Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ἡ χειρότερη κυβέρνηση

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 178/Ἰούνιος 2015)
 
Πρίν γίνει ἡ λέξη αὐτή πασίγνωστη ἀπό τήν κατασκευή τοῦ γαλλικοῦ μαχητικοῦ ἀεροπλάνου ἀστραπιαίας ταχύτητας, χρησιμοποιόταν ὡς κατονομασία ἑνός ὀπτικοῦ φαινομένου. Στήν ἔρημο τῆς Σαχάρας τά ἀργοκίνητα κατάδιψα καραβάνια νόμιζαν ὅτι βλέπουν στό βάθος τοῦ ὀρίζοντα φοινικόδεντρα, πού σηματοδοτοῦσαν τήν ὕπαρξη μιᾶς ὄασης. Τό καραβάνι ἔσπευδε πρός τόν τόπο στόν ὁποῖο εἶχε νομίσει ὅτι βρισκόταν ἡ ὄαση, ἀλλά ἡ ὄαση ἐξαφανιζόταν. Σέ λίγο πάλι νόμιζαν τά μέλη τοῦ καραβανιοῦ ὅτι ὑπάρχουν πιό πέρα φοινικόδεντρα, παρανοῶντας τό ἀποτέλεσμα τῆς διάθλασης τοῦ φωτός πάνω στό καυτό χῶμα.
Ἡ ἀβελτηρία τῶν ἀνθρώπων πού μᾶς κυβερνοῦν μᾶς ἐμφανίζει διαρκῶς σάν ζήτημα ἡμερῶν (ἤ καί ὡρῶν ἀκόμη) τήν κατάληξη σέ μιά συμφωνία μέ τούς δανειστές/χρηματοδότες μας ἀπό τήν ὁποία θά ἀνασάνουμε. Ἀλλά παρέρχονται οἱ ἡμέρες καί ἡ σωτήρια συμφωνία δέν πραγματοποιεῖται. Τότε ἡ κυβέρνηση τοποθετεῖ τήν κατάρτιση της γιά λίγες ἡμέρες πιό πέρα. Καί μᾶς παρουσιάζει ἐκ νέου τό ἀπατηλό ὅραμα.
Καιρός εἶναι πιά νά φύγουμε ἀπό τά ὁράματα καί νά ἀντιμετωπίσουμε τήν σκληρή πραγματικότητα, ὅσο καί ἄν μᾶς εἶναι ὀδυνηρή. Ἐκεῖνοι μέ τούς ὁποίους διαπραγματευόμαστε κατέχουν τήν ὄαση μέ τά χρήματα, πού μᾶς χρειάζονται γιά νά ξεδιψάσουμε καί νά πάρουμε πάλι δρόμο ἀνοδικό. Μέ εὐχολόγια, μέ διακηρύξεις τοῦ δικαιώματός μας καί τῆς ὑποχρέωσης ἐκείνων καί μέ ὑποσχέσεις, ὅτι στό μέλλον θά ποτίζουμε καλλίτερα τά μποστάνια μας, δέν πρόκειται νά διαγράψουν τίς ἀπαιτήσεις τους. Ἔχουν κι’αὐτοί κόκκινες γραμμές.
Χρειάζεται ἐπιτέλους νά ἐνεργήσουμε μέ ρεαλισμό.
 
Τό Γράμμα τοῦ ΚΣΜ σ’Αὐτούς πού Θέλουν τήν Ἀλήθεια ὑπ’ἀριθμ. 348 τῆς 31ης Μαΐου, ἔλεγε «Κακές κυβερνήσεις ἔχουμε ζήσει πολλές. Οἱ καλές ἦταν ἡ ἑξαίρεση. Ἡ σημερινή εἶναι ἡ χειρότερη ἀπό καταβολῆς τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους».
Ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων ἐπιβεβαίωσε τρανταχτά τήν ἀλήθεια αὐτῆς τῆς διαπίστωσης.
Ἡ κυβέρνηση ἐξακολουθεῖ νά ἐμφανίζει στόν ἑλληνικό λαό μιάν αἰσιόδοξη προοπτική, τήν ὁποίαν διαψεύδουν καθημερινῶς τά πράγματα. Ἰσχυρίζεται ὅτι συγκλίνουν συνεχῶς οἱ προτάσεις της μέ τίς προτάσεις τῶν δανειστῶν/χρηματοδοτῶν μας, ἐνῶ ἀποδεικνύεται τό ἀντίθετο.
Εἶχε τάξει ὅτι ἀνεβαίνοντας στήν ἐξουσία θά ἔσχιζε παρευθύς τό Μνημόνιο, γιατί ὑπῆρχαν τά λεφτά γιά νά σταθοῦμε μόνοι στά πόδια μας. Ἀλλά ἀπό τότε οἱ πολλοί, οἱ μή προνομιοῦχοι, γινόμαστε κάθε μέρα φτωχότεροι, τό βιοτικό ἐπίπεδό μας ἐξακολουθεῖ νά χαμηλώνει. Ἡ ἀνάκαμψη πού εἶχε ἀρχίσει τό 2014, διακόπηκε ἀπό ὅταν φάνηκε, πώς θά κερδίση ὁ Σύριζα στίς ἐκλογές. Καί ἔμεινε μόνο ἡ ὑπόσχεσή του, ὅτι θά μειώση τούς φόρους. Ἀλλά αὐτοί αὐξάνονται μέ διάφορα προσχήματα, διότι ἡ κυβέρνηση ἀδυνατεῖ νά εἰσπράξη τό ποσόν πού ἀπαιτεῖται γιά τήν συντήρηση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, τόν ὁποῖον διόγκωσε μέ τήν πρόσληψη τῶν ἡμετέρων της.
Οἱ ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις κλείνουν μέ ταχύν ρυθμό. Ἔχουμε τόσο ἐθισθῆ σ’αὐτό τό φαινόμενο, πού παρατηροῦμε ὅτι ἔκλεισε καί ἕνα ἄλλο ἀκόμη μαγαζί μόνο ἄν ὑπήρξαμε πελάτες του. Τά χρέη μεταβάλλονται σέ φέσια καί οἱ ληστεῖες πολλαπλασιάζονται. Περπατᾶμε στόν δρόμο κρατῶντας σφιχτά τίς τσέπες μέ τά χέρια μας.
Ἡ ἀνεργία μεγαλώνει καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα γιά νά συνεχίσουν νά πληρώνουν τίς συντάξεις ἀναγκάζονται νά τρῶνε τά ἀποθεματικά τους. Ἡ κυβέρνηση βεβαιώνει κάθε μήνα, ὅτι θά μπορέση καί σ’αὐτόν νά πληρώση τούς ὑπαλλήλους. Γιά νά τό ἐπιτύχη σταμάτησε – παρά τό ἀντίθετο πού ἔλεγε πρό μερικῶν ἡμερῶν – νά καταβάλλει ληξιπρόθεσμες δόσεις τοῦ χρέους πρός τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο. Τό εἶχε κάνει στό παρελθόν ἡ Ζάμπια καί ἀπεβλήθη ἀπό αὐτό.
Στήν ἐξωτερική πολιτική ἔχει προσεγγίσει ἡ κυβέρνηση τούς ἐχθρούς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί προκαλεῖ τήν δυσπιστία τῶν συμμάχων καί τῶν ἑταίρων μας πρός τήν Ἑλλάδα. Ἔχουμε γίνει μιά τόσο ἀδύναμη χώρα πού καί ἡ Ἀλβανία διατυπώνει τήν ἀξίωση νά μεταβληθοῦν εἰς βάρος μας τά ὁριζόμενα ἀπό τίς συμφωνίες πού εἴχαμε κάνει μαζί της καί ἀπό τό Διεθνές Δίκαιο. Ἡ Τουρκία ὕστερα ἀπό τήν ἀποδυνάμωση τῆς ἄτυπης συμμαχίας μας μέ τό Ἰσραήλ μέ τήν πολιτική πού ἐγκαινίασε ὁ Σύριζα, δέσμευσε παράτυπα μιά ζώνη στό Αἰγαῖο μέ τό πρόσχημα ὅτι θά κάνει ναυτικά γυμνάσια καί μᾶς ἀπαγορεύει νά ἐκμεταλλευθοῦμε τόν ὑποθαλάσσιο πλοῦτο μας.
Ἡ ἐκπαίδευση ἔχει παραλύσει μέ τίς νεωτερικές ἰδεοληψίες τῶν κυβερνώντων. Ἡ ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης δεινοπαθεῖ μέ τήν προχειρότητα τῶν μέτρων πού λαμβάνονται στό ὄνομα τῆς βελτίωσής της.
Γιατί ἄραγε εἶναι τόσο ἀναποτελεσματική καί ἀποτυχημένη αὐτή ἡ κυβέρνηση; Διότι ἀπαρτίζεται ἀφ’ἑνός ἀπό ἀνθρώπους, τῶν ὁποίων τό μέλημα εἶναι ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀγαθῶν τῆς ἐξουσίας ἀλλά καί δέν διαθέτουν τήν τεχνογνωσία τοῦ κυβερνᾶν, καί ἀφ’ἑτέρου διότι σέ μεγάλο βαθμό ἀποτελεῖται ἀπό οὐτοπιστές, πού παραμένουν προσκολλημένοι στό ὅραμα τῆς νεκρανάστασης τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος. Ἐκεῖνοι θέλουν νά μήν ἐπιτευχθῆ καμμία συμφωνία μέ τούς ἑταίρους μας, νά περιπέσουμε στήν πιό σκληρή φτώχεια ὥστε μόνη λύση νά καταστῆ ἡ δικτατορία τοῦ ¨προλεταριάτου¨, δηλαδή τῆς παρέας τους.
Εἴθε νά μπορέσουμε νά ἀποφύγουμε τήν ἀνεπανόρθωτη καταστροφή, στήν ὁποίαν σπρώχνει τόν τόπο μας αὐτή ἡ κυβέρνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου