Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 557: Μία ἀπό τά ἴδια, τά παλιά…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 557/ Τετάρτη 13.01.2016
 
Μία ἀπό τά ἴδια, τά παλιά…
 
Ἀπό τό «Ἐθνικό Μητρῶο Ἐπιτελικῶν Στελεχῶν» θά καλύπτονταν οἱ θέσεις γενικῶν γραμματέων, ἀναπληρωτῶν γενικῶν γραμματέων, διευθυνόντων συμβούλων καί μελῶν διοικητικῶν συμβουλίων δημοσίων ὀργανισμῶν κ.λπ. μετά ἀπό ἐπιλογή ὑπουργῶν ἀπό τίς προτάσεις τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου Ἐπιλογῆς. Αὐτή ἡ προοπτική εἶχε δύο ὄψεις: μία θετική καί κάποιες ἀρνητικές.
Ἡ θετική ἦταν ὅτι, ἄν λειτουργοῦσε ἐξαρχῆς εὔρυθμα καί ἀξιοκρατικά, θά μετατρεπόταν σέ μία ¨τράπεζα¨ στελεχῶν γιά κάλυψη κρίσιμων θέσεων στόν εὐρύτερο δημόσιο τομέα καί ἀπαλλαγή τοῦ τόπου ἀπό τό ἄλγος τῶν διορισμῶν ἀποτυχημένων πολιτευτῶν, ἀνεπάγγελτων συγγενῶν καί ἐν γένει ἀκατάλληλων γιά τήν θέση προσώπων ἤ προσώπων γιά τά ὁποῖα προεῖχε ἡ ἐξυπηρέτηση ἄλλων στόχων. Ἀρκεῖ βέβαια καί τό Εἰδικό Συμβούλιο Ἐπιλογῆς νά μήν λειτουργοῦσε ὡς ἄλλοθι προειλημμένων ἀποφάσεων τῶν ἑκάστοτε κυβερνητικῶν προϊσταμένων, ἀλλά ἀντικειμενικά.
Μία ἀρνητική ἦταν ὅτι θά μποροῦσε, ὅπως ἔχει συμβεῖ σέ ἄλλα κράτη, νά δημιουργήση μία κλειστή κάστα πού θά λυμαινόταν τίς δημόσιες θέσεις, ἀποκλείοντας ἀπό αὐτές ἄξια ἄτομα πού θά βρίσκονταν ἐκτός τῶν γραμμῶν της.
Ἐπιπλέον, ἡ ἀποκλειστικότητα θά μποροῦσε νά ἔχει ἀνάλογα ἀποτελέσματα μέ τήν μονιμότητα τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων: προϊοῦσα ἀδιαφορία γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τῆς διοίκησης, ἄμβλυνση τῶν προσόντων τῶν διά βίου ὑποψηφίων κ.ἄ.
Πρόσθετα, ἡ ἔναρξη τῆς λειτουργίας της ἀπό μία κυβέρνηση μέ τά ¨μυαλά¨ τῆς σημερινῆς, δηλαδή μέ ἀνομολόγητο ὅραμα τήν δημιουργία ἑνός κρατικοῦ μηχανισμοῦ πού θά ἐλέγχεται πλήρως ἀπό τό κόμμα, ἀκόμα καί ἄν αὐτό βρίσκεται στήν ἀντιπολίτευση, ἐνέχει τόν κίνδυνο ἡ ἀρχική στελέχωσή της καί τά κριτήρια εἰσόδου σέ αὐτήν νά ἐξυπηρετοῦν κατά προτεραιότητα τίς κομματικές της στοχεύσεις.
Ὡστόσο, φαίνεται ὅτι οἱ γενικοί γραμματεῖς θά ἐξαιρεθοῦν ἀπό τήν ρύθμιση μετά ἀπό ἀντιδράσεις κυβερνητικῶν καί κομματικῶν κύκλων. Ὄχι γιά κάποια ἀπό τίς ἐπιφυλάξεις πού προαναφέρθηκαν, ἀλλά γιά νά προτιμηθοῦν τά “δικά” τους παιδιά. Γιά νά ἀποδειχθῆ ὅτι καί σέ αὐτό τό σημεῖο ἡ ἐθνικολαϊκίστικη κυβέρνηση δέν εἶναι παρά μία ἀπό τά ἴδια, τά παλιά. Καί προσπαθεῖ νά ἀνατρέψη ὅ,τι ἐκσυγχρονίστηκε τά τελευταῖα χρόνια ἤ νά ἐμποδίση ὅ,τι θά μποροῦσε νά διορθωθῆ ἐπί τῶν ἡμερῶν της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου