Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Το Δ.Σ. του ΚΣΜ:

  • Πρόεδρος: Λέανδρος Σλάβης
  • Αντιπρόεδρος: Γιάννης Ζαχαρίου
  • Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Καούνης
  • Ταμίας: Χαρίκλεια Μαυρομμάτη
  • Υπεύθυνος Συγκεντρώσεων: Λουκάς Θεοχαρόπουλος
  • Υπεύθυνος Τύπου: Λουκάς Θεοχαρόπουλος
  • Υπεύθυνος Εφημερίδας: Αντώνης Δροσόπουλος

Καταστατικό του ΚΣΜ:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»
-------------------------------
 

ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΙ

 
Ἄρθρο 1ο
               Ἱδρύεται Σωματεῖο μέ τήν ἐπωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»

Ἄρθρο 2ο
Σκοπός τοῦ Σωματείου εἶναι ἡ διάδοση τῶν σκοπῶν καί τῶν ἀρχῶν τοῦ σοσιαλισμοῦ, ἡ μελέτη τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων καί ἡ ἀποκρυστάλλωση προτάσεων  γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ σοσιαλιστικοῦ μετασχηματισμοῦ καί ἡ συγκέντρωση στοιχείων τῆς ἱστορίας τοῦ σοσιαλιστικοῦ κινήματος.
Στή βάση τῶν σκοπῶν αὐτῶν βρίσκεται ἡ πεποίθηση, ὅτι ὁ σοσιαλισμός εἶναι πρῶτα ἀπ’ὅλα αἴτημα ἐλευθερίας καί εἶναι ἀξεχώριστος ἀπό τή δημοκρατία. Σοσιαλισμός καί δημοκρατικός σοσιαλισμός εἶναι ἔννοιες ταυτόσημες. Ἡ προσπάθεια τῶν σοσιαλιστῶν ἀποβλέπει στήν πραγματοποίηση μιᾶς κοινωνίας ἀπαλλαγμένης ἀπό κάθε μορφή καταπίεσης καί ἐκμετάλλευσης,  μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μόνο μέ μέσα δημοκρατικά, μέ τήν ἀνάπτυξη τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί μέ σεβασμό πρός τόν πλουραλιστικό χαρακτήρα τῆς κοινωνίας μας.

ΜΕΣΑ


Ἄρθρο 3ο
Γιά τήν πραγματοποίηση τῶν σκοπῶν του τό Σωματεῖο μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖ κάθε μόρφή ἔρευνας καί διάδοσης ἰδεῶν, ὅπως ὁμιλίες, δημόσιες συζητήσεις, κυκλοφορία φυλλαδίων καί ἄλλων ἐντύπων.

ΕΔΡΑ - ΜΕΛΗ

Ἄρθρο 4ο

Ἡ ἔδρα τοῦ Σωματείου βρίσκεται στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν. Τό Σωματεῖο μπορεῖ νά ἱδρύει ἀλλοῦ τοπικά παραρτήματα.
Τακτικά Μέλη τοῦ Σωματείου μποροῦν νά γίνουν ἐνήλικα πρόσωπα πού στήν αἴτηση ἐγγραφῆς τους δηλώνουν, ὅτι ἀποδέχονται τούς σκοπούς τοῦ Σωματείου καί ἀναλαμβάνουν νά τηροῦν τό Καταστατικό του. Τήν ἐγγραφή τῶν Μελῶν ἀποφασίζει τό Διοικητικό Συμβούλιο.
Ἐπίτιμα Μέλη ἀνακηρύσσονται κατά πρόταση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπό τή Γενική Συνέλευση πρόσωπα που ἔχουν προσφέρει σημαντικές ὑπηρεσίες στούς σκοπούς τοῦ Σωματείου.

Ἄρθρο 5ο
Τά  Τακτικά Μέλη καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή πού ὁρίζεται μέ  ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνέλευσης.

Ἄρθρο 6ο
Τά Τακτικά Μέλη πού εἶναι ταμειακά τακτοποιημένα ἔχουν τό δικαίωμα νά μετέχουν στή Γενική Συνέλευση, νά συζητοῦν ὅλα τά θέματα πού παρουσιάζονται σ’αὐτήν, νά ψηφίζουν, νά ἐκλέγουν καί νά ἐκλέγονται. Οἱ Σύμβουλοι εἶναι ἐπανεκλέξιμοι.

Ἄρθρο 7ο
Μέλη πού καθυστεροῦν τίς μηνιαῖες συνδρομές τους πάνω ἀπό ἕνα ἔτος ἤ πού ἡ συμπεριφορά τους ἔρχεται σέ καταφανῆ ἀντίθεση μέ τούς σκοπούς του, διαγράφονται μέ ἀπόφαση τοῦ Δοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ σχετική ἀπόφαση ὑποβάλλεται πάντα πρός ἐπικύρωση στήν ἑπομένη Γενική Συνέλευση.


ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Ἄρθρο 8ο
Τακτικοί πόροι εἶναι α) οἱ μηνιαῖες συνδρομές τῶν Τακτικῶν Μελῶν καί β) τά τυχόν εἰσοδήματα ἀπό τήν περιουσία τοῦ Σωματείου.
Ἔκτακτοι πόροι εἶναι ἔσοδα ἀπό δωρεές, ἔκτακτες εἰσφορές μέ συνδρομές, τό ἀντίτιμο πωλυμένων ἐντύπων καί κάθε ἄλλος νόμιμος πόρος.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ἄρθρο 9ο
Τό Σωματεῖο διοικεῖται ἀπό ἑπταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, πού ἐκλέγεται κάθε διετία ἀπό τή Γενική Συνέλευση. Ὁ πλειοψηφίσας σύμβουλος φροντίζει ἐντός 10 ἡμερῶν νά συγκαλέσει τό Διοικητικό Συμβούλιο, γιά νά ἐκλέξει μεταξύ τῶν μελῶν του τόν Πρόεδρο, Ἀντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία. Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο ἀναλαμβάνει τήν διοίκηση ἀπό τό ἀπερχόμενο.

Ἄρθρο 10ο
Τό Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μῆνα καί ἔκτακτα, ὅταν κληθεῖ ἀπό τόν Πρόεδρο ἤ τό ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη καί εἶναι σέ ἀπαρτία, ὅταν εἶναι παρόντα τά μισά μέλη πλέον ἑνός. Ἐάν κατά τή διάρκεια τῆς θητείας τοῦ Διοικ. Συμβουλίου κενωθεῖ θέση Συμβούλου, τό Διοικητικό Συμβούλιο, σέ συνεδρία τῶν ἐναπομενόντων μελῶν, ἐκλέγει ἕναν προσωρινό ἀναπληρωτή, τοῦ ὁποίου ἡ ἐκλογή τίθεται πρός ἐπικύρωση στήν προσεχῆ Γενική Συνέλευση. Ἄν δέν ὑπάρξει ἐπικύρωση, ἐκλέγεται νέος Σύβουλος ἀπό τή Γενική Συνέλευση γιά τό ὑπόλοιπο τῆς θητείας τοῦ Διοικ. Συμβουλίου, οἱ πράξεις ὅμως τοῦ προσωρινοῦ ἀναπληρωτῆ παραμένουν ἔγκυρες.

Ἄρθρο 11ο
Τό Διοικητικό Συμβούλιο διοικεῖ ὑπεύθυνα τό Σωματεῖο βάσει τῶν νόμων καί τοῦ Καταστατικοῦ. Ἀποφασίζει γιά κάθε θέμα σχετικό μέ τούς σκοπούς του, διαχειρίζεται τήν περιουσία τοῦ Σωματείου καί ἐκτελεῖ τίς ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρο 12ο
Ὁ πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκπροσωπεῖ τό Σωματεῖο ἐνώπιον ὅλων τῶν ἀρχῶν, προεδρεύει στίς συνεδριάσεις καί ἔχει τήν εὐθύνη τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὅταν τό τελευταῖο δέν τίς ἔχει ἀναθέσει σέ ἄλλο ὄργανο τοῦ Σωματείου. Ὁ Γενικός Γραμματέας τηρεῖ τό μητρῶο τῶν Μελῶν, φυλάσσει τό ἀρχεῖο καί συντάσσει ὅλα τά ἔγγραφα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ὁ Ταμίας τηρεῖ τά ταμειακά βιβλία καί πραγματοποιεῖ τήν οἰκονομική διαχείριση τοῦ Σωματείου.

Ἄρθρο 13ο
Τό Διοικητικό Συμβούλιο δύναται νά ἀναθέσει καί σέ ἄλλα πρόσωπα, τήν ἐκπροσώπηση τοῦ Σωματείου, ὁρίζοντας σέ κάθε ἀπόφαση τό περιεχόμενο αὐτῆς τῆς ἐκπροσωπήσεως.


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ἄρθρο 14ο
Ἡ Γενική Συνέλευση ἀπαρτίζεται ἀπό τά Τακτικά Μέλη. Συγκαλεῖται τακτικά μία φορά τόν χρόνο (κατά μῆνα Δεκέμβριο) ὕστερα ἀπό γραπτή πρόσκληση τοῦ Προέδρου καί τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα πρίν ἀπό δέκα μέρες, ἡ ὁποία ἀναγράφει τόν τόπο, τήν ἡμέρα, τήν ὥρα καί τά πρός συζήτηση θέματα. Ἔκτακτα δέ, ὅταν αὐτό κριθεῖ σκόπιμο ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο, ἤ τό ζητήσει ἐγγράφως τό 1/5 τῶν ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικῶν Μελῶν. Ἡ Γενική Συνέλευση εἶναι σέ ἀπαρτία, ὅταν εἶναι παρόντα  περισσότερα ἀπό τά μισά Μέλη μέ δικαίωμα ψήφου. Ἄν τήν ὁρισθεῖσα ἡμέρα καί ὥρα δέν γίνει ἀπαρτία, ἡ Συνέλευση ἐπαναλαμβάνεται μετά μία ὥρα, ὁπότε θεωρεῖται σέ ἀπαρτία, ἀνεξάρτητα ἀπό τόν ἀριθμό τῶν παρόντων. Οἱ ἀποφάσεις παίρνονται μέ ἀπόλυτη πλειοψηφία. Πρίν ἀπό τήν ἐξέταση τῶν θεμάτων τῆς συνεδρίας ἐκλέγεται ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρο 15ο
Ἡ Γενική Συνέλευση ἔχει τήν ἀνωτάτη ἐποπτεία καί ἀποφασίζει γιά κάθε θέμα πού ἀφορᾶ τό Σωματεῖο. Ἐγκρίνει τόν ἀπολογισμό καί προϋπολογισμό. Ἀπαλλάσσει ἤ καταλογίζει εὐθύνες στό Διοικητικό Συμβούλιο. Ἐκλέγει κάθε δεύτερο ἔτος Διοικητικό Συμβούλιο καί ἐπικυρώνει τήν ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου γιά τήν ἐκλογή προσωρινοῦ ἀναπληρωτῆ σέ θέση Συμβούλου πού ἐκενώθη. Ἀποφασίζει γιά τήν τυχόν ἐκποίηση τῆς περιουσίας τοῦ Σωματείου, καθώς καί γιά κάθε ἄλλο ζήτημα πού προβλέπεται στό Καταστατικό.


Ἄρθρο 16ο
Τό Καταστατικό τοῦ Σωματείου μπορεῖ νά τροποποιηθεῖ ἀπό τή Γενική Συνέλευση μέ παρουσία τῆς ἀπόλυτης πλειοψηφίας τῶν μέ δικαίωμα ψήφου Μελῶν καί μέ πλειοψηφία τῶν 3/4  τῶν παρόντων.

Ἄρθρο 17ο
Τό  Σωματεῖο διαλύεται στίς περιπτώσεις πού ὁρίζει ὁ νόμος. Ἡ Γενική Συνέλευση μπορεῖ νά ἀποφασίζει τή διάλυση, ἐφ’ὅσον παρίστανται σ’αὐτή ἕνα πλέον τοῦ μισοῦ ἀπό τά Μέλη μέ δικαίωμα ψήφου καί μέ πλειοψηφία τῶν 3/4 τῶν παρόντων. Μετά τήν τυχόν διάλυση τοῦ Σωματείου ἡ περιουσία του παρέρχεται σέ ἄλλο νομικό πρόσωπο πού θά ἐπιδιώκει παρεμφερῆ σκοπό, μέ ἀπόφαση πού θά λάβει ἡ Γενική Συνέλευση ἀμέσως μετά τήν ἀπόφαση της γιά τήν διάλυση τοῦ Σωματείου.

Ἄρθρο 18ο
Τό παρόν Καταστατικό διαβάστηκε κατ’ἄρθρο καί ψηφίστηκε ἀπό τήν Γενική Συνέλευση τῶν Ἱδρυτικῶν Μελῶν στίς 26 Νοεμβρίου 1983 καί θά ὑποβληθεῖ πρός ἔγκριση στό Πολυμελές Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν. Ἐντός μηνός ἀπό τῆς τελεσιδικίας τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως ἡ Προσωρινή Διοικοῦσα Ἐπιτροπή πού ἐξέλεξε ἡ Γενική Συνέλευση τῶν Ἱδρυτικῶν Μελῶν ὀφείλει νά καταρτιστεῖ σέ σῶμα σάν Διοικητικό Συμβούλιο, τοῦ ὁποίου ἡ θητεία θά διαρκέσει μέχρι τήν Τακτική Γενική Συνέλευση τοῦ ἔτους 1985.

Τά Ἱδρυτικά ΜέληΠαρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

To blog του ΚΣΜ - Χαιρετισμός

...
Τό Κέντρο Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν χαιρετίζει τούς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδας του καί, ἰδίως, τούς νέους φίλους του πού τό ἀνακαλύπτουν ἀπό αὐτήν.

Τό Κ.Σ.Μ. ξεκίνησε τή δραστηριότητά του τό 1979.  Ἀπό τό 1984 ἔχει τήν καταστατική μορφή τοῦ μή κερδοσκοπικοῦ σωματείου. Σκοπός του εἶναι ἡ διάδοση τῶν ἀρχῶν τοῦ δημοκρατικοῦ σοσιαλισμοῦ, ἡ μελέτη τῶν πολιτικῶν –οἰκονομικῶν – κοινωνικῶν προβλημάτων καί ἡ διατύπωση προτάσεων γιά τή λύση τους στά πλαίσια τῶν ἀρχῶν πού πιστεύει.

Κοινή πεποίθηση τῶν μελῶν τοῦ Κ.Σ.Μ. εἶναι ὅτι ὁ σοσιαλισμός εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα αἴτημα ἐλευθερίας καί, ὡς ἐκ τούτου, εἶναι ἀλληλένδετος μέ τή δημοκρατία. Ἡ ἐπιδίωξη σοσιαλιστικῶν στόχων εἶναι θεμιτή καί ἀποτελεσματική μόνο μέσα ἀπό δημοκρατικές διαδικασίες, εἰδάλλως ὑπάρχει κίνδυνος ἀντιδημοκρατικῶν ἐκτροπῶν, ὅπως αὐτές πού ἐπί δεκαετίες στιγμάτισαν τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Πρόσθετα, τό Κ.Σ.Μ. πιστεύει ὅτι τόσο ἡ ἐπίτευξη τοῦ δημοκρατικοῦ σοσιαλισμοῦ, ὅσο ἡ ἐπιβίωση τῆς Ἑλλάδας μποροῦν νά ἐξασφαλισθοῦν μόνο μέσα στό πλαίσιο μιᾶς πραγματικά Ἑνωμένης Εὐρώπης. Γι’αὐτό καί ἀγωνίζεται γιά τή συνεχῆ πολιτική καί κοινωνική – πέρα ἀπό τήν οἰκονομική - ἐμβάθυνση αὐτῆς τῆς ἕνωσης.

Τό Κ.Σ.Μ. δραστηριοποιεῖται κατά κύριο λόγο μέ τρεῖς μορφές :
α) Μέ ἕνα πρόγραμμα ἑβδομαδιαίων συγκεντρώσεων κάθε Δευτέρα βράδυ ἀπό τά μέσα Ὀκτωβρίου ὡς τά μέσα Μαϊου, μέ ἐναλλαγή ἀνοικτῶν πολιτικῶν συζητήσεων καί ὁμιλιῶν. Οἱ ὁμιλίες ξεκινοῦν μέ μία εἰσήγηση ἀπό ὁμιλητές πού προέρχονται ἀπό διάφορους πολιτικούς, ἐπιστημονικούς καί πνευματικούς χώρους γιά νά ἀναπτυχθεῖ ὅλο τό φάσμα τῶν ἀπόψων καί ὁ σχετικός προβληματισμός. Μετά τήν εἰσήγηση ἀκολουθεῖ συζήτηση μέ τόν ὁμιλητή.
β) Μέ τήν ἔκδοση τῆς διμηνιαίας «Ἐφημερίδας τοῦ Κ.Σ.Μ.».  Ἡ ἔκδοσή της ξεκίνησε τόν Μάϊο τοῦ 1985 καί, ἔκτοτε, συνεχίζεται ἀνελλιπῶς. Μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2015 εἶχαν ἐκδοθεῖ 179 φύλλα. Τό ἔντυπό μας ἀποτελεῖ ἕνα ἐλεύθερο βῆμα ἔκφρασης τῶν ἀπόψεων τόσο γιά τά μέλη τοῦ Κ.Σ.Μ., ὅσο καί γιά τούς φίλους του.
γ) Μέ τήν καθημερινή ἀποστολή σέ e-mail και ἀνάρτηση στήν ἱστοσελίδα "Γραμμάτων" μέ σχολιασμό τῆς ἐπικαιρότητας.

Ἐπίσης, τό Κ.Σ.Μ. παρεμβαίνει καί στήν πολιτική καί κοινωνική ζωή τοῦ τόπου μέσα ἀπό ἀνακοινώσεις πού στέλνει στόν Τύπο γιά διάφορα φλέγοντα θέματα.

Ὅσοι, ἀπό αὐτούς πού μᾶς ἀνακαλύπτουν γιά πρώτη φορά, ἐνδιαφέρονται νά παρακολουθοῦν τή δραστηριότητα τοῦ Κ.Σ.Μ., θά βρίσκουν τό πρόγραμμα τῶν συγκεντρώσεών μας στήν ἱστοσελίδα μας, ἐνῶ τήν ἀποστολή τῆς ἐφημερίδας μας καί τῶν "Γραμμάτων" μποροῦν νά τή ζητήσουν στή διεύθυνσή μας.

                                                 Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Κ.Σ.Μ.