Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 513: Συλλογική αὐτοκτονία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 513/Δευτέρα 30.11.2015
 
Συλλογική αὐτοκτονία
 
Ἀρχίζουν ἀπό αὔριο ἀλλεπάλληλες ἀπεργίες. Ἄλλες ἀπό τήν ἐσωκομματική ἀντιπολίτευση καί ἄλλες γιά συντεχνιακές διεκδικήσεις. Θά κλείνουν ἐκ περιτροπῆς τά ἐργοστάσια πού ἐξακολουθοῦν νά λειτουργοῦν, καί τά συγκοινωνιακά μέσα. Ὅταν ρωτήσεις ἕναν ἐργατοπατέρα γιά τόν σκοπό τῆς ἀπεργίας ἀπαντᾶ, ὅτι ἡ κάλυψη τῆς δαπάνης τῆς ζωῆς ἔφτασε στό ἀδύνατο καί ἡ κυβέρνηση πρέπει νά αὐξήση τούς μισθούς.
Αὐτό ξέρομε ὅλοι πώς ἐπιτυγχάνεται μέ αὔξηση τῶν φόρων καί τῶν κρατήσεων, μέ περικοπές τῶν συντάξεων ἤ σέ βάρος τῆς ἀνταγωνιστικότητας τῶν προϊόντων μας. Ἄρα θά μεγαλώσουν τόν φαῦλο κύκλο, σπρώχνοντας τήν οἰκονομία μας πρός τήν αὐτοκτονία.
Ἐνῶ γιά νά ξεφύγουμε ἀπό τήν ἐθνική μας ἐξαφάνιση, θά ἔπρεπε ὄχι μόνο νά μήν ἀπεργοῦμε, ἀλλά νά ἐργαζόμασταν περισσότερο γιά νά αὐξήσουμε τήν παραγωγή μας.

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 512: Ἀπό τό νά σοῦ λείπει τό νερό, νά σέ πνίγει

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 512/Κυριακή 29.11.2015
 
Ἀπό τό νά σοῦ λείπει τό νερό, νά σέ πνίγει
 
Τά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας δεινή ξηρασία ἔπληττε κατά καιρούς τήν Ἀθήνα. Τό νερό τοῦ παλιοῦ Ἁδριάνειου ὑδραγωγείου δέν ἐπαρκοῦσε καί κάποτε ξεσηκώθηκαν οἱ Ἀθηναῖοι καί ζήτησαν ἀπό τόν Ἀλῆ Χασεκῆ (τοπάρχη τῶν Ἀθηνῶν 1775-1795) νά βρῆ τρόπο νά σταματήση τό κακό. Ὁ πασᾶς ἔβαλε καί καθάρισαν ἀπό δέντρα καί θάμνους ὅλες τίς ἀπορροές πού ὁδηγοῦσαν πρός λακκοῦβες, τίς ὁποῖες μετέτρεψε σέ ἀποθέτες νεροῦ.
Μετά τήν Ἀπελευθέρωση οἱ δήμαρχοι τήρησαν τήν ἴδια πρακτική, ἀλλά ἡ λειψυδρία δέν ἔπαψε νά ταλαιπωρῆ τήν Ἀθήνα. Οἱ εὐπορώτεροι Ἀθηναῖοι ἔχτιζαν ὀμβροδέκτες στίς στέγες τῶν σπιτιῶν τους. Μέχρι τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄30, πού τό δημόσιο ἐξεχώρησε στήν ἀμερικανική ἑταιρεία Οὖλεν μιά μεγάλη ἔκταση γιά νά φτιάξη τήν λίμνη τοῦ Μαραθῶνος, καί γιά νά τῆς ἐξασφαλίση πελατεία ὑποχρέωσε τούς ἰδιῶτες νά βουλώσουν τά πηγάδια στίς αὐλές τους.
Παρόλο πού ἡ πολιτική συναλλαγή φόρτωσε στήν Οὖλεν τήν ὑδροδότηση δήμων πού δέν ἦταν στό ἀρχικό πρόγραμμα καί χωρίς νά τούς ἐξαναγκάζη συχνά νά πληρώνουν τά νόμιμα τέλη πού θά ἀνέπτυσσαν τά ἔσοδα της, ἡ κοινωφελής ἐπιχείρηση τά πήγαινε καλά. Μέχρις ὅτου πραγματοποιήθηκε ἡ παγκόσμια κλιματική ἀλλαγή.
Οἱ ἄνθρωποι εἴχαμε καταφέρει μέ τήν ἀλόγιστη παραγωγή ρύπων νά κάνουμε ἀλλοῦ τούς χειμῶνες καλοκαῖρι καί ἀλλοῦ τό ἀντίθετο. Ἄλλες χῶρες πλήττονται ἀπό τήν ὑποχώρηση τοῦ ὑδροφόρου ὁρίζοντα τοῦ ἐδάφους των καί πᾶνε νά γίνουν ἔρημοι. Ἐμεῖς ὑποστήκαμε καταστροφικές νεροποντές πού στοίχισαν ζωές ἀνθρώπων καί προκάλεσαν μεγάλες ὑλικές ζημιές. Ἄν δέν ἀντιδράσουμε, θά ἐπαναληφθοῦν καί σέ μεγαλύτερη κλίμακα.
Προβλήματα οἰκονομικά, κοινωνικά, πολιτικά ἀντιμετωπίζουμε ἄφθονα καί μεγάλα. Προσώρας λοιπόν ἔχει χάσει τήν καυτή του ἐπικαιρότητα τό πρόβλημα ἀπό τήν ὑδατόπτωση σέ ἀνεπιθύμητο βαθμό. Μᾶς παρέχεται λοιπόν ἡ δυνατότητα νά τό συζητήσουμε χωρίς θυμό καί κομματικό πάθος. Ρωτᾶμε λοιπόν ἐμεῖς οἱ μικροί τούς φορεῖς τῆς ἐξουσίας, ὥς ποιό σημεῖο ἔχουν πραγματοποιηθῆ τά προγραμματισμένα ἀντιπλημμυρικά ἔργα;

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 511: Ἡ τρομοκρατία στό κέντρο τῆς Ἀθήνας

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 511/Σάββατο 28.11.2015
 
Ἡ τρομοκρατία στό κέντρο τῆς Ἀθήνας
 
Ἡ βομβιστική ἐπίθεση πού ἔγινε ἐναντίον τοῦ Συνδέσμου Ἑλληνικῶν Βιομηχανιῶν καί πού προκάλεσε καταστροφές καί στό γειτονικό μέγαρο τῆς Πρεσβείας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἀπέδειξε γιά μία ἀκόμη φορά, ὅτι καί στό κέντρο τῆς Ἀθήνας ἡ τρομοκρατία ζεῖ καί βασιλεύει.
Ἡ κυβέρνηση ἀντικαθιστᾶ τά στελέχη τῆς ἁρμόδιας ἀστυνομικῆς ὑπηρεσίας, ὄχι ὅμως καί τήν δική της ὁλιγωρία. Παραμένει ἀμήχανη στήν ἀνασφάλεια πού ἐπικρατεῖ στήν πιό κεντρική περιοχή τῆς πρωτεύουσας τοῦ κράτους. Ἀφοῦ ἡ FRONTEX δέν πρόκειται νά ἀποχωρήση ἀπό τήν Ἑλλάδα, γιατί νά μήν φέρη τόν σταθμό της στόν ἐπίμαχο χῶρο;

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 510: Ἀδιόρθωτος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 510/Παρασκευή 27.11.2015
 
Ἀδιόρθωτος
 
Τά ἀνατολικά μας σύνορα εἶναι ζωτικά. Ὁ κ. Ἐρντογάν ἐπιβουλεύεται τήν παρουσία στήν Θράκη, τά νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Δωδεκάνησο, μᾶς παρεμβάλλει ἐμπόδια στήν ὑφαλοκρηπίδα καί μᾶς ἀπειλεῖ μέ μιά καινούργια ἐκστρατεία στήν Κύπρο. Ἡ προηγούμενη κυβέρνηση μας εἶχε ἐπιτύχει τήν ἀναστολή τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ μέ μιά ἄτυπη συμμαχία μας μέ τήν Κυπριακή Δημοκρατία, τήν Αἴγυπτο καί τό Ἰσραήλ. Ὅλοι γνώριζαν, ὅτι αὐτός πού μετροῦσε στρατιωτικά γιά τήν Τουρκία ἦταν τό Ἰσραήλ. Παρά ταῦτα μέ τό Ἰσραήλ ὁ κ. Τσίπρας ἐπικοινωνοῦσε ὡς πρωθυπουργός μέ φειδώ καί διά τρίτων προσώπων.
Τώρα πού ἄνοιξε μιά πολιτική «ἐγκάρδιας συνεννόησης» μέ τόν Ἐρντογάν γιά νά περιορίση τόν ἀριθμό τῶν μεταναστῶν πού μᾶς στέλνει ἡ Τουρκία γιά νά αὐξήση τήν πίεση της, βρῆκε τήν περίσταση νά ἐπισκεφθεῖ ἐπιτέλους τήν Ἰερουσαλήμ. Καί εἶχε τήν φαεινή ἔμπνευση νά ἐπέμβη στίς ἰσραηλοπαλαιστινιακές σχέσεις καί νά δηλώση ὅτι προτίθεται νά ἀναγνωρίση τήν μεταφορά τῆς πρωτεύουσας τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους τους ἀπό τήν Γάζα στήν Ἀνατολική Ἰερουσαλήμ. Παραμένει ἀδιόρθωτος σέ καταστροφικούς χειρισμούς.

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 509: Πρόταση γιά συναίνεση χρειάζεται συναινετική διάθεση

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 509/Πέμπτη 26.11.2015
 
Πρόταση γιά συναίνεση χρειάζεται συναινετική διάθεση
 
Ὁ πρωθυπουργός ζητᾶ τή συναίνεση τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης στό ἀσφαλιστικό καί σέ ὁρισμένα ἄλλα κρίσιμα θέματα. Σωστά μέν, ἀλλά μάταια.
Σωστά, ἐπειδή ἡ συναίνεση εἶναι πάντα ἀπαραίτητη γιά τήν ἐπίλυση κρίσιμων πολιτικῶν καί ἐθνικῶν προβλημάτων. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι οἱ χῶρες πού βγῆκαν ἀπό μνημόνια ἤ τά ἀπέφυγαν εἶχαν πετύχει μία ἐλάχιστη συναίνεση. Πρόσθετα, ἀντιπολίτευση δέν σημαίνει ¨Ὄχι σέ ὅλα¨.
Μάταια, γιατί ὁ ἴδιος, ὡς ἐπικεφαλῆς ἄλλοτε τῆς ἀξιωματικῆς καί ἄλλοτε μιᾶς ἐλάσσονος ἀντιπολίτευσης, ἔχει ὑπονομεύσει τήν ροπή γιά πολιτική συναίνεση. Ἀπέρριπτε ἀκόμα καί κάθε συζήτηση γιά συναίνεση καί ἐφάρμοζε χωρίς ἐξαίρεση τό ¨Ὄχι σέ ὅλα¨. Μάλιστα, διακήρυττε ὅτι οἱ τότε κυβερνήσεις δέν ἐπιζητοῦσαν συναίνεση, ἀλλά συνενόχους.
Σήμερα δέ ἐπιβαρύνει τή θέση του γιά πολλούς λόγους. Πρῶτον: γιατί ὅταν κάποιος ἐπιζητεῖ συναίνεση, δέν τήν ἐπιζητεῖ σέ ὁρισμένα μόνο θέματα, ἀλλά ἐπιδιώκει καί ἕνα γενικώτερο συναινετικό κλῖμα. Αὐτό, δέν ἐπιτυγχάνεται, ὅταν στά ὑπόλοιπα θέματα ἐφαρμόζει τήν πιό ἀκραία κομματική, συγκρουσιακή καί διχαστική πολιτική, τουλάχιστον ἀπό τήν πτώση τῆς δικτατορίας. Δεύτερον: γιατί δέν ἐπιδεικνύει τήν παραμικρή μεταμέλεια γιά τό ὅτι πολέμησε ἄγρια μέτρα προηγούμενων κυβερνήσεων, τά ὁποῖα σήμερα τά συνοδεύει μέ διακηρύξεις στελεχῶν τῆς κυβέρνησής του, ὅτι ἀκόμα καί ἄν δέν μᾶς ἐπιβάλλονταν ἀπό ἄλλους, θά ἔπρεπε νά τά σκεφτοῦμε καί νά τά προτείνουμε ἐμεῖς (δηλαδή οἱ Ἕλληνες). Τρίτον: γιατί ἡ ἐντύπωση πού δίνει εἶναι ὅτι ἐπιδιώκει τήν συναίνεση, ὄχι ἐπειδή πιστεύει σέ αὐτήν, ἀλλά ἀπό ἄκρατη ὑστεροβουλία. Δέν θέλει νά ἐπιτύχη εὐρύτερη ἀποδοχή ἐπειδή τήν θεωρεῖ ἀναγκαία γιά τήν ἐπιτυχία τῶν μέτρων, ἀλλά ἀφενός μεν γιά νά καλυφθῆ ἔναντι διαρροῶν ἀπό τό κόμμα του, ἀφετέρου δέ γιά νά ἐκμεταλλεύεται πολιτικά τό ὅτι «καί οἱ ἄλλοι τά ψήφισαν». Ἄν ὄχι – σέ περίπτωση δέ ἀπώλειας ψήφων ἀπό τήν συγκυβέρνησή του – νά ἰσχυριστῆ ὅτι «ἐσεῖς τά ψηφίσατε». Ἐπιδιώκει, δηλαδή, στήν μέν καλύτερη περίπτωση αὐτό γιά τό ὁποῖο κατηγοροῦσε τίς προηγούμενες κυβερνήσεις: τήν συνενοχή τῆς ἀντιπολίτευσης, στήν δέ πιό ἐπαίσχυντη: τήν ἐπίρριψη οὐσιαστικά στήν ἀντιπολίτευση τοῦ πολιτικοῦ κόστους.
Ἄν ἤθελε πραγματικά συναίνεση θά ἔκανε πίσω στίς πιό ἀκραῖες (κομματικές καί ὀπισθοδρομικές) μεταρρυθμίσεις, ὅπως αὐτές στήν ἐκπαίδευση.

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 508: Μιά πρόταση ἐπανόδου στό καλοκαίρι

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 508/Τετάρτη 25.11.2015
 
Μιά πρόταση ἐπανόδου στό καλοκαίρι
 
Ὁ Νίκος Ρωμανός ὁ ἀναρχικός πού μόλις συνελήφθη ξύπνησε μέσα του τό αἴσθημα τῆς φιλομαθείας, ἀναστάτωσε πέρισυ τήν ἑλληνική πολιτική ζωή μέ τό αἴτημά του νά τοῦ ἐπιτρέπεται νά μεταβαίνει στήν σχολή, στήν ὁποίαν εἶχε εἰσαχθῆ ἀφοῦ φυλακίστηκε καί νά παρακολουθῆ τά μαθήματά της. Τό αἴτημα εἶχε συνοδευθῆ μέ μεγάλης διάρκειας ἀπεργία πείνας, διότι εἶχε συγκινήσει τίς ἐπιρρεπεῖς σέ τέτοιου εἴδους εὐαισθησία ψυχές.
Ὅταν βρέθηκε λύση, τήν ἀπέρριψε γιατί δέν δεχόταν νά φορέση τό περίφημο ¨βραχιολάκι¨ γιά τόν ἐντοπισμό του ἀπό τίς ἀρχές.
Πρόσφατα βγῆκε στήν ἐπιφάνεια κείμενό του, μέ τό ὁποῖο ἐκθέτει τίς ἀπόψεις του καί καλεῖ τούς ὁμοϊδεάτες του νά κάνουν τήν χώρα ¨καλοκαιρινή¨. Εἶναι ἀσύλληπτη καί ἐνδεικτική τοῦ ἀτόμου ἡ μισαλλοδοξία πού ἀποπνέει.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 507: Τά Συνδικᾶτα τῶν κρατικοδίαιτων

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 507/Τρίτη 24.11.2015
 
Τά Συνδικᾶτα τῶν κρατικοδίαιτων
 
Ἡ θητεία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐθνικῆς Λυρικῆς Σκηνῆς εἶχε λήξει. Κατόπιν τούτου δέν ἦταν ἐφικτή γιά τυπικούς λόγους ἡ ἐκταμίευση τῆς κρατικῆς ἐπιχορήγησης καί ἡ μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ. Τελικά, ἡ θητεία ἀνανεώθηκε στό ¨παρά πέντε¨, δηλαδή στίς 19 Νοεμβρίου καί τό προσωπικό ἐνημερώθηκε ὅτι ἡ μισθοδοσία θά πραγματοποιηθῆ μέ καθυστέρηση λίγων ἡμερῶν (ἕνα δεκαήμερο ὅπως ἀνακοινώθηκε) γιά νά ὁλοκληρωθοῦν οἱ τυπικές διαδικασίες.
Αὐτό δέν ἦταν ἀρκετό γιά δύο μόνο ἀπό τά ἕξι συνδικάτα τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ε.Λ.Σ. πού κήρυξε στάσεις ἐργασίας τήν ὥρα παραστάσεων. Ἔτσι ματαιώθηκε τόσο ἡ τελευταία παράσταση τῆς ὅπερας «Καππουλέτοι καί Μοντέκκοι» τοῦ Μπελλίνι στό Μέγαρο Μουσικῆς τό Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ὅσο καί ἡ πρεμιέρα τῆς παραγωγῆς γιά παιδία τῆς Ε.Λ.Σ. «Καρμενσίτας» στό θέατρο Ὀλύμπια τήν Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ἐπειδή δέν συγκεντρώθηκε τό ἀπαραίτητο προσωπικό. Ἡ ζημία τῆς Ε.Λ.Σ. ἀπό τήν πρώτη ματαίωση μόνον ὑπολογίζεται στίς 40.000 €.
Γιά τήν παράσταση στό Μέγαρο Μουσικῆς, θά πρέπει νά σημειωθῆ, ὅτι τό προσωπικό τοῦ Μεγάρου ἦταν ἐκεῖ, παρότι παραμένει ἀπλήρωτο ἐπί μῆνες. Προφανῶς ἐπειδή ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ ἀπεργίες ἐπιδεινώνουν τήν κατάσταση, δέν βοηθοῦν στήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων καί τελικά στρέφονται ἐναντίον τῶν ἴδιων τῶν ἀπεργῶν.
Ἀπό τήν ἀντιπαράθεση τῶν στάσεων τῶν μέν καί τῶν δε ἀναδεικνύεται ἡ διαφορά νοοτροπίας καί ἡ ἀνευθυνότητα πού διακατέχει ὁρισμένα κακομαθημένα συνδικᾶτα κρατικοδίαιτων ἐργαζομένων.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 506: Τό ρεζίλεμα τῆς Ν.Δ.

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 506/Δευτέρα 23.11.2015
 
Τό ρεζίλεμα τῆς Ν.Δ.
 
Τό ΚΣΜ δέν ἀποτελεῖται ἀπό ὀπαδούς τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀλλά, προκειμένου νά γλιτώση ἡ χώρα ἀπό τήν χειρότερη κυβέρνηση της ὅλων τῶν ἐποχῶν, Παρασκευή καί Σάββατο ἀγωνιζόμαστε νά μαζέψουμε ψήφους γιά τόν Κυριάκο, τόν μόνο ἱκανό ἐκ τῶν ὑποψηφίων. Κάποιοι ἀπό μᾶς στήθηκαν ἀπό νωρίς στίς οὐρές τῶν ψηφοφόρων πού εἶχαν ἀρχίσει νά σχηματίζονται ἀπό ἀξημέρωτα. Ἄλλοι πού δέν ἔμαθαν τήν ματαίωση τῆς ψηφοφορίας ἀπό τήν τηλεόραση ἤ τό ραδιόφωνο ἔψαξαν νά βροῦν τίς κάλπες τό μεσημέρι καί δέν τίς βρῆκαν πουθενά. Ταλαιπωρία χωρίς συμμετοχή στό ἄθλημα.
Σήμερα στήν Ν.Δ. ἀρνοῦνται καί πάλι νά συμφωνήσουν γιά μιά τακτοποίηση τῶν ἐσωτερικῶν τους. Θά τά βροῦν λέει σέ ἕνα κομματικό συνέδριο. Ἀλλά μέχρι νά συνέλθη αὐτό, τό κόμμα θά ἔχει ἐξαφανιστῆ.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 505: Γιά ἕνα ἰσοδύναμο τοῦ ΦΠΑ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 505/Παρασκευή 20.11.2015
 
Για ἕνα ἰσοδύναμο τοῦ ΦΠΑ
 
Πάλι ἀπέσυρε ἡ κυβέρνηση τήν διάταξη πού ἐπέβαλλε ΦΠΑ 23% στήν ἰδιωτική ἐκπαίδευση. Ἀντ’ αὐτοῦ πέρασε αὔξηση τοῦ φόρου στό κρασί. Ἀλλά ἐπειδή ξεσηκώθηκαν οἱ κτηματίες καί ἔκαναν μέ τούς ἀλβανούς μεροκαματιάρηδες μπάχαλο στήν Ἀθήνα, ὁ νόμος περιόρισε τήν αὔξηση στό μισό.
Οἱ τσιπρικοί βάζουν παντοῦ νερό στό κρασί τους.

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 504: Ἔρχονται οἱ ἐκλογές

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 504/Πέμπτη 19.11.2015
 
Ἔρχονται οἱ ἐκλογές
 
Ὁ Στ. Παναγούλης ἀρνήθηκε νά ψηφίση τά κυβερνητικά μέτρα  καί ὁ Σύριζα τόν ἔβγαλε ἀπό τήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα του. Τό ἴδιο ἔγινε καί μέ τόν Ν. Νικολόπουλο τῶν ΑΝΕΛ. Ὁ Γ. Σακελλαρίδης, ὁ πάλαι ποτέ ἔμπιστος τοῦ Τσίπρα, διαφώνησε μέ τήν αὔξηση τοῦ φόρου στό κρασί καί ἔστειλε μόνος του τήν παραίτησή του στήν Βουλή.  Ὁ κυβερνητικός συνασπισμός ἔμεινε πλέον μέ 153 πρόσωπα καί ἀντιμετωπίζει  νομοσχέδια ἀντιδημοτικά στόν ὁρίζοντα.
Ἑτοιμαστεῖτε γιά ἐκλογές.

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 503: Μήν προπηλακίζετε τόν κ. πρωθυπουργό

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 503/Τετάρτη 18.11.2015
 
Μήν προπηλακίζετε τόν κ. πρωθυπουργό
 
Τά προηγούμενα χρόνια τό πλῆθος τῆς Ἀριστερᾶς πού κατακλύζει τό προαύλιο τοῦ Πολυτεχνείου κατά τόν τριήμερο ἑορτασμό τῆς 17ης Νοεμβρίου, ὅταν ἔρχονταν πολιτικοί τῆς Δεξιᾶς γιά νά τιμήσουν τήν γιορτή, τούς ἀποδοκίμαζε μέ βροντερές ἰαχές.
Ἐφέτος ὅταν προσῆλθε ὁ κ. Τσίπρας γιά νά καταθέση στέφανο, ξέσπασε μιά ὀχλαγωγία πού σκέπαζε τήν φωνή του. Ἀναγκάστηκε νά φύγη τρέχοντας γιά νά σταματήση τήν περαιτέρω διαπόμπευσή του. Δέν ἦταν πού ἄλλαξε ἡ πολιτική σύνθεση αὐτῶν πού πῆγαν στήν γιορτή. Αὐξήθηκε τό ποσοστό τῶν Ἀριστερῶν πού αἰσθάνονται πιό Ἀριστερά ἀπό τήν κυβέρνηση.
Καταδικάζουμε ἀπερίφραστα τό ἐπεισόδιο. Ὄχι γιατί ἀλλάξαμε τήν γνώμη μας γιά τόν κ. Τσίπρα (ὅτι εἶναι ὁ χειρότερος πρωθυπουργός στήν ἑλληνική ἱστορία), ἀλλά διότι πιστεύουμε, ὅτι ἄν ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν καταστῆ ἀνέφικτη, ἡ Δημοκρατία εἶναι καταδικασμένη.

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 502: Ἀλλαγή στρατοπέδου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 502/Τρίτη 17.11.2015
 
Ἀλλαγή στρατοπέδου
 
Ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε νά μᾶς διαχωρίση ἀπό τόν δυτικό κόσμο, ἐνῶ οἱ λυσσαλέοι τρομοκράτες τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους συνεχίζουν τήν ἐπίθεση ἐναντίον του.
Ὁ πρόεδρος Ὁλλάντ ἔστειλε ἕνα ἀεροπλανοφόρο στήν Ἀντολική Μεσόγειο, πού βομβαρδίζει μέ τά ἀεροπλάνα του τίς βάσεις πού ἀποτελοῦν τόν χῶρο ἐκπαιδεύσεως καί ἀνεφοδιασμοῦ τοῦ ISIS. Ἐκεῖνο ἀπαντᾶ μέ τήν ἔνταση τῆς ἐκστρατείας του στόν εὐρωπαϊκό χῶρο. Τήν συμπαράστασή τους πρός τήν Γαλλία ἐξέφρασαν ἡ μία μετά τήν ἄλλη ὅλες οἱ δυτικές κυβερνήσεις. Καί ἡ Ρωσία ἀκόμη ἔθεσε κατά μέρος τίς διαφορές μέ τούς δυτικούς γιά νά μετάσχη ἐνόπλως στόν πόλεμο γιά τήν κατανίκηση τῆς νέας Τζιχάντ.
Ἡ Ἑλλάς τοῦ Σύριζα ἔγινε ἡ μεγάλη ἐξαίρεση. Τήρησε καί πάλι ἡ κυβέρνηση τόν τύπο τῆς ἑνός λεπτοῦ σιγῆς στήν μνήμη τῶν θυμάτων, ἀλλά ἔσπευσε νά δηλώση, ὅτι στήν προσπάθεια γιά τήν κατάπνιξη τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας δέν θά συμβάλη, οὔτε κἄν μέ μιά ἔμμεση ἐνέργεια. Τόν ἴδιο καιρό ἀποκαλύφθηκε ἀπό ἕνα μέλος τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου, τό ὁποῖο ἔχει παραιτηθῆ, ὅτι συνάδελφοι του ἐν ἐνεργεία βρίσκονται σέ μόνιμη ἐπαφή μέ τρομοκρατικές ὁμάδες. Ἡ κυβέρνηση ἔχει ἐπιλέξει συνειδητά τήν ἐχθρότητα τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Τίς συνέπειες θά πληρώση ὁ ἑλληνικός λαός.

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 501: Πολυτεχνεῖο 2015

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 501/Δευτέρα 16.11.2015
 
Πολυτεχνεῖο 2015
 
Ἄρχισε ἀπό χθές ὁ τριήμερος ἑορτασμός γιά τήν ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου. Μέ τήν ἐκφώνηση μεγαλοστομιῶν, μέ προπαρασκευαστικές συγκεντρώσεις τῆς αὐριανῆς διαδήλωσης, μέ τήν διαβεβαίωση ὅτι καί ἐφέτος βρισκόμαστε στήν ἴδια κατάσταση πού ἤμαστε τό 1973, ἄν καί μᾶς κυβερνοῦσε τότε ἡ Χούντα, ἐνῶ τώρα ἡ δεύτερη φορά Ἀριστερά. Τό σύνθημα αὐτό, πού εἶναι κυβερνητικῆς προέλευσης, δέν μᾶς καλεῖ σέ ἐπανάσταση, ἀλλά μόνο σέ ἀντίσταση κατά τοῦ καπιταλισμοῦ πού ἐπιβιώνει παρά τόν πόλεμο πού τοῦ κάνει ὁ Σύριζα. Τήν ἐπιβίωση του τήν χρωστᾶ στήν προστασία του ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἀλλά καθώς δέν μποροῦμε νά τήν καταγγείλουμε γιατί ἔχουμε ἀνάγκη τά λεφτά της, ἡ διαδήλωση θά πορευθῆ καί πάλι κατά τῆς Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας.
Ὅπως γίνεται κάθε χρόνο.

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 500: Γιά τήν διάσωση τῆς ἐλευθερίας καί τῆς μετριοπάθειας

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 500/Κυριακή 15.11.2015
 
Γιά τήν διάσωση τῆς ἐλευθερίας καί τῆς μετριοπάθειας
 
Ἀπό τίς πληροφορίες πού ἐξακολουθοῦν νά διασταυρώνονται, ἐπιβεβαιώνεται ὅτι τό χτύπημα τῆς νύχτας τῆς Παρασκευῆς στό Παρίσι ἦταν ἡ ὑλοποίηση ἑνός σχεδίου καταρτισμένου μέ ἐπιτελική ἀκρίβεια. Ἐνῶ στήν ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ περιοδικοῦ “Charlie Hebdo” τόν Ἰανουάριο ἀπεδείχθη ὅτι οἱ δράστες τους εἶχαν μεγάλα κενά στήν πληροφόρησή τους καί ὅτι ἐνήργησαν παρορμητικά γιά νά τιμωρήσουν τό περιοδικό γιά τό ἀντιισλαμικό περιεχόμενο προηγούμενου φύλλου του.
Τώρα ἡ ἐπίθεση ἔγινε κλιμακωτά. Τό κακό ξεκίνησε ἀπό τό μεγαλύτερο γήπεδο τῆς Γαλλίας, ὅπου ὁ πρόεδρος Ὁλλάντ μαζί μέ τόν γερμανό ὑπουργό τῶν ἐξωτερικῶν παρακολουθοῦσαν ἕναν φιλικό ποδοσφαιρικό ἀγώνα. Οἱ ἐπίδοξοι δολοφόνοι δέν κατάφεραν νά περάσουν τούς ἐλέγχους ἀσφαλείας καί πυροδότησαν ἔξω ἀπό αὐτό τά ἐκρηκτικά μέ τά ὁποία ἦταν ζωσμένοι. Οἱ ἀστυνομικοί, ἔνστολοι καί μυστικοί πού συνόδευαν ἐπισήμους τούς φυγάδευσαν γιά νά τούς προστατεύσουν ἐκκένωσαν τό στάδιο.
Στή συνέχεια δολοφονήθηκαν μέ ριπές καλάσνικωφ ἄσχετοι ἄνθρωποι σέ δύο γειτονικά ἑστιατόρια, γιά νά παραλύση ἡ κίνηση. Ἀκολούθησε τό αἱματοκύλισμα σέ μιά αἴθουσα πού παίζει σύγχρονη μουσική, μέ ριπές καλάσνικωφ καί μέ ἔκρηξη ἐκρηκτικῶν πού εἶχαν ζωστεῖ ἄνθρωποι-βόμβες. Τό κακό τέλειωσε μέ πυροβολισμούς σέ δευτερεύουσα ὁδική ἁρτηρία καί σέ ἕνα ἀκόμα ἑστιατορίο στήν περιοχή της.
Ὁ ἀπολογισμός μέχρις ὥρας εἶναι 128 νεκροί καί δέν ξέρουμε πόσοι ἄλλοι ἀθῶοι θά πεθάνουν, γιατί ὑπάρχουν ἑκατοντάδες τραυματισμένοι.
Ἡ Γαλλία ἔκτοτε στρατοκρατεῖται. Ἡ ἀστυνομία περιπολεῖ τούς δρόμους καί ἡ χώρα κηρύχθηκε σέ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης. Ἀλλά μέ τήν ἄμυνα δέν κερδίζεται ὁ πόλεμος. Ὁ ἀμυνόμενος πρέπει νά προχωρήση σέ ἐπίθεση γιά νά συντρίψη τόν ἀντίπαλο.
Σέ μία πρώτη φάση πρέπει νά διεισδύση, στόν μηχανισμό τοῦ  ἀντιπάλου του. (Συγκοινωνοῦντα δοχεῖα, ἄνθρωποι πού σιτίζονται καί ἀπό τίς δύο πλευρές, οἱ λεγόμενοι διπλοί πράκτορες, ὑπῆρχαν ἀνέκαθεν.) Καί ἐμεῖς ἐδῶ στίς παρυφές τοῦ παιγνιδιοῦ εἴχαμε πληροφορηθῆ ἀπό τά ΜΜΕ ὅτι οἱ μυστικές ὑπηρεσίες τῆς Ἀγγλίας, τῆς Γαλλίας, τῆς Γερμανίας καί τῆς Ἀμερικῆς εἶχαν ἰσχυρές ἐνδείξεις, γιά ἕνα νέο χτύπημα πού ἑτοίμαζε τό Ἰσλαμικό Κράτος. Γιατί δέν ἔσπευσαν νά ἐρευνήσουν τίς πηγές τῶν πληροφοριῶν τους γιά νά μπορέσουν νά τό ματαιώσουν;
Χρειάζεται νά φύγουν οἱ Μ. Δυνάμεις ἀπό τίς θεωρητικές διακηρύξεις ἐναντίον τῆς βίας καί νά συνεργαστοῦν ἀποφασιστικά γιά τήν καταστροφή τῆς βάσης στρατολογίας καί ἀνεφοδιασμοῦ τῶν τρομοκρατῶν στήν Μέση Ἀνατολή. Στίς χῶρες της ὑπάρχουν πάμπλουτοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι θησαυρίζουν μέ τό καπιταλιστικό κίνημα καί χρησιμοποιοῦν μεγάλο τμῆμα τῶν ἐσόδων τους γιά νά τό ἀντικαταστήσουν μέ ἕνα θεοκρατικό. Ἡ δραστηριότητα τους πρέπει νά ἐντοπισθῆ προκειμένου νά τούς ἐμποδίσουν νά ἀρμέγουν τήν ἐλεύθερη ἀγορά.
Ἐξ ἴσου εἶναι ἀνάγκη νά ἀποκλεισθοῦν ἀπό τόν ἐθνικό κορμό τῶν διαφόρων χωρῶν πρόσωπα ἀλλοδαπῆς καταγωγῆς πού κατέχονται ἀπό μῖσος γι’αὐτές. Ὑπάρχουν στοιχεῖα πώς πρόκειται γιά χιλιάδες. Θά ξεσηκωθοῦν οἱ ὀπαδοί τῆς ὑπερεθνικότητας, ὅπως ἡ εὐαίσθητη πρώην ὑπουργός κ. Τασούλα Χριστοδουλοπούλου, ἀλλά φθάσαμε στήν ἀνάγκη νά δώσουμε τήν μάχη γιά νά διασώσουμε τά πολιτιστικά ἀγαθά τῆς ἐλευθερίας καί τῆς μετριοπάθειας ἀπό τήν ἐπικράτηση τοῦ θρησκευτικοῦ σκοταδισμοῦ καί τήν ἐξόντωση τοῦ κάθε διαφωνοῦντος.

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 499: «Ἡ διαπραγματευτική δύναμη τῆς χώρας μας»

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 499/Σάββατο 14.11.2015
 
«Ἡ διαπραγματευτική δύναμη τῆς χώρας μας»
 
Στίς 17 Νοέμβρη, πού ξέρεις ἀγαπητέ ἀναγνώστη τί μπάχαλο ἐπίκειται νά γίνη στήν Ἀθήνα, ὁ Τσίπρας θά ἐπισκεφθῆ τήν Κωνσταντινούπολη γιά τήν διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. Καί μέ τήν εὐκαιρία θά παρακολουθήση (φιλική) ποδοσφαιρική συνάντηση τῶν ὁμάδων Ἑλλάδος καί Τουρκίας ἀπό τήν ἐξέδρα τοῦ πρωθυπουργοῦ Νταβούτογλου. Ἐλπίζομε, ὅτι δέν θά εἶναι ὁ καλός φίλος μας πού θά δώση τό πρῶτο λάκτισμα.
Πολύ θά θέλαμε πάντως νά μᾶς ἑρμήνευε ὁ πρωθυπουργός μας τήν δήλωση του «ἡ ἐξωτερική πολιτική παίζει κεντρικό ρόλο καί στήν διαπραγματευτική δύναμη τῆς χώρας, ἡ ὁποία εἶναι ἀνεξάντλητη».
Ἀλλά ἡ διαπραγμάτευση εἶναι ἐγγενές στοιχεῖο κάθε ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί δέν παίζει ἁπλῶς κεντρικό ρόλο. Καί δέν εἶναι ἀνεξάντλητη, ὅταν ὁ διαπραγματευτής δέν λέει πράγματα σοβαρά.

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 498: Ἡ ἀπεργία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 498/Παρασκευή 13.11.2015
 
Ἡ ἀπεργία
 
Οἱ ἀπεργίες γίνονται ὅταν ὁ ἐργοδότης ἀρνεῖται νά κάνη τίς παραχωρήσεις, πού τοῦ ζητᾶ τό συνδικάτο. Ὅταν ὅμως ὁ ἐργοδότης εἶναι ἡ κυβέρνηση καί τά συνδικάτα τήν ἀκολουθοῦν, τί νόημα ἔχει μιά ἀπεργία;
Αὐτό πού ἔγινε χθές νά παροτρύνει ἡ κυβέρνηση τά συνδικάτα πού εἶναι μέ τό μέρος της, νά ἀπεργήσουν ἐναντίον της δέν ἔχει προηγούμενο στήν Ἑλλάδα καί στήν Εὐρώπη. Θυμίζει τήν Λατινική Ἀμερική τῆς ἐποχῆς Περόν, ὅπου ὁ δικτάτορας ἔβαζε τούς ὀπαδούς του νά ἀπεργοῦν - ὄχι γιά νά πλήξουν τό καθεστώς, ἀλλά τό ἰδιωτικό κεφάλαιο πού ἐξακολουθοῦσε νά τοῦ ἀντιστέκεται.
Στό τί ἀπέβλεπε ὁ πρωθυπουργός μέ τήν χθεσινή γενική ἀπεργία ἐκφέρονται διάφορες ὑποθέσεις. Νά δείξη στό Τέθριππο τῶν δανειστῶν μας, ὅτι ὁ Λαός δέν ἀποδέχεται πλέον τήν Λιτότητα καί νά ἀφήσουν τήν κυβέρνηση νά ἐπανέλθη στήν πολιτική τῶν παροχῶν; Νά ἀποδείξη στούς ψηφοφόρους ὅτι ἡ κοινή γνώμη συνεχίζει νά εἶναι μέ τό μέρος του καί θά τοῦ δώση πάλι τήν ἐξουσία καί στίς ἑπόμενες ἐκλογές;
Τό γεγονός πάντως εἶναι, ὅτι στόν ἰδιωτικό τομέα ἡ ἀπεργία ἀπέτυχε οἰκτρά. Οἱ ἐργαζόμενοι πῆγαν κανονικά στίς δουλειές τους γιά νά ἐξασφαλίσουν τό μεροκάματο πού ἔχει γίνει δυσεύρετο - ἐκτός ἀπό αὐτούς πού φοβήθηκαν τά ἐπεισόδια, τά ὁποῖα θά ἔκαναν οἱ μπαχαλάκηδες στό κέντρο τῆς πόλης, καί ἐκείνους πού δέν μπόρεσαν νά φτάσουν στίς δουλειές τους λόγω τῆς ἀπεργίας στίς συγκοινωνίες.
Ἡ κυβέρνηση μέ τά Ὄχι πού γίνονται Ναί καί τίς ἀλλεπάλληλες δολιχοδρομίες της φθείρεται κάθε μέρα περισσότερο. Τό πρόβλημα εἶναι πώς ἡ εὐρωπαϊστική-δημοκρατική ἀντιπολίτευση εἶναι βαθειά διηρημένη καί δέν φαίνεται ἱκανή νά βγάλη τόν τόπο μας ἀπό τό χάος.

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 497: Οἱ ἐργάσιμες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 497/Πέμπτη 12.11.2015
 
Οἱ ἐργάσιμες
 
Σήμερα ἀπεργοῦν ἡ ΓΣΕΕ καί ἡ ΑΔΕΔΥ ζητῶντας νά πάρουν αὔξηση, σέ μιά ἐποχή πού γιά νά μήν σωριαστοῦμε τρέχουμε πίσω ἀπό τούς ξένους παρακαλῶντας τους γιά δάνεια.
Τήν ἄλλη ἑβδομάδα θά παγώση ἡ ζωή γιά νά συμμετάσχουμε ὅλοι στήν πορεία γιά τό Πολυτεχνεῖο, ἤ ἔστω γιά νά ξαναδοῦμε σέ ἀτέλειωτες ἐπαναλήψεις ἀπό τήν τηλεόραση τό φρικτό χρονικό τῆς ἡμέρας ἐκείνης τοῦ 1973. Μετά ἔρχεται ἡ 3η Δεκεμβρίου, ἀφιερωμένη στήν μνήμη τῶν παληκαριῶν πού θυσιάστηκαν γιά νά σοβιετοποιηθῆ ἡ Ἑλλάδα καί στήν ἀμνησία μας γιά τούς ὁμήρους πού κατέσφαξε ἡ ΟΠΛΑ. Καί παρενθέτως ὅλο καί κάποιο συνδικάτο, ἕνα ἵδρυμα, μιά κατηγορία φορολογουμένων θά ἔχει τούς λόγους νά κλείνει τούς δρόμους καί θά μᾶς ἐμποδίζει νά πηγαίνουμε στήν δουλειά μας.
Γιά νά μήν χάνουμε λοιπόν ἀδίκως τήν ὥρα μας ἑτοιμαζόμενοι νά πᾶμε νά ἐργαστοῦμε, θά ἔπρεπε ὁ Δήμαρχος κ. Καμίνης νά ἐγκαταστήση στήν κορυφή τοῦ Λυκαβηττοῦ μιά δυνατή λάμπα ἤ μιά εἰδική μεγάλη σημαία, πού νά μᾶς εἰδοποιεῖ ὅτι κατ’ἐξαίρεσιν πρόκειται γιά ἐργάσιμη ἡμέρα.

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 496:Προσοχή!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 496/Τετάρτη 11.11.2015
 
Προσοχή!
 
Ἀπό τίς εὐτυχέστερες ἐφευρέσεις ὑπῆρξε τό internet. Ἔδωσε τήν δυνατότητα στόν καθένα νά στέλνει δωρεάν καί ἀστραπιαῖα μήνυμα σέ ὅποιον ἤθελε καί γνώριζε τήν ἠλεκτρονική διεύθυνσή του. Τά ἔξοδα τοῦ συστήματος ὑπερκαλύπτει ἡ παρεμβολή διαφημίσεων μεταξύ τῶν κειμένων του.
Φαίνεται ὅμως ὅτι οἱ κλειδοκράτορες τοῦ internet συνειδητοποίησαν τελευταῖα τό μέγεθος τῆς οἰκονομικῆς τους ἀπώλειας ἀπό τήν ἀπεριόριστη δωρεάν χρησιμοποίησή του.
Γιά νά την περιορίσουν καί νά πείσουν/ἀναγκάσουν τούς χρῆστες του νά τούς καταβάλλουν κάποιο κόστος, ἔκαναν ἀτελέστερες τίς ὑπηρεσίες πού παρέχει.
Ἔτσι, ἐδῶ καί καιρό κάποια μηνύματά μας τά ἀποστέλλουμε μέ πολύν κόπο καί καθυστέρηση. Ἄλλα δέν φτάνουν στούς παραλῆπτες. Μέ πρόσχημα τόν περιορισμό τῶν ἀνεπιθύμητων μηνυμάτων (spam) πού κατακλύζουν τά ἠλεκτρονικά ταχυδρομεῖα (καί ἀποτελούν πραγματικό πονοκέφαλο) περιόρισαν τόν ἀριθμό τῶν παραληπτῶν ἑνός μηνύματος ἤ/καί τόν ἀριθμό τῶν παραληπτῶν τοῦ συνόλου τῶν μηνυμάτων μέσα σέ κάποιο χρονικό διάστημα.
Τό νά λάβης τά μέτρα σου ἀγαπητέ ἀναγνώστη εἶναι ὁ σκοπός αὐτοῦ τοῦ Γράμματος καί ὄχι ἡ ἀξιοποίηση τῆς εὐκαιρίας διαμαρτυρίας πρός τήν κυβέρνηση ἤ τήν Ε.Ε. πού δέν παρεμβαίνουν ὑπέρ τῶν χρηστῶν στό καίριο αὐτό ζήτημα.

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 495: Ἡ κυβέρνηση βάλλεται ἀπό ὅλα τά σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 495/Τρίτη 10.11.2015
 
Ἡ κυβέρνηση βάλλεται ἀπό ὅλα τά σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα
 
Τά ἡγετικά μέλη τῆς γιά πρώτη καί γιά δεύτερη φορά Ἀριστερά ἀποδεικνύονται ἀνίκανα νά συνεννοηθοῦν μεταξύ τους. Ὁ πρώην ὑπουργός Γιάννης Πανούσης μέ ἀλλεπάληλες διαδοχικές δηλώσεις του κατηγόρησε δύο βουλευτές τοῦ Σύριζα καί ἕνα μέλος τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου, ὅτι τόν ἀπειλοῦν γιά τήν ἀποκλίνουσα συμπεριφορά του ἀπό τόν Ἀπρίλιο. Δέν μᾶς ἀπεκάλυψε τά ὀνόματά τους, ἀλλά τά κατέθεσε στόν Ἄρειο Πάγο. Καί ἐπειδή ὁ καταγγέλλων εἶναι καθηγητής πανεπιστημίου καί ὄχι κάποιος ἄσχετος ἡ μήνυσή του δέν θά τεθῆ στό ἀρχεῖο, ἀλλά θά λάβη τήν ὁδό τῆς Δικαιοσύνης.
Σ’αὐτήν θά πέση τό βαρύ ἔργο νά ἀποφανθῆ μέ ποιά πλευρά εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἡ ἐσωκομματική ζωή τοῦ Σύριζα κινεῖται ἀπό τήν πολιτική στά δικαστικά ἀκροατήρια.
Ἡ σημερινή ¨Αὐγή¨ γράφει, ὅτι χθές δέχθηκαν ἐμπρηστική ἐπίθεση τρία γραφεῖα τοῦ κόμματος στήν περιφέρεια τῆς Ἀττικῆς μέσα σέ μισή ὥρα. Εἶναι φανερό, ὅτι κάποιοι πού ἀνεμίζουν πιό κόκκινες σημαῖες ἀπό ὅ,τι ὁ ἀρχηγός τοῦ κόμματος – μέλη του ἤ τέως συμπαθοῦντες - ἐξεστράτευσαν νά τό γκρεμίσουν ἀπό τήν ἐξουσία.

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 494: Τά Ἑλικόπτερα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 494/Δευτέρα 09.11.2015
 
Τά Ἑλικόπτερα
 
Ἔχει γίνει μέρος τῆς καθημερινότητας τό χαρακτηριστικό πλατάγισμα τῶν ἑλίκων τους πού περιστρέφονται. Πετάει ἕνα ἑλικόπτερο καί κανείς δέν σηκώνει τό κεφάλι του νά τά κυττάξη, πλήν ἄν ἐνδιαφέρεται νά δῆ τί τύπου εἶναι – διότι οἱ διαδηλώσεις πού παραλύουν τήν κυκλοφορία ἔγιναν ἐνδημικές στήν Ἀθήνα. Διαδηλώνει τό τάδε σωματεῖο, διαδηλώνουν οἱ μαθητές τοῦ γυμνασίου καί τά παιδιά τοῦ δημοτικοῦ, ἐπίκειται ἡ μεγάλη δαδήλωση τῶν ἀγροτῶν καί ἴσως καί τῶν νηπιαγωγῶν πού θά φέρουν μαζί καί τούς τροφίμους τους, γιά νά εἶναι πιό μαζική καί νά φράξη ἐντελῶς τούς δρόμους.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά κάθε λίγο καί λιγάκι κλείνονται ἀπό τήν Ἀστυνομία οἱ δρόμοι γιά νά κυκλφορήσουν ἀνεμπόδιστα οἱ ἐπίσημοι ξένοι τῆς ἄλλοτε Τρόϊκας καί νῦν τοῦ Τεθρίππου. Ἡ Ἀθήνα πάει νά γίνει καθημερινῶς ἀδιάβατη.
Γιατί νά μήν μετακινοῦμε μέ ἑλικόπτερα τούς ξένους μας; Ἡ κίνηση τους θά εἶναι ταχύτερη καί ἄνετη. Ἀλλά καί πιό ἀσφαλῆς, διότι μέ τόσα ἑλικόπτερα πάνω στόν οὐρανό οἱ τρομοκράτες δέν θά θελήσουν νά στοχοποιήσουν κανένα ἀπό αὐτά.

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 493: Τό ἔγκλημα στό Σινᾶ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 493/Κυριακή 08.11.2015
 
Τό ἔγκλημα στό Σινᾶ
 
Ἡ κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ ἀεροπλάνου πού ἀπογειώθηκε ἀπό τό θεοβάδιστο ὅρος, προκάλεσε μιά διεθνῆ τραγωδία. Λές καί οἱ τρομοκράτες πού φύτεψαν στόν θάλαμο τῶν ἀποσκευῶν του τήν βόμβα νά κατεῖχαν τήν λίστα τῶν ἐπιβατῶν καί εἶχαν μάθει ὅτι μαζί μέ τούς συνηθισμένους ρώσους ταξίδευαν καί πολλοί ξένοι.
Ἡ Ρωσία διέκοψε τίς πτήσεις τῶν ἀεροπλάνων της πρός τήν Αἴγυπτο. Καί ἄλλες χῶρες πῆραν τό ἴδιο μέτρο. Ἀλλά ἡ πηγή τοῦ κακοῦ δέν ἐξαλείφθηκε. Ἡ δέ Ρωσία πού μέ τήν πολιτική της στήν Μέση Ἀνατολή καί ἀπέναντι τῶν ἰσλαμικῶν δημοκρατιῶν τῆς τέως ΕΣΣΔ ἔχει γίνει ὁ κύριος στόχος τῆς νέας Ἰντιφάντα, ἔχει ἐπιτακτική ἀνάγκη νά γίνη καί ὁ πρωταγωνιστής στήν μάχη γιά τήν διάλυση της.

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 492: Νά μᾶς ἐξαγοράσουν

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 492/Σάββατο 07.11.2015
 
Νά μᾶς ἐξαγοράσουν
 
Μέ τό ψύλλου πήδημα κλείνουν οἱ δρόμοι. Ζητᾶ μιάν αὔξηση κάποια ὁμοσπονδία, ἔρχεται ἕνας ἐπιφανής ξένος, θέλει νά δείξη τά νύχια της μιά ὁμάδα μπαχαλάκηδων, καί παραλύουν οἱ συγκοινωνίες. Ταλαιπωρούμαστε ἐμεῖς ὁ κοσμάκης νά πηγαίνουμε ποδαρόδρομο ἤ ξοδευόμαστε νά παίρνουμε ταξί.
Τό κόστος πού ὑφίσταται ἀπό αὐτά ἡ οἰκονομία εἶναι ὑπέρογκο, ἀλλά μπορεῖ νά ὑπολογιστῆ μέ ἀκρίβεια. Θά ἔπρεπε τό Τέθριππο (τό λεγόμενο Κουαρτέτο) νά μᾶς τάξη τήν διανομή ἑνός δώρου στό τέλος τοῦ δωδεκάμηνου, κατά τό ὁποῖο δέν θά κλείσουμε τούς δρόμους, ἀπό τά λεφτά πού θά προκύψουν ἀπό τήν ἀδιατάρακτη λειτουργία τῆς οἰκονομίας.

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 491: Στό τέλος νικᾶ ἡ Ἀλήθεια

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 491/Παρασκευή 06.11.2015
 
Στό τέλος νικᾶ ἡ Ἀλήθεια
 
Ὁ ὑπουργός τῆς Παιδείας Ν. Φίλης εἶχε δηλώσει, ὅτι ὡς ἐπιστήμων διαφωνεῖ μέ τόν χαρακτηρισμό τοῦ διωγμοῦ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ὡς γενοκτονίας, ὁ ὁποῖος ἔχει λάβει διεθνῆ ἀναγνώριση, ἀλλά ὅτι ὡς κυβερνητικός λειτουργός δέν πρόκειται νά ἀντιδράση στήν χρησιμοποίησή του. Ἐν ὄψει τῆς ἑλληνοτουρκικῆς κυβερνητικῆς συνδιάσκεψης μεγάλο μέρος τῆς κοινῆς γνώμης ἐνοχλήθηκε ἀπό τήν δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας, ὅτι ἐξασθενίζει τόν φάκελο ἐναντίον τῆς Τουρκίας. Ὀργανώθηκε λοιπόν μιά λαϊκή συγκέντρωση τῶν ποντιακῶν σωματείων στήν πλατεία τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτη γιά τήν ἀποκήρυξη τῆς δήλωσης Φίλη.
Στήν συγκέντρωση αὐτή προσῆλθε ὁ βουλευτής Β΄ Ἀθηνῶν Γιῶργος Κουμουτσάκος, ἕνα στέλεχος τῆς Ν.Δ., πού εἶχε διαπρέψει γιά τό ἦθος καί τήν ἱκανότητά του ὡς διπλωματικός ὑπάλληλος στήν ἀρχή καί στήν συνέχεια ὡς εὐρωβουλευτής καί βουλευτής. Ἦρθε λοιπόν νά στηρίξη τήν κυβερνητική γραμμή στήν ὀρθότητα τῆς ὁποίας πιστεύει ἀκράδαντα, ὅτι ἐπρόκειτο περί γενοκτονίας. Κάποιοι τραμποῦκοι τόν κύτταζαν ἀπειλητικά, μετά τοῦ πέταξαν πλαστικές φιάλες μέ νερό στήν πλάτη καί στό τέλος τόν γρονθοκόπησε στό πρόσωπο ἕνας, ἐνῶ οἱ ἄλλοι τόν κλωτσοῦσαν. Γιά νά διασωθῆ ἔτρεξε πίσω ἀπό τό ἀπόσπασμα τῶν ἀστυνομικῶν, ἀλλά αὐτοί ὀλιγώρησαν. Ὁ προϊστάμενος ὑπουργός των Ν. Τόσκας εἶπε, ὅτι ἡ ταυτοποίηση τῶν ἐπιτεθέντων ἔχει ἐπιτευχθῆ καί εἶναι ζήτημα χρόνου ἡ σύλληψή των. Εἴθε νά βγῆ ἀληθινός.
Τό βασικό ζήτημα εἶναι, ὅτι οἱ πολιτικές διχογνωμίες δέν εἶναι ἀνεκτό νά προκαλοῦν χειροδικίες, οἱ ὁποῖες θά ὁδηγήσουν καί στόν φόνο. Καί κάτι ἀκόμη: Σέ μιά δημοκρατική κοινωνία εἶναι ἀπαράδεκτο ὁ χαρακτηρισμός ὁρισμένων γεγονότων νά ἀποκτᾶ νομική κατοχύρωση καί νά τιμωρεῖται ἡ ἀμφισβήτηση των. Μπορεῖ μία πλάνη νά ἐπικρατήση γιά πολύ καιρό στήν κοινή γνώμη. Στό τέλος διά τῆς Λογικῆς ἀναδεικνύεται ἡ Ἀλήθεια.

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 490: Σοσιαλισμός

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 490/Πέμπτη 05.11.2015
 
Σοσιαλισμός
 
Διαβάσαμε στήν ¨Ἐστία¨, ὅτι ὁ ἐκλαμπρότατος Hassanal Bolkiah, σουλτάνος τοῦ Μπρουνέϊ, ὁ πλουσιώτερος ἄνθρωπος τοῦ πλανήτη μας «Ἔχει τό μεγαλύτερο καί πιό πολυτελές παλάτι στόν κόσμο, μέ 1788 δωμάτια διακοσμημένα σχεδόν ἀποκλειστικά μέ χρυσό καί διαμάντια, 257 μπάνια διακοσμημένα μέ χρυσό καί ἀσήμι καί ἕνα γκαράζ γιά 110 αὐτοκίνητα. Μᾶλλον μικρό βέβαια ἀφοῦ ἔχει 1932 αὐτοκίνητα, μεταξύ αὐτῶν 130 Rolls-Royce, 20 Lamborghini, 367 Ferrari, 177 Jaguars, 362 Bentley καί 160 Porsche. Ἐπίσης ἔχει ἕνα Boeing 747, μεταμορφωμένο σέ χρυσό παλάτι, 6 ἀκόμη ἀεροσκάφη καί 2 ἑλικόπτερα».
Δέν θά τόν ζηλεύαμε γιά τήν ἀστρονομική αὐτή περιουσιακή διαφορά μας, ἄν τά ἰλιγγιώδη πλούτη του εἶχε ἐπενδύσει σέ τραπεζικές καταθέσεις. Διότι οἱ τραπεζίτες του θά ἄνοιγαν τίς πιστώσεις τους στήν παραγωγή. Καί θά μποροῦσε νά μετατρέψη τά πλούτη του σέ ἐργοστάσια, βαπόρια καί διάφορα ἄλλα παραγωγικά μέσα.
Ἀλλά αὐτός ὁ παράδεισος τοῦ πλούτου πού ἔχει στήσει, σέ τί χρησιμεύει; Μόνο στόν ἴδιον γιά νά αὐτοθαυμάζεται. Ὁ κόσμος δέν ὀφελεῖται κατά τίποτε. Μέ ὅλη τήν εὐημερία πού παράγει ὁ καπιταλισμός, ὁ σοσιαλισμός εἶναι ἡ ποιότητα τῆς ψυχῆς.

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 489: Το Ποντιακό

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 489/Τετάρτη 04.11.2015
 
Τό Ποντιακό
 
Ὁ χαρακτηρισμός μιᾶς κατάστασης ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ὀπτική γωνία ἤ τήν ψυχική κατάσταση τοῦ χαρακτηρίζοντος. Τό ποτῆρι εἶναι μισό γεμᾶτο ἤ μισό ἄδειο.
Οἱ Τοῦρκοι μέχρι τό 1910 ἤθελαν νά διατηροῦνται οἱ ὑπόδουλες ἐθνότητες στήν αὐτοκρατορία τους, γιά τό χαράτσι πού πλήρωναν καί γιά νά ἐκτελοῦν τίς ἐργασίες τίς ὁποῖες οἱ Ὀθωμανοί θεωροῦσαν ἀσυμβίβαστες μέ τήν κυρίαρχη θέση τους. Γύρω στά 1910 ἡ πολιτική αὐτή ἄλλαξε. Οἱ Τοῦρκοι διεῖδαν τόν κίνδυνο οἱ ὑπόδουλες ἐθνότητες νά ἀναπτυχθοῦν σέ βαθμό πού νά διαλύσουν τό κράτος καί ἐπιδόθηκαν στό νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτές. Νά γίνη ὁμοιογενές κράτος ἡ Ν. Τουρκία.
Γιά τούς μέν Ἀρμενίους ἀποφάσισαν, πού δέν εἶχαν ἄλλο κράτος στό ὁποῖο νά καταφύγουν, νά τούς ἐξαφανίσουν ἀπό προσώπου γῆς. Ὁλοκληρωτικό ξεκλήρισμα. (Εἶναι ἄλλο πρᾶγμα ἐάν ἡ Ἑλλάς τό 1922, ἔκανε μιά ἀπό τίς εὐγενέστερες πράξεις τῆς ἱστορίας μας: Ἔδωσε σέ ὅλους τούς Ἀρμενίους τῆς Σμύρνης πού κατόρθωσαν νά φθάσουν στά ἑλληνικά πλοῖα πλῆρες ἄσυλο.) Τούς Ἕλληνες ἀφοῦ πανηγύρισαν τήν νίκη ἐναντίον τους μέ σκοτωμούς καί βιασμούς ἅρπαξαν τίς περιουσίες καί τούς ἄφησαν νά φύγουν.
Μέ τούς διωγμούς αὐτούς ἔκαναν τήν λεγόμενη αὐτοκάθαρση. Ἀργότερα (μετά τό προηγούμενο τῶν ναζιστικῶν θαλάμων ἀερίων) ὁ ΟΗΕ ἐψήφισε ὁμοφώνως Σύμβαση γιά τήν Πρόληψη καί Καταστολή τοῦ Ἐγκλήματος τῆς Γενοκτονίας. Ἡ τελευταία λέξη ἀπετέλεσε ἕναν νέο ὅρο, αὐστηρά περιγεγραμμένο στό διεθνές δίκαιο.
Ὁ ὑπουργός παιδείας Νίκος Φίλης – τώρα πού σκοτεινιάζουν πολύ οἱ σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία, θεώρησε πώς δέν περίττευε νά ἐκφέρη τήν ἄποψή του - ὅτι στόν Πόντο δέν ἔγινε γενοκτονία, ἀλλά ἐθνοκάθαρση. Διαθέτει τά ἐπιχειρήματα πού τήν στηρίζουν, πού ἔχει κάνει μέ νόμο της ἡ Βουλή. Ἡ περίσταση γιά τήν ἐκφορά μιᾶς ἀποκλίνουσας ἄποψης ἦταν τελείως ἀκατάλληλη τήν ὥρα πού οἱ σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία ἀπαιτοῦν μεγάλη ἐπιφυλακτικότητα. Καί ἐξαιτίας της θά χάση ἀσφαλῶς πολύ γρήγορα τό πόστο του ὁ Ν. Φίλης, ἐνῶ ὑπάρχουν λόγοι γι’αὐτό πολύ πιό οὐσιαστικοί.

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 488: Ἐρντογάν

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 488/Τρίτη 03.11.2015
 
Ἐρντογάν
 
Ὁ σύγχρονος Πατισάχ πέτυχε μιά ἀπρόβλεπτη ἐκλογική νίκη. Ὅτι ἔχει συνταιριάσει τά θρησκευτικά καί τά σωβινιστικά αἰσθήματα τοῦ κοσμάκη τῆς Ἀνατολίας στήν ἀφοσίωση πρός τό πρόσωπό του εἶναι γνωστό. Ἀλλά γνωρίζουμε ὁμοίως τήν ἀντίθεση πρός αὐτόν τῶν στρατιωτικῶν, τῶν ἀστῶν, τοῦ φοιτητόκοσμου, τῶν Κούρδων καί τῶν Ἀλαουϊτῶν. Οἱ πολύνεκρες ταραχές δέν συνέτισαν τήν κοινή γνώμη νά θέλη νά βάλη ἕνα τέλος στήν τυραννία του.
Εἶναι ἀκόμη νωρίς. Ὁ συνδυασμός τῆς ἔνοπλης δύναμης καί τό μονοπώλιο τῆς ἄνωθεν σοφίας, κάνουν τόν τύραννο ἀπρόσβλητο.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 487: Κλεπτοκρατία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 487/Δευτέρα 02.11.2015
 
Κλεπτοκρατία
 
Μέ τό ἰσχύον σύστημα τοῦ σταυροῦ οἱ ὑποψήφιοι βουλευτές εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ξοδεύουν ἕνα κάρο λεφτά γιά νά μπορέσουν νά ἐκλεγοῦν. Νά μοιράζουν διαφημιστικό ὑλικό, νά στέλνουν γράμματα, νά προσλαμβάνουν χειροκροτητές γιά τίς ἀτομικές συγκεντρώσεις τους, νά χαρτζηλικώνουν ἀπαιτητικούς ψηφοφόρους. Τό κόστος καθιστᾶ βαρύ ὄχι ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀντιπάλου, ἀλλά τοῦ φίλου συνδυασμοῦ μέ τόν ἀνταγωνισμό μεταξύ τῶν συνυποψηφίων. (Μόνο κόμματα πού ἐλέγχουν τήν ἐκλογική βάση τους κατά τρόπο στρατιωτικό, δέν ὑποφέρουν ἀπό τό κυνῆγι τοῦ σταυροῦ, ἀλλά αὐτά εἶναι λίγα.)
Τελευταίως κάθε τόσο γίνονται τρομακτικές ἀποκαλύψεις πολιτικῶν πού χρηματίζονται γιά νά ἀντέξουν στήν προεκλογική δαπάνη. Τά ἔσοδα ἀπό τήν δουλειά τους καί ἡ βουλευτική ἀποζημίωση, ἄν ἐκλεγοῦν, δέν ἐπαρκοῦν. Γι’αὐτό καί γλύφουν τό μέλι πού περνᾶ ἀπό τά δάχτυλά τους.
Κάποια πρόσφατη περίπτωση ἑνός νεαροῦ πού θέλησε νά πολιτευθῆ καί ζήτησε τήν γνώμη μας, μᾶς ἐπανέφερε στόν νοῦ τήν πάγια συμβουλή μας. Ἄν δέν εἶναι πλούσιος νά κάτση στά αὐγά του. Γιατί ἀλλοιῶς θά γίνη κλέφτης ἤ δέν θά βγῆ βουλευτής. Καί ἄν παρά ταῦτα καταφέρη νά ἐκλεγῆ παραμένοντας τίμιος, θά πεθάνη στήν ψάθα καί θά ἀφήση ἄκληρη τήν οἰκογένειά του.
Ἀπό τά διλήμματα καί τά δράματα αὐτά μπορεῖ νά μᾶς γλιτώση μόνο ἡ κατάργηση τοῦ σταυροῦ.

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 486: Ἀνάγκη Ἀρετῆς

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 486/Κυριακή 01.11.2015
 
Ἀνάγκη Ἀρετῆς
 
Πολλοί συμπολῖτες ἐνῶ ἀπεχθάνονται βαθύτατα τόν Σύριζα, ἐπιθυμοῦν νά βρίσκεται αὐτός στήν ἐξουσία, διότι φοβοῦνται πώς ἄν ἐπέστρεφε στήν ἀντιπολίτευση θά ἔκανε τήν χώρα μπάχαλο.
Ἕνα μεγάλο μέρος τῆς τεράστιας ἀποχῆς στίς τελευταῖες ἐκλογές ὀφείλεται σ’αὐτόν τόν λόγο. Ἦταν ἐκεῖνοι πού δέν τούς πήγαινε τό χέρι νά ψηφίσουν τόν Σύριζα, ἀλλά ἤθελαν νά μήν ἀνατιναχθῆ ἡ γαλήνη τοῦ τόπου. Γιά τόν λόγο αὐτό καί μέ τήν σύμπραξη τοῦ κλεπτοψηφικοῦ Μπόνους συνεχίζει νά μᾶς κυβερνᾶ ἡ μειοψηφία τοῦ Σύριζα.
Μέ τό νά προτιμοῦμε ὅμως νά βρίσκεται ἕνα κακό κόμμα στήν ἐξουσία, διότι φοβούμαστε πώς ἄν τήν χάση θά προκαλέση καταστροφή, δέν μπορεῖ νά κυβερνηθῆ ὁ τόπος μας. Θά λάβη μία πτωτική ἐξέλιξη μέχρι νά διαλυθῆ.
Χρειάζεται λοιπόν νά μαζέψουμε κάθε σταλιά πολιτικῆς ἀρετῆς πού μᾶς ἔχει ἀπομείνει, ὥστε στίς ἑπόμενες ἐκλογές νά δόσουν τήν ψῆφο τους οἱ πολῖτες στά κόμματα πού θέλουν νά τούς κυβερνήσουν, ὥστε νά λειτουργήση ἡ δημοκρατία κανονικά. Καί ὄχι νά ἀφήσουν νά γίνη πάλι κυβέρνηση ἕνα κόμμα πού τό φοβοῦνται νά εἶναι ἀντιπολίτευση.