Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 586: Ἀγροτικές αὐθαιρεσίες καί ἀντικοινωνικές συμπεριφορές

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 586/Δευτέρα 15.02.2016
 
Ἀγροτικές αὐθαιρεσίες καί ἀντικοινωνικές συμπεριφορές
 
Τό ὅτι ἡ σημερινή συγκυβέρνηση εἶναι ὅ,τι χειρότερο μποροῦσε νά συμβῆ στή χώρα εἶναι δεδομένο. Αὐτό, ὅμως, δέν δικαιολογεῖ διαμαρτυρίες μέ ὁποιοδήποτε τρόπο. Ἰδιαίτερα ὅταν αὐτό ζημιώνει τήν χώρα, συνεπάγεται ὁμηρεία τῆς κοινωνίας καί μεταφέρει σέ τρίτους τό κόστος των.
Ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες οἱ διαμαρτυρίες τῶν ἀγροτῶν ὑπερβαίνουν κάθε ἀποδεκτό ὅριο. Κατακερματίζουν τήν χώρα σέ περιοχές πού δυσκολεύονται ἤ ἀδυνατοῦν νά ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν πραγματοποιοῦνται οἱ ἀναγκαῖες μεταφορές καί ἡ οἰκονομία νά ὑπολειτουργεῖ, νά στεροῦνται τούς ἐπισκέπτες τους μέρη πού ζοῦν ἀπό αὐτούς, νά ταλαιπωροῦνται οἱ πολῖτες πού ἔχουν ἀνάγκη ἤ ὑποχρέωση νά μεταβοῦν ἀπό τό ἕνα σημεῖο τῆς χώρας στό ἄλλο, νά καταστρέφονται εὐπαθῆ προϊόντα, νά χάνουν ἐπιχειρήσεις (ἐνδεχομένως καί μόνιμα) ἀγορές καί νά ἀποκόπτεται ἡ χώρα ἀπό τό ἐξωτερικό. Τό τελευταῖο μάλιστα ἐνδέχεται νά ὁδηγήση σέ διεκδίκηση ἀποζημιώσεων γιά ἀπώλεια ἐσόδων καί κερδῶν ἀπό ξένες χῶρες καί ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν ἕδρα ἐκεῖ, τῶν ὁποίων ὁ ἐφοδιασμός τους ἤ οἱ ἀποστολές τους διέρχονται ἀπό τήν χώρα.
Αὐτό, προφανῶς, δέν ἀπασχολεῖ τούς ἀγροτοπατέρες ἀφοῦ ὁ οὐσιαστικός στόχος τους εἶναι τά κάθε εἴδους βάρη νά τά φέρουν τά συνήθη ὑποζύγια, στά ὁποῖα δέν συμπεριλαμβάνονται ἀκόμα καί οἱ πιό εὔποροι συνάδελφοί τους.
Γιαυτό καί δέν τούς ἀπασχόλησε οὔτε τό κόστος τόσο τῶν ἄμεσων (ὑλικῶν) ζημιῶν πού προξένησαν κατά τήν εἰσβολή τους στήν Ἀθήνα, ὅσο καί τῶν ἔμμεσων ἀπό τήν εἰκόνα τῆς πόλης πού δίνουν μέ τήν ἀναρχία πού ἐπικρατεῖ καί τούς μαγκουροφόρους πού κυνηγοῦν ἀστυνομικούς.
Ἐπειδή, ἐπιπλέον, κινδυνεύει τό κράτος νά καταβάλη ἀποζημιώσεις γιά ἀπώλειες ἐσόδων καί στίς ἑταιρεῖες πού ἔχουν ἀναλάβει μέ συμβάσεις παραχώρησης νά ὑλοποιήσουν τό δίκτυο αὐτοκινητοδρόμων τῆς χώρας, μέ βάση σχετικό πάγιο διεθνῶς συμβατικό ὅρο σέ ἀνάλογες συμβάσεις, μήπως ἡ κυβέρνηση θά πρέπει νά διεκδικήση τό ποσό τῶν ἀποζημιώσεων πού θά καταβάλη ἀπό τούς ἀγροτικούς συνεταιρισμούς πού μετέχουν στά μπλόκα, ἀκόμα καί παρακρατῶντας το ἀπό τίς (ἀφορολόγητες) ἐπιδοτήσεις τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου