Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Γράμμα 357: Ἀντισημιτισμός

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 357

Ὁ Δῆμος τῆς Καβάλας ἔστησε τό 1949 ἔφιππον ἀνδριάντα τοῦ πασᾶ τῆς Αἰγύπτου Μεχμέτ-Ἀλῆ, ἔργο διάσημου γλύπτη. Ὁ Μεχμέτ-Ἀλῆς ἦταν Τουρκαλβανός πού ἔτυχε νά γεννηθῆ στήν Καβάλα. Καθώς ἦταν πολυμήχανος καί ἀδίστακτος, μετά ἀπό μιά πολυκύμαντη σταδιοδρομία ἐπέτυχε νά τόν διορίση ὁ Σουλτάνος πασᾶ τῆς Αὐγύπτου. Κατά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, ἡ Ὑψηλή Πύλη ζήτησε τήν βοήθειά του καί ὁ αἰγυπτιακός στρατός, μέ σύγχρονα ὅπλα καί ὑπό γάλλους ἀξιωματικούς, πολύ λίγο ἔλειψε νά τήν πνίξη στό αἷμα. Ὡς ἀνταλλαγή τῆς συμμετοχῆς του στήν προσπάθεια τῆς καθυπόταξης τῶν Ἑλλήνων, ὁ Σουλτάνος παρεχώρησε στόν Μεχμέτ-Ἀλῆ ὡς φέουδο τήν Πελοπόννησο. Λογιάριαζε νά τήν ὑποβάλη σέ ἐθνοκάθαρση καί νά ἀντικαταστήση τούς κατοίκους της πού ἦταν μιά ἀνυπότακτη φυλή, μέ πειθήνιους φελάχους ὑπηκόους του. Τήν πρόθεσή του ματαίωσε ἡ Ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου.
Τέτοιο τέρας ὑπῆρξε ὁ Μεχμέτ-Ἀλῆς ἀλλά ἡ ἑλληνική κυβέρνηση προθυμοποιήθηκε στό νά στηθῆ ἀνδριάντας του στό ἔδαφός της, γιά τήν διαφύλαξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Αἰγύπτου. Ἀπό αὐτόν διατηροῦνται πλέον ράκη, ἀλλά ὁ ἀνδριάντας τοῦ Μεχμέτ-Ἀλῆ διατηρεῖται περικαλής.
Ἐφέτος πρό ὁλίγων ἑβδομάδων εἶχε τελειώσει στήν Καβάλα ἡ κατασκευή ἑνός ἀπέριττου μνημείου γιά τούς καβαλιῶτες Ἑβραίους τούς ὁποίους ἐξόντωσαν οἱ Γερμανοί. Ἐνῶ θά μποροῦσαν αὐτοί νά ἐπιτύχουν τήν μεταφορά τους στήν Βουλγαρία (ἡ ὁποία κατεῖχε κατά τόν πόλεμο τήν Θράκη) ὅπου θά ἔμπαιναν μέν ὑπό περιορισμό, ἀλλά θά διασώζονταν ὅπως διασώθηκαν ὅλοι οἱ βούλγαροι Ἑβραῖοι, τό ἑλληνικό φρόνημα τους τούς ἔκανε νά ἀρνηθοῦν. Ἔτσι τούς συνέλαβαν οἱ Γερμανοί καί τούς ἔστειλαν στό στρατόπεδο ἐξοντώσεως στήν Τρεμπλίνκα ὅπου ὅλοι οἱ 1484 καβαλιῶτες Ἑβραῖοι εἶχαν μαρτυρικό τέλος.
Δύο ἡμέρες πρίν ἀπό αὐτήν πού θά γίνονταν τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου, ἡ Δήμαρχος Καβάλας κ. Δήμητρα Τσανάκη ἐξέφρασε ἀντιρρήσεις, διότι τό μνημεῖο ἔφερε τό «Ἄστρο τοῦ Δαυΐδ», τό σύμβολο τῆς ἰουδαϊκῆς θρησκείας. Οἱ ἀντισημίτες ὅλου τοῦ κόσμου τό καταστρέφουν ὅποτε τούς παρέχεται αὐτή ἡ δυνατότητα.
Ξεσηκώθηκε ὅμως ἡ κοινή γνώμη στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό ἐναντίον τῆς ἀπόφασης τῆς Δημάρχου. Ἔπρεπε νά ὑπάρξη τό μνημεῖο ἔστω καί ὑπό τήν μόνιμη προστασία τῆς ἀστυνομίας. Τά ἀποκαλυπτήρια ἔγιναν προχθές ὅπως ἦταν προγραμματισμένο. Ἡ συμμετοχή ντόπιων καί ξένων ἦταν μεγάλη καί ἐπιβλητική, ἐνῶ πενιχρή ἦταν αὐτή τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης.
Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ἔχει διασωθῆ ἡ ψυχή τοῦ Μεχμέτ-Ἀλῆ, θά πρέπει αὐτή μέ τήν ἀντίδραση πού ἀντιμετώπισαν οἱ φίλοι τοῦ μνημείου νά ἀγαλλίασε ὅτι ὁ ρατσισμός πού τόν συνεῖχε, ἐξακολουθεῖ νά καρποφορεῖ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου