Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 461: Ὁ διχασμός τῆς Frontex

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 461/Τετάρτη 07.10.2015
 
Ὁ διχασμός τῆς Frontex
 
Οἱ διεθνεῖς διασκέψεις γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῶν Μεταναστῶν διαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη, ἐκδίδουν ἀνακοινωθέντα πού ἐκδηλώνουν τήν θέληση γιά μιά κοινή τους πολιτική, ἀλλά ἡ κοινή πολιτική δέν πραγματοποιεῖται. Διότι ἀπό τήν πλημμύρα ἀπό ξένους ἄλλης πολιτιστικῆς παράδοσης καί διαφορετικῶν πολιτικῶν πρακτικῶν θέλει νά ἔχει κάθε εὐρωπαϊκό κράτος ὅσο τό δυνατόν λιγώτερους. Ἐκφράζει λοιπόν τήν θλίψη του γιά τά παιδάκια πού πνίγονται καί τίς ταλαιπωρίες τῶν ὑπολοίπων, ἀλλά κλειδώνει τά σύνορά του. Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ μεγαλύτερη πύλη εἰσόδου καί οἱ Μετανάστες, πού δέν τούς ἀφήνουν νά μποῦν στό ἔδαφος τους τά εὐρωπαϊκά κράτη, λιμνάζουν στό δικό μας καί ἀσυγκράτητοι καταυλίζονται ὅπου βροῦν. Ὁ πρωθυπουργός Τσίπρας πῆγε στά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου γιά νά δῆ πῶς μπορεῖ νά βάλη σέ κάποια τάξη αὐτήν τήν κατάσταση καί τόν συνόδευε ὁ πρωθυπουργός τῆς Αὐστρίας, Φάϊμαν, πρόθυμος νά μᾶς συνδράμη οἰκονομικά, ἀλλά ἀνένδοτος στήν παρεμπόδιση τῆς εἰσόδου Μεταναστῶν στήν χώρα του.
Διχασμένη προσωπικότητα παρουσίασε ἤδη καί ἡ FRONTEX ἡ εὐρωπαϊκή ὑπηρεσία ἐποπτείας συνόρων. Αὔξησε τό προσωπικό της γιά νά κάνη πιό ἀποτελεσματική τήν παρεμπόδιση ἐκ μέρους της τῆς λαθραίας εἰσόδου ἀπό τόν Ἕβρο, ἀλλά καί γιά νά στήση στά νησιά τοῦ Αἰγαίου γραφεῖα καταγραφῆς τῶν Μεταναστῶν, πού τούς βγάζει ἀπό τήν θάλασσα τό Λιμενικό μας.
Μιά καί ἡ ἐξαφάνιση τῶν συνθηκῶν πού παράγουν Μετανάστες στόν χῶρο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς εἶναι ἀδύνατη λόγω τοῦ σκληροῦ ἀνταγωνισμοῦ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ἡ λύση εἶναι ἡ Ε.Ε. νά παρεμποδίζει τήν ἔλευση τους στήν Εὐρώπη ἀσκῶντας νηοψίες. Νά διασώζει τούς Μετανάστες ἀπό τά δεινά τους καί βάζοντας τό χέρι βαθειά στήν τσέπη νά τούς μεταφέρει σέ μιά ἔρημη ὡς τώρα περιοχή τῆς Ἀφρικῆς, πού θά νοικιάση, καί νά τούς παρέχει τά μέσα γιά νά ἀναπτύξουν μιά κανονική οἰκονομική καί κοινωνική ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου