Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Γράμμα 347: Ἡ Λαϊκή Ἐντολή


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 347
 
Τά δημόσια νοσοκομεῖα καί ἰατρεῖα λειτουργοῦν μέ μειωμένο προσωπικό – αὐτοί πού ἀποχωροῦν ἀπό τήν ὑπηρεσία, δέν ἀντικαθίστανται μέ ἄλλους - ἀλλά πάντως λειτουργοῦν. Ἐκεῖνο πού τούς λείπει σέ τραγικό βαθμό εἶναι τά ὑλικά. Σωρεύονται στίς ἀποθῆκες τους ἄδειες κοῦτες.
Ἄν χρειάζεται ὁ ἀσφαλισμένος νά βάλη ἕνα τεχνητό δόντι ἤ ἕναν ὀρθοπεδικό ἐπίδεσμο, πρέπει νά ἀπευθυνθῆ στό ἰδιωτικό ἐμπόριο. Ἤ στό παρεμπόριο μέσα στά νοσοκομεῖα.
Δέν ἦταν σοσιαλιστική ἡ κυβέρνηση τῆς Ν.Δ. καί τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀλλά μέ τήν σημερινή ἡ ἀνισότητα μεταξύ αὐτῶν πού ἔχουν καί αὐτῶν πού δέν ἔχουν ἔχει μεγαλώσει. Πραγματοποιεῖται μία πόλωση, στήν ὁποίαν ὁ λόγος μεταξύ τῶν ἐχόντων καί τῶν μή ἐχόντων ἐξελίσσεται σέ μιά συνεχῆ αὔξηση τῶν τελευταίων. Νεόφτωχοι θά γίνουν σύντομα ἡ ὁλότητα σχεδόν τῶν κατοίκων τῆς χώρας μας.
Ἡ Λαϊκή Ἐντολή, πού μᾶς ἐπισείει συνεχῶς ὁ Σύριζα, πρόβαλλε τήν ἀντίστροφη κοινωνική ἐξέλιξη. Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ κυβέρνηση καί ἄν ἦρθε τυχόν μέ τίς καλλίτερες προθέσεις, ἔχει χάσει τόν ἔλεγχο τῶν πραγμάτων. Γιά νά μήν πέση ὁ τόπος στόν γκρεμό χρειάζεται αὐτή νά φύγη καί νά πάρη τήν θέση της μιά ἄλλη κυβέρνηση μέ λιγότερο ὑψιπετεῖς σκέψεις ἀλλά μέ προσγειωμένο μυαλό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου