Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Γράμμα 266: Φοροεισπρακτικός ἐκβιασμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 266
 
Ἀληθινή πρόσφατη ἱστορία.
Ἡ κ. Α καί ὁ κ. Β, πρῶτα ξαδέλφια, συγκληρονόμησαν ἕνα διαμέρισμα. Ἤθελαν νά τό πουλήσουν, ἀλλά δέν εὕρισκαν ἀγοραστή, διότι αὐτό εἶναι σέ περιοχή λίαν ὑποβαθμισμένη. Τελικά βρέθηκε ἀγοραστής διατεθειμένος νά τό ἀγοράση ἀλλά σέ τιμή πολύ χαμηλότερη ἀπό τήν ¨ἀντικειμενική ἀξία¨ μέ τήν ὁποία θά φορολογοῦνταν οἱ πωλητές.
Ἡ κ. Α προσκόμισε στόν συμβολαιογράφο τό ἀπαιτούμενο πιστοποιητικό φορολογικῆς ἐνημερότητας. Στόν κ. Β, ἐπειδή χρωστοῦσε φόρους στό Δημόσιο, δέν τοῦ ἔδινε τέτοιο πιστοποιητικό ὁ Ἔφορος. Τοῦ ἔστειλε λοιπόν ὁ Β τόν δικηγόρο του πού τοῦ πρότεινε μία ἁπλῆ καί εὔλογη λύση. Νά δώση ὁ Ἔφορος ἐντολή στόν συμβολαιογράφο νά παρακρατήση καί νά ἀποδόση στό Δημόσιο ὅλο τό τίμημα πού θά ἀναλογοῦσε σ’αὐτόν. Γιά τό ὑπόλοιπο χρέος του, πού τό Δημόσιο εἶχε ἀμελήσει ὡς τότε τήν εἴσπραξή του, θά μποροῦσαν νά τεθοῦν σέ ἐνέργεια τά συνήθη μέτρα ἀναγκαστικῆς εἴσπραξης. Ἀδύνατον νά πεισθῆ ὁ Ἔφορος, καί ἡ νομική ὑπηρεσία του συντάχθηκε μέ τήν ἄρνησή του, λέγοντας ὅτι ἡ μεθόδευση αὐτή δέν προβλεπόταν στόν νόμο.
Ὁ ἀγοραστής βεβαίως δέν ἐννοοῦσε νά ἀγοράση μισό σπίτι, καί γιά νά μήν ἀποχωρήση εἰσπράττοντας διπλό τό καπάρο πού εἶχε δόσει, ἡ κ. Α πλήρωσε στήν Ἐφορία ἐκεῖνα πού χρωστοῦσε στό κράτος ὁ ξάδελφός της.
Σέ τέτοιο δημοσιονομικό καθεστώς ζοῦμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου