Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Γράμμα 627: Μπρός γκρεμός καί πίσω ρέμα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 627/Τρίτη 29.03.2016
 
Μπρός γκρεμός καί πίσω ρέμα
 
Καλά κρατεῖ ἡ διελκυστίνδα ἀνάμεσα στόν Ὑφυπουργό Ἀθλητισμοῦ καί τήν Ἑλληνική Ὁμοσπονδία Ποδοσφαίρου μέ τελευταία ἀφορμή τήν διακοπή τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Κυπέλλου Ἑλλάδος ἐξαιτίας τῶν ἐπεισοδίων πού σημάδεψαν ἕναν ἀγῶνα.
Ὁ μέν θέλει νά ἐξυγιάνη τό ἄθλημα, φαινομενικά τουλάχιστον, γιατί στό πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ του ἴσως νά ἔχη τήν ἐπιθυμία νά ποδηγετήση καί αὐτόν τόν τομέα, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ πρακτική ὅλων τῶν συναδέλφων του στήν κυβέρνηση. Ἡ δέ, μία παρέα πού κατηγορεῖται ὅτι ἐνέχεται στά μεγαλύτερα σκάνδαλα τοῦ ἑλληνικοῦ ποδοσφαίρου, προσπαθεῖ μέ νύχια καί μέ δόντια νά συνεχίση νά χειραγωγῆ ἀνεξέλεγκτα τό ἄθλημα μέ πρόσχημα τό “αὐτοδιοίκητο” καί μέ τήν ἀρωγή τῆς διεθνοῦς καί τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁμοσπονδίας, τῶν ὁποίων τά στελέχη ἀναδεικνύονται τό ἕνα μετά τό ἄλλο σέ πρωταγωνιστές σκανδάλων διαφθορᾶς.
Καί εἶναι δύσκολο νά διαλέξη κάποιος τί εἶναι προτιμώτερο. Ἡ επικράτηση τοῦ ὑφυπουργοῦ θά ἔχη ὡς συνέπεια τό “grexit” τοῦ ἑλληνικοῦ ποδοσφαίρου ἀπό τίς διεθνεῖς ὀργανώσεις. Ἀπομόνωση πού θά τό φέρη πολλά χρόνια πίσω καί θά τό ἀπογυμνώση ἀπό τά πιό ταλαντοῦχα παιδιά του, χωρίς νά ξέρη κανείς τό ἄν καί πότε θά μπορέση να ὀρθοποδήση πάλι. Παράπλευρο θῦμα θά εἶναι καί ὅλος ὁ ἑλληνικός ἀθλητισμός, καθώς πολλά ἐρασιτεχνικά τμήματα των συλλόγων χρηματοδοτοῦνται ἀπό τά ἔσοδα τῶν ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων.
Ἡ ὑποχώρησή του, ὅμως, καί ἡ ἐπικράτηση τῆς ὁμάδας αὐτῶν πού εἶναι ὔποπτοι συμμετοχῆς σέ “ἐγκληματικές ὀργανώσεις” θά σημάνη τή διαιώνιση τῆς ὑποταγῆς τοῦ ἀθλήματος σέ ἀδίστακτα (ὅπως ἀποδεικνύει τό μεγάλο έλλειμμα εὐθιξίας ἐκ μέρους των) κυκλώματα παρανομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου