Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πολιτικές πεννιές

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 175/Δεκέμβριος 2014)
 
Ἡ ἐπιλογή ἀπό τήν κυβέρνηση ὡς ὑποψηφίου προέδρου τῆς Δημοκρατίας τοῦ κ. Σταύρου Δήμα, εἶχε χαρακτηρισθῆ λόγω τοῦ ὅτι εἶναι ἀντιπρόεδρος τῆς Ν.Δ. λανθασμένη. Ἀπεδείχθη σωστή. Οἱ κινήσεις του ὑπῆρξαν θετικές. Ἄσκησε μέ ἀξιοπρέπεια τόν ρόλο του καί ἔκανε τήν μεγάλη ἠθικῆς ἀξίας δήλωση, ὅτι δέν θά ἀποδεχθῆ τήν ἐκλογή του ἄν θά ἐπιτευχθῆ καί μέ τίς ψήφους τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Προηγήθηκε ἡ δήλωση τοῦ κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὅτι ἄν οἱ χρυσαυγῖτες βουλευτές ψηφίσουν Δήμα, αὐτός θά τόν καταψηφίση. Ὁ κ. Γεωργιάδης ἔχει ἀνοίξει δρόμο πού πάει ψηλά.
*
*   *
Τίς δηλώσεις ἄρνησης τῆς ψήφου τῶν χρυσαυγιτῶν ἐπέκριναν ἀρκετοί, μεταξύ αὐτῶν καί ἡ φίλη ¨Ἑστία¨. Οἱ ψῆφοι δέν ἔχουν ὁσμήν, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Βεσπεσιανός στόν γιό του γιά τά κέρματα πού ὑποχρέωσε νά καταβάλλουν οἱ ὑπήκοοι του γιά νά χρησιμοποιοῦν δημόσια ἀποχωρητήρια. Ἀλλά ἄν ψήφιζαν Δήμα οἱ χρυσαυγῖτες κανείς δέν θά πίστευε, ὅτι τό ἔκαναν ἀπό πατριωτισμό. Ὅλοι θά σκέπτονταν, ὅτι ἡ κυβέρνηση θά τούς εἶχε ἀποκτήσει μέ ἀντάλλαγμα καί θά ἐπιβεβαιωνόταν ἡ συκοφαντία τοῦ Χαϊκάλη καί τῆς παρέας του γιά ἐξαγορές βουλευτῶν.
Ἡ Χρυσή Αὐγή παραμένει μιά πληγή τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος. Ὅτι ψηφίστηκε ἀπό τό 6,92% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος καί ἐξακολουθεῖ παρά τά ἐγκλήματά της νά διαθέτει μεγάλη ὑποστήριξη δείχνει ἀνωριμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τήν ἴδια ὅμως ἀνωριμότητα ἔδειξε τό 1933 ὁ πιό μορφωμένος λαός τῆς Εὐρώπης πού ἔδωσε τίς ἀναγκαῖες ψήφους στό ναζιστικό κόμμα, γιά νά ἀποκτήση αὐτό μέ δημοκρατική διαδικασία τήν κυβέρνηση. Ἡ ἀνωριμότης τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος εἶναι περιοδικό φαινόμενο.
*
*   *
Θά ἔπρεπε τό ¨τόξο τῶν συνταγματικῶν κομμάτων¨ νά ἔχει συνεννοηθῆ γιά ἕναν χειρισμό πού θά κλείση στό μέλλον τήν πόρτα τῆς Βουλῆς στούς χρυσαυγῖτες. Ἡ Δημοκρατία στέκεται μόνο μέ δημοκράτες. Τό μικρό κόμμα τοῦ ΚΚΕ, κλεισμένο στίς ἰδεοληψίες καί πού φθίνει συνεχῶς δέν παρέχει κίνδυνο. Δέν συμβαίνει αὐτό μέ τήν Χρυσή Αὐγή. Ἄν μπῆ καί στήν ἑπόμενη Βουλή θά γίνη μόνιμος παράγων τοῦ πολιτικοῦ συστήματος.
Θά βρεθοῦμε σέ μιά κατάσταση, ὅπως γινόταν παλαιά μέ τήν ΕΔΑ. Δέν μποροῦσε νά στηριχθῆ στίς ψήφους πού εἶχε στήν Βουλή μιά κυβέρνηση, ἀπό τήν μιά μεριά, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη ἔπρεπε νά διαθέτει τήν πλειοψηφία τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν, δηλαδή περιλαμβανομένου καί τῶν ΕΔΑϊτῶν.
*
*   *
Τό φάρμακο ἦταν νά ἔχουν προχωρήσει γρήγορα οἱ δίκες τῶν χρυσαυγιτῶν βουλευτῶν καί νά ἔχουν ἀποκλειστῆ ἀπό τήν πολιτική μέ ἀμετάβλητες καταδίκες. Καί τό ἴδιο νά γίνη μέ τούς ἐπιλαχόντες τῶν ψηφοδελτίων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀφοῦ ἡ ἐγκληματική τους ὀργάνωση ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει.
Ἡ παράλειψη τῆς μεθόδευσης αὐτῆς ἀποτελεῖ σφάλμα τῆς κυβέρνησης καί πρωτίστως τοῦ ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης κ. Ἀθανασίου. Παρά ταῦτα δέν εἴμαστε εἰς θέσιν νά μήν ψηφίσουμε στίς ἐκλογές πού θά γίνουν, διότι εἶναι δραματικά κρίσιμες, τό κόμμα τοῦ κ. Σαμαρᾶ.
*
*   *
Ὅλα τά κόμματα ἑτοιμάζονται γιά τήν ἑπόμενη ἐκλογική ἀναμέτρηση. Οἱ ἀνεξάρτητοι βουλευτές θά παραιτηθοῦν τῆς ἀνεξαρτησίας τους καί θά σπεύσουν νά ἀναζητήσουν στέγη. Εἶναι ζήτημα ἄν κάποιοι ἀπό αὐτούς θά θεωρήσουν, ὅτι τερματίστηκε ὁ πολιτικός βίος τους καί θά μείνουν στά ἐπιτεύγματά τους καί θά καθίσουν στό σπίτι τους. Δέν θά μᾶς λείψη ἡ ἀπουσία τους στήν καινούργια Βουλή.
Μέχρι τίς ἐκλογές θά ἱδρυθοῦν διάφορα νέα κόμματα. Θά εἶναι θετική ἡ ἐμφάνιση ἐκείνων πού θά προσελκύσουν ψηφοφόρους τοῦ Σύριζα, ἀρνητική αὐτῶν πού θά ἀφαιρέσουν ψήφους ἀπό τήν Ν. Δημοκρατία. Ἐν ὄψει τοῦ χαμηλοῦ ποσοστοῦ τῆς διαφορᾶς μεταξύ τῶν δύο πρώτων κομμάτων, ἀποτελεῖ εὐχάριστο γεγονός ἡ ἀδιαλλαξία τοῦ ΚΚΕ, τό ὁποῖο σέ καμμία περίπτωση δέν θά συμπαραταχθῆ μέ τόν Σύριζα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου