Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Γράμμα 387: Ἐξεταστικές Ἐπιτροπές


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 387
 
Ἡ πολύκροτη Ζωή συνέστησε Ἐξεταστική Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς πού μέ τήν τεχνική ὑποστήριξη καλοπληρωμένων ξένων, πού δηλώνουν εἰδικοί, καί μέ τήν συμμετοχή ἡμετέρων καλλιτεχνῶν ἐρευνᾶ τό πόσο ζημιώσαμε ἀπό τά λεφτά πού μᾶς ἔδωσε ἡ Τρόϊκα χωρίς νά τά ἔχουμε ἀνάγκη.
Ὁ θεσμός τῶν Ἐξεταστικῶν Ἐπιτροπῶν εἶναι πολύ χρήσιμος.
Ἐμεῖς προτείνουμε νά συσταθῆ μιά λιτή Ἐξεταστική Ἐπιτροπή γιά τήν διακρίβωση τῆς ζημίας πού ἔχει ὑποστῆ ἡ χώρα ὡς σήμερα ἀπό τόν Τσίπρα ἐπειδή:
1.    Ὅταν ἀνέβηκε στήν ἐξουσία δέν ἔκλεισε συμφωνία ἐπαναχρηματοδότησης τῆς χώρας μας ἀπό τήν Τρόϊκα διότι ἤθελε νά πάρη περισσότερα.
2.    Διαπραγματευόταν ἐπί τέσσερις μῆνες μέ τούς Τροϊκανούς χωρίς νά καταλήξη καί ἔτσι μεγάλωσαν μέ τούς τόκους τά ποσά πού τούς ὀφείλουμε.
3.    Τόν πέμπτο μήνα μετέθεσε τήν διαπραγμάτευση στόν λαό καί σέ κάθε συγκέντρωση συλλογικῆς διαπραγμάτευσης παρέλυε ἡ ἐμπορική ζωή τῆς πόλης.
4.    Ἄφησε νά περάση χωρίς ἀποτέλεσμα ἡ ἡμερομηνία τῆς περιόδου πού εἶχε συμφωνηθῆ γιά τήν ἀπόληξη τῆς διαπραγμάτευσης καί λύθηκε ἡ ὑποχρέωση τῶν ξένων νά ἐπαναλάβουν τήν χρηματοδότησή μας.
5.    Γιά νά θέση τήν Τρόϊκα πρό τῶν εὐθυνῶν της πραγματοποίησε δαπανηρό Δημοψήφισμα γιά νά ἀπορρίψη ὁ λαός ἕνα ἀνυπόγραφο χαρτί τῶν Τροϊκανῶν, τό ὁποῖο εἶχαν ἐκεῖνοι ἤδη ἀποσύρει.
6.    Γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ Δημοψηφίσματος ἔκλεισε τίς τράπεζες, οἱ ὁποῖες δέν ἐπανέλαβαν μετά τόν θρίαμβο τοῦ Ὄχι τίς ἐργασίες τους, ὅπως μᾶς εἶχε ὑποσχεθῆ. Καί οἱ ἄνθρωποι γιά νά εἰσπράξουν τούς μισθούς καί τίς συντάξεις τους πρέπει νά κάνουν πολύωρες οὐρές κάθε μέρα στά ΑΤΜ.
7.    Λόγω τῆς ἀχρηματίας τοῦ δημοσίου κορβανᾶ ὑποχρέωσε τά κρατικά ἱδρύματα καί τίς ὀργανώσεις τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης νά δανείσουν τά ἀποθέματά τους στήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ὥστε νά μπορέση τό κράτος νά πληρώση τούς μισθούς καί τίς συντάξεις τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καί γιά νά καλύψη τό ΙΚΑ τίς ὑποχρεώσεις του ἐπί ἕνα μήνα ἀκόμη.
8.    Ἔνῶ ὅρισε καινούργιους φόρους γιά νά ἰσοσκελίση τόν προϋπολογισμό, δέν τούς εἰσπράττει ἀφ’ἑνός γιά νά μήν γίνη ἀντιδημοτικός καί ἀφ’ἑτέρου διότι ὁ κόσμος ἔχει μείνει χωρίς λεφτά. Προκάλεσε ἔτσι ἕνα ἔλλειμμα δισεκατομμυρίων.
9.    Καθώς ἔχουν μείνει χωρίς μετρητά οἱ ἄνθρωποι, ὅρισε κατά τό διάστημα πού μένουν κλειστές οἱ τράπεζες, νά ταξιδεύουν στίς ἀστικές συγκοινωνίες χωρίς νά πληρώνουν εἰσιτήριο. Ἔμειναν λοιπόν χωρίς ρευστό οἱ συγκοινωνιακές ἐπιχειρήσεις καί δέν μποροῦν νά κάνουν εἰσαγωγή βενζίνης καί ἄλλων ἐφοδίων ἀπό τό ἐξωτερικό, διότι μέ τήν οἰκονομική ἀνασφάλεια τῆς χώρας μας οἱ ξένοι παραγωγοί δέν τούς κάνουν πιά πίστωση.
10.  Ἐνῶ καί ἀπό λόγους συμφέροντος ἀκόμη εἴμαστε στενά προσδεδεμένοι στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, καί παρ’ὅλο πού ἐπ’ἐσχάτων παριστάνει τόν εὐρωπαϊστή, δέν χάνει τήν εὐκαιρία νά πῆ τά χειρότερα λόγια γιά τούς εὐρωπαίους ἡγέτες. Μέσα στό κλῖμα αὐτό πῶς θά τούς κάνη νά ἀποφασίσουν νά μᾶς δώσουν πάλι βοήθεια;
11.  Μέ τήν παράλυση τῆς οἰκονομίας κλείνουν καθημερινῶς ἐπιχειρήσεις καί ἀπολύουν τό προσωπικό τους καί ἡ ἀνεργία μεγαλώνει. Ἐκεῖνος παριστάνει ὅτι ἐνεργοῦν οἱ ἐπιχειρηματίες ἔτσι γιά νά τοῦ κάνουν ταξικό πόλεμο.
12.  Ἡ ἀνάγκη περιορισμοῦ τῶν δημοσίων δαπανῶν εἶναι ἐπιτακτική. Ἀλλά οἱ ὑπουργοί, ὑφυπουργοί, γενικοί γραμματεῖς, εἰδικοί σύμβουλοι κλπ ἔχουν πολλαπλασιαστῆ. Ἐπαναδιορίζονται στό δημόσιο καί αὐτοί πού οἱ ὑπηρεσίες τους εἶχαν ἀποβῆ περιττές καί ἐκεῖνοι πού εἶχαν ἀπολυθῆ ἀπό τά πειθαρχικά συμβούλια καί οἱ συμβληθέντες μέ τό δικηγορικό γραφεῖο τοῦ Κατρούγκαλου.
13.  Ἡ φτωχοποίηση τῶν Ἑλλήνων ἔχει πάρει ἐφιαλτικές διαστάσεις καί μεγαλώνει ἰλιγγιωδῶς κάθε μέρα.
Τό ταμεῖο τοῦ Σύριζα καί τῶν συνεργῶν του ΑΝΕΛ δέν μποροῦν νά ἀποκαταστήσουν τήν ζημιά πού ἔχουν προκαλέσει, διότι τό ποσόν πού θά προκύψη εἶναι ἀστρονομικό. Ἀναγκαστικά πρέπει νά στραφοῦμε κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου πού φέρει τήν εὐθύνη τοῦ προστήσαντος. Ἀλλά ὁ κρατικός προϋπολογισμός χρειάζεται ἐλεημοσύνες γιά νά διατηρηθῆ τό κράτος στήν ζωή. Ἀπό ποῦ νά μπορέση νά βρῆ τά ἀπαιτούμενα γιά νά πληρώση τούς τζερεμέδες τοῦ Τσίπρα;
 
Ὅλοι ἀπόψε στίς 7.30΄ μ.μ στό Σύνταγμα στήν συγκέντρωση Μένουμε Εὐρώπη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου