Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 489: Το Ποντιακό

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 489/Τετάρτη 04.11.2015
 
Τό Ποντιακό
 
Ὁ χαρακτηρισμός μιᾶς κατάστασης ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ὀπτική γωνία ἤ τήν ψυχική κατάσταση τοῦ χαρακτηρίζοντος. Τό ποτῆρι εἶναι μισό γεμᾶτο ἤ μισό ἄδειο.
Οἱ Τοῦρκοι μέχρι τό 1910 ἤθελαν νά διατηροῦνται οἱ ὑπόδουλες ἐθνότητες στήν αὐτοκρατορία τους, γιά τό χαράτσι πού πλήρωναν καί γιά νά ἐκτελοῦν τίς ἐργασίες τίς ὁποῖες οἱ Ὀθωμανοί θεωροῦσαν ἀσυμβίβαστες μέ τήν κυρίαρχη θέση τους. Γύρω στά 1910 ἡ πολιτική αὐτή ἄλλαξε. Οἱ Τοῦρκοι διεῖδαν τόν κίνδυνο οἱ ὑπόδουλες ἐθνότητες νά ἀναπτυχθοῦν σέ βαθμό πού νά διαλύσουν τό κράτος καί ἐπιδόθηκαν στό νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτές. Νά γίνη ὁμοιογενές κράτος ἡ Ν. Τουρκία.
Γιά τούς μέν Ἀρμενίους ἀποφάσισαν, πού δέν εἶχαν ἄλλο κράτος στό ὁποῖο νά καταφύγουν, νά τούς ἐξαφανίσουν ἀπό προσώπου γῆς. Ὁλοκληρωτικό ξεκλήρισμα. (Εἶναι ἄλλο πρᾶγμα ἐάν ἡ Ἑλλάς τό 1922, ἔκανε μιά ἀπό τίς εὐγενέστερες πράξεις τῆς ἱστορίας μας: Ἔδωσε σέ ὅλους τούς Ἀρμενίους τῆς Σμύρνης πού κατόρθωσαν νά φθάσουν στά ἑλληνικά πλοῖα πλῆρες ἄσυλο.) Τούς Ἕλληνες ἀφοῦ πανηγύρισαν τήν νίκη ἐναντίον τους μέ σκοτωμούς καί βιασμούς ἅρπαξαν τίς περιουσίες καί τούς ἄφησαν νά φύγουν.
Μέ τούς διωγμούς αὐτούς ἔκαναν τήν λεγόμενη αὐτοκάθαρση. Ἀργότερα (μετά τό προηγούμενο τῶν ναζιστικῶν θαλάμων ἀερίων) ὁ ΟΗΕ ἐψήφισε ὁμοφώνως Σύμβαση γιά τήν Πρόληψη καί Καταστολή τοῦ Ἐγκλήματος τῆς Γενοκτονίας. Ἡ τελευταία λέξη ἀπετέλεσε ἕναν νέο ὅρο, αὐστηρά περιγεγραμμένο στό διεθνές δίκαιο.
Ὁ ὑπουργός παιδείας Νίκος Φίλης – τώρα πού σκοτεινιάζουν πολύ οἱ σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία, θεώρησε πώς δέν περίττευε νά ἐκφέρη τήν ἄποψή του - ὅτι στόν Πόντο δέν ἔγινε γενοκτονία, ἀλλά ἐθνοκάθαρση. Διαθέτει τά ἐπιχειρήματα πού τήν στηρίζουν, πού ἔχει κάνει μέ νόμο της ἡ Βουλή. Ἡ περίσταση γιά τήν ἐκφορά μιᾶς ἀποκλίνουσας ἄποψης ἦταν τελείως ἀκατάλληλη τήν ὥρα πού οἱ σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία ἀπαιτοῦν μεγάλη ἐπιφυλακτικότητα. Καί ἐξαιτίας της θά χάση ἀσφαλῶς πολύ γρήγορα τό πόστο του ὁ Ν. Φίλης, ἐνῶ ὑπάρχουν λόγοι γι’αὐτό πολύ πιό οὐσιαστικοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου