Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Γράμμα 276: Τό Κατοχικό Δάνειο


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 276
 
«Ὁ Ἑβραῖος σάν φτωχύνει τά παλιά τεφτέρια πιάνει». Πλήν τό ἴδιο κάνει καί ὁ Χριστιανός.
Ξαναθυμηθήκαμε τό «δάνειο» πού δώσαμε στήν Κατοχή στούς Γερμανούς. (Μέρος τοῦ «δανείου» εἰσέπρατταν οἱ Ἰταλοί – μέχρι πού τό ’43 ἄλλαξαν στρατόπεδο - ἀλλά ἡ Ἰταλία δέν εἶναι τόσο πλούσια νά τῆς ζητήσουμε νά μᾶς δώση πίσω αὐτά πού πῆρε ὡς «δανεικά».)
Ἡ ἱστορία τῆς ὑποθέσεως εἶναι, ὅτι ἀφοῦ οἱ Γερμανοί κατέσχεσαν τά ἀγγλικά (πραγματικά καί ὑποθετικά) περιουσιακά στοιχεῖα στήν Ἑλλάδα καί ἀφοῦ μᾶς ἐπέβαλαν νά πληρώνουμε τά ἔξοδα γιά τήν συντήρηση τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων (χωρίς βεβαίως νά κυττάζουμε τά λογιστικά βιβλία τους), τύπωναν καί Μάρκα Κατοχῆς, μέ τά ὁποῖα αὐτοί ἀγόραζαν ὅ,τι ἤθελαν καί οἱ πωλητές δέν μποροῦσαν νά ἀγοράσουν τίποτε ἐκτός Ἑλλάδος.
Γιά νά κάνουν ἐντελέστερη τήν ἀπομύζηση τῆς χώρας μας, μέ ρηματική διακοίνωση πού κοινοποίησαν στήν ἑλληνική κατοχική κυβέρνηση καί στήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος τόν Μάρτιο τοῦ 1942, ὅτι θά ἔπρεπε νά καταβάλη μηνιαίως 750 ἑκατομμύρια δραχμές στίς γερμανικές δυνάμεις κατοχῆς καί 750 ἑκατομμύρια στίς ἰταλικές.
Ὅταν ἡ Ἰταλία ἀποστάτησε τό 1943 καί πέρασε στό πλευρό τῶν Συμμάχων, εἰσέπρατταν καί τό δικό της μερίδιο οἱ Γερμανοί. Καί ἐπειδή ὁ πληθωρισμός κάλπαζε, οἱ μηνιαίες δόσεις τοῦ δανείου τιμαριθμοποιήθηκαν. Τό τελευταῖο διάστημα τῆς Κατοχῆς ἔκαναν οἱ Γερμανοί ἐπιστροφή μιᾶς δόσης τοῦ «δανείου», γιά νά μπορέση νά ἐπιζήση ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ σύμβαση τῆς «δανειοδότησης» δέν φέρει καμμία ἑλληνική ὑπογραφή. Οὔτε τῆς κυβέρνησης Κουϊσλιγκ, οὔτε τοῦ διοικητῆ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Διότι ἁπλούστατα δέν συνήφθη σύμβαση. Ἄν ὑπῆρχε τέτοιο συμφωνητικό οἱ διεκδικοῦντες τήν ἐπιστροφή τοῦ χρέους θά μᾶς τό εἶχαν φυσικά πρό πολλοῦ παρουσιάσει.
Σύμφωνα μέ τό Γενικό Λογιστήριο τοῦ Κράτους τό 2013 τό «Κατοχικό Δάνειο» συνιστοῦσε ἀπαίτηση κατά τῆς Γερμανίας ὕψους 13.281.102.000 εὐρώ. Καί πάνω ἀπό αὐτά οἱ τόκοι.
Ὅπως ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς ὁ φίλος Γιῶργος Κ. Στεφανάκης μέ τόν νόμο τοῦ Σβώλου γιά τήν δραχμοποίηση ἀποσβέσθηκαν ὅλες οἱ δανειακές ὀφειλές μέχρι τήν ἡμέρα ἐκείνη καί ὁ νομοθέτης δέν ἔκανε ἐξαίρεση γιά τίς γερμανικές.
Αὐτό δέν τό ἔχει ἐπικαλεσθῆ ἡ γερμανική πλευρά, ἀλλά προβάλλει τήν ἔνσταση τῆς παραγραφῆς διότι ἀπό τό τέλος τῆς κατοχῆς μέχρι σήμερα ἔχουν περάσει 70 χρόνια. Κάποιοι γερμανοί φιλέλληνες ἤ ἀντιπολιτευόμενοι τήν κυβέρνησή τους λένε πώς ἡ χώρα τους ὀφείλει νά μᾶς ἐπιστρέψη τό δάνειο. Ἡ ἴδια ἡ γερμανική κυβέρνηση ἀναγνωρίζει μέν τίς ἠθικές εὐθῦνες τῶν Γερμανῶν γιά ὅλες τίς ζημίες πού προξένησαν στόν κόσμο τήν ἐποχή τοῦ ναζισμοῦ, ἀλλά προβάλλει ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔλαβε ἕνα (μικρό ἔστω) μέρος τῆς γερμανικῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων καί δέχθηκε τήν ἀπαλλαγή τῆς Γερμανίας ἀπό τά ὑπόλοιπα χρέη της. Ἡ δέ Γερμανία γιά νά ἀπαλύνει τήν πίκρα ἀπό τήν συμφορά πού μᾶς ἔκαμε, μᾶς ἔδωσε πολλαπλή οἰκονομική βοήθεια καί ἀποζημιώσεις σέ ἐπιμέρους ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ (σ’αὐτούς πού εἶχαν ἐγκλειστῆ στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, στίς οἰκογένειες τῶν Ἑβραίων καί τῶν Ρομά κοκ.)
Τό οὐσιαστικώτερο ὅλων εἶναι, ὅτι κατά τό διεθνές δίκαιο, τό γερμανικό δημόσιο δέν μπορεῖ νά ἐναχθῆ σέ δικαστήρια ἄλλης χώρας. Ἑπομένως ἡ ἀπαίτηση αὐτή θά ἔπρεπε νά ἐκδικασθῆ ἀπό τά γερμανικά δικαστήρια. Καί αὐτά διαθέτουν τίς νομικές αἰτιολογίες νά μήν μᾶς ἐπιδικάσουν τίποτε.
Ὅταν ἀνέβηκε ὁ Σύριζα στήν ἐξουσία, ὁ ἐπώνυμος ἥρως τῆς Ἀριστερᾶς, Εὐρωβουλευτής Μανώλης Γλέζος, πού εἶχε πρωτοστατήσει στόν ἀγώνα γιά τήν ἐπανείσπραξη τοῦ «δανείου» σέ συνέντευξη του στό ¨Βῆμα¨ τῆς 15ης Φεβρουαρίου, εἶπε ὅτι δέν ὑπάρχει θέμα συμψηφισμοῦ τῶν σημερινῶν χρεῶν μας πρός τήν Γερμανία μέ τά χρέη ἐκείνης πρός ἐμᾶς ἀπό τόν καιρό τῆς Κατοχῆς. Γιά τό «δάνειο» θέλουμε πολιτική λύση.
Τίς τελευταῖες μέρες ὅμως οἱ Βαρουφάκηδες καί ἡ Κα Κωνσταντοπούλου δήλωσαν, ὅτι μελετᾶμε τήν δικαστική διεκδίκηση ὅλων τῶν ἀπαιτήσεων μας κατά τῆς Γερμανίας ἀπό τήν ἐποχή 1941-1945. Ἄν φέρουν λοιπόν τήν ὑπόθεση στό Δικαστήριο τῆς Χάγης, θά τό κάνουν μόνο γιά νά εἰσπράξουμε μιά ἀπορριπτική ἀπόφαση, πού θά ἐξοργίση τόν ἑλληνικό λαό καί θά τόν κάνη νά θέλει νά φύγουμε ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου