Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

To blog του ΚΣΜ - Χαιρετισμός

...
Τό Κέντρο Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν χαιρετίζει τούς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδας του καί, ἰδίως, τούς νέους φίλους του πού τό ἀνακαλύπτουν ἀπό αὐτήν.

Τό Κ.Σ.Μ. ξεκίνησε τή δραστηριότητά του τό 1979.  Ἀπό τό 1984 ἔχει τήν καταστατική μορφή τοῦ μή κερδοσκοπικοῦ σωματείου. Σκοπός του εἶναι ἡ διάδοση τῶν ἀρχῶν τοῦ δημοκρατικοῦ σοσιαλισμοῦ, ἡ μελέτη τῶν πολιτικῶν –οἰκονομικῶν – κοινωνικῶν προβλημάτων καί ἡ διατύπωση προτάσεων γιά τή λύση τους στά πλαίσια τῶν ἀρχῶν πού πιστεύει.

Κοινή πεποίθηση τῶν μελῶν τοῦ Κ.Σ.Μ. εἶναι ὅτι ὁ σοσιαλισμός εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα αἴτημα ἐλευθερίας καί, ὡς ἐκ τούτου, εἶναι ἀλληλένδετος μέ τή δημοκρατία. Ἡ ἐπιδίωξη σοσιαλιστικῶν στόχων εἶναι θεμιτή καί ἀποτελεσματική μόνο μέσα ἀπό δημοκρατικές διαδικασίες, εἰδάλλως ὑπάρχει κίνδυνος ἀντιδημοκρατικῶν ἐκτροπῶν, ὅπως αὐτές πού ἐπί δεκαετίες στιγμάτισαν τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Πρόσθετα, τό Κ.Σ.Μ. πιστεύει ὅτι τόσο ἡ ἐπίτευξη τοῦ δημοκρατικοῦ σοσιαλισμοῦ, ὅσο ἡ ἐπιβίωση τῆς Ἑλλάδας μποροῦν νά ἐξασφαλισθοῦν μόνο μέσα στό πλαίσιο μιᾶς πραγματικά Ἑνωμένης Εὐρώπης. Γι’αὐτό καί ἀγωνίζεται γιά τή συνεχῆ πολιτική καί κοινωνική – πέρα ἀπό τήν οἰκονομική - ἐμβάθυνση αὐτῆς τῆς ἕνωσης.

Τό Κ.Σ.Μ. δραστηριοποιεῖται κατά κύριο λόγο μέ τρεῖς μορφές :
α) Μέ ἕνα πρόγραμμα ἑβδομαδιαίων συγκεντρώσεων κάθε Δευτέρα βράδυ ἀπό τά μέσα Ὀκτωβρίου ὡς τά μέσα Μαϊου, μέ ἐναλλαγή ἀνοικτῶν πολιτικῶν συζητήσεων καί ὁμιλιῶν. Οἱ ὁμιλίες ξεκινοῦν μέ μία εἰσήγηση ἀπό ὁμιλητές πού προέρχονται ἀπό διάφορους πολιτικούς, ἐπιστημονικούς καί πνευματικούς χώρους γιά νά ἀναπτυχθεῖ ὅλο τό φάσμα τῶν ἀπόψων καί ὁ σχετικός προβληματισμός. Μετά τήν εἰσήγηση ἀκολουθεῖ συζήτηση μέ τόν ὁμιλητή.
β) Μέ τήν ἔκδοση τῆς διμηνιαίας «Ἐφημερίδας τοῦ Κ.Σ.Μ.».  Ἡ ἔκδοσή της ξεκίνησε τόν Μάϊο τοῦ 1985 καί, ἔκτοτε, συνεχίζεται ἀνελλιπῶς. Μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2015 εἶχαν ἐκδοθεῖ 179 φύλλα. Τό ἔντυπό μας ἀποτελεῖ ἕνα ἐλεύθερο βῆμα ἔκφρασης τῶν ἀπόψεων τόσο γιά τά μέλη τοῦ Κ.Σ.Μ., ὅσο καί γιά τούς φίλους του.
γ) Μέ τήν καθημερινή ἀποστολή σέ e-mail και ἀνάρτηση στήν ἱστοσελίδα "Γραμμάτων" μέ σχολιασμό τῆς ἐπικαιρότητας.

Ἐπίσης, τό Κ.Σ.Μ. παρεμβαίνει καί στήν πολιτική καί κοινωνική ζωή τοῦ τόπου μέσα ἀπό ἀνακοινώσεις πού στέλνει στόν Τύπο γιά διάφορα φλέγοντα θέματα.

Ὅσοι, ἀπό αὐτούς πού μᾶς ἀνακαλύπτουν γιά πρώτη φορά, ἐνδιαφέρονται νά παρακολουθοῦν τή δραστηριότητα τοῦ Κ.Σ.Μ., θά βρίσκουν τό πρόγραμμα τῶν συγκεντρώσεών μας στήν ἱστοσελίδα μας, ἐνῶ τήν ἀποστολή τῆς ἐφημερίδας μας καί τῶν "Γραμμάτων" μποροῦν νά τή ζητήσουν στή διεύθυνσή μας.

                                                 Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Κ.Σ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου