Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 597: Ἅλωση τοῦ κράτους

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 597/Παρασκευή 26.02.2016
 
Ἅλωση τοῦ κράτους
 
Δέν παύει αὐτή ἡ κυβέρνηση νά ἐπιβεβαιώνη ὅτι οὐσιαστικός, ἄν ὄχι μοναδικός, στόχος της εἶναι ἡ προώθηση κομματικά πιστῶν ἀτόμων σέ καίριες θέσεις τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ γιά τόν ἔλεγχο τῆς χώρας ἀκόμα καί ἄν τό κόμμα βρεθῆ στή θέση τῆς ἀντιπολίτευσης. Ἀκόμα καί τῆς ἥσσονος!!
Τή νέα ἀφορμή τήν δίνουν οἱ ἀπανωτές τροποποιήσεις πού προωθεῖ σχετικά μέ τίς ἐπιτελικές θέσεις στή δημόσια διοίκηση. Σύμφωνα μέ μία ἀπό τίς τελευταῖες θεσπίζεται θεσμός ¨δημοσίων γραμματέων¨ πού θά ὑπάγονται στούς ἀντίστοιχους ὑπουργούς. Τό ἄν οἱ θέσεις των συνιστῶνται πέραν ἤ ἀντί αὐτῆς τῶν σημερινῶν γενικῶν γραμματέων δέν διευκρινίζεται. Στήν πρώτη περίπτωση θά ὑπάρχη καί ἀντίστοιχο κόστος (δηλαδή κατασπατάληση τῶν ληστρικῶν φόρων), ἀλλά αὐτό, ὡς συνήθως, δέν τήν ἀπασχολεῖ.
Οἱ νέοι γραμματείς, δηλαδή οἱ ¨δημόσιοι¨, θά προέρχονται ἀπό τό ὑπό σύσταση «Ἐθνικό Μητρῶο Ἐπιτελικῶν Στελεχῶν» καί θά βρίσκονται στήν κορυφή τῆς πυραμίδας τῆς δημόσιας διοίκησης. Ὡς ἐδῶ θά μποροῦσε νά πῆ κανείς «ἔχει καλῶς», ἄν ἐπρόκειτο γιά συγκέντρωση σέ ἕνα πρόσωπο τῶν πάλαι ποτέ ἁρμοδιοτήτων τῶν γενικῶν διευθυντῶν τῶν ὑπουργείων. Ὡστόσο, ὑπάρχει καί συνέχεια πού δημιουργεῖ ὑπόνοιες – μᾶλλον βεβαιότητες ἄν ληφθῆ ὑπόψη ἡ πολιτική κουλτούρα τῶν κυβερνώντων - ὅτι ἄλλος εἶναι ὁ στόχος των. Τό ¨παιχνίδι¨ ἀρχίζει νά διαφαίνεται ἀπό ἄλλες προοπτικές, ὅπως αὐτή πού προβλέπει ὅτι οἱ ἐν λόγω δημόσιοι γραμματεῖς δέν θά ἀλλάζουν μέ τίς ἐκλογές. Δηλαδή θά δεσμεύουν τούς διαδοχικούς ὑπουργούς. Ἤ καί αὐτή πού προβλέπει, ὅτι οἱ διαδικασίες γιά τήν πλήρωση τῶν θέσεών τους θά προκηρυχθοῦν ὡς τίς 30 Σεπτεμβρίου 2016. Κοντολογίς, ἡ κυβέρνηση θά θέση σέ λειτουργία τό «Ἐθνικό Μητρῶο Ἐπιτελικῶν Στελεχῶν», θά συγκροτήση μέ ὑπουργικές ἀποφάσεις τά «Εἰδικά Συμβούλια Ἐπιλογῆς Διοικήσεων» καί, μέσω αὐτῶν, θά ἐπιλέξη τούς «Δημόσιους Γραμματεῖς», οἱ ὁποῖοι θά ἐπιτηροῦν, ὡς κομματικοί ἐπίτροποι, κάθε νέο ὑπουργό! Η θά βάζουν ¨τρικλοποδιές¨ στό ἔργο του.
Μακάρι νά μήν ἐπαληθευθῆ τό σενάριο, ἀλλά ὁ πρότερος καί σημερινός βίος τῶν συριζαίων μᾶλλον γιά τό ἀντίθετο προδιαθέτει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου