Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 500: Γιά τήν διάσωση τῆς ἐλευθερίας καί τῆς μετριοπάθειας

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 500/Κυριακή 15.11.2015
 
Γιά τήν διάσωση τῆς ἐλευθερίας καί τῆς μετριοπάθειας
 
Ἀπό τίς πληροφορίες πού ἐξακολουθοῦν νά διασταυρώνονται, ἐπιβεβαιώνεται ὅτι τό χτύπημα τῆς νύχτας τῆς Παρασκευῆς στό Παρίσι ἦταν ἡ ὑλοποίηση ἑνός σχεδίου καταρτισμένου μέ ἐπιτελική ἀκρίβεια. Ἐνῶ στήν ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ περιοδικοῦ “Charlie Hebdo” τόν Ἰανουάριο ἀπεδείχθη ὅτι οἱ δράστες τους εἶχαν μεγάλα κενά στήν πληροφόρησή τους καί ὅτι ἐνήργησαν παρορμητικά γιά νά τιμωρήσουν τό περιοδικό γιά τό ἀντιισλαμικό περιεχόμενο προηγούμενου φύλλου του.
Τώρα ἡ ἐπίθεση ἔγινε κλιμακωτά. Τό κακό ξεκίνησε ἀπό τό μεγαλύτερο γήπεδο τῆς Γαλλίας, ὅπου ὁ πρόεδρος Ὁλλάντ μαζί μέ τόν γερμανό ὑπουργό τῶν ἐξωτερικῶν παρακολουθοῦσαν ἕναν φιλικό ποδοσφαιρικό ἀγώνα. Οἱ ἐπίδοξοι δολοφόνοι δέν κατάφεραν νά περάσουν τούς ἐλέγχους ἀσφαλείας καί πυροδότησαν ἔξω ἀπό αὐτό τά ἐκρηκτικά μέ τά ὁποία ἦταν ζωσμένοι. Οἱ ἀστυνομικοί, ἔνστολοι καί μυστικοί πού συνόδευαν ἐπισήμους τούς φυγάδευσαν γιά νά τούς προστατεύσουν ἐκκένωσαν τό στάδιο.
Στή συνέχεια δολοφονήθηκαν μέ ριπές καλάσνικωφ ἄσχετοι ἄνθρωποι σέ δύο γειτονικά ἑστιατόρια, γιά νά παραλύση ἡ κίνηση. Ἀκολούθησε τό αἱματοκύλισμα σέ μιά αἴθουσα πού παίζει σύγχρονη μουσική, μέ ριπές καλάσνικωφ καί μέ ἔκρηξη ἐκρηκτικῶν πού εἶχαν ζωστεῖ ἄνθρωποι-βόμβες. Τό κακό τέλειωσε μέ πυροβολισμούς σέ δευτερεύουσα ὁδική ἁρτηρία καί σέ ἕνα ἀκόμα ἑστιατορίο στήν περιοχή της.
Ὁ ἀπολογισμός μέχρις ὥρας εἶναι 128 νεκροί καί δέν ξέρουμε πόσοι ἄλλοι ἀθῶοι θά πεθάνουν, γιατί ὑπάρχουν ἑκατοντάδες τραυματισμένοι.
Ἡ Γαλλία ἔκτοτε στρατοκρατεῖται. Ἡ ἀστυνομία περιπολεῖ τούς δρόμους καί ἡ χώρα κηρύχθηκε σέ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης. Ἀλλά μέ τήν ἄμυνα δέν κερδίζεται ὁ πόλεμος. Ὁ ἀμυνόμενος πρέπει νά προχωρήση σέ ἐπίθεση γιά νά συντρίψη τόν ἀντίπαλο.
Σέ μία πρώτη φάση πρέπει νά διεισδύση, στόν μηχανισμό τοῦ  ἀντιπάλου του. (Συγκοινωνοῦντα δοχεῖα, ἄνθρωποι πού σιτίζονται καί ἀπό τίς δύο πλευρές, οἱ λεγόμενοι διπλοί πράκτορες, ὑπῆρχαν ἀνέκαθεν.) Καί ἐμεῖς ἐδῶ στίς παρυφές τοῦ παιγνιδιοῦ εἴχαμε πληροφορηθῆ ἀπό τά ΜΜΕ ὅτι οἱ μυστικές ὑπηρεσίες τῆς Ἀγγλίας, τῆς Γαλλίας, τῆς Γερμανίας καί τῆς Ἀμερικῆς εἶχαν ἰσχυρές ἐνδείξεις, γιά ἕνα νέο χτύπημα πού ἑτοίμαζε τό Ἰσλαμικό Κράτος. Γιατί δέν ἔσπευσαν νά ἐρευνήσουν τίς πηγές τῶν πληροφοριῶν τους γιά νά μπορέσουν νά τό ματαιώσουν;
Χρειάζεται νά φύγουν οἱ Μ. Δυνάμεις ἀπό τίς θεωρητικές διακηρύξεις ἐναντίον τῆς βίας καί νά συνεργαστοῦν ἀποφασιστικά γιά τήν καταστροφή τῆς βάσης στρατολογίας καί ἀνεφοδιασμοῦ τῶν τρομοκρατῶν στήν Μέση Ἀνατολή. Στίς χῶρες της ὑπάρχουν πάμπλουτοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι θησαυρίζουν μέ τό καπιταλιστικό κίνημα καί χρησιμοποιοῦν μεγάλο τμῆμα τῶν ἐσόδων τους γιά νά τό ἀντικαταστήσουν μέ ἕνα θεοκρατικό. Ἡ δραστηριότητα τους πρέπει νά ἐντοπισθῆ προκειμένου νά τούς ἐμποδίσουν νά ἀρμέγουν τήν ἐλεύθερη ἀγορά.
Ἐξ ἴσου εἶναι ἀνάγκη νά ἀποκλεισθοῦν ἀπό τόν ἐθνικό κορμό τῶν διαφόρων χωρῶν πρόσωπα ἀλλοδαπῆς καταγωγῆς πού κατέχονται ἀπό μῖσος γι’αὐτές. Ὑπάρχουν στοιχεῖα πώς πρόκειται γιά χιλιάδες. Θά ξεσηκωθοῦν οἱ ὀπαδοί τῆς ὑπερεθνικότητας, ὅπως ἡ εὐαίσθητη πρώην ὑπουργός κ. Τασούλα Χριστοδουλοπούλου, ἀλλά φθάσαμε στήν ἀνάγκη νά δώσουμε τήν μάχη γιά νά διασώσουμε τά πολιτιστικά ἀγαθά τῆς ἐλευθερίας καί τῆς μετριοπάθειας ἀπό τήν ἐπικράτηση τοῦ θρησκευτικοῦ σκοταδισμοῦ καί τήν ἐξόντωση τοῦ κάθε διαφωνοῦντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου