Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Γράμμα 639: Ἡ ἀναβίωση τῆς ἀκροδεξιᾶς στήν Αὐστρία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 639/Δευτέρα 25.04.2016
 
Ἡ ἀναβίωση τῆς ἀκροδεξιᾶς στήν Αὐστρία
 
Στήν Αὐστρία τοῦ Μεσοπολέμου πήγαιναν ὅλα ἄσχημα. Οἱ νικητές εἶχαν ἀποσπάσει ἀπό τήν διαλυθεῖσα αὐτοκρατορία της τήν Τσεχία μέ τήν ὑψηλή βιομηχανική της παραγωγή καί τήν Οὑγγαρία, τόν σιτοβολώνα της. Ἡ Αὐστρία, γιά νά ἐπιβιώση, συνῆψε δάνειο ἀπό τήν ΚΤΕ, ἡ ὁποία τῆς ἐπέβαλε οἰκονομίες πού χαμήλωσαν τό βιοτικό της ἐπίπεδο.
Στήν πολιτική ζωή ἐπεκράτησαν τρία κόμματα ἀπό τά ὁποῖα το καθένα διέθετε τόν ἰδιωτικό στρατό του: Τό μεγαλογερμανικό πού προσέβλεπε στήν ἐπανένωση τῆς Αὐστρίας μέ τήν Γερμανία, τῶν ὁποίων ὁ διαχωρισμός εἶχε ἐπιβληθῆ κατά τήν λήξη τῶν ναπολεοντείων πολέμων καί πού θά ἔκανε τώρα τήν Αὐστριακή Δημοκρατία οἰκονομικά βιώσιμη. Τό Σοσιαλδημοκρατικό πού ἐπρέσβευε τήν κοινωνική ἐπανάσταση, ἀλλά περιφρουροῦσε τήν φιλελεύθερη δημοκρατία. Καί τό Καθολικό πού εἶχε γιά πρότυπο τό φασιστικό καθεστώς τῆς Ἰταλίας. Τό 1934 ἦρθαν σέ αἱματηρή σύγκρουση στήν Βιέννη καθολικοί καί σοσιαλιστές. Οἱ πρῶτοι διέθεταν τό κρατικό στράτευμα μέ τό πυροβολικό του καί ἐπεκράτησαν ἐγκαθιστῶντας ἀνοικτή δικτατορία. Μέ ἀνύπαρκτη τήν ἐθνική ἑνότητα, ἡ Γερμανία τοῦ Χίτλερ κατέλαβε μέ ἕναν στρατιωτικό περίπατο τήν Αὐστρία, τήν ὁποία τεμάχισε καταργῶντας ἀκόμη καί τό ὄνομα της.
Στήν μεταπολεμική Αὐστρία πήγαιναν ὅλα καλά. Στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως καθολικοί καί σοσιαλιστές εἶχαν συνειδητοποιήσει ὅτι τό κοινό συμφέρον ἀξίζει περισσότερο ἀπό τίς κομματικές διαφορές. Συγκρότησαν λοιπόν ¨κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμοῦ¨. Ἀνάλογα μέ τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν ἄλλαζαν μέ ἤρεμη διαπραγμάτευση ὁ πρωθυπουργός καί 1-2 ὑπουργοί. Μέ διπλωματική ἐπιδεξιότητα κήρυξαν ὡς περιουσία τοῦ αὐστριακοῦ κράτους τίς ἐπενδύσεις πού εἶχε κάνει στό ἔδαφος του ἡ Γερμανία κατά τό διάστημα στό ὁποῖο τήν κατεῖχε, προκειμένου, μέ τήν στήριξη τῶν Δυτικῶν, νά ἐμποδίσουν τήν κατάσχεσή των ὡς πολεμική ἀποζημίωση ἀπό τούς Ρώσους. Μέ τά ἔσοδα αὐτῶν τῶν ἐπενδύσεων καί τήν βοήθεια τοῦ Σχεδίου Μάρσαλ ἡ Αὐστρία ἀνασυγκροτήθηκε καί ἔγινε μιά εὐημεροῦσα χώρα.
Εὐτύχησε νά ἀποκτήσει ὑπουργό τῶν ἐξωτερικῶν ἕναν διπλωμάτη ὁλκῆς, τόν Μπροῦνο Κράισκυ. Ἐκεῖνος μέ πολύ λεπτές διαπραγματεύσεις μέ τήν Μόσχα ἐπέτυχε μιά συνθήκη, μέ τήν ὁποίαν ἀπεχώρησαν ἀπό τήν Αὐστρία καί οἱ τέσσερις στρατοί τῶν νικητῶν. Τό τίμημα της ἦταν ἡ διά παντός οὐδετεροποίηση της. Αὐτό ἑρμηνεύθηκε καταλλήλως, ὅτι ἀποτελεῖ ὑποχρέωση στρατιωτικῆς οὐδετερότητας, πού δέν ἐμποδίζει τήν Αὐστρία νά ἀνήκει πολιτικά στήν Δύση. Ἔτσι προσχώρησε σέ ὅλους τούς ὀργανισμούς τῆς διευρωπαϊκῆς ἑνότητας. Ἀπέκτησε τεράστιο διεθνές κύρος. Ὁ πρόεδρος τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος Μπροῦνο Πίττερμαν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς καί ἀπό τήν θέση αὐτή πρωτοστάτησε στόν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς Χούντας πού εἶχε καταλάβει τήν ἐξουσία στήν Ἑλλάδα. Ἐπικεφαλῆς τῆς σοσιαλιστικῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας στήν συνέλευση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης ἦταν ὁ Κάρλ Τσέρνετς, ὁ ὁποῖος ἐπέρασε τήν σύσταση πρός τούς ὑπουργούς του νά ἀποβάλουν ἀπό αὐτό τήν χουντική κυβέρνηση. Ἡ σύσταση ἔγινε ἀποδεκτή. Μόνο στό ΝΑΤΟ δέν θέλησε νά προσχωρήση ἡ Αὐστρία διότι ἐκεῖνο τήν προστάτευε οὔτως ἤ ἄλλως, ἐνῶ θά ἀποτελοῦσε ἡ προσχώρηση της πρόκληση γιά τήν Ρωσία.
Ὁ περινούστατος Κράισκυ, πρωθυπουργός πλέον, ἔκρινε, ὅταν πλειοψήφησε τό Σοσιαλιστικό Κόμμα τό 1969, ὅτι δέν χρειαζόταν γιά τήν συντήρηση τοῦ ὁμαλοῦ πολιτικοῦ βίου ἡ συγκυβέρνηση μέ τούς καθολικούς. Καί ἔκανε τό ἀπίθανο τόλμημα, αὐτός ἕνας ἑβραῖος, νά προσλάβη στήν κυβέρνηση τούς μεγαλογερμανούς οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐγκρίνει τήν φρικώδη ἐξόντωση τῶν ὁμοδόξων του. Στόχος του ἡ δημοκρατία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα νά γίνουν αὐτονόητη πραγματικότητα γιά ὅλα τά κόμματα.

Ἕνας ἔνθερμος θιασώτης τῆς ἐθνικῆς ὁμοψυχίας καί ἐντόνως φιλέλλην, ὁ Χάιντς Φίσερ ἐξελέγη τό 2005 πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί κατόπιν ἐπέτυχε καί μία δεύτερη θητεία. Τρίτη δέν ἐπιτρέπει τό σύνταγμα. Οἱ λαοί ὅταν περάση μεγάλο διάστημα ξεχνοῦν ἐκεῖνα πού εἶχαν τραβήξει πρίν καί ἐπικεντρώνονται στά νέα προβλήματα. Στό πρῶτο δημοψήφισμα γιά τήν ἀνάδειξη νέου προέδρου προηγήθηκε σέ ψήφους ὁ ἀκροδεξιός Νόρμπερτ Χόφερ. Θά γίνη ἐπαναληπτικό δημοψήφισμα μεταξύ τῶν δύο πρώτων, γιά τοῦ ὁποίου τρέμομε τό ἀποτέλεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου