Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Γράμμα 262: Χάσαμε ἕναν πολύτιμο σύμμαχο


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 262
 
Τό πρῶτο ταξεῖδι ἐκτός Ἑλλάδος τοῦ κ. Τσίπρα ὡς πρωθυπουργοῦ ἦταν στήν Κύπρο. Σωστή πράξη. Ἐπανέλαβε τά γνωστά, τούς ἀκατάλυτους ἐθνικούς δεσμούς κ.λπ., ἀλλά εἶπε καί κάτι καινούργιο: Θά σταματήσουμε τίς ἔρευνες στήν ΑΟΖ, γιά νά μελετηθῆ ἡ νομική θεμελίωση τοῦ δικαιώματος μας.
Ἡ Τουρκία εὐχαριστήθηκε πολύ. Τό Ἰσραήλ καί ἡ Αἴγυπτος πού σέ σύμπραξη μέ τήν Κυπριακή Δημοκρατία καί τήν Ἑλλάδα, ἐρευνοῦσαν τήν ΑΟΖ γιά νά ἐξορύξουν τούς ὑδρογονάνθρακες κάτω ἀπό τόν βυθό της, δυσαρεστήθηκαν. Παρά τήν πληθώρα τῶν ἐπισκέψεων τῶν κυβερνητικῶν ἀπεσταλμένων σέ ξένες πρωτεύουσες, κανένας δέν πῆγε στήν Ἰερουσαλήμ καί τό Κάϊρο. Ὁ κ. Καμμένος συνομίλησε μέ τόν πρέσβυ τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἀθήνα, ἀλλά δέν τοῦ εἶπε κάτι τό συγκεκριμένο γιά τήν ἐξέλιξη τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν.
Ἑπόμενο ἦταν τό Ἰσραήλ νά θεωρήση, ὅτι ἡ στενή σχέση πού ἀναπτύξαμε μαζί του τά τελευταῖα χρόνια καί πού λειτουργοῦσε σάν ἄτυπη συμμαχία ἀπέναντι στήν Τουρκία, εἶχε ἀτονήσει. Ἐξ ἄλλου ἤδη μέ τήν ἄνοδο τοῦ Σύριζα στήν ἐξουσία σημείωνε μέ ἀνησυχία, ὅτι κάποιες ἀπό τίς συνιστῶσες του ἔβλεπαν τουλάχιστον μέ συμπάθεια τούς ἰσλαμιστές τρομοκράτες.
Ἡ Τουρκία αἰσθάνθηκε κατόπιν τῆς ἀποδυνάμωσης τῶν σχέσεων μας μέ τό Ἰσραήλ ἐνισχυμένη τήν θέση της καί αὔξησε τίς προκλήσεις της. Ἔστελνε περισσότερα πολεμικά πλοῖα της στά χωρικά μας ὕδατα, καί σχηματισμούς ἀεροπλάνων της στόν ἐναέριο χῶρο μας. Ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηγός τοῦ στρατοῦ της πέταξε πάνω ἀπό ἑλληνικά νησιά. Ἡ ἀντίδρασή μας ὑπῆρξε ἀναιμική. Καί στό τέλος μᾶς ἀπηύθυνε ἡ Ἄγκυρα τήν θρασύτατη Notam, ὅτι γιά νά διεξαγάγει ἀεροπορικά γυμνάσια δεσμεύει τό κέντρο τοῦ ἐναέριου χώρου τοῦ Αἰγαίου μέχρι τό τέλος τοῦ 2015. Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε καί ξεσηκώθηκαν οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί, ὅπως ὁ ICAO, γιά τό κλείσιμο τῶν ἀεροδιαδρόμων. Ἡ Τουρκία ἀνακάλεσε τήν Notam καί τά πράγματα φαίνονται νά ἡσυχάζουν, πρός τό παρόν.
Ἀλλά ἡ Τουρκία τοῦ κ. Ἐρντογάν δέν ἔχει ἐγκαταλείψει τίς ἐπεκτατικές βλέψεις της πρός ὅλα τά ἀζιμούθια. Μπορεῖ κάλλιστα νά σκηνοθετήση ἕνα νέο ἐπεισόδιο, στό ὁποῖο νά φαίνεται ὅτι ἡ εὐθύνη γι’αὐτό εἶναι μοιρασμένη, ὁπότε τό ΝΑΤΟ, ἔχοντας ἐγκαταλείψει τήν ἰδρυτική του διακήρυξη, σύμφωνα μέ τήν καθιερωμένη πρακτική του δέν ἔχει τήν ὑποχρέωση νά σπεύση σέ βοήθειά μας. Θά περιοριστῆ γιά ἄλλη μιά φορά σέ παροτρύνσεις ἀμοιβαίας αὐτοσυγκράτησης.
Τό δραστικό θά ἦταν νά συνταχθῆ στό πλευρό μας τό Ἰσραήλ, ἀλλά τήν ἄτυπη συμμαχία του μαζί μας τήν κατέστρεψε ἡ κυβέρνηση Τσίπρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου