση ἕνα πρόσθετο εἰσόδημα γιά τήν χώρα του.) Μόνο πού αὐτοί πού φεύγουν εἶναι λιγώτεροι ἀπό αὐτούς πού ἔρχονται.
Κάθε μέρα στά γειτονικά πρός τά μικρασιατικά παράλια νησιά μας βγαίνουν νέα μπουλούκια πού θά ζητήσουν ἄσυλο γιά νά τούς δώσουμε ταξειδιωτικά ἔγγραφα μέ προορισμό τήν χρυσοτόκο Γερμανία. Ὁ τουρισμός μας ἔχει ρημάξει ἀπό τούς καταυλισμούς των καί τό δημόσιο ταμεῖο αἱμορραγεῖ γιά τήν διατροφή των. Ἡ πολυβραβευμένη ἠθοποιός Βανέσσα Ρέντγκραίηβ, διακεκριμένη ἀκροαριστερή ἀκτιβίστρια, πάει ἀπό κανάλι σέ κανάλι γιά νά ἐγκωμιάση πάνω ἀπό τίς κυβερνήσεις ὅλου τοῦ κόσμου τήν ἑλληνική, πού φιλοξενεῖ ἐν μέσω τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας της τούς πρόσφυγες.
Καιρός εἶναι ἡ κυβέρνηση μας νά ἀποκτήση μιά καθαρή εἰκόνα γιά τό λαθρομεταναστευτικό καί νά ἐπισπεύση στήν λύση του κατά τόν διεθνῆ νόμο καί ὄχι νά τό φυλᾶ ὡς διαπραγματευτικό στοιχεῖο στήν ἀξιολόγησή της ἀπό τό Τέθριππο.

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Γράμμα 630: Ἡ ἀμερικανική πλανηταρχία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 630/Σάββατο 02.04.2016
 
Ἡ ἀμερικανική πλανηταρχία
 
Κάποιος ἀμερικανός πρόεδρος εἶχε ἀποφανθῆ αὐταρέσκως τόν περασμένο αἰῶνα, ὅτι σ’αὐτόν ἀπέκτησε ὁ κόσμος πλανητάρχη τήν Ἀμερική. Ἡ πλανηταρχία της συνεχίζεται καί στόν 21ο, γιατί ἐλέγχει τόν μεγαλύτερο πλουτοπαραγωγικό μηχανισμό, ἐνῶ ἡ Κίνα πού τῆς εἶχε ρίξει τό γάντι, ὑποφέρει τώρα ἀπό τήν ἐπιβράδυνση τῆς ἀνάπτυξής της.
Τό ποιός θά εἶναι ὁ μετά τόν Ὀμπάμα πρόεδρος ἔχει γίνει καίριο διεθνές πρόβλημα. Ὁ μέν Τράμπ εἶναι ἕνας φτηνός δημαγωγός, πού τήν ἀπάτη του ἀρχίζουν νά συνειδητοποιοῦν καί μέσα στό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ἡ δέ Χίλαρυ ἔχει προκαλέσει τήν δυσπιστία τῶν Δημοκρατικῶν διότι ὡς Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν χρησιμοποιοῦσε προσωπικό ὑπολογιστή γιά τήν ἐπίσημη ἀλληλογραφία της. Σέ ὅλα αὐτά ὁ Ὀμπάμα, ὁ μεγάλος δημοσιοσχεσίτης, πού τό σύνταγμα ἀποκλείει τήν ἐπανεκλογή του, γλεντᾶ χορεύοντας μέ τήν οἰκογένειά του τήν ἐπιστροφή του στό περιθώριο.
Θά ἔπρεπε οἱ εὐρωπαῖοι νά εἴχαμε τήν ἁρμοδιότητα νά ψηφίζουμε τόν ἀμερικανό πρόεδρο.

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Γράμμα 629: Οἱ πόλεμοι τῶν ξένων μέσα στή χώρα μας

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 629/Παρασκευή 01.04.2016
 
Οἱ πόλεμοι τῶν ξένων μέσα στή χώρα μας
 
Τό νά συμφωνήσουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες στήν στάση μας ἀπέναντι τῶν ἀλλοδαπῶν, οἱ ὁποῖοι κατακλύζουν τήν Ἑλλάδα εἶναι ἀδύνατον. Ὁ κ. Παντελῆς Μπουκάλας θά τούς βλέπει πάντοτε ὡς πρόσωπα πού ἦρθαν γιατί ὑποφέρουν στήν χώρα τους καί θά διαμαρτύρεται γιά τήν τοιχοποιΐα μέ τήν ὁποίαν θέλει νά τούς σταματήση ἡ κυβέρνηση. Ὁ κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης θά ἀνησυχεῖ, ὅτι μέ τόν μεγάλο ἀριθμό τους (πλησιάζουν τώρα τίς 60.000) θά ἀλλοιώσουν τήν ἐθνική συνείδηση τῆς χώρας μας καί θά ζητᾶ νά τούς ἐπαναπροωθήσουμε ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἦρθαν.
Τσακώνονται μέ τήν Ἀστυνομία, διότι δέν τούς ἀφήνει νά ἐξορμήσουν κατά τῆς π.γ.δ.Μ. Ἀναβιώνουν τούς καυγάδες πού ἔχουν φέρει ἀπό τούς τόπους τους καί ἀνοίγουν κανούργιους γιά τήν κατανομή τῆς βοήθειας πού τούς παρέχεται. Ἄρχισαν αἱματηρές συγκρούσεις μεταξύ τους, ἀλλά οἱ πέτρες τους δέν κάνουν διακρίσεις. Κατέστρεψαν ἤδη τά ἰατρεῖα τῶν «Γιατρῶν χωρίς Σύνορα» καί τῶν «Γιατρῶν τοῦ Κόσμου», πού τούς περιποιόνταν καί ἔκαναν τούς «Γιατρούς» νά φύγουν γιά νά προστατέψουν τήν ζωή τους.