Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Γράμμα 434: Τό ἀποψινό ντημπαίητ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 434/Τετάρτη 09.09.2015
 
Τό ἀποψινό ντημπαίητ
 
Οἱ λογογράφοι τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν κάνουν μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα ἀλλά καί πολύ δύσκολη δουλειά. Πρέπει νά ἱκανοποιήσουν τρία ἀκροατήρια. Τήν Τρόϊκα (ἤ ὅπως ὀνομάζεται αὐτό πού μᾶς δίνει τώρα τά λεφτά), ὅτι ὁ ἀρχηγός δέν πρόκειται νά ἀποστῆ ἀπό τά ὑπεσχημένα. Νά πείση τό κόμμα του ὅτι θά ἐκτελέση εἰς τό ἀκέραιον τό πρόγραμμά του καί θά εὐτυχήση ὁ τόπος. Τούς ὀπαδούς τῆς ἀντίθετης πλευρᾶς ὅτι δέν πρόκειται νά πληρώσουν αὐτοί τήν ἐφαρμογή τοῦ προγράμματος του – καί δέν χρειάζεται νά ὀξύνουν τόν προεκλογικό ἀγώνα.
Τό κακό εἶναι, ὅτι καί τά τρία ἀκροατήρια παρακολουθοῦν συγχρόνως τά λεγόμενά του. Καί ἱκανοποιῶντας τό ἕνα ἀπό αὐτά δέν πρέπει νά δυσαρεστήση τά ἄλλα. Γι’αὐτό κάθε τοποθέτησή του πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό μιά οὐρίτσα διαφυγῆς, πού νά μειώνει τήν δέσμευση του. Ὅπως π.χ. «Θά ὁλοκληρώσω τήν μεταρρύθμιση, ὅσο μοῦ ἐπιτρέψη ἡ χρονική διάρκεια τῆς θητείας μου». Ἤ «Θά μικρύνω τό ὡράριο τῆς ἐργασίας ἀντίστοιχα μέ τήν αὔξηση τῆς παραγωγικότητας».
Τίς ἐπαγγελίες του μπορεῖ ἄριστα νά μήν ἐφαρμόση μετεκλογικά ἐπικαλούμενος μεταβολή τῶν συνθηκῶν.
Τό ἐνδιαφέρον ἀπό τό ἀποψινό ντημπαίητ θά εἶναι ἡ παρακολούθηση τοῦ διαγωνισμοῦ ρητορικῆς ἱκανότητας τῶν μετεχόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου