Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 544: Τό «Ἐθνόμετρο»

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 544/Πέμπτη 31.12.2015
 
Τό «Ἐθνόμετρο»
 
Ἡ προοδευτική διανόηση τοῦ τόπου μας ἔχει ξεσηκωθῆ ἐναντίον τῆς ἔλλειψης ἀντικειμενικότητας στά βιβλία τῆς ἱστορίας. Καί ἐναντίον τῶν ἰδιωτῶν πού καλλιεργοῦν αὐτήν τήν ἐπιστήμη δέν μπορεῖ νά λάβη μέτρα εὐτυχῶς, ὅσο διατηρεῖται τουλάχιστον τό παρόν πολίτευμα. Ἀλλά στό σχολεῖο ἔχει ἐλεύθερα τά χέρια καί θά τά χρησιμοποιήση δραστηρίως. Προγραμματίζει νά καταργήση τό «Ἐθνόμετρο» στήν ἀφήγηση τῶν συμβάντων.
Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι οἱ διαπρεπεῖς ἱστορικοί τοῦ παρελθόντος μας ἀπό τόν Θουκυδίδη ὥς τόν Παπαρηγόπουλο καί τόν Σπύρο Μαρκεζίνη υἱοθέτησαν ὑπερβολές γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος. Δουλειά τῆς σύγχρονης ἱστοριογραφίας εἶναι νά ἀφαιρέση τίς ὑπερβολές καί νά τονίση τίς ἀλήθειες πού βρίθουν ἀπό φύλλα δάφνης. Τό τέλος τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τήν ἁγνότητα τοῦ Μάρκου Μπότσαρη, τήν στρατηγική ἰδιοφυΐα τοῦ Κολοκοτρώνη. Τήν σωστή διάκριση μεταξύ τῆς προπαγανδιστικῆς ἱστορίας καί τῆς λαμπρῆς ἀλήθειας ἔχει κάνει ὁ Ν. Σβορῶνος, ξεπερνῶντας τούς περιορισμούς ἀπό τήν πολιτική ἰδεολογία του.
Ἡ ἄντληση ὑπερηφάνειας ἀπό τό παρελθόν μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη προκειμένου νά ἐπιζήσουμε σάν ἔθνος ἤ λαός (βάλτε τήν λέξη τῆς προτίμησης σας) στό μέλλον.

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 543: Ἡ νέα ἐκπαιδευτική μεταρρύθμιση

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 543/Τετάρτη 30.12.2015
 
Ἡ νέα ἐκπαιδευτική μεταρρύθμιση
 
Κάθε ὑπουργός πού θέλει νά ἀφήση τήν σφραγίδα τῆς προσφορᾶς του στήν ἐκπαίδευση, τροποποιεῖ τό ἐκπαιδευτικό σύστημα. Κάποτε προφθαίνει ὁ ἴδιος ὑπουργός καί κάνει δύο μεταρρυθμίσεις.
Ὁ σημερινός θέλει ἡ δική του νά εἶναι μεγαλόπνοη καί γι’αὐτό σχημάτισε μιά ἐπιτροπή νά τοῦ εἰσηγηθῆ τίς ἀλλαγές. Ὁπωσδήποτε ὅμως ἡ δουλειά αὐτή θά πάρη χρόνο. Γιά νά ἀρχίση ἡ μεταρρύθμιση ἐδῶ καί τώρα ὁ ὑπουργός θέλει νά καταστήση ὑποχρεωτική τήν διετῆ φοίτηση στά νηπιαγωγεῖα. Τό νήπιο δηλαδή ἀκόμη καί ἄν ἔχει στό σπίτι μιά γιαγιά πού ἔχει συνταξιοδοτηθῆ καί τό φροντίζει, θά εἶναι ὑποχρεωμένο νά προσάγεται ἐπί δύο χρόνια στό νηπιαγωγεῖο.
Εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος τρόπος νά μισήση τό σχολειό.

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 542: Ἀφελληνισμός

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 542/Τρίτη 29.12.2015
 
Ἀφελληνισμός
 
Δέν ἔχουν περάσει πολλές ἡμέρες ἀφότου ἡ συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ὑπέγραψε τήν σύμβαση παραχώρησης δεκατεσσάρων περιφερειακῶν ἀεροδρομίων σέ ὅμιλο γερμανικῶν κυρίως, ἀλλά καί ἑλληνικῶν συμφερόντων. Ἡ ὁποία μάλιστα παρουσιάστηκε ὡς ἰδιωτικοποίηση, παρότι δέν εἶχε καμία σχέση μέ ἰδιωτικοποίηση. Τήν διαδικασία τήν εἶχε βρεῖ σχεδόν τελειωμένη ἀπό τήν προηγούμενη συγκυβέρνηση, ἀλλά οἱ ἰδεοληπτικές ἀγκυλώσεις της δέν τήν ἄφησαν νά προχωρήση ταχύτερα.
Ἀκολουθεῖ ἡ ὑπογραφή τῆς σύμβασης πώλησης τοῦ ξενοδοχειακοῦ συγκροτήματος «Ἀστήρ» στή Βουλιαγμένη σέ ὅμιλο πολυεθνικῶν συμφερόντων (ἀνάμεσα στά ὁποῖα κρατικά κεφάλαια τῶν ἐμιράτων, ἄραβες ἐπενδυτές, τουρκική ἑταιρεία κ.λπ.). Καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση ἡ περισσότερη καί οὐσιαστικώτερη δουλειά εἶχε γίνει τά προηγούμενα χρόνια. Τώρα, ἁπλά, τροποποιήθηκαν τά τελικά συμβατικά κείμενα, παρατείνοντας τήν ἐκκρεμότητα ἐπί μῆνες.
Ἡ συγκυβέρνηση προσαρμόζεται στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν. Καί μέ τίς ¨κωλοτοῦμπες¨ της ἴσως νά βοηθήση τήν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Ἐκεῖνο ὅμως πού δέν ἀναδεικνύεται ἐπαρκῶς, εἶναι ὅτι μέ τίς ὀλιγωρίες πολλῶν προηγούμενων κυβερνήσεων καί τίς σκανδαλολογίες, ἀντιδράσεις πολλῶν πρώην ἀντιπολιτεύσεων (ἀλλά καί συνδικαλιστικῶν ὀργανώσεων, καθώς καί ἀρχόντων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης) οἱ σχετικές διαδικασίες δέν ξεκίνησαν ὅταν ἔπρεπε. Μέ δύο σημαντικές ἐπιπτώσεις: α) δέν συνέβαλαν στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη ἐγκαίρως, ὥστε νά ἀποτραπῆ ἤ νά ἀμβλυνθῆ ἡ οἰκονομική κρίση τῆς χώρας, β) δέν δρομολογήθηκαν ὅταν ὁ ἑλληνικός ἐπιχειρηματικός κλάδος ἦταν στίς καλές του, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποσποῦν τό μερίδιο τοῦ λέοντος ξένα συμφέροντα.

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 541: Συνολική καταδίκη

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 541/Δευτέρα 28.12.2015
 
Συνολική καταδίκη
 
Οἱ πολυήμερες ταραχές στήν Κορσική μέ στόχο τό ἐκεῖ μουσουλμανικό στοιχεῖο ἦρθε νά προστεθῆ στά περιστατικά ἀντιδράσεων πού ἐκτρέπονται σέ μορφές ρατσιστικῆς, καί ἰδιαίτερα ἀντιμουσουλμανικῆς βίας. Τό κῦμα τῶν μουσουλμάνων προσφύγων καί οἰκονομικῶν μεταναστῶν καί οἱ συνακόλουθες κοινωνικές ἀναστατώσεις στίς τοπικές κοινωνίες σέ συνδυασμό μέ ἄλλους παράγοντες (οἰκονομική κρίση, ἔλλειψη ἀμοιβαιότητας κ.λπ.) εὐνοοῦν τήν ἀνάπτυξη ἀντιδράσεων αὐτῆς τῆς μορφῆς. Καί εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀναχαιτιστοῦν προτοῦ ἡ μαζικότητά τους ξεπεράση τό σημεῖο πέρα ἀπό τό ὁποῖο δέν ὑπάρχει ἐπιστροφή.
Οἱ Εὐρωπαῖοι καταδικάζουμε τήν βία ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχεται. Δέν πρέπει νά περιοριζόμαστε στήν καταγγελία. Χρειάζεται ἡ ἐφαρμογή αὐτῆς τῆς ἀρχῆς στήν πράξη.

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 540: Ἀναισθησία καί ἀνευθυνότητα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 540/Κυριακή 27.12.2015
 
Ἀναισθησία καί ἀνευθυνότητα
 
Οἱ ἀργίες τοῦ τέλους τοῦ χρόνου δίνουν τήν εὐκαιρία σέ πολλά ἄτομα, στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, γιά ὀλιγοήμερες διακοπές. Αὐτές δέ μεταφράζονται σέ μία ἔξαρση τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος πρός ὁρισμένους τουριστικούς προορισμούς. Ἀνάμεσα σέ αὐτούς περιλαμβάνονται καί ἀρκετοί προορισμοί στήν Ἑλλάδα. Ἡ ὁποία, σημειωτέον, περιμένει πολλά ἀπό τά τουριστικά ἔσοδα γιά τήν οἰκονομία της πού χειμάζεται λόγω τῆς πολύχρονης κρίσης. Ἡ περίοδος τῶν ἑορτῶν καί, γενικότερα, ἡ χειμερινή περίοδος εὐνοεῖ τόν ἀστικό τουρισμό σέ ὅλες του τίς μορφές, μέ αἰχμές τίς συγκεντρωμένες ἀργίες καί τά σαββατοκύριακα. Βασικός μοχλός τοῦ ἀστικοῦ τουρισμοῦ εἶναι ἡ ἐπίσκεψη σέ ἀρχαιολογικούς τόπους, μουσεῖα κλπ.
Ἔ, λοιπόν, οἱ ἀρχαιοφύλακες, ἐπειδή διαφωνοῦν μέ κάποιες διατάξεις τοῦ ἑνιαίου μισθολογίου πού τούς ἀφοροῦν, ξεκίνησαν ἀπροειδοποίητα (!) νά ἀπεργοῦν ἀκριβῶς τά σαββατοκύριακα τῆς χειμερινῆς περιόδου, τιμωρῶντας στήν οὐσία ἀδιακρίτως τούς ἀλλοδαπούς καί ἡμεδαπούς τουρίστες πού ἐπέλεξαν νά ἐπισκεφθοῦν διάφορους ἑλληνικούς προορισμούς. Θεμιτή ἡ προάσπιση δικαιωμάτων (ἄν καί συχνά πρόκειται γιά προνόμια), ἀλλά θά πρέπει νά συνυπολογίζονται καί οἱ ἐπιπτώσεις γιά τό κοινωνικό σύνολο. Ὄχι «γαία πυρί μειχθήτω»!

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 539: Ἀποψιό-μετρα!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 539/Σάββατο 26.12.2015
 
Ἀποψιό-μετρα!
 
«Τά σχολικά βιβλία τῆς Ἱστορίας πρέπει νά ἀλλάξουν. Πρέπει νά πάψει νά μπαίνει σέ καλούπια ἐθνομέτρου ἡ ἔρευνα καί ἡ άποψη τῶν ἐπιστημόνων γιά τήν Ἱστορία καί ὅπως αὐτή διδάσκεται στό σχολεῖο. Στήν Ἑλλάδα ἐθνική ἱστορία θεωρεῖται ὅ,τι κάποιοι ἔχουν ἐπιβάλει. Δηλαδή, αὐτό πού οἱ ἴδιοι θεωροῦν – καί ὄχι οἱ ἱστορικοί ἐπιστήμονες – πώς ἀποτελεῖ τήν ἐθνική ἱστορία τῶν Ἑλλήνων.», δήλωσε ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργός Παιδείας κ. Σία Ἀναγνωστοπούλου.
Θά μποροῦσε νά συμφωνήση κανείς μαζί της ἄν ἦταν βέβαιο ὅτι θά ὑπῆρχε ὁμογνωμία ὅλων τῶν ἱστορικῶν ἐπιστημόνων.
Ἀλλά καί, μέ δεδομένες τίς ἀπόψεις τόσο τῶν συναδέλφων της κυρίας Ἀναγνωστοπούλου στήν κυβέρνηση καί τό κόμμα ὅσο καί τῆς σχεδόν μονοκομματικῆς Ἐπιτροπῆς Σοφῶν, νά διατηρήση σοβαρώτατες ἐπιφυλάξεις ὡς πρός τό τί θά ἀντανακλᾶται στά νέα σχολικά βιβλία καί ποιά θά εἶναι ἡ ἱστορική καί ὄχι η ἐθνική ταυτότητα πού εὐαγγελίζεται ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Ἀντώνης Λιάκος.
Γιατί, κατά τά φαινόμενα, τό “ἐθνόμετρο” πρόκειται νά ἀντικατασταθῆ ἀπό κάποιο “συριζόμετρο” ἤ, ἐν πάση περιπτώσει, ἀπό κάποιο “ἀποψιόμετρο” πού θά ἐπιβάλλει ὡς ἀπόλυτη ἀλήθεια τίς ἐξίσου (αν ὄχι πολύ πιό) μονόπλευρες (καί ἐν πολλοῖς ἀνιστόρητες) ἰδεοληψίες τῶν ὁμοϊδεατῶν τῆς κυρίας ἀναπληρώτριας ὑπουργοῦ.

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

Εὐχές & εὐχαριστίες

 
Εὐχές & εὐχαριστίες
 
Στίς εὐχές τοῦ ΚΣΜ γιά τά Χριστούγεννα θέλω νά προσθέσω τίς δικές μου. Μαζί μέ τίς εὐχαριστίες μου γιά τό θερμό ἐνδιαφέρον πού ἔδειξαν οἱ Φίλοι καί τά Μέλη του τίς ἡμέρες πού ὑποβλήθηκα στήν ἐπέμβαση στήν ἀορτή τοῦ μιτροειδοῦς.
Ἔχω ἤδη σχεδόν ἐντελῶς συνέλθει ἀπό τήν ἐπέμβαση. Μόνο τό δεξί πόδι μου παραμένει πρησμένο ὑποδορίως μέ αἷμα πού ἔτρεξε κατά τήν ἐπέμβαση καί μέ πονᾶ ὅποτε πιέζεται. Γι’αὐτό δυσκολεύομαι ἀκόμη ὅταν περπατῶ. Οἱ γιατροί λένε ὅτι μέσα σέ ἕνα μήνα θά ἀπορροφηθῆ ἐντελῶς καί θά περπατῶ πάλι κανονικά. Εὐελπιστῶ πάντως ὅτι θά βρίσκομαι μαζί σας στήν οἰκονομική ἀνασκόπηση καί τίς προβλέψεις γιά τό 2016 πού θά κάνη στίς 11 Ἰανουαρίου ὁ Ἀθ. Παπανδρόπουλος καί στό κόψιμο τῆς Πίττας στίς 18 Ἰανουαρίου.
Ἀντώνης

Γράμμα 538: Εὐχές!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 538/Παρασκευή 25.12.2015
 
Εὐχές!
 
Σήμερα θά ἀποφύγουμε νά πολιτικολογήσουμε καί νά χαλάσουμε τό γιορτινό κλῖμα.
Ἔτσι εὐχόμαστε «Χρόνια Πολλά» καί στέλνουμε τίς εὐχές μας σέ ὅλους, αἰσιόδοξους καί ἀπαισιόδοξους, μνημονιακούς καί ἀντιμνημονιακούς, πιστούς τῆς ἀριστερᾶς καί πιστούς τῆς δεξιᾶς (καί ὅλων τῶν ἐνδιάμεσων ἤ τῶν πέραν αὐτῶν χώρων), εἴτε συμμερίζονται εἴτε ὄχι τίς ἀπόψεις μας.

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 537: Παιδεία: «πρόσω ὁλοταχῶς» πρός τήν ἀπαξίωση!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 537/Πέμπτη 24.12.2015
 
Παιδεία: «πρόσω ὁλοταχῶς» πρός τήν ἀπαξίωση!
 
Καταργεῖται, λέει, μέ διάταξη τῆς νέας μορφῆς τοῦ νομοσχεδίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἡ ὑποχρέωση τῆς ἐλάχιστης ὑποχρεωτικῆς διδασκαλίας (τῶν 13 ἑβδομάδων) γιά νά θεωρηθῆ ὅτι ἕνα μάθημα διδάχθηκε ἐπαρκῶς. Γιά τήν ἐπάρκεια θά ἀποφασίζει ἡ Σύγκλητος, στήν ἐκλογή τῆς ὁποίας θά ἔχουν κυρίαρχο λόγο οἱ φοιτητικές ὀργανώσεις, δηλαδή οἱ πιό μαχητικές ἀπό αὐτές πού θά συνασπίζονται μέ τίς ἀναρχοαριστερές ὀρδές.
Προφανῶς πρός ἱκανοποίηση τῶν ἐπίδοξων ¨τραμπουκοειδῶν¨ καταληψιῶν πού θά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τίς ἀντιδράσεις φοιτητῶν ὑπό τόν φόβο τῆς ἀπώλειας τοῦ ἑξαμήνου.
Γιατί δέν ἁπλοποιοῦν περισσότερο τήν κατάσταση; Θά μποροῦσαν, λόγου χάριν, νά θεωροῦν ἐπαρκῆ τήν διδασκαλία ἐφόσον συμφωνοῦν μέ αὐτό τά μέλη τῆς ὀργάνωσης «Ρουβίκων». Καί νά βαθμολογοῦν ἄνευ ἐξετάσεων μέ ¨ἄριστα¨ τούς πάντες, ἀφοῦ ἡ ἐπάρκεια τῆς διδασκαλίας θά ἔχει πιστοποιηθῆ ἀπό τόσο ἔγκριτο σῶμα. Καί νά ἐγκαταστήσουν καντίνες στά πανεπιστημιακά κτήρια γιά τήν καλοπέραση τῶν κατά καιρούς καταληψιῶν.

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 536: Ἀναντιστοιχία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 536/Τετάρτη 23.12.2015
 
Ἀναντιστοιχία
 
Πολλές ἑρμηνεῖες ἀκούστηκαν γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν 1ο γῦρο τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τῆς «Νέας Δημοκρατίας» νά συγκεντρώση ἕνα διόλου εὐκαταφρόνητο ποσοστό καί νά περάση ἔστω καί δεύτερος στήν ἑπόμενη φάση τῆς διεκδίκησης τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματος. Καί πολλές εἰκασίες γιά τίς ἐπιπτώσεις αὐτῆς τῆς ἐπιτυχίας.
Πρέπει, ὡστόσο, νά ἐπισημανθῆ καί κάτι ἀκόμα: ἡ ἐπιτυχία του, ἀλλά καί ἐν μέρει τό ποσοστό πού συγκέντρωσε ὁ τέταρτος ὑποψήφιος, ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης, ἀναδεικνύουν τό χάσμα πού χωρίζει τούς σημερινούς ψηφοφόρους τοῦ κόμματος ἀπό τούς μηχανισμούς καί ἐν πολλοῖς τό στελεχιακό δυναμικό τοῦ κόμματος πού κινοῦνται σέ ἕνα δικό τους παρωχημένο κόσμο.
Καί οἱ δύο, ἀλλά κυρίως ὁ πρῶτος, προσέλκυσαν πολλούς ψηφοφόρους παρότι ἀφενός μέν εἶχαν τά λιγότερα ἐρείσματα στό ἐσωτερικό τοῦ κόμματος, ἀφετέρου δέ ὑπῆρξαν ἀπό τούς λίγους ὑπουργούς τῆς προηγούμενης συγκυβέρνησης πού προώθησαν μή δημοφιλεῖς μεταρρυθμίσεις. Ἄν συνυπολογισθεῖ, μάλιστα, ὅτι ὁ πρῶτος στερήθηκε ψήφους ἀπό ἄτομα πού ναί μέν ἐπιθυμοῦσαν νά ἡγηθῆ τῆς κεντροδεξιᾶς παράταξης, ἀλλά δέν τούς πήγαινε νά χρισθοῦν μέλη τοῦ κόμματος, συνάγεται ὅτι ἡ ἀπήχησή του στήν κοινωνία – καί, ὡς ἐκ τούτου, στό ἐκλογικό σῶμα – εἶναι πολύ μεγαλύτερη.
Ὡστόσο, στό κόμμα ὑπερισχύουν ἀκόμα τά ¨γρανάζια¨ πού ἀντιπροσώπευαν τούς ψηφοφόρους πού ἔχουν μετακινηθεῖ, ἴσως ὁριστικά καί ἀμετάκλητα, πρός δεξιότερους ἕως ἀκροδεξιούς κομματικούς σχηματισμούς, ἀλλά καί πρός τήν λαϊκίστικη ἀκροαριστερά.
Ἀντίθετα, πρός τήν ἀξιωματική ἀντιπολίτευση ἔχει στραφεῖ ἕνα μέρος κεντρώων καί κεντροαριστερῶν ψηφοφόρων εἴτε ἐπειδή τήν ἐκλαμβάνει ὡς τό μοναδικό ἀνάχωμα ἀπέναντι στήν καταστροφική κυβερνητική χιονοστιβάδα εἴτε ἐπειδή εὐελπιστεῖ (δίκαια ἤ ἄδικα εἶναι ἄλλο θέμα) ὅτι μόνο μέσα ἀπό αὐτήν μπορεῖ νά ξεπηδήσει ἕνα πολιτικό ρεῦμα πού θά ἐφαρμόση τίς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις πού χρειάζεται ἕνα σύγχρονο εὐρωπαϊκό κράτος. Καί πρός τοῦτο, παρέβλεψε τίς ὁποιεσδήποτε ἀναστολές του καί ψήφισε τόν ὑποψήφιο πού θεώρησε ὡς τόν πιό κατάλληλο γιά τήν ὑλοποίηση αὐτῶν τῶν στόχων.

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 535: Κάτω οἱ ψεῦτες!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 535/Τρίτη 22.12.2015
 
Κάτω οἱ ψεῦτες!
 
Ἀπό τό στημένο προπαγανδιστικό ντοκυμανταίρ στρατευμένου ξένου δημοσιογράφου προκύπτει ὅτι, μέρες πρίν ἀπό τήν ἀναγγελία τοῦ δημοψηφίσματος καί τήν ἐφαρμογή τῶν ¨κάπιταλ κοντρόλς¨, ἐμφανίζεται νά προαναγγέλλει τά τελευταῖα ὁ τότε ἰσχυρός ἀνήρ τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου τῆς κυβέρνησης Γιάνης Βαρουφάκης καί νά ὁμολογεῖ ἐν πολλοῖς ὅτι δέν εἶναι ἕτοιμοι γι’αὐτό! Κάτι, λοιπόν ἤξεραν οἱ ¨μαμάδες¨ τῶν στελεχῶν τῆς συγκυβέρνησης πού πρόλαβαν καί ἀπέσυραν τίς καταθέσεις τους ἀπό τίς τράπεζες.
Κι ὅμως, μῆνες τώρα μᾶς πιπιλίζουν τό κεφάλι ὅτι τά ἐπέβαλαν οἱ δανειστές. Κατά τά ἄλλα «ποτέ δέν εἴπαμε ψέμματα στόν ἑλληνικό λαό», ὅπως ἰσχυρίζεται ἀνερυθρίαστα ἡ κυβερνητική εκπρόσωπος.

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 534: Νά τσιμπήσουν οἱ κουτόφραγκοι!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 534/Δευτέρα 21.12.2015
 
Νά τσιμπήσουν οἱ κουτόφραγκοι!
 
Χωρίς τά ἀπαραίτητα, ἀλλά μέ μπόλικη ρουσφετολογία, ἔφερε ἡ κυβέρνηση στήν Βουλή γιά ψήφιση τό «Παράλληλο Πρόγραμμά» της. Ἀνάμεσα σέ αὐτά πού ἔλειπαν ἦταν καί ἡ κοστολόγηση τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους! Κατόπιν τούτου ἀποχώρησαν ἀπό τή συζήτηση τά τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης καί τό νομοσχέδιο ἀποσύρθηκε.
Κατά τό γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ: «Μετά τήν χθεσινή ἀνεύθυνη στάση καί τήν ἀποχώρηση τριῶν κομμάτων ἀπό τήν κοινοβουλευτική διαδικασία, μέ τήν ἀνυπόστατη καταγγελία ὅτι δῆθεν τό νομοσχέδιο πού κατατίθεται μέ ἐπείγουσα διαδικασία, ἐπιβαρύνει δημοσιονομικά καί ἐκτροχιάζει τόν προϋπολογισμό, δημιουργήθηκαν ἐξίσου ἀνυπόστατες ἐντυπώσεις μέ κίνδυνο νά προκληθοῦν ἐμπόδια στήν διαπραγμάτευση, ἀλλά καί στό κυβερνητικό ἔργο γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης.»
Κατά δέ τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Μάκη Μπαλαούρα: «Ἀποσύραμε τό νομοσχέδιο μέ τό παράλληλο πρόγραμμα γιατί τά τρία κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης κατήγγειλαν τή διαδικασία καί οἱ δανειστές θεώρησαν ὅτι αὐτό τό γεγονός μπορεῖ νά ὁδηγήση σέ ἀκρότητες.».
Κοντολογίς, ἡ φιλοευρωπαϊκή ἀντιπολίτευση φταίει πού «δέν πιάσαμε κότσους τούς κουτόφραγκους»! Αἰώνιοι ἑλληναράδες!

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 533: Ἐκλεκτικές συγγένειες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 533/Κυριακή 20.12.2015
 
Ἐκλεκτικές συγγένειες
 
Φαίνεται ὅτι τό προσφιλές στήν συριζαϊκή ἀριστερά καθεστώς τῆς Βενεζουέλας τήν ξεπέρασε σέ φαντασία στόν κόσμο τῆς ¨παραλληλίας¨. Δέν μένει σέ ἀσκήσεις ἐπί χάρτου, ἀλλά προχωρᾶ σέ ἐφαρμογή ἑνός παραλλήλου συστήματος. Ἀποδεικνύοντας ἐμπράκτως τό ὅτι αὐτός - ὅπως παραδοσιακά οἱ ὅμοιοί του – γράφει στίς παλαιότερες ἀπό τίς γαλότσες του τή δημοκρατία.
Ἐπειδή, λοιπόν, δέν τούς ἦταν δυνατόν νά χωνέψει τήν ἦττα του στίς ἐκλογές τῆς 6ης Δεκεμβρίου, κατά τίς ὁποῖες ἡ ἑνωμένη ἀντιπολίτευση κέρδισε πάνω ἀπό τά δύο τρίτα τῶν ἑδρῶν τοῦ κοινοβουλίου, οἱ διάδοχοι τοῦ Τσάβες ἀποφάσισαν, ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς μέ βάση τήν προηγούμενη σύνθεσή της, νά συστήσουν μία παράλληλη βουλή, τήν «Κοινοτική Βουλή», ἡ ὁποία θά συνεδριάζει σέ αἴθουσα γειτονική τῆς κανονικῆς Βουλῆς καί στήν ὁποία θά μεταφερθοῦν οὐσιαστικά οἱ ἐξουσίες γιά νά ἐξουδετερωθῆ ἡ ψῆφος τοῦ λαοῦ!
Μάλιστα, οἱ ἐπικεφαλῆς αὐτοῦ τοῦ κατ’ἐπίφασιν δημοκρατικοῦ καθεστῶτος δέν εἶχαν καμία ἀναστολή νά φανερώσουν τό πόσο σέβονται τήν δημοκρατία. Ὁ μέν πρόεδρος τῆς χώρας εἶχε χαρακτηρίσει τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν ὡς «ἐκλογικό πραξικόπημα», ὁ δέ ἀπερχόμενος Πρόεδρος τῆς Βουλῆς καί νούμερο δύο τοῦ καθεστῶτος χαρακτήρισε τήν θεσμοθέτηση τῆς παράλληλης βουλῆς ὡς «εἰρηνική ἀνατροπή» τοῦ ἀστικοῦ κοινοβουλίου!
«Πές μου τόν φίλο σου νά σοῦ πῶ ποιός εἶσαι», λέει ἡ λαϊκή σοφία.

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 532: Παράλληλα κι ἀσύμπτωτα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 532/Σάββατο 19.12.2015
 
Παράλληλα κι ἀσύμπτωτα
 
Πρίν ἀπό ἐνάμιση μήνα ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης διατύπωνε τήν πρόθεσή του νά δημιουργηθεῖ ἕνα ¨παράλληλο τραπεζικό σύστημα¨, τό ὁποῖο νά μήν ἐλέγχεται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ὀνειρευόταν νά χρηματοδοτήση μέσω αὐτοῦ τήν οἰκονομία πού σχεδίαζαν νά στήσουν οἱ κυβερνητικοί (ἀν)εγκέφαλοι. Φυσικά, τό σχέδιο προσέκρουσε στήν ἀνυπαρξία κεφαλαίων γιά τή δημιουργία του καί στίς ἀντιρρήσεις τῶν δανειστῶν.
Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἡ κυβέρνηση ἔφερε στή Βουλή, μαζί μέ τόν Προϋπολογισμό τοῦ 2016, ἕνα ¨παράλληλο πρόγραμμα¨. Μέ αὐτό σκόπευε νά ¨χρυσώση τό χάπι¨ τῶν βουλευτῶν τῆς συγκυβέρνησης πού ἦταν ἀναγκασμένοι νά ψηφίσουν μέ βαριά καρδιά ἕναν προϋπολογισμό τελείως ἄσχετο μέ τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις καί τίς ἰδεοληψίες τους. Τό ¨πῆρε μυρωδιά¨ ὅμως τό κουαρτέττο, ἀντέδρασε καί ἡ κυβέρνηση ἀνέκρουσε πρύμναν.
Εἶναι ἡ τρίτη φορά πού ἡ κυβέρνηση κινεῖται σέ δύο ¨παράλληλες¨ τροχιές, ἄν συνυπολογισθῆ καί τό ¨παράλληλο σύστημα πληρωμῶν¨ πού σχεδιαζόταν στά παρασκήνια τήν βαρουφάκειο περίοδό της. Ὡστόσο, οἱ ¨παράλληλες¨ εὐθεῖες δέν συναντῶνται ὅσο καί ἄν προεκταθοῦν. Καί τίθεται τό ἐρώτημα: πόσο μπορεῖ νά ἰσορροπῆ μία κυβέρνηση πατῶντας σέ δύο παράλληλες γραμμές, μία πραγματική καί μία φαντασιακή, πού δέν πρόκειται νά συγκλίνουν στό ὁρατό μέλλον;

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 531: Καταλήψεις καί ξερό ψωμί

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 531/Παρασκευή 18.12.2015
 
Καταλήψεις καί ξερό ψωμί
 
Καταργεῖται ἡ Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου μέ βάση τήν ὁποία προβλέπονταν μέχρι καί ποινές φυλάκισης γιά τούς καταληψίες σχολείων. Καιρός ἦταν. Δέν μποροῦσε νά εἶναι κολάσιμη πράξη ἡ δραστηριότητα μέσα ἀπό τήν ὁποία ἀναδείχθηκε πολιτική προσωπικότητα ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας. Δραστηριότητα τήν ὁποία, σημειωτέον, δέν ἀποκήρυξε ὅπως θά εἶχε κάνει ὁ ὁποιοσδήποτε, ἔστω καί ὄψιμος, εἰλικρινής δημοκράτης.
Τό ὅτι ἡ μέ τό “ἔτσι θέλω” μιά μειοψηφία παρεμπόδιση καθηγητῶν καί μαθητῶν νά κάνουν μάθημε συνιστᾶ μία ἀκραία ἀντιδημοκρατική (κατά τόν ἐπιεικέστερο χαρακτηρισμό) ἐνέργεια δέν μετράει. Ἄλλωστε, στό πλαίσιο τῆς συριζαϊκῆς “νοβλάνγκ” οἱ καταλήψεις ἀποτελοῦν «δημοκρατικές διεκδικήσεις»! Ὅπως στήν ὀργουελλιανή “νοβλάνγκ” τοῦ «1984» ὁ πόλεμος ἦταν εἰρήνη, ἡ ἐλευθερία ἦταν σκλαβιά καί ἡ ἄγνοια ἦταν δύναμη!
«Παλιά μου τέχνη κόσκινο» θά πεῖτε. Ὄντως, ἡ σημερινή “νοβλάνγκ” ἔχει τίς ρίζες της στή “νοβλάνγκ” πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ κύκλοι τῆς ψευτοδιανόησης καί τῆς δημοσιογραφικῆς παραπληροφόρησης περασμένων δεκαετιῶν, οἱ ὁποῖοι, μέ τούς ἐπιγόνους τους, ἀποτελοῦν τήν σπονδυλική στήλη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ἀποκαλοῦσαν τούς τρομοκράτες «ἐπαναστάτες» ἤ «ἀγωνιστές», τίς δολοφονίες πού διέπρατταν «ἐκτελέσεις», τό αἴτημα τοῦ μονόπλευρου ἀφοπλισμοῦ «κίνημα εἰρήνης» καί δέν συμμαζεύεται…

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 530: Οἱ κουκουλοφόροι (τῆς κατοχῆς) ξανάρχονται

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 530/Πέμπτη 17.12.2015
 
Οἱ κουκουλοφόροι (τῆς κατοχῆς) ξανάρχονται
 
Δέν εἶχε καλά-καλά στεγνώσει τή ¨ἠλεκτρονικό μελάνι¨ ἀπό τό προχθεσινό «Γράμμα» καί ἡ ἀκροαριστερή βία ἐκδηλώθηκε ξανά.
Θῦμα της ἕνας βουλευτής τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης πού θέλησε νά δειπνήση τό βράδυ τῆς Τρίτης σέ ἕνα – συμπαθέστατο - στέκι τῶν Ἐξαρχείων. Τό πῆρε εἴδηση τό τοπικό «κράτος ἐν κράτει» καί οἱ ἐκπρόσωποί του τόν ἔκαναν τουλοῦμι στό ξύλο καί τόν ἔστειλαν στό νοσοκομεῖο.
Ὅπως πᾶμε, σέ λίγο ὁ πολίτης θά χρειάζεται διαβατήριο ἤ εἰδική ἄδεια ἀπό τούς ἀναρχο-αριστερούς δυνάστες τοῦ φέουδου ἀκόμα καί γιά νά τό διασχίση.
Φυσικά, δέν συνελήφθη κανένας. Ἄλλωστε, εἶναι θρασύδειλοι καί ξέρουν νά φυλάγωνται. Δέν ἐπιτίθενται ἀντρίκια, ἀλλά προτιμοῦν ἐπεμβάσεις τύπου «blietzkrieg» καί μέ κάλυψη τῶν χαρακτηριστικῶν τους (μέ κράνη ἤ κουκοῦλες).
Κουκουλοφόροι δροῦσαν στήν κατοχή γιά νά μήν τούς ἀναγνωρίσουν οἱ Ἕλληνες ὅταν κατέδιδαν γιά τά περαιτέρω στά στρατεύματα τῶν κατακτητῶν ἀντιστασιακούς. Στούς σημερινούς κουκουλοφόρους συμπίπτουν καί οἱ δύο ρόλοι: τοῦ καταδότη καί τοῦ κατακτητῆ, ἀφοῦ ἀναλαμβάνουν οἱ ἴδιοι καί τά ¨περαιτέρω¨.
Ἡ ἀστυνομία, ὡς συνήθως, ἀποῦσα σέ τέτοιες περιπτώσεις. Ἡ δέ κυβέρνηση περιορίστηκε σέ δηλώσεις πολύ πιό ἥπιες σέ σχέση μέ ἀνάλογες βιαιότητες μέ δράστες ἀπό τό ἄλλο ἄκρο τοῦ πολιτικοῦ φάσματος. Διόλου περίεργο. Ὁ μέχρι πρότινος ¨κολλητός¨ τοῦ πρωθυπουργοῦ καί κυβερνητικός ἐκπρόσωπος εἶχε ταχθεῖ, ὡς ὑποψήφιος δήμαρχος τῆς πρωτεύουσας ὑπέρ τῆς ἀπομάκρυνσης τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων ἀπό τό φέουδο τοῦ ἀναρχο-αριστεροῦ ¨ἐτσιθελισμοῦ¨. Ἄλλωστε, γιά καλό καί γιά κακό πρέπει νά τούς κλείνουν καί τό μάτι. Ἴσως, κάποτε, νά τούς (ξανα)χρειαστοῦν.
Δέν πρόλαβε δέ νά γίνει γνωστό τό ἐπεισόδιο τήν ἑπομένη τό πρωϊ ὅταν μέλη τῆς γνωστῆς καί μή ἐξαιρετέας ἀναρχο-αριστερῆς ὀργάνωσης «Ρουβίκων» μπούκαραν στά γραφεῖα τῆς διατραπεζικῆς ἑταιρείας «Τειρεσίας» καί ἐπιδόθηκαν σέ βανδαλισμούς. Σ’αὐτή τήν περίπτωση, ὅμως, ἡ ἀστυνομία πρόλαβε νά φτάση ἐγκαίρως καί νά συλλάβη ἑπτά ¨ταραξίες¨ (μέ σφυριά καί βαριοποῦλες)! Δέν ἀπομένει παρά νά δοῦμε τί θά τούς κάνη ἡ δικαιοσύνη.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 529: Κουλουβάχατα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 529/Τετάρτη 16.12.2015
 
Κουλουβάχατα
 
Ὁ Δῆμος Πειραιᾶ, τοῦ ὁποίου δήμαρχος εἶναι ὁ Γιάννης Μώραλης καί δημοτικός σύμβουλος ὁ Βαγγέλης Μαρινάκης, τίμησε τόν δημοφιλέστερο σύλλογο τοῦ ἐπινείου, τόν “Ὁλυμπιακό”, τοῦ ποδοσφαιρικοῦ κλάδου τοῦ ὁποίου πρόεδρος εἶναι ὁ Βαγγέλης Μαρινάκης καί διοικητικό στέλεχος ὁ Γιάννης Μώραλης.
Μπίνγκο!
Ἀπό τό δημοτικό συμβούλιο, στό ὁποῖο εἶχε ἐκλεγεῖ ὁ Πέτρος Κόκκαλης (τοῦ Σωκράτη), τιμήθηκε καί ὁ Σωκράτης Κόκκαλης (του Πέτρου), πρώην πρόεδρος τῆς Π.Α.Ε., στή διοίκηση τῆς ὁποίας μετέχουν οἱ Πέτρος Κόκκαλης (τοῦ Σωκράτη) καί Σωκράτης Κόκκαλης (τοῦ Σωκράτη).
Μῦλος!

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 528: Διωγμοί, Πυγμαχία, Τρομοκρατία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 528/Τρίτη 15.12.2015
 
Διωγμοί, Πυγμαχία, Τρομοκρατία
 
Ἐράνισμα εἰδήσεων ἀπό τίς σημερινές ἐφημερίδες:
«Σαράντα φοιτητές(;) τῆς ἐξωκοινοβουλευτικῆς ἀριστερᾶς καταδίωξαν τούς πέντε μέ διεθνῆ σταδιοδρομία ἀξιολογητές πού μετέβησαν γιά ἀξιολόγηση στό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων. Στή συνέχεια, μάλιστα, ἀκολούθησαν μέ αὐτοκίνητο τά ὀχήματα τῶν πρυτανικῶν ἀρχῶν γιά νά ἐντοπίσουν τό ξενοδοχεῖο ὅπου εἶχαν καταφύγει οἱ ἀξιολογητές».
«Ἐπίθεση ἀπό περίπου εἴκοσι κουκουλοφόρους δέχθηκαν στήν Πατησίων ἀστυνομικοί τῆς ὁμάδας ΔΙ.ΑΣ. μέ ἀποτέλεσμα τόν ἐλαφρύ τραυματισμό τοῦ ἑνός ἀπό αὐτούς.»
«Τρεῖς ἐλεγκτές στόν σταθμό τοῦ μετρό τῆς Ὁμόνοιας ξυλοκοπήθηκαν ἀπό ὁμάδα δέκα περίπου ἀτόμων μέ κουκοῦλες καί κράνη καί ὁδηγήθηκαν γιά τίς πρῶτες βοήθειες σέ νοσοκομεῖο.»
Κατά τά ἄλλα, οἱ πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας ζοῦν σέ ἕνα κράτος μέ κατοχυρωμένες τίς δημοκρατικές ἐλευθερίες καί τήν ἀσφάλειά τους. Γιαυτό καί ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Παιδείας θεώρησε ὅτι εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή νά προωθήση τό νομοσχέδιο πού ἐπαναφέρει τήν παντοδυναμία τῶν συνδικαλιστικῶν παρατάξεων τῶν φοιτητῶν στά ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα καί, μέσω αὐτῆς, τήν ἀσυδοσία στό εὐαγές ἔργο τῶν δυναμικῶν ὁμάδων κρούσης ἁπλῶν φοιτητῶν, αἰωνίων φοιτητῶν, καί ἐξωπανεπιστημιακῶν ὁμοϊδεατῶν τους νά κτίζουν καθηγητές στά γραφεῖα τους, νά  καταχερίζουν αὐτούς πού δέν συμμερίζονται τήν (ἀκρό)αριστερή ἰδεολογία τους, νά ἀκυρώνουν ἐκδηλώσεις σέ πανεπιστημιακούς χώρους πού δέν εἶναι τοῦ  γούστου τους, νά ἐπιβάλουν τίς ἐπιλογές τους σέ συνεδριάσεις τῶν πανεπιστημιακῶν ὀργάνων, νά ἐκλέγουν τίς πανεπιστημιακές ἀρχές και τούς διδάσκοντες ὅλων τῶν βαθμίδων κ.λπ. κ.λπ.
Ἀλλά τί νά περιμένει κανείς ἀπό μία κυβέρνηση τῆς ὁποίας ἡ δημοκρατικότητα εἶναι τελείως προσχηματική καί τό μόνο πού τήν ἀπασχολεῖ εἶναι ἡ διαιώνιση τῆς ἐξουσίας της ἀκόμα καί μέσα ἀπό τήν τρομοκράτηση τῶν πάντων.

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 527: Γιά πόσο ἀκόμα;

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 527/Δευτέρα 14.12.2015
 
Γιά πόσο ἀκόμα;
 
Πολλοί ἔβγαλαν ἕναν στεναγμό ἀνακούφισης μετά τήν ἀποτυχία τοῦ γαλλικοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου νά κατακτήσει τήν ἐξουσία σέ κάποια ἀπό τίς ἕξι περιφέρειες, ὅπου εἶχε πρωτεύσει στόν πρῶτο γῦρο τῶν ἐκλογῶν πρίν ἀπό μία ἑβδομάδα.
Τό θέμα, ὅμως, εἶναι πῶς θά ἀνακοπῆ ἡ συνεχῶς μεγαλύτερη ἀνταπόκριση πού βρίσκει στό ἐκλογικό σῶμα καί ὄχι ἡ ἀποτροπή τοῦ μοιραίου μέ κινητοποιήσεις τῆς τελευταίας στιγμῆς. Κοντολογίς, τό θέμα εἶναι νά ἐντοπισθοῦν (καί νά ἀλλάξουν στόν βαθμό τοῦ ἐφικτοῦ) ὅλες οἱ πολιτικές πού σπρώχνουν τόν κόσμο στήν ἀγκαλιά του καί ὄχι νά ἐκφωνούνται “ἀναθέματα” καί ἐκκλήσεις τοῦ τύπου «δῶστε (ψῆφο) καί σῶστε». Εἰδάλλως, κάποια στιγμή θά ἐπέλθει τό μοιραῖο.

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 526: Ἡ προπαγανδιστική σάτιρα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 526/Κυριακή 13.12.2015
 
Ἡ προπαγανδιστική σάτιρα
 
Πλῆθος κυβερνητικῶν στελεχῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἴδιο τόν πρωθυπουργό παρακολούθησαν τήν πρεμιέρα μεταφορᾶς ἀπό τόν Λάκη Λαζόπουλου στό θέατρο μεγάλης γαλλικῆς κινηματογραφικῆς ἐπιτυχίας.
Φυσικά ὄχι ἀπό ἀγάπη πρός τό θέατρο. Οἱ περισσότεροι δέν ἔχουν ἐκδηλώσει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμῆς. Μᾶλλον, σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης πρός τόν κωμικό πού συνέβαλε στήν ἄνοδό τους στήν ἐξουσία μέ τήν ἀσύστολη κομματική προπαγάνδα πού καμουφλάριζε μέ τό προσωπεῖο τῆς σάτιρας τόσα χρόνια.

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 525: Πολιτικές ἐπιλογές ὑποβάθμισης

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 525/Σάββατο 12.12.2015
 
Πολιτικές ἐπιλογές ὑποβάθμισης
 
Ἀξίζει συγχαρητήρια ὁ δημοσιογράφος τῆς «Καθημερινῆς» Νῖκος Βατόπουλος γιά τόν σημερινό «Ἀντίλογό» του: «Ἡ “καταδίκη” τῆς πλατείας Βικτωρίας», στόν ὁποῖο, μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρει: «Ἡ πλατεῖα Βικτωρίας εἶναι, προφανῶς, πολύ βολική γιά τόν ὑπουργό ὡς μία “ἀνοιχτή πλατεῖα”. Εἶναι σαφές ὅτι δεν κατοικεῖ στήν περιοχή οὔτε συγκινεῖται ἀπό τά μπάρ τῆς μαφίας στήν Ἀχαρνῶν πού ἔχουν συμφέρον ἡ πλατεῖα Βικτωρίας νά παραμείνει ἔτσι ὅπως εἶναι.» καί «Κατά τά λοιπά, ἡ πλατεῖα Βικτωρίας ἔγινε ἀπό ἐπιλογή τῆς κυβέρνησης ἕνα “ἐλεύθερο κρατητήριο”.» γιατί ἐκφράζει μία περίτρανη ἀλήθεια!
Διαχρονικά κυβερνητικές – ἀλλά καί δημαρχιακές – ἐπιλογές ἀτόμων πού δέν κατοικοῦν καί δέν πονᾶνε τήν περιοχή καί ὄχι κάποια νομοτέλεια ἦταν αὐτές πού ὁδήγησαν τήν πλατεῖα Βικτωρίας, ἀλλά και ἄλλες ὑψηλῆς στάθμης πάλαι ποτέ περιοχές (ὅπως ἡ Κυψέλη ἤ τά Πατήσια) στά σημερινά κατάντια τους.

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 524: Ἐπικίνδυνοι καί ἄφρονες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 524/Παρασκευή 11.12.2015
 
Ἐπικίνδυνοι καί ἄφρονες
 
Δήλωσε ὁ ὑπουργός Πολιτισμοῦ ὅτι: «ἡ Ἑλλάδα δέν θά διεκδικήσει δικαστικῶς τά Μάρμαρα, ἐπειδή κινδυνεύει νά χάσει τό δικαστήριο.» καί διέκοψε τή συνεργασία μέ τό διεθνές νομικό γραφεῖο πού ἀσχολιόταν μέ τήν ὑπόθεση.
Ἄραγε σκέφτηκε τή ζημιά πού ἔκανε; Δυσαρέστησε τόσο τήν διάσημη καί δημοφιλέστατη ἐπικεφαλῆς τοῦ γραφείου πού ἀγωνιζόταν γιά τό θέμα. Τράβηξε τό χαλί κάτω ἀπό τα πόδια ὅλων αὐτῶν πού εἶχαν κινητοποιηθεῖ ὑποστηρίζοντας τήν ἐπιστροφή. Καί ὁμολόγησε, χωρίς νά τόν ὑποχρεώση κανένας, ὅτι ἡ διεκδίκηση ἔχει καί νομικά ἐπισφαλεῖς πλευρές (ἄν ἔχει), παρέχοντας ἐπιχειρήματα καί πλεονεκτήματα στόν ἀντίπαλο τῆς σχετικῆς δημόσιας ἀντιπαράθεσης.
Ἄραγε δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι κατ’ἐξοχήν ἡ θέση του ἀπαιτεῖ διπλωματία καί δέν πρέπει νά λέει ὅτι «κατεβάζει ἡ κούτρα του».
Ἐκτός καί ἄν ἤθελε ἁπλά νά ἀπαλλαγῆ ἀπό μία σχέση πού δέν συνάδει μέ τήν (δῆθεν) ἀριστερή μίζερη ἰδεοληψία του.
Οἱ πράξεις καί τά λόγια του, πάντως, ἀποκαλύπτουν πῶς αὐτός πού ἀπορρίπτει τήν ἀριστεία ἐπιλέγει (ἐπιεικῶς) τήν ἀνοησία.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 523: Πιστοποιητικό Κοινωνικῶν Φρονημάτων

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 523/Πέμπτη 10.12.2015
 
Πιστοποιητικό Κοινωνικῶν Φρονημάτων

Πολλοί γελοῦσαν ὅταν ἡ Ζωή (μία εἶναι ἡ Ζωή) ρωτοῦσε ὑποψήφιους γιά τήν διοίκηση τῆς κρατικοκομματικῆς Ε.Ρ.Τ. ποιά ἦταν ἡ στάση τους στό “μαῦρο” πού τῆς εἶχε ἐπιβάλει ἡ προηγούμενη κυβέρνηση. Καί τό θεωροῦσαν ὡς ἀπωθημένο της λόγω τῆς ἔκθεσής της στά κάγκελα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς φωνάζοντας «Βοήθεια!».
Λάθος! Ἐπρόκειτο γιά μία νέα μορφή τοῦ ἀλήστου μνήμης Πιστοποιητικοῦ Κοινωνικῶν Φρονημάτων. Τό ὁποῖο ἐφαρμόζεται ἔκτοτε σέ ὅλον τόν δημόσιο τομέα. Πιό εὔκολα καί πιό αὐστηρά μάλιστα, γιατί οἱ νέες τεχνολογίες ἔχουν ἐπιτρέψει τό σχετικό “φακέλωμα” καί ἡ ἀνάσυρση τῶν ἐπιβαρυντικῶν στοιχείων νά γίνωνται πολύ εὐκολώτερα.
Ἔτσι, μέ συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή μέ συνεντεύξεις σέ κομματικούς τοποτηρητές, οἱ ὁποῖες διαρκούσαν μερικές φορές λίγα δευτερόλεπτα, καρατομήθηκαν οἱ περισσότεροι διοικητές νοσοκομείων. Ἀρκεῖ ὁ “φάκελός” τους νά περιεῖχε κάποιο ἀπαράδεκτο στίγμα, ὅπως «ἐπέδειξε ἐπαγγελματική ἐπάρκεια», «ἐπιδίωξε νά βάλη σέ τάξη τό μπάχαλο», «ἐπιχείρησε νά ἐξασφαλίση ἐναλλακτική, πέραν τῆς κρατικῆς, χρηματοδότηση», «διέθετε ἀνεγνωρισμένη διεθνῆ πεῖρα».
Τό τελευταῖο, μάλιστα, θά πρέπει νά ἦταν τό πλέον ἐπιβαρυντικό στοιχεῖο γιατί φανέρωνε ἄτομο πού διαθέτει προσωπικότητα καί δέν εἶναι κομματικός ὀσφυοκάμπτης.
 

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 522: Ἀντ’αὐτῆς (τῆς συναίνεσης)

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 522/Τετάρτη 09.12.2015
 
Ἀντ’αὐτῆς (τῆς συναίνεσης)
 
Αἰφνίδια ὄξυνση σκιάζει τίς σχέσεις τῆς κυβέρνησης μέ τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο τίς τελευταῖες ἡμέρες. Καί ὅμως σέ αὐτό στηριζόταν ἡ ἑλληνική πλευρά γιά νά ἐπιτύχει ἐλάφρυνση τοῦ βάρους τοῦ χρέους τῆς χώρας. Καπάκι, ἦρθε καί ἡ ἔνταση στίς σχέσεις μέ τήν γερμανική πλευρά καί εἰδικότερα μέ τόν Γερμανό Ὑπουργό Οἰκονομικῶν. Ἄλλοι τίς ἀποδίδουν σέ οὐσιαστικές διαφωνίες, ἄλλοι σέ ὑπαναχώρηση τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς πού δέν ἀντέχει νά πάρη καί νά ἐφαρμόση τά μέτρα πού συμφώνησε καί ἄλλοι (κυβερνητικοί) σέ σκλήρυνση τῆς στάσης τῶν γνωστῶν καί μή ἐξαιρετέων ¨ἀνθελλήνων¨ ἤ στήν ἐξυπηρέτηση τῶν στόχων τους.
Μήπως ὑπάρχει καί ἄλλη ἐξήγηση; Ἴσως. Μήπως, λοιπόν, ὁ παμπόνηρος καί ἀνενδοίαστος τακτικιστής πρωθυπουργός προσπαθεῖ νά πετύχη μέ αὐτά τά τερτίπια ὅ,τι δέν πέτυχε μέ τήν ὕπουλη πρόσκλησή του γιά συναίνεση σχετικά μέ τίς μεταρρυθμίσεις τοῦ ἀσφαλιστικοῦ; Μήπως, δηλαδή, ἐπιχειρεῖ καί πάλι, φέρνοντας τήν χώρα στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ καί στά πρόθυρα τοῦ grexit, νά ἐκβιάση τήν ἀντιπολίτευση νά ψηφίση αὐτή τά ἐπώδυνα μέτρα στή θέση τῆς ἀκλόνητης πλειοψηφίας (πού ἰσχυρίζεται ὅτι διαθέτει);

Ἀνακοίνωση: Ἀσθένεια Ἀντώνη Δροσόπουλου

 
Ἀνακοίνωση
 
Ὁ Ἀντώνης Δροσόπουλος
γνωστοποιεῖ ὅτι εἶχε μπεῖ στό νοσοκομεῖο γιά καρδιολογική ἐξέταση καί αὐτή ἔδειξε ὅτι ὁ μητροειδής ἀδένας εἶχε πάθει μεγάλες φθορές δημιουργῶντας ἄμεσο κίνδυνο. Ἐγχειρίστηκε λοιπόν τήν Δευτέρα 6 τοῦ μηνός.
Ἡ ἐγχείριση ἐπέτυχε ἀλλά ἡ ἀποκατάστασή του προχωρεῖ μέ πολύ βραδύ ρυθμό.

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 521: Καί ποῦ εἶσαι ἀκόμα!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 521/Τρίτη 08.12.2015
 
Καί ποῦ εἶσαι ἀκόμα!
 
Ἡ Ἕνωση τῶν Γάλλων Δημάρχων ἀποφάσισε, στό ὄνομα τῶν ἀρχῶν τοῦ κοσμικοῦ κράτους, νά μήν στηθοῦν φάτνες στούς δημαρχιακούς χώρους, ἀναβιώνοντας τήν διαμάχη γιά τό κατά πόσον πρόκειται γιά πολιτισμικό ἤ λατρευτικό ἔθιμο. Παράλληλα, ἀποφάσισε καί νά μήν σερβίρονται γεύματα πού σχετίζονται μέ τό χριστιανικό ἑορτολόγιο.
Μετά ἀπό λίγες μέρες εἰσέπραξε τό ¨merci¨ ἀπό τήν μονόπατα πιό εὐαίσθητη πλευρά τῶν φανατικῶν ἰσλαμιστῶν μέ τίς πολύνεκρες τρομοκρατικές ἐπιθέσεις στό Παρίσι.
Σήμερα ὅλοι (καί προφανῶς καί οἱ Γάλλοι Δήμαρχοι) προβληματίζονται μέ τήν ἐκλογική ἄνοδο τοῦ ἀκροδεξιοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου.

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 520: Τό τίμημα τοῦ λαϊκισμοῦ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 520/Δευτέρα 07.12.2015
 
Τό τίμημα τοῦ λαϊκισμοῦ
 
Συντριπτική ἥττα ὑπέστη ὁ προσφιλής στήν ἐγχώρια παρδαλή ἀριστερά ¨τσαβισμός¨, παρά τά ἀντιδημοκρατικά μέτρα του, ὅπως φυλακίσεις στελεχῶν τῆς ἀντιπολίτευσης μέ ἀπίθανες κατηγορίες, τά ὁποῖα ¨κάνουν γαργάρα¨ οἱ ντόπιοι ¨δημοκράτες¨ θαυμαστές του, οἱ ὁποῖοι ἐνδομύχως πολύ θά ἤθελαν νά τόν μιμηθοῦν.
Ἡ ἑνωμένη ἀντιπολίτευση τῆς Βενεζουέλας ἴσως τελικά νά κερδίση τά 2/3 τῶν ἑδρῶν τῆς ἐκεῖ Βουλῆς καί νά ἐπιβάλη ἀντικατάσταση ὑπουργῶν καί δικαστῶν. Ἐνῶ ὁ Πρόεδρος τῆς χώρας, Νικ. Μαδοῦρο, χαρακτήρισε τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν ὄχι ὡς νίκη τῆς ἀντιπολίτευσης, ἀλλά ὡς ἀντεπανάσταση. Ἴσως νά μήν ἔχει ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ τραγική κατάσταση τῆς χώρας (μέ τά δημόσια ἐλλείμματα, τήν ἀσύστολη διαφθορά, τόν τριψήφιο πληθωρισμό καί τήν ἀνεξέλεγκτη ἐγκληματικότητα) ὀφείλεται στό ὅτι τίς ἐποχές τῶν παχέων ἀγελάδων (δηλαδή τῶν ὑψηλῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου) ὁ προκάτοχος καί μέντοράς του Οὖγο Τσάβες, ἀντί νά ἐπενδύσει σέ μία διατηρήσιμη ἀνάπτυξη πού θά ἐξασφάλιζε καί τήν σταδιακή βελτίωση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τῶν πιό στερημένων στρωμάτων τῆς κοινωνίας ἀκόμα καί σέ ἐποχές ἰσχνών ἀγελάδων, ἐπένδυσε στήν λαϊκίστικη διανομή μή ἀειφόρου πλούτου.

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 519: Ἀνεξάρτητα καί ἀντικειμενικά

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 519/Κυριακή 06.12.2015
 
Ἀνεξάρτητα καί ἀντικειμενικά
 
Ἐδῶ καί μέρες διαφημίζει ἡ Ε.Ρ.Τ. τήν προβολή στήν ΕΡΤ2 τήν Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 τοῦ ντοκυμανταίρ «128 Κερατέα: μιά πραγματική ἱστορία» στήν σειρά τῶν ἐκπομπῶν «Τεκμήρια ἑλληνισμοῦ».
Τό πρώιμο ἐνδιαφέρον κεντρίζει τό διαφημιστικό τρέηλερ τῆς ἐκπομπῆς πού ἀναγγέλλει πώς οἱ εἰκόνες τοῦ ντοκυμανταίρ «ἀφηγοῦνται τόν ἀγῶνα τῶν κατοίκων τῆς Κερατέας ἐνάντια σέ μιά ἄδικη πολιτική ἀπόφαση».
Χωρίς νά μπεῖ κανείς στήν οὐσία τοῦ θέματος δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει πώς μέ αὐτά τά λόγια ἀναδεικνύεται προκαταβολικά καί ἀπροσχημάτιστα ἡ ἀνενδοίαστη ἔλλειψη κάθε ἴχνους ἀντικειμενικότητας τοῦ ντοκυμανταίρ, τό ὁποῖο ἀντί ἐπιχειρηματολογίας καί τεκμηρίωσης μετατρέπεται σέ ταινία προπαγάνδας.
Περαιτέρω, μέ τό νά μήν ἀφήνει τόν τηλεθεατή νά διαμορφώσει ὁ ἴδιος γνώμη ἔστω καί ἀπό αὐτήν τήν μονόπλευρη προβολή ἀπόψεων, ἀλλά νά τοῦ ὑποβάλει ἐκ τῶν προτέρων τήν ἰδέα ὅτι ἐπρόκειτο γιά μία «ἄδικη πολιτική ἀπόφαση», ἀποδεικνύεται περίτρανα ὅτι αὐτοί πού κινοῦν τά νήματα στήν πιό καθοδηγούμενη κρατική τηλεόραση τῆς μεταπολίτευσης δέν θέλουν νά ἔχουν αὐτόφωτο κοινό μέ κριτική σκέψη, ἀλλά ἑτερόφωτη ἀγέλη ἀποβλήτων πλύσης ἐγκεφάλου.

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 518: Γιά εὐκολόπιστους καί ἀγαθιάρηδες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 518/Σάββατο 05.12.2015
 
Γιά εὐκολόπιστους καί ἀγαθιάρηδες
 
Αὐτό-ἐγκωμιάστηκε ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν Εὐκλείδης Τσακαλῶτος σέ πρόσφατη ὁμιλία του στή Βουλή. Εἶπε συγκεκριμένα: «Ὑπῆρξαν οἰκονομικές ἐπιπτώσεις ἀπό τήν ἐπιβολή τῶν τραπεζικῶν περιορισμῶν, ἀλλά ἀξίζει νά δοθῆ ἕνα ¨μπράβο¨ στήν κυβέρνηση, ἡ ὁποία κινήθηκε μέ εὐελιξία καί πέτυχε νά μειώσει τίς συνέπειες».
Κοντολογίς μᾶς εἶπε: «Μπορεῖ νά ρίξαμε τό καράβι στά βράχια, ἀλλά μοιράσαμε μέ τάξη τά σωσίβια.»!
Ἄραγε θά πρέπη νά διασκεδάση ἤ νά ἐξοργιστῆ αὐτός πού τόν ἄκουσε ἤ διάβασε τά λόγια του; Τίποτε ἀπό τά δύο. Θά πρέπει νά ἀδιαφορήση, γιατί στήν ἴδια ὁμιλία του εἶπε ἐπίσης: «Ἄν ὅμως εἴσαστε μέ τό δικό μας τό ἀφήγημα, νομίζω ὅτι χρειάζεται ἕνα “μπράβο” γιά τό πώς χειριστήκαμε αὐτό τό capital control.» Ὁ ἄνθρωπος δέν ἀπευθυνόταν σέ ὅλους τούς πολῖτες, ἀλλά μόνο στούς μωρόπιστους πού εἶναι μέ τό δικό τους τό ἀφήγημα, δηλαδή εἶναι πρόθυμοι νά παραμυθιαστοῦν!

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 517: Ὀλέθριες ὁλιγωρίες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 517/Παρασκευή 04.12.2015
 
Ὀλέθριες ὁλιγωρίες
 
Μέχρι πρίν ἀπό λίγο καιρό τρέμαμε μήπως μᾶς πετάξουν ἔξω ἀπό τήν Εὐρωζώνη. Τό ἀποφύγαμε προσωρινά, ὅπως εὐελπιστοῦμε, ἀλλά δέν προλάβαμε νά τό χαροῦμε γιατί ἐδῶ καί λίγες μέρες ἄρχισε τό σούσουρο πώς κάποιοι – καί αὐτή τήν φορά ὄχι οἱ “τρισκατάρατοι” Γερμανοί – θέλουν νά μᾶς ἐκπαραθυρώσουν ἀπό τήν Ζώνη τοῦ Σένγκεν. Καί αὐτό ὄχι μόνον γιατί ἡ κυβέρνηση δέν μπορεῖ νά βάλει μιά τάξη στόν ἔλεγχο τῶν ροῶν τῶν μεταναστῶν, ἀλλαί καί γιατί δέν ἔχει ἀνταποκριθεῖ σέ προτάσεις εὐρωπαϊκῆς βοήθειας πρός τοῦτο. Ὅπως τήν συμμετοχή τῆς ὁμάδας RABIT στή φύλαξη τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς χώρας, τήν ἀποστολή κομάντος τῆς FRONTEX στά σύνορα μέ τήν ΠΓΔΜ, τήν παραλαβή ὑλικοῦ ταυτοποίησης τῶν προσφύγων ἤ ἔκτακτης ἀνάγκης καί τήν δημιουργία σημείων ὑποδοχῆς (hotspots) καί ταυτοποίησης.
Παράλληλα, ἔγινε γνωστό ὅτι οἱ Η.Π.Α. ἐξετάζουν τό θέμα νά ἐπαναφέρουν τήν ἔκδοση βίζας γιά τούς Ἕλληνες πού μεταβαίνουν ἐκεῖ, λόγω τῆς ἀνικανότητας διαχείρισης τοῦ ¨προσφυγικοῦ ρεύματος¨ ἀπό τήν κυβέρνηση καί τῆς ἀπόστασης πού χωρίζει τίς ἐνέργειες τῆς χώρας ἀπό αὐτά πού ἰσχύουν διεθνῶς.
Καί καλά τά hotspots, γιά τά ὁποῖα ἔπρεπε νά κινητοποιηθοῦν ἑλληνικές δυνάμεις, γιά τά ὑπόλοιπα γιατί δέν ὑπῆρχε ἀνταπόκριση; Γιά τόν ἁπλούστατο λόγο ὅτι αὐτή ἡ κυβέρνηση δέν διαθέτει στελέχη πού νά ἔχουν μάθει νά κυβερνοῦν καί νά παράγουν ἔργο. Τά μόνα πού ξέρουν καί εἶναι ἱκανοί νά φέρουν εἰς πέρας εἶναι ἡ ἐπικοινωνιακή διαχείριση τῶν ἀρνητικῶν πεπραγμένων τους καί ἡ ἄλωση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἀπό τό κόμμα. Σ’αὐτά ἀριστεύουν, παρά τό ὅτι ἡ ¨ἀριστεία¨ τούς φέρνει ἀναγούλα! Γιά ὅλα τά ἄλλα παίρνουν μπρός ἕνα βῆμα πρίν ὁδηγήσουν τήν χώρα στόν γκρεμό. Γι’αὐτό καί τελικά καί σέ συνδυασμό μέ τήν τροχοπέδη τῶν ἰδεοληψιῶν τους ὅ,τι κάνουν τό κάνουν μέ τόν χειρότερο τρόπο.

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 516: 3 Δεκεμβρίου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 516/Πέμπτη 03.12.2015
 
3 Δεκεμβρίου
 
Ἡ σημερινή ἡμέρα ἀποτελεῖ μία ἐφιαλτική ἐπέτειο. Στίς 3.12.1944 τό ΚΚΕ κατέβασε τίς ὀργανώσεις του, τίς φανερές καί τίς παραλλαγμένες, σέ ἀπαγορευμένο συλλαλητήριο στό Σύνταγμα γιά νά ἀμφισβητήση τήν ἐξουσία τῆς κυβέρνησης. Τό ΚΚΕ ἀπό μῆνες βρισκόταν σέ ἕναν περίπλοκο προβληματισμό. Ἀπό ὅταν ἔγινε φανερό, ὅτι οἱ Γερμανοί χάνοντας τόν πόλεμο θά ἀποτραβηχτοῦν ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἡ ἡγεσία του κυμαινόταν ἀνάμεσα στήν πρόθεση νά καταλάβη ἀμέσως ὁλόκληρη τήν ἐξουσία ἤ νά συμμετάσχη στήν κυβέρνηση «Ἐθνικῆς Ἑνότητας» μέ τούς ἰδεολογικούς καί πολιτικούς του ἀντιπάλους. Ὥστε μέ ἑλιγμούς μέσα στό κοινοβουλευτικό σύστημα νά ἐπικρατήση χωρίς μιά ἀντιπαράθεση τῆς «πατρίδας τοῦ Σοσιαλισμοῦ», ἡ ὁποία τό κατηύθυνε, μέ τήν Δύση. Διάλεξε τήν δεύτερη λύση.
Στήν «Κυβέρνηση τῆς Ἐθνικῆς Ἑνότητας», ἤ μᾶλλον στόν Ἄγγλο πρέσβυ πού κινοῦσε τά νήματά της, βρῆκε τό μάστορή του. Ὑποχρεώθηκε νά ἐπιλέξη ἀνάμεσα στήν συνέχιση τῆς συμμετοχῆς του σ’αὐτήν, ἐφαρμόζοντας τήν γραμμή της, καί στήν ἔνοπλη σύγκρουση. Τό μεγάλο ἁμάρτημά του ἦταν ὅτι προτίμησε τήν αἱματηρή ἀντιπαράθεση, ἐνῶ τό Κρεμλῖνο τοῦ ἔδωσε νά καταλάβη πώς δέν θά τό στηρίξη στήν βίαιη ἀναμέτρηση. Ἔτσι ἡ κομμουνιστική διαδήλωση πού πορευόταν πρός τό Σύνταγμα προκάλεσε νεκρούς καί ἀπό τίς δύο πλευρές. Τό ποιά εἶχε τούς περισσότερους ἐκεῖνο τό πρωϊ εἶναι δευτερεῦον ζήτημα, γιατί στίς 3 Δεκεμβρίου ξεκίνησε ἡ μεταπολεμική φάση τοῦ Ἐμφυλίου, πού τελείωσε μόλις τόν Αὔγουστο τοῦ 1949, προκαλῶντας στόν τόπο τεράστιες συμφορές ἀπό τίς ὁποῖες δέν ἔχουμε ἀκόμη ἐντελῶς ἀπαλλαγῆ.
Εὐχή καί κατάρα στούς ἐπερχόμενους, ποτέ νέος Ἐμφύλιος Πόλεμος.

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 515: Ἡ ἀξιοπιστία μας

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 515/Τετάρτη 02.12.2015
 
Ἡ ἀξιοπιστία μας
 
Στήν διετία 2008-2009 ἡ κυβέρνηση ἀντιμετώπιζε μεγάλα παράπονα τῶν ἀγροτῶν, πώς δέν προστατεύει τό εἰσόδημά τους. Ἔλεγαν ὅτι οἱ ἐπιδοτήσεις πού εἰσέπρατταν ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση εἶναι χαμηλές καί δέν ἀνταποκρίνονταν στό καλλιεργητικό κόστος. Μέ τό σύνθημα ¨Τιμές Ἀθηνῶν καί ὄχι Βρυξελλῶν¨ μπλόκαραν τούς δρόμους. Τό βιαιότερο ἐπεισόδιο σημειώθηκε στήν προβλήτα τοῦ Πειραιᾶ. Ἕνα βαπόρι ξεφόρτωσε μιά μηχανοκίνητη φάλαγγα ἀπό τήν Κρήτη, ἡ ὁποία ἤθελε νά καταλάβη τό ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καί ἡ ἡγεσία τοῦ ΠΑΣΟΚ στήριξε ἀνεπιφύλακτα τήν προσπάθειά της.
Ἔγινε φανερό στήν κυβέρνηση, ὅτι μέ τήν ἀγροτική τάξη σύσσωμη ἐναντίον της θά χάση τίς ἐκλογές. Καί θά ἦταν σκόπιμο εἰς βάρος τῶν δημοσίων ἐσόδων νά μοιραστοῦν σέ 700.000 ἀγρότες κάπου 380 ἑκατομμύρια σάν ἀποζημίωση γιά ἀνύπαρκτες καταστροφές πού ὑποτίθεται ὅτι εἶχαν ὑποστῆ. Καθώς τά λεφτά αὐτά δέν θά ἔβγαιναν ἀπό κοινοτικά ταμεῖα, δέν προβλεπόταν ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση θά ἀντιδράση. Στίς Βρυξέλλες ὅμως ἔψαξαν τό κιτάπι καί βρῆκαν, πώς ὅταν ἡ κυβέρνηση ἐπιδοτεῖ τήν παραγωγή ἑνός προϊόντος νοθεύει τόν διεθνῆ διαγωνισμό. Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο δέχθηκε αὐτήν τήν ἄποψη καί ἀπεφάνθη, ὅτι οἱ ἀγρότες ἔπρεπε νά ἐπιστρέψουν τά λεφτά πού εἶχαν εἰσπράξει παρανόμως μαζί μέ πρόστιμα.
Γιά τήν πραγματοποίηση τῆς ἐπιστροφῆς ὁ σημερινός ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης κ. Εὐ. Ἀποστόλου κατέθεσε στήν χθεσινή συνεδρίαση τῆς Βουλῆς τροπολογία σέ ἄλλο νομοσχέδιο καί ζήτησε μαζί μέ τήν κυβέρνηση ἡ Βουλή νά τό ψηφίση. Μόλις ὅμως τελείωσε ἡ συνεδρίαση δήλωσε, ὅτι οἱ ἀγρότες δέν πρέπει νά ἀνησυχοῦν, διότι ὅσο εἶναι αὐτός ὑπουργός καί κυβερνᾶ ὁ Σύριζα δέν θά ὑπάρξη ἐπανείσπραξη τῶν παρανόμων ἀποζημιώσεων.

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 514: Οἱ διασκέψεις τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 514/Τρίτη 01.12.2015
 
Οἱ διασκέψεις τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου
 
Ἔχουν γίνει μέρος τῆς καθημερινότητας οἱ διασκέψεις τῶν ἀρχηγῶν κρατῶν καί κυβερνήσεων τοῦ Δυτ. Κόσμου στήν εὐρύτερη ἔννοια του. Ἡ οἰκονομική κρίση, ἡ κλιματική καταστροφή, ἡ ἐπέλαση τῶν μεταναστῶν, ἡ τρομοκρατία προσφέρουν διαρκῶς θέματα γιά τήν ἀνταλλαγή ἀπόψεων γιά τήν κοινή ἀντιμετώπισή τους. Μέ φωτισμένα ἀπό αἰσιοδοξία πρόσωπα χαμογελοῦν πρός τούς φωτογράφους καί τούς εἰκονολῆπτες γιά νά τεκμηριώσουν τήν εἰκόνα πώς ἐλέγχουν τήν κατάσταση.
Τά ἀποτελέσματα εἶναι πού λείπουν. Ὁ κάθε ἀρχηγός σκέπτεται τό κόστος πού θά ἔχουν γιά τήν χώρα του τά προτεινόμενα μέτρα, καί πετᾶ σέ ἄλλες τό μπαλάκι. Τήν μία ἡμέρα ἀπειλεῖται πόλεμος μεταξύ Ἀμερικῆς καί Ρωσίας, τήν ἑπομένη συμφιλιώνονται πρός γενική κατάπληξη, γιά νά δείξουν τήν τρίτη, ὅτι τήν συμφιλίωση δέν τήν θεωροῦν δεσμευτική.
Ὁ 21ος αἰώνας κερδίζει τά πρωτεῖα τῆς ἀρχηγικῆς ἐπιπολαιότητας.