Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τό Τζαμί

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 174/Ὀκτώβριος 2014)
 
Σέ ἄσχημη ἐποχή πέφτει ἡ ἀνέγερση ἰσλαμικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα.
Ὁ δυτικός κόσμος ὑφίσταται ἀλλεπάλληλα τρομοκρατικά χτυπήματα ἀπό ἕναν ἑσμό ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων ὅλων τῶν ἐκφάνσεων τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας. Παρά τίς αἱματηρές διαιρέσεις τους, συναγωνίζονται σέ θρασύτητα καί ἀγριότητα ἐναντίον τῶν ἀλλοπίστων. Ξεριζώνουν οἱ ὁμάδες τους τά ἀπομεινάρια τοῦ χριστιανισμοῦ στήν Ἐγγύς Ἀνατολή, σκοτώνουν τελετουργικά στά ἐδάφη πού κατέχουν, τούς Εὐρωπαίους πού εἶχαν πάει γιά νά βοηθήσουν στήν βελτίωση τῆς ζωῆς τους τούς ντόπιους καί μεταδίδουν σαδιστικά τίς ἐκτελέσεις τους ἀπό τά τηλεοπτικά δίκτυα, γιά νά μᾶς κάνουν τόν ἁπλό κοσμάκη νά ντρεπόμαστε πού δέν μποροῦμε νά ἐπέμβουμε νά σώσουμε τά θύματα. Καί στίς πόλεις τῆς Εὐρώπης ἀπάγουν ἀνενδοίαστα καί σκοτώνουν ἀνύποπτους πολῖτες.
Θέλουν νά ποῦν ¨ἐδῶ εἴμαστε¨ καί τελικά θά καταλύσουμε τόν πολιτισμό σας καί θά ἐγκαθιδρύσουμε τήν κυριαρχία τοῦ Ἰσλάμ.
Πρέπει νά τονίσουμε, ὅτι κάθε μουσουλμάνος δέν εἶναι ἰσλαμιστής καί τρομοκράτης. Οἱ περισσότεροι εἶναι ἄνθρωποι ἀφιερωμένοι στήν καθημερινότητα καί ἔχουν μιά θρησκευτική διάσταση, ὅπως τό πλεῖστο τῶν ἀνθρώπων. Τέλος ὁ ἰσλαμικός κόσμος ἔχει πραγματοποιήσει στήν φιλοσοφία, τήν ποίηση καί σέ ἄλλους τομεῖς τοῦ πολιτισμοῦ ἐξαίρετα ἐπιτεύγματα, τά ὁποῖα ἐπιβάλλεται νά τούς ἀναγνωρίζουμε. Οἱ Ταλιμπάν ὑπῆρξαν μιά φρικτή ἐξαίρεση, ὅπως ἦταν καί οἱ Ναζῆδες.
 
Ἡ τοποθεσία
Σ’αὐτήν λοιπόν τήν κρίσιμη τήν ἐποχή ἡ κυβέρνηση μας ζητᾶ νά ἐκπληρώση τήν ὑπόσχεσή της νά φτιάξη στήν Ἀθήνα ἕνα μεγάλο Τζαμί.
Κατ’ἀρχήν ἤμουν ἀντίθετος στό νά γίνη αὐτό σέ μιά ἀπό τίς παρυφές τῆς πόλης, ἀλλά νά ἀποδοθῆ στήν μουσουλμανική λατρεία τό παλαιό τζαμί στό Μοναστηράκι πού εἶναι τώρα ἕνα μουσεῖο μέ τήν ἑλληνική σημαία στόν ἐξώστη του, κάτι ἀταίριαστο ὅπως ἡ τουρκική σημαία στήν Κλειστή Πύλη τοῦ Πατριαρχείου στήν Κωνσταντινούπολη.
Σάν κεντρικός εὐκτήριος οἶκος τῶν μουσουλμάνων τό παλιό τζαμί στό Μοναστηράκι ἔφθανε καί θά ἦταν μιά γραφικότητα, πού θά τιμοῦσε τήν Ἑλλάδα. Ὅπου ἀλλοῦ κατοικοῦν μουσουλμάνοι στήν Ἀθήνα νά μποροῦν νά χτίζουν τοπικά τζαμιά λογικοῦ μεγέθους χωρίς προκλητική ὄψη, γιά νά μήν θρησκεύονται σέ γκαράζ καί σέ ὑπόγεια πού δέν πληροῦν τίς ἀπαιτήσεις τῆς ὑγιεινῆς καί τούς ὅρους τοῦ νόμου. Γιά τούς πλούσιους σεϊχηδες τῆς Ἀραβίας γινόταν ἀπό χρόνια δεκτό τό ἰδιωτικό τους τζαμί στήν ταράτσα τοῦ ¨Κάραβελ¨.
Ἀλλά δυστυχῶς ἡ κυβέρνηση ἐπέλεξε τήν κατασκευή ἑνός μεγάλου Τζαμιοῦ. Καί ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τό ἀρχικό σχέδιο νά τό χτίση στά Σπάτα, ἐξ αἰτίας τῆς ἔνστασης πού πρόβαλε ὁ μακαριστός ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ὅτι οἱ τουρίστες πού θά ἔρχονταν ἀεροπορικῶς θά ἀπεκόμιζαν τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ Ἑλλάς ἰσλαμοκρατεῖται, ἐπέμεινε στήν ἰδέα τοῦ ἑνός μεγάλου Τζαμιοῦ ἀντί τῶν πολλῶν μικρῶν.
Ἐν πάση περιπτώσει, ἐλήφθη κυβερνητική ἀπόφαση νά χτισθῆ τό Τζαμί στήν ἀντίθετη κατεύθυνση ἀπό τό ἀεροδρόμιο, καί σέ σημεῖο πού νά μήν τραβᾶ τά μάτια τῶν τουριστῶν μόλις πρωτοφθάνουν στήν Ἀθήνα, στίς δυτικές παρυφές τῆς πόλης. Σέ ἕνα παλιό γήπεδο τοῦ Ναυτικοῦ στόν Βοτανικό, ἀντί δαπάνης 15 ἑκατομμυρίων πού θά καλύψει τό κράτος, τό ὁποῖο ξεκίνησε τήν κατασκευή ἑνός μεγαλοπρεποῦς κτιρίου.
Ἐδῶ βρισκόμαστε σήμερα.
 
Οἱ ἀντιρρήσεις
Ἡ ἄποψή μου εἶναι ὅτι ἡ κατασκευή τοῦ Τζαμιοῦ πρέπει νά πραγματοποιηθῆ καί νά τεθῆ αὐτό σέ λειτουργία.
Μιά πρώτη ἀντίρρηση πού προβάλλεται, εἶναι ὅτι σέ πολλές μουσουλμανικές χῶρες (ὅπως στήν Σαουδική Ἀραβία) ἐμποδίζεται ἡ ὕπαρξη χριστιανικῶν ναῶν. Πιστεύω, ὅτι ὁ εὐρωπαϊκός μας πολιτισμός ὑπαγορεύει τήν θρησκευτική ἐλευθερία, ἄλλως τήν ἀνοχή κάθε γνωστῆς (φανερῆς) θρησκείας πού ἔγραφε ἄλλοτε τό Σύνταγμά μας. Δέν εἶναι παραδεκτό γιά νά ἀνταποδίδουμε τόν φανατισμό νά γίνουμε καί ἐμεῖς φανατικοί. Ὁ φανατισμός εἶναι πάντοτε αὐτοκαταστροφικός.
Δεύτερον κάποιοι προβάλλουν, ὅτι στό Τζαμί θά προσέρχονται καί τρομοκράτες ἰσλαμιστές. Ἄν ὅμως δέν ὑπάρχει τό Τζαμί, θά κυκλοφοροῦν μέσα στόν μωαμεθανικό πληθυσμό τῆς Ἀθήνας καί θά τόν διεγείρουν, ἐπικαλούμενοι τήν διάψευση τῆς δήλωσης πού εἶχε κάνει τό ἑλληνικό κράτος γιά τήν ἵδρυσή του. Κατά πρῶτο λόγο χρειάζεται νά ἐντοπίσουμε καί νά ἐξουδετερώσουμε τήν προσέλευση λαθρομεταναστῶν, πού ἀποτελοῦν ἀπό κάθε ἄποψη κοινωνικό κίνδυνο.
Τρίτη ἀντίρρηση εἶναι τό ὅτι δέν πρέπει νά ἐπωμισθῆ τό ἑλληνικό κράτος τήν δαπάνη τῶν 15 ἑκατομμυρίων γιά τήν ἱκανοποίηση ἑνός μέρους τῆς κοινωνίας. Τό μέρος αὐτό ὅμως ἀποτελοῦν ἕλληνες πολῖτες καί ἀλλοδαποί ἐργαζόμενοι στήν ἑλληνική οἰκονομία.
Ἡ τέταρτη ἀντίρρηση προβάλλει τό ὅτι τό Ἰσλάμ χωρίζεται σέ σέκτες. Θά διευθύνεται λοιπόν ἡ λειτουργία τοῦ Τζαμιοῦ ἀπό τούς Σουνῖτες ἤ ἀπό τούς Σιϊτες, γιατί ὑπάρχουν καί ἀπό τούς μέν καί ἀπό τούς δέ στήν Ἀθήνα. Ἀπάντηση: Τό Τζαμί πρέπει νά διαχειρίζεται ἑλληνικό κρατικό ὄργανο, τό ὁποῖο ἐάν οἱ ὀπαδοί τῶν δύο σεκτῶν δέν θέλουν νά ἱερουργοῦνται μαζί, νά καθορίση ἡμέρες καί ὧρες γιά τούς μέν καί γιά τούς δέ. Τά κλειδιά νά εἶναι στά χέρια τῆς διαχείρισης καί νά μήν ἀποκτήσουν κάποιοι δικές τους ἀποθῆκες σάν αὐτές πού ἔγιναν στό Πολυτεχνεῖο καί στό Ἐμπορικό Πανεπιστήμιο.
Στήν περίπτωση πού ἔρθουν σέ βίαιες συγκρούσεις μεταξύ τους θά παραπέμπονται στήν δικαιοσύνη γιά νά ἐπιβάλη τίς δέουσες ποινές.
Δέν θά εἶναι εὔκολη γιά μᾶς ἡ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν ζητημάτων πού θά προκύψουν. Θά εἶναι ὅμως πολύ ἐπικίνδυνη  ἡ μή ἀντιμετώπισή τους.

1 σχόλιο:

  1. Κι εφόσον λειτουργήσει το κεντρικό τζαμί, θα αποσυρθούν από την κοινή θέα οι αιματηρές τελετές αυτομαστιγώματος σιιτών που συνηθίζονταν κάποτε κι από τους Ευρωπαίους χριστιανούς, μέχρι που τις απαξίωσε ο Διαφωτισμός και η σταδιακή εκκοσμίκευση των ευρωπαϊκών κοινωνιών...

    ΑπάντησηΔιαγραφή