Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 588: Δυσανεξία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 588/Τετάρτη 17.02.2016
 
Δυσανεξία
 
Ἀφορμή ζητοῦσε καί τήν βρῆκε. Μέ πρόφαση ἕνα μεμονωμένο ἐπεισόδιο πού χαρακτηρίστηκε ρατσιστικό μέ πρωταγωνιστή ἕναν ἀπό τούς σεκιουριτάδες πού ἐπιτηροῦν τούς σταθμούς τοῦ μετρό καί τοῦ ἠλεκτρικοῦ, ἡ κυβέρνηση λύνει τή σύμβαση μέ τήν ἰδιωτική ἑταιρεία πού εἶναι ὑπεύθυνη, ἀποδεικνύοντας ὅτι πιστεύει ἀκράδαντα, ὅταν τήν συμφέρει βεβαίως-βεβαίως, στήν ἀρχή τῆς συλλογικῆς εὐθύνης. Γιατί ἄν τήν θεωροῦσε γενικῆς ἰσχύος θά ἔπρεπε, γιά παράδειγμα, νά καταργήση τά δημόσια νοσοκομεῖα μόλις πιαστῆ ἕνας γιατρός νά παίρνη φακελλάκι ἤ νά κλείση ὁποιαδήποτε δημόσια ὑπηρεσία μόλις ἕνας ἀπό τό προσωπικό της φερθῆ σκαιῶς σέ ἕναν πολίτη (κάτι πού συμβαίνει σέ καθημερινή βάση).
Μέ αὐτόν τόν τρόπο φανερώνει ἀκόμα μία φορά τήν δυσανεξία της πρός κάθε δραστηριότητα τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα.
Τό ὅτι μέ αὐτή τήν ἀπόφασή της θά πυκνώσουν τίς γραμμές τῶν ἀνέργων ἀκόμα μερικές δεκάδες ἤ ἑκατοντάδες ἄτομα δέν τήν ἀπασχολεῖ διόλου. Ἔτσι, ὅμως, ἡ κυβέρνηση ἀποδεικνύει γιά μία ἀκόμα φορά τό πόσο ἀδιαφορεῖ γιά τήν τύχη τῶν ἐργαζομένων σέ αὐτόν. Οἱ ὁποῖοι εἶναι τά κύρια θύματα τῆς μισαλλοδοξίας της.
Πρόσθετα, προβλέπεται ὅτι τά καθήκοντα φύλαξης θά τά ἀναλάβει εἰδικό σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἀφοῦ ἐκπαιδευτῆ πρός τοῦτο. Λέγεται ὅτι θά ἀποτελεῖται ἀπό περίπου 250 ἄτομα. Ἕνα ἐρώτημα εἶναι τό κατά πόσον θά εἶναι ἀποτελεσματική ἡ φύλαξη, μέ δεδομένα τά ¨στραβά μάτια¨ πού κάνει ἡ ΕΛ.ΑΣ. ἀπέναντι σέ σχετικά κρούσματα στούς χώρους τῆς ἁρμοδιότητάς της (π.χ. ρύπανση ἐξωτερικῶν ὄψεων ἀκόμα καί μνημειακῶν κτηρίων, κάπνισμα σέ κλειστούς δημόσιους χώρους κ.ἄ.) καί τό ¨μισό μάτι¨ μέ τό ὁποῖο τήν βλέπουν τά καθ’ἕξιν ἤ κατ’ἐπάγγελμα παραβατικά ἄτομα.
Ἕνα ἄλλο ἐρώτημα εἶναι τό ἄν περισσεύουν αὐτά τά ἄτομα στήν ΕΛ.ΑΣ. ὅταν, κάθε φορά πού ἀδυνατεῖ νά ἀνταποκριθῆ στίς ὑποχρεώσεις της, ἐπικαλεῖται τήν ἔλλειψη προσωπικοῦ.
Ἐκτός καί ἄν ἡ κυβέρνηση θέλει νά ἐκμεταλλευτῆ τό περιστατικό γιά νά προβῆ σέ νέες προσλήψεις στόν δημόσιο τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου