Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 594: Τά γενέθλια τοῦ Α.Κ.

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 594/Τρίτη 23.02.2016
 
Τά γενέθλια τοῦ Α.Κ.
 
Ἑβδομῆντα χρόνων γεροντάκος γίνεται σήμερα ὁ Ἀστικός Κώδικάς μας. Γιά νά ἐπιζήση ἔχει ὑποστῆ πολλές ἐπεμβάσεις. Σωρεία ἱστῶν του ἔχουν ἀντικατασταθῆ μέ νεώτερους, περισσότερο προσαρμοσμένους στίς ἀναζητήσεις τῆς ἐποχῆς μας. Τό 1946 πού ἐτέθη ἐν ἰσχυϊ, ὁ γενικός εἰσηγητής του καθηγητής Γεώργιος Μπαλῆς κάποιες ἀδυναμίες τοῦ τελικοῦ νομοσχεδίου τίς διόρθωσε μέ τόν Εἰσαγωγικό Νόμο. Τό κείμενο τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα φιλοδοξοῦσε νά παραμείνη ἀναλλοίωτο, γιά τούς ἑπόμενους αἰῶνες τουλάχιστον. Ὅπως ἔχει παραμείνει ἀναλλοίωτος ὁ Κώδικας τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἄν καί ἔχει πάψει νά ἰσχύη πρό πολλοῦ.
Ἡ συγγραφή τοῦ Α.Κ. πῆρε 105 χρόνια. Ἀρχικά προγραμματιζόταν νά συμπληρωθῆ στό ἀμέσως προσεχές διάστημα. Προχώρησε ὅμως μέ πολύ βραδύ ρυθμό, διότι παρενεβλήθησαν ἄφθονες ἐθνικές περιπέτειες πού ἀπορροφοῦσαν τήν προσοχή τοῦ ἔθνους. Ὅταν ξεπερνιόνταν αὐτές ξανα-άρχιζε ἡ ἐργασία τῶν νομοδιδασκάλων, μέ τήν ἐπικουρία πολιτικῶν, ὅπως ὁ Χ. Τρικούπης, ὁ Ἐλ. Βενιζέλος, ὁ Π. Τσαλδάρης. Στόν χῶρο τοῦ βασικοῦ νομοθετήματος ἰδιωτικοῦ δικαίου λειτούργησε ἡ ἐθνική ἑνότητα.
Ἄνθρωποι πού ἄρχισαν νά σπουδάζουν προτοῦ τεθῆ σέ ἰσχύ ὁ Α.Κ. εἶναι ζήτημα ἄν ἐξακολουθοῦν νά ὑφίστανται. Προβληματικό εἶναι τό πόσο θά ζήση ἀκόμη ὁ ἴδιος ὁ Α.Κ., γιατί ἡ ταχύτητα τῶν μεταλλαγῶν εἶναι στήν ἐποχή μας ἰλιγγιώδης. Τό Ἔθνος παραμένει ἡ σταθερή μέσα στόν χρόνο καί ἡ κατάρτιση τοῦ Α.Κ., ὅταν σέ τόσες ἄλλες χῶρες εἰσήχθησαν αὐτούσιοι ἀντίστοιχοι ξένοι κώδικες, θά διατηρηθῆ στήν συνείδησή μας ὡς επίτευγμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου