Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 512: Ἀπό τό νά σοῦ λείπει τό νερό, νά σέ πνίγει

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 512/Κυριακή 29.11.2015
 
Ἀπό τό νά σοῦ λείπει τό νερό, νά σέ πνίγει
 
Τά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας δεινή ξηρασία ἔπληττε κατά καιρούς τήν Ἀθήνα. Τό νερό τοῦ παλιοῦ Ἁδριάνειου ὑδραγωγείου δέν ἐπαρκοῦσε καί κάποτε ξεσηκώθηκαν οἱ Ἀθηναῖοι καί ζήτησαν ἀπό τόν Ἀλῆ Χασεκῆ (τοπάρχη τῶν Ἀθηνῶν 1775-1795) νά βρῆ τρόπο νά σταματήση τό κακό. Ὁ πασᾶς ἔβαλε καί καθάρισαν ἀπό δέντρα καί θάμνους ὅλες τίς ἀπορροές πού ὁδηγοῦσαν πρός λακκοῦβες, τίς ὁποῖες μετέτρεψε σέ ἀποθέτες νεροῦ.
Μετά τήν Ἀπελευθέρωση οἱ δήμαρχοι τήρησαν τήν ἴδια πρακτική, ἀλλά ἡ λειψυδρία δέν ἔπαψε νά ταλαιπωρῆ τήν Ἀθήνα. Οἱ εὐπορώτεροι Ἀθηναῖοι ἔχτιζαν ὀμβροδέκτες στίς στέγες τῶν σπιτιῶν τους. Μέχρι τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄30, πού τό δημόσιο ἐξεχώρησε στήν ἀμερικανική ἑταιρεία Οὖλεν μιά μεγάλη ἔκταση γιά νά φτιάξη τήν λίμνη τοῦ Μαραθῶνος, καί γιά νά τῆς ἐξασφαλίση πελατεία ὑποχρέωσε τούς ἰδιῶτες νά βουλώσουν τά πηγάδια στίς αὐλές τους.
Παρόλο πού ἡ πολιτική συναλλαγή φόρτωσε στήν Οὖλεν τήν ὑδροδότηση δήμων πού δέν ἦταν στό ἀρχικό πρόγραμμα καί χωρίς νά τούς ἐξαναγκάζη συχνά νά πληρώνουν τά νόμιμα τέλη πού θά ἀνέπτυσσαν τά ἔσοδα της, ἡ κοινωφελής ἐπιχείρηση τά πήγαινε καλά. Μέχρις ὅτου πραγματοποιήθηκε ἡ παγκόσμια κλιματική ἀλλαγή.
Οἱ ἄνθρωποι εἴχαμε καταφέρει μέ τήν ἀλόγιστη παραγωγή ρύπων νά κάνουμε ἀλλοῦ τούς χειμῶνες καλοκαῖρι καί ἀλλοῦ τό ἀντίθετο. Ἄλλες χῶρες πλήττονται ἀπό τήν ὑποχώρηση τοῦ ὑδροφόρου ὁρίζοντα τοῦ ἐδάφους των καί πᾶνε νά γίνουν ἔρημοι. Ἐμεῖς ὑποστήκαμε καταστροφικές νεροποντές πού στοίχισαν ζωές ἀνθρώπων καί προκάλεσαν μεγάλες ὑλικές ζημιές. Ἄν δέν ἀντιδράσουμε, θά ἐπαναληφθοῦν καί σέ μεγαλύτερη κλίμακα.
Προβλήματα οἰκονομικά, κοινωνικά, πολιτικά ἀντιμετωπίζουμε ἄφθονα καί μεγάλα. Προσώρας λοιπόν ἔχει χάσει τήν καυτή του ἐπικαιρότητα τό πρόβλημα ἀπό τήν ὑδατόπτωση σέ ἀνεπιθύμητο βαθμό. Μᾶς παρέχεται λοιπόν ἡ δυνατότητα νά τό συζητήσουμε χωρίς θυμό καί κομματικό πάθος. Ρωτᾶμε λοιπόν ἐμεῖς οἱ μικροί τούς φορεῖς τῆς ἐξουσίας, ὥς ποιό σημεῖο ἔχουν πραγματοποιηθῆ τά προγραμματισμένα ἀντιπλημμυρικά ἔργα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου