Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Δήμαρχος Καμίνης

ἀπό τή στήλη "ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΗΜΕΡΑ" ("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 171/Ἀπρίλιος 2014)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ
 
Τό ΚΣΜ ὑποστηρίζει τήν ἐπανεκλογή τοῦ Δημάρχου Γ. Καμίνη. Διοίκησε τόν Δῆμο Ἀθηναίων μέ ἀποτελεσματικότητα, μετριοπάθεια καί εὐπρέπεια. Παρά τήν δραστική περικοπή τῶν ἐσόδων λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἡ ταμειακή θέση τοῦ Δήμου ἔχει σημαντικά βελτιωθῆ.
Ἡ ἀνανέωση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν Ἀθηναίων στό πρόσωπό του θά τοῦ δώση τήν δύναμη νά ἐπιβάλη τήν ἀποκατάσταση τῆς φυσιογνωμίας τῆς πόλης· τό σταμάτημα τῆς ρύπανσης τῶν κτιρίων της καί τῆς καταστροφῆς τῶν μνημείων της ἀπό αὐτούς πού ἡδονίζονται μέ τήν ἀπόγνωση τῶν ἄλλων.

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Παραγωγικότητα

ἀπό τή στήλη "ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΗΜΕΡΑ" ("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 171/Ἀπρίλιος 2014)
 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
 
Ὅτι τό νέο κρατικό ὁμόλογο πενταετοῦς διαρκείας μέ ἐπιτόκιο πού διαμορφώθηκε στά 4,95%, ὕψους 3 δισ. εὐρώ, ὑπερκαλύφθηκε ἀμέσως στίς ἀγορές (οἱ ὁποῖες προσφέρθηκαν νά τοποθετήσουν 20 δισ.) ἀποτελεῖ ἕνα μεγάλο βῆμα γιά τήν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπό τήν κρίση. Φυσικά οὔτε τυχαῖο ἦταν, οὔτε ἔγινε ἀπό μόνο του. Τό βάρος γιά τήν πραγματοποίησή του τό ἔφερε ὁ ἑλληνικός λαός. Ἀλλά ἡ ἐπίτευξή του ἦταν ἔργο τῆς κυβέρνησης, τό ὁποῖο ὀφείλουμε νά τῆς ἀναγνωρίσουμε ὅλοι χωρίς ἐπιφύλαξη.
Τό χρῆμα πού εἰσέρρευσε ἀπό τήν διάθεση τοῦ ὁμολόγου δέν καταργεῖ τό πρόβλημα. Μέσα σέ πέντε χρόνια πρέπει νά τό ἐπιστρέψουμε στούς ὁμολογιούχους, ἐνδιάμεσα δέ νά ἐξοφλοῦμε τούς τόκους. Ἄν δέν τό ἐπιτύχουμε, θά κυλίσουμε πάλι πρός τό βάραθρο.
Πιεστική λοιπόν εἶναι ἡ ἀνάγκη νά αὐξήσουμε τήν ἐθνική μας παραγωγή. Νά βγοῦμε στήν διεθνῆ ἀγορά ὄχι πλέον μόνον ὡς δανειζόμενοι, ἀλλά καί ὡς πωλητές. Γι’αὐτό πρέπει νά πολλαπλασιάσουμε τήν παραγωγικότητά μας. Νά ὑπερβοῦμε τίς ἀδυναμίες καί τίς ἐμπλοκές τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.