Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ἐκκαθάριση τῶν περασμένων

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 176/Φεβρουάριος 2015)
 
Ἡ θέση ἑνός κόμματος γιά τήν Εὐρώπη καθορίζει τήν δική μας στάση ἀπέναντί του. Αἰσθανόμαστε τήν Εὐρώπη σάν ἱστορική προέκταση τῆς πατρίδας μας καί μᾶς ἑνώνουν μ’αὐτήν ἰσχυροί πολιτιστικοί ἀλλά καί οἰκονομικοί δεσμοί. Ἔχει ὅμως προστεθῆ πλέον ἕνας ὑποστασιακός λόγος γιά τήν πρόσδεση μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
Ἡ χώρα μας βρίσκεται στό ἄκρο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου καί ἀντιμετωπίζει τήν ἀπειλή τοῦ ἀνατολικοῦ μας γείτονα, ὁ ὁποῖος εἶναι πολύ ἰσχυρότερος ἀπό μᾶς, καί ἐκφράζει βλέψεις νά μᾶς ἀποσπάση ἐδάφη. Καί νά ὑποχρεώση τό ὑπόλοιπο νά ἐνταχθῆ ὡς προτεκτορᾶτο στήν ὀθωμανική αὐτοκρατορία, πού ἔχει βαλθῆ νά ἐπανιδρύση. Ἀπό τήν Ρωσία δέν μποροῦμε νά ἔχουμε κάλυψη, γιατί εἶναι αὐτή ἐμπλεγμένη στίς δικές της ἐπεκτατικές προθέσεις καί δέν θά εἶχε ἀντίρρηση σέ συμβιβασμό της μέ τόν Ἐρντογάν, νά τόν ἀφήση νά μᾶς μεταχειριστῆ ὅπως ἐκεῖνος θέλει. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι πολύ μακριά καί ἡ πολιτική των διφορούμενη. Ἐνίσχυση ἀπό τήν Κίνα, τά Ἐμιρᾶτα κλπ. παραμένουν στόν χῶρο τῆς οὐτοπίας.
Μᾶς μένει λοιπόν μόνο στήριγμα ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἡ ἰσχύς της καί ἡ παραμονή μας σ’αὐτήν ἀποτελοῦν ζωτικές ἀνάγκες. Στό ΚΣΜ εἴμαστε μέχρι μυελοῦ ὀστέων εὐρωπαϊστές.
Ἀπό τήν ὥρα πού φάνηκε ὅτι μπορεῖ νά ἐπικρατήση ἐκλογικά ὁ Σύριζα, μέ τίς ἔντοντες ἀντιευρωπαϊκές καταβολές του καί τήν ἀπειλή του νά βγάλη τήν χώρα μας ἀπό τήν Ε.Ε. ἄν δέν δεχθῆ ἐκείνη τούς ὅρους του, ταχθήκαμε ἀνεπιφύλακτα μέ τήν ἀντίθετη πλευρά. Οἱ ἐκλογές θά ἔπαιρναν οὐσιαστικά τόν χαρακτήρα δημοψηφίσματος – Εὐρώπη ἤ μή Εὐρώπη – καί ἐξαιτίας τοῦ ψηφοκλεπτικοῦ Μπόνους, τό κόμμα ἐκεῖνο πού θά ὑπερτεροῦσε καί κατά μία μόνο ψῆφο, θά μποροῦσε νά ἀποκτήση στήν Βουλή μιά πολύ ἰσχυρή πλειοψηφία.
Γιά νά μήν εἶναι αὐτό ὁ Σύριζα, προβάλαμε στά μεγάλα κόμματα πού ἦσαν ἐναντίον του τήν ἀνάγκη νά ἑνοποιηθοῦν. Τί διαφορές ὑπάρχουν πλέον μεταξύ Ν.Δ. καί ΠΑΣΟΚ; Ἀξίζει νά διαχωρίζονται γιά ἱστορικές ἀναμνήσεις; Δέν ἀκολούθησαν τήν ἄποψή μας καί δέν μᾶς ἔμεινε ἄλλο, παρά νά συστήσουμε τήν ὑπερψήφιση τοῦ ἰσχυρότερου φιλοευρωπαϊκοῦ κόμματος, πού ἦταν ἡ Νέα Δημοκρατία.
Θέσαμε κατά μέρος ὅσα σέρναμε ὡς τότε στόν κ. Σαμαρᾶ, πού δέν ἦσαν λίγα, καί δίναμε μάχη γιά τήν ψήφιση τῆς Ν. Δημοκρατίας μέχρι τήν στιγμή πού ἔκλεισαν οἱ κάλπες. Ἀπό δύο ἡμέρες πρίν ὁ κ. Σαμαρᾶς εἶχε χάσει τό ἠθικό του καί γινόταν ὅλο καί περισσότερο ὑποτονικός μαχητής.
Ἡ ἐπικράτηση τοῦ Σύριζα ἀποτελεῖ μιά μεταπολίτευση καθοριστικώτερη ἀπό ὅσες ἔχουν συμβῆ ἀπό τό 1974. Τό Κέντρο Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν, πού εἶχε πρίν ἀπό 35 χρόνια ἐπωμισθῆ τήν προσπάθεια τῆς διάδοσης τῶν ἰδεῶν καί τῶν ἀξιῶν τοῦ Δημοκρατικοῦ Σοσιαλισμοῦ, εἶναι ὑποχρεωμένο νά ἐπικεντρωθῆ στήν πολιτική καθημερινότητα καί νά ἀγωνίζεται γιά νά ξεπεράση ἡ χώρα μας τήν πολυδιάστατη κρίση της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου