Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οἱ δυσλειτουργίες τῶν δημόσιων νοσοκομείων

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 178/Ἰούνιος 2015)
 
Μέ τήν ἐπιχορήγηση 1,39 δις εὐρώ τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2015 ἀπό τόν δημόσιο προϋπολογισμό, μειωμένη ἀπό ἐκείνην πού ἔδιδε ἡ προηγούμενη κυβέρνηση, λειτουργοῦν ἕως τώρα τά δημόσια νοσηλευτικά ἱδρύματα. Τά ὁποῖα ἐκτός ἀπό τίς λειτουργικές δαπάνες τους ἔχουν νά πληρώσουν καί τήν μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ (γιατροί, νοσηλευτές).
Σύμφωνα μέ στοιχεῖα τοῦ Σ.Φ.Ε.Ε. (Σύνδεσμος Φαρμακευτικῶν Ἑταιρειῶν Ἑλλάδας), ἕνωση πού ἐκπροσωπεῖ τά συμφέροντα τῶν μεγάλων φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν πού κατέχουν τό 85% τῆς ἑλληνικῆς ἀγορᾶς φαρμάκου, τά σωρευμένα χρέη τῶν δημόσιων νοσοκομείων πρός τίς ἑταιρεῖες ἀνέρχονταν σέ 310,8 ἑκατ. εὐρώ καί τῶν στρατιωτικῶν νοσοκομείων σέ 16,7 ἑκατ. εὐρώ, ὡς τά τέλη τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 2015.
Ἀπό τά στοιχεῖα τῶν πινάκων γιά τήν ἐτήσια πορεία τῶν δαπανῶν γιά τά νοσοκομεῖα ἀπό τό 2009 (ἔτος τῆς οἰκονομικῆς κρίσης) ἕως τό 2015, τά ὁποῖα δημοσίευσε ὁ Σ.Φ.Ε.Ε., προκύπτει ὅτι τό 2014 ἡ προηγούμενη κυβέρνηση δαπάνησε 1,62 δις εὐρώ, καί γιά τό 2015 ἔχουν προϋπολογισθῆ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας (ἀνακοίνωσή του τῆς 1/3/2015) 1,39 δις. Παρατηρεῖται δηλαδή μιά μείωση 14,2% τῶν δαπανῶν γιά φάρμακα, ὑγειονομικό ὑλικό, ὀρθοπεδικό ὑλικό, διαγνωστικά μηχανήματα, ἀντιδραστήριο, ἰδιωτικά συνεργεῖα καί μισθοδοσία προσωπικοῦ.
Σύμφωνα μέ τήν ἀποφασισθεῖσα περιορισμένη χρηματοδότηση τῶν 131 κρατικῶν νοσοκομείων θά ἔπρεπε νά ἐπιχορηγοῦνται τό 2015 μέ 106,5 ἑκατ. εὐρώ τόν μήνα. Μέχρι τό τέλος τοῦ Ἀπριλίου εἶχαν ἐνισχυθῆ μέ 55,77 ἑκ. εὐρώ, ποσό πού ὅπως δήλωσε χαρακτηριστικά στέλεχος κεντρικοῦ νοσοκομείου τῶν Ἀθηνῶν «αὐτό ἐπαρκεῖ μονάχα γιά τό στοιχειῶδες ὑγειονομικό ὑλικό». Μέ βάση τίς ἐκτιμήσεις τοῦ προϋπολογισμοῦ θά ἔπρεπε νά εἶχαν εἰσπράξει 458,2 ἑκ. εὐρώ.
Ἐπίσης σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις τοῦ Συνδέσμου Ἐπιχειρήσεων Ἰατρικῶν καί Βιοτεχνικῶν Προϊόντων, τά νοσοκομεῖα χρωστοῦν στούς προμηθευτές μέλη τοῦ συνδέσμου περί τό 1 δις εὐρώ, γιά ἰατροτεχνολογικό ἐξοπλισμό.
Τά μεγάλα νοσοκομεῖα, ὅπως βλέπουμε, πιέζονται ἀσφυκτικά καί ἀπό τά χρέη πρός τρίτους. Ἔχει διαμορφωθῆ μιά ἀπελπιστική κατάσταση. Καθώς στίς ἀποθῆκες ὑπάρχουν ἄδεια κιβώτια γιά ὑγειονομικό καί ἄλλο ὑλικό καί μέ τούς προμηθευτές νά ἀπειλοῦν νά παγώσουν τίς προμήθειες τους.
Ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ πίνακα τοῦ ΣΦΕΕ προκύπτει μιά μείωση 50,53% στίς λειτουργικές δαπάνες κατά τήν ἑξαετία 2009-2014. Ἐνώπιον τῶν παραπάνω προβλημάτων τῆς οἰκονομικῆς συρρίκνωσης τῶν χρηματοδοτήσεων, ἡ κυβέρνηση ἐξήγγειλε τήν δωρεάν νοσηλεία τῶν ἀνασφάλιστων στίς δημόσιες ὑπηρεσίες ὑγείας, χωρίς ὅμως νά ἐξασφαλίση τά 350 ἑκ. εὐρώ, πού ὑπόσχονταν προεκλογικά γιά αὐτό τόν σκοπό.
Μέ γνώμονα τά στοιχεῖα τοῦ νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός» ἡ νοσηλεία, μέ βάση τίς διαδικασίες τῆς προηγούμενης κυβέρνησης, 240 ἀνασφάλιστων κόστισε περί τίς 540.000 εὐρώ. Μέση νοσηλεία ἀνά ἀσθενῆ 2.250 εὐρώ.
Στήν Ἑλλάδα ἔχουν καταγραφῆ 2,25 ἑκατ. ἀνασφάλιστοι, ἄνεργοι καί οἰκονομικά ἄποροι. Ἀπό αὐτούς κατ’ἀναλογίαν μέ τόν συνολικό πληθυσμό, θά χρειασθοῦν νοσηλεία καί νοσοκομεῖα ἤ στίς μονάδες πρωτοβάθμιας ἰατρικῆς τό 20%. Ποσοστό πού σημαίνει 450.000 Χ 2.250 =1,01 δις εὐρώ τόν χρόνο.
Στίς ἀρχές Μαϊου ἀντιπροσωπεία τῆς ΕΙΝΑΠ (Ἕνωση Ἰατρῶν Νοσοκομείων Ἀθηνῶν – Πειραιῶς) καί τῆς ΕΝΕ (Ἕνωση Νοσηλευτῶν Ἑλλάδος) εἶχε συνάντηση μέ τόν Ἀναπληρωτή Ὑπουργό Ὑγείας κ. Ἀ. Ξανθό. Ἡ ἀντιπροσωπεία ἔθεσε ἐπί τάπητος τό ἐπίκαιρο θέμα τῆς ἀναπροσαρμογῆς τῶν χρηματοδοτήσεων πρός τά δημόσια νοσοκομεῖα, λόγω τῆς ἀδυναμίας τους νά καλύψουν τήν νοσηλεία τῶν ἀνασφάλιστων. Ἡ ἀπάντηση πού ἔλαβαν ἀπό τόν κ. Ἀ. Ξανθό, ἦταν, ὅτι ἡ ἀναθεώρηση τοῦ προϋπολογισμοῦ ἐξαρτᾶται ἀπό τίς συμφωνίες μέ τούς δανειστές τῆς χώρας. Ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων δείχνει, ὅτι ἡ ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῶν ἀνασφάλιστων θά μετατοπισθῆ στά ἴδια ἔσοδα τῶν νοσοκομείων, τά ὁποῖα μέχρι σήμερα δαπανοῦν 150 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως, ἐνῶ παίρνουν ἰσχνές ἐνισχύσεις ἀπό τόν δημόσιο προϋπολογισμό. Μέ ἄλλα λόγια ἡ κυβέρνηση προσπαθεῖ νά ὁδηγήση τά νοσοκομεῖα νά λάβουν περισσότερα ἀπό τούς φτωχούς ἀσφαλισμένους γιά νά καλύψουν τίς δαπάνες γιά τούς φτωχότερους ἀνασφάλιστους.
Ἐκτός ἀπό τίς σοβαρές πιέσεις στά οἰκονομικά τους, τά νοσοκομεῖα, εἶναι ἀντιμέτωπα μέ τήν συρρίκνωση τοῦ προσωπικοῦ τους, λόγω τοῦ παγώματος τῶν προσλήψεων καί τῶν πολλῶν συνταξιοδοτήσεων, ἐξ αἰτίας τῆς ἀβεβαιότητας στό ἀσφαλιστικό σύστημα.
Ὅπως ἀποκάλυψε ὁ ἡμερήσιος τύπος, κατά τήν τελευταία δεκαετία (2004-2014) τό προσωπικό στά νοσοκομεῖα καί στίς πρωτοβάθμιες ὑπηρεσίες ὑγείας μειώθηκε κατά 17.000 ἄτομα. Μόνον μεταξύ τῶν ἐτῶν 2012-214 ἀπεχώρησαν 4.098 ἄτομα. Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ὁποίων προέρχεται ἀπό τά δημόσια νοσοκομεῖα καί ἐλάχιστοι ἀπό τά Κέντρα Ὑγείας.
Νέα στοιχεῖα πού κυκλοφόρησαν ἀπό τά δελτία τῶν Ἑνώσεων Ἰατρῶν καί Νοσηλευτῶν τόν περασμένο Ἀπρίλιο, καταγράφουν κατά τό ἔτος 2014 τήν ἀποχώρηση 1220 ἀτόμων. Καί κατά τήν τριετία 2012-2014 ἀπεχώρησαν 5.226 ἄτομα. Μέ ἄλλα λόγια οἱ δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα γιά 4.300 προσλήψεις ἐντός τοῦ 2015 εἶναι ἀνεπαρκεῖς γιά τήν κάλυψη τῶν ἀποχωρήσεων τῆς τελευταίας τριετίας. Πολλῶ δέ μᾶλλον γιά νά καλύψουν τίς ἀποχωρήσεις παλαιότερων ἐτῶν. Ἐκτός αὐτοῦ, σύμφωνα μέ δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Π. Κουρουμπλῆ, παραπέμπονται σέ βάθος χρόνου. Ὁ Ὑπουργός δήλωσε: «Γιά νά προσλάβεις μέ τήν σημερινή διαδικασία τοῦ ΑΣΕΠ ἕναν νοσηλευτή θέλεις τό λιγότερο 8 μῆνες. Γιά νά προσλάβεις ἕναν γιατρό ἀπαιτεῖται τουλάχιστον ἕνας χρόνος. Ἐμεῖς λοιπόν ἔχουμε ἀποφασίσει νά προσλάβουμε 4500 ἀνθρώπους.» Ὅπως ἀφήνει νά ἐννοηθῆ ὁ κ. Κουρουμπλῆς, οἱ δηλώσεις γιά 4500 προσλήψεις δέν θά γίνουν μέ τό «καλημέρα», ἀλλά τό «ταχύτερο» θά ὑλοποιηθοῦν ἕως τό τέλος τοῦ 2016. Ἡ μόνη πράξη πού εἶναι δυνατόν νά ἐπιταχυνθῆ κατά τίς δηλώσεις τοῦ κ. Ἀ. Ξανθοῦ, εἶναι ἡ προκήρυξη ἀπό τήν κυβέρνηση 1095 νέων θέσεων προσωπικοῦ διαφόρων ἐπαγγελμάτων, ἀπό τούς ὁποίου 90 εἶναι γιατροί. Οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐγκριθῆ ἀπό τήν προηγούμενη κυβέρνηση, μέ Πράξη Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.
Ἔτσι ἡ σημερινή κυβέρνηση προσπαθεῖ νά καλύψη τίς ἐκρηκτικές ἀνάγκες τοῦ ΕΣΥ γιά τό 2015 μέ προσλήψεις ἐπικουρικοῦ προσωπικοῦ, ὅπως δήλωσε ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ὑγείας. Τό ὁποῖο ὑπολογίζεται ὡς ἀκολούθως: 800 γιατροί, 585 νοσηλευτές καί 600 ἄτομα κυρίως γιατροί, γιά τίς «μειονεκτικές» περιοχές τῆς ὀρεινῆς, νησιωτικῆς καί ἀκριτικῆς Ἑλλάδας. Ὅπου ἡ κατάσταση στόν ὑγειονομικό τομέα κρίνεται ἀπελπιστική. Σέ περίπτωση πού δέν ὑπάρξει προσέλευση γιά τίς «ἄγονες γραμμές», τότε θά προβεῖ τό Ὑπουργεῖο σέ προσλήψεις μέ τά Δελτία Παροχῆς Ὑπηρεσιῶν (ΔΠΥ) ἤ θά ἀπευθυνθῆ στόν πατριωτισμό τῶν ἐθελοντῶν γιατρῶν νοσηλευτῶν ἤ στίς μή κυβερνητικές ὀργανώσεις. Τό προσωπικό πού παραμένει σήμερα στά νοσοκομεῖα ἐργάζεται μέ ἐντατικούς ρυθμούς, μέ ταυτόχρονη συρρίκνωση τῶν ἀποδοχῶν του. Οἱ συνολικές δαπάνες προσωπικοῦ στίς δημόσιες ὑπηρεσίες ὑγείας ἀπό 3,318 δις εὐρώ μειώθηκαν σέ 1,875 δις εὐρώ κατά τήν τετραετία 2011-2014, χρόνια τῶν «μνημονιακῶν» πολιτικῶν, κατά 43,5% δηλαδή σέ ἐτήσια βάση 10%.
Πέρα ἀπό τίς μειώσεις τῶν βασικῶν μισθῶν, ἐκκρεμοῦν καί ὀφειλές γιά δεδουλευμένες ἐφημερίες τῶν γιατρῶν καί ὑπερωρίες καί ἀργίες τῶν νοσηλευτῶν καί διαφόρων ἐπαγγελμάτων.
Στίς δηλώσεις πού ἔκανε τά τέλη τοῦ Ἀπριλίου ὁ κ. Ἀ. Ξανθός γιά τήν ἐξόφληση τῶν καθυστερημένων ἀποδοχῶν τοῦ ἰατρικοῦ καί μή ἰατρικοῦ προσωπικοῦ τοῦ 2015 ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἑπόμενου Ἰουνίου δέν διευκρίνισε ὅτι οἱ πληρωμές θά περιλαμβάνουν ὅλα τά χρεωστούμενα.
Οἱ καθυστερήσεις περασμένων ἐτῶν πού δέν πληρώθηκαν καθ’ὁλοκληρίαν πρόσφατα, ἀπαιτοῦν νέα τροπολογία. Παράλληλη νομοθετική τροπολογία ἀπαιτεῖται καί γιά τίς πρόσθετες ἐφημερίες πολλῶν νοσοκομείων γιά πέντε μῆνες τοῦ 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου