Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 545: Τό κόστος τοῦ συμβιβασμοῦ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 545/Παρασκευή 01.01.2016
 
Τό κόστος τοῦ συμβιβασμοῦ
 
Οἱ ξένοι κηδεμόνες μας πιέζουν τήν κυβέρνηση νά προχωρήση τό 2016 σέ δραστικώτερα εἰσπρακτικά μέτρα ἐναντίον τῶν ὀφειλετῶν τῶν «κόκκινων δανείων» γιά νά ἀνακουφιστοῦν ὁ προϋπολογισμός καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα. Οἱ θιγόμενοι εἶναι πολυάριθμοι καί ὑπολογίσιμη ἡ ψῆφος τους. Γι’αὐτό ἔχουν δηλώσει κατ’ἐπανάληψιν μέλη τῆς κυβέρνησης, ὅτι δέν θά ἐφαρμόσουν τά εἰσπρακτικά μέτρα πού ἔχουν θεσπίσει τά ἴδια. Σεισάχθεια.
Ἡ κυβέρνηση ὅμως γιά τούς ὀφειλέτες τῆς συμπάθειας της διαθέτει καί ἄλλον δρόμο γιά νά μειώση τό βάρος ἀπό τούς ὤμους των.
Μέ ὑπουργική ἀπόφαση τῶν τριῶν διακεκριμένων μελῶν της κ.κ. Ν. Βούτση, Δ. Μάρδα καί Π. Σκουρλέτη τῆς 3ης Ἀπριλίου 2015, δημοσιευμένη στό Τεῦχος Δεύτερο, ἀρ. Φύλλου 565/7.4.2015 τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως, προχώρησε σέ ἕναν ἄκρως ἑλκυστικό συμβιβασμό. Ὁ Δῆμος Φυλῆς χρωστοῦσε 449.452.035,85 € πρός τό Ἑλληνικό Δημόσιο καί 348.242.403,86 € πρός διάφορα ἀσφαλιστικά ταμεῖα. Ἔναντι τῆς ὀφειλῆς του, πού συμποσοῦται σέ 797.694.439,71 € θά καταβάλλη ὁ Δῆμος κάθε μήνα μέχρις ἐξοφλήσεως 18.345,10 €. Ἥτοι ἡ ἐξόφληση θά ἀπαιτήση περισσότερο ἀπό 43 μῆνες, δηλαδή πάνω ἀπό 3,5 χρόνια.
 Ὁ Δῆμος Πειραιῶς χρωστοῦσε 9.822.053,94 € πρός τό Ἑλληνικό Δημόσιο καί 193.919,99 € πρός τό ΙΚΑ. Ἔναντι τῆς ὀφειλῆς του πού συμποσοῦται σέ 10.015.973,93 €, θά καταβάλλη μέχρις ἐξοφλήσεως κάθε μήνα 65.972,24 €. Δηλαδή γιά τήν ἐξόφληση θά ἀπαιτηθοῦν περισσότεροι ἀπό 151 μῆνες, δηλαδή 14 χρόνια!
Μήν ἀμφιβάλλετε, ὅτι τό Δημόσιο θά αὐξήση τούς φόρους γιά τήν κάλυψη τοῦ κόστους του ἀπό αὐτόν τόν συμβιβασμό. Ἐνῶ τό ΙΚΑ ἔχει ἤδη καλύψει τό δικό του κόστος μέ τήν αὔξηση τοῦ ὕψους τῶν εἰσφορῶν τῶν ἐργοδοτῶν καί τῶν ἐργαζομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου