Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 475: Τό Τέμενος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 475/Τετάρτη 21.10.2015
 
Τό Τέμενος
 
Ἔχει κλείσει τούς ἐννέα μῆνες στήν ἐξουσία ὁ Σύριζα καί τήν ὑπόσχεση πού ἔδωσαν καί δέν ἐτήρησαν οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις γιά τήν ἀνέγερση ἑνός μεγάλου εὐκτήριου οἴκου τῶν μουσουλμάνων στήν Ἀθήνα, δέν τήν ἔχει θέσει σέ ἐφαρμογή. Τό πρόβλημα ἐκκρεμεῖ ἀπό ἑπτά χρόνια. Ζοῦν στήν περιοχή τῆς Ἀθήνας ἑκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι. Ἄλλοι ἀπό αὐτούς εἶναι ἕλληνες πολῖτες, προερχόμενοι ἀπό τήν μειονότητα τῆς Θράκης, ἄλλοι ἀλλοδαποί πού ἐργάζονται στήν Ἑλλάδα μέ κανονική ἄδεια, καί ὑπάρχουν καί οἱ τουρίστες πού εἶναι καλοδεχούμενοι γιά τό συνάλλαγμα πού φέρνουν. Οἱ κατώτερες εἰσοδηματικά βαθμίδες αὐτοῦ τοῦ πληθυσμοῦ τελοῦν τά τῆς λατρείας τους σέ αὐτοσχέδια τζαμιά σέ ὑπόγεια καί γκαράζ. Οἱ πλούσιοι τουρίστες σέ ἕνα τζαμί στημένο στήν ταράτσα τοῦ «Κάραβελ».
Οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις προσπάθησαν στήν ἀρχή νά ἀγνοήσουν τό ζήτημα, γιατί εἶχε ἀγκάθια. Ἀλλά νά ἐμποδίσουν τίς μαζικές τελετουργίες μουσουλμάνων σέ δημόσιους χώρους τίς ἡμέρες τῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν τους δέν μποροῦσαν. Ἐπιπλέον παρενέβησαν καί οἱ πρεσβεῖες τῶν ἰσλαμικῶν κρατῶν, μέ τά ὁποῖα ἔχουμε πολλαπλές σχέσεις, καί τελικά πείσθηκαν νά ἐπιτρέψουν τήν ἀνέγερση ἑνός περίοπτου τζαμιοῦ. Γιά νά μήν ἔρθουν τά λεφτά γιά τήν κατασκευή του ἀπό καμμιά Σαουδική Ἀραβία πού θά θέση τό θέμα τῆς ἰδιοκτησίας του, ἀνέλαβε νά τά καταβάλη τό κράτος, τό ὁποῖο θά ἀποκτοῦσε ἔτσι καί τήν διαχείριση τῆς λειτουργίας του, ὁρίζοντας τά ὡράρια πού θά τό χρησιμοποιοῦσαν οἱ διάφορες σέκτες καί οἱ διάφορες ἐθνότητες πού θέλουν τό κήρυγμα στήν γλῶσσα τους. Καί ἐτέθη τό ζήτημα ποῦ θά κατασκευαστῆ. Ἡ Ἐκκλησία στήν ἀρχή δέν τό ἤθελε πουθενά γιά νά μήν ἀποκτήση πρόσοψη τό Ἰσλάμ στήν Ἀθήνα, καί οἱ παραδοσιακοί συμπολῖτες μας πού δέν λησμονοῦσαν τήν δουλεία στούς Ὀθωμανούς καί τίς σφαγές μας ἀπό τούς Ἄραβες, ἀντιδροῦσαν ὁμοίως. Γιατί ἔλεγαν νά γίνη ἐδῶ ἕνα τζαμί, ὅταν σέ κάποιες ἰσλαμικές χῶρες ἀπαγορεύονται οἱ χριστιανικές ἐκκλησίες ἤ καί αὐτές οἱ ὁποῖες εἶχαν παλαιότερα κτιστῆ οἱ φονταμενταλιστές τίς γκρεμίζουν.
Ἡ κυβέρνηση εἶχε πάνως δεσμευθῆ ὅτι θά φτιάξη ἕνα περικαλές τέμενος στόν Ἐλαιώνα τῶν Ἀθηνῶν ἀλλά ὅταν προκήρυξε τόν σχετικό μειοδοτικό διαγωνισμό δέν προσῆλθε καμμία κατασκευαστική ἑταιρεία, γιατί φοβόνταν τήν ἀντιπάθεια πού θά τούς δημιουργοῦσε σέ μεγάλο μέρος τῆς κοινῆς γνώμης ἡ κατασκευή του καί τυχόν βίαιες ἀντιδράσεις. Χρειάστηκε νά πείση ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός τέσσερις μεγάλες κατασκευαστικές ἑταιρεῖες νά κοινοπρακτήσουν, ὥστε νά μήν σηκώση καμμία ὅλο τό βάρος τῆς κατακραυγῆς. Ἀλλά γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου δέν σκάφτηκε οὔτε μία σπιθαμή γῆς. Τά πράγματα ἔχουν μείνει ὅπως ἦταν.
Ἡ τωρινή κυβέρνηση δέν ἀντιμετωπίζει ἀνάλογες δυσκολίες. Κινεῖται πρός τόν χωρισμό Ἐκκλησίας καί Κράτους καί ἀδιαφορεῖ γιά τίς παραδοσιακές θρησκευτικές εὐαισθησίες. Διακηρύσσει ὅτι καθένας ἔχει τό δικαίωμα νά θρησκεύεται ὅπως θέλει. (Καί ἐπιπλέον ἔχει ἰδιαίτερα καλές σχέσεις μέ τόν ἀραβικό κόσμο.) Γιατί λοιπόν δέν προχωρεῖ στήν κατασκευή τοῦ τζαμιοῦ ἤ ἔστω στήν δήλωση προθέσεως γιά τήν κατασκευή του; Φταῖνε πάλι τά λεφτά;
Στήν χθεσινή «Καθημερινή» ὑπάρχει ἕνα ἄρθρο τοῦ στελέχους της κ. Ἠλία Μαγκλίνη, τό ὁποῖο ἔδωσε τήν ἀφορμή αὐτοῦ τοῦ Γράμματος. Ὁ γνωστός δημοσιογράφος ἐκθέτει τήν συζήτηση πού εἶχε πρόσφατα σέ ἕνα τραῖνο στήν Γερμανία μέ ἕναν Αἰγύπτιο διανοούμενο, φίλο του. Μουσουλμάνο, ἀλλά ἔνθερμο ὀπαδό τῆς ἀνεξιθρησκίας. Στήν συζήτηση τους σχολίαζαν ἀρνητικά τά ἐμπόδια πού βάζουν σέ πολλές χῶρες στήν ἀπόλαυση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Ὁ κ. Μαγκλίνης τοῦ διηγήθηκε τήν ἱστορία τοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα πού χρονίζει. Καί ἄκουσε ἔκπληκτος τόν συνομιλητή του νά τοῦ λέει, ὅτι εἶναι καλλίτερα νά μήν γίνη αὐτό τό τέμενος, διότι «Τά τεμένη στίς δυτικές χῶρες μετατρέπονται πολύ συχνά σέ φορεῖς διασπορᾶς μίσους καί στρατολόγησης τρομοκρατῶν».
Ἐμεῖς λέμε, ὅτι ὑπό τήν κυβερνητική ἐποπτεία τοῦ τεμένους, δέν θά μπορῆ νά ἀποβῆ κέντρο διασπορᾶς μίσους. Ὁ κίνδυνος νά χρησιμεύση σέ τρομοκρατικές ὁμάδες ὡς τόπος στρατολόγησης καινούργιων ὀπαδῶν τους εἶναι ὑπαρκτός, ἀλλά ὁ κίνδυνος εἶναι μεγαλύτερος ἄν δέν ὑπάρξη τό τέμενος καί οἱ ἰσλαμιστές τρομοκράτες δροῦν ὑποδορίως στά διάσπαρτα γκαράζ καί τά ὑπόγεια, στά ὁποῖα θά ἐξακολουθήσουν νά θρησκεύονται ὅλοι οἱ μουσουλμάνοι. Ἐνῶ ἄν ἡ θρησκευτική ζωή τους ἐπικεντρωθῆ στό τέμενος, ὅπου θά θρησκεύεται καί τό διπλωματικό σῶμα τῶν ἰσλαμικῶν κρατῶν, ἡ προσέλευση σ’αὐτό θά ἐλέγχεται ἀπό τήν ἀστυνομία, τήν ἁρμόδια γιά τήν διαφύλαξη τῆς δημόσιας τάξης. Καί αὐτή θά ἀποτελῆ κρισάρα στήν διείσδυση αὐτῶν πού στρατολογοῦν τρομοκράτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου