Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δέν μποροῦμε νά βγοῦμε ἀπό τήν κρίση

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 173/Αὔγουστος 2014)

Ἐλάχιστη εἶναι ἡ πρακτική σημασία τῶν λόγων πού θά ἐκφωνήσουν οἱ ἀρχηγοί τῶν κομμάτων στήν Διεθνῆ Ἔκθεση τῆς Θεσσαλονίκης. Θά περιέχουν τά συνηθισμένα γενναιόδωρα ταξίματα καί τίς ὑποσχέσεις γενικῆς εὐημερίας πού θά ἐπιτύχουν. Ὁ μέν κ. Σαμαρᾶς ἔχει τό περιθώριο νά ἐπικαλεῖται κατόπιν, ὅτι ἡ πραγματοποίηση τῶν ἐπαγγελιῶν του θά γίνη κλιμακωτά κατά τό μέτρο πού θά βελτιώνεται ἡ οἰκονομία. Ὁ δέ κ. Τσίπρας, ἄν γιά κακή μας μοῖρα πάρει τήν κυβέρνηση, θά μπορεῖ νά ἰσχυρισθῆ, ὅτι ὅταν ἡ σημερινή εἶδε τίς ἐκλογές νά πλησιάζουν καί φοβήθηκε ὅτι θά τίς χάση, τό ἔρριξε στή σπατάλη γιά νά τοῦ παραδώση ¨καμένη γῆ¨.
Ἡ μόνη πρακτική σημασία τῶν ἀνακοινώσεων τῶν δύο ἀρχηγῶν ¨κομμάτων ἐξουσίας¨, θά εἶναι ἡ ψυχαγώγηση τῶν τηλεθεατῶν πού θά παρακολουθήσουν τόν συναγωνισμό τῆς μεγαλοστομίας των.
Οἱ ἀρχηγοί τῶν μικροτέρων κομμάτων, πού καί αὐτοί θά μᾶς ποῦν τά δικά τους στήν Ἔκθεση, καθώς δέν ἔχουν προοπτική νά κυβερνήσουν, θά διαγωνισθοῦν στήν καλλιλογία. Χωρίς πρακτικό ἀντίκρυσμα.
ΕΝΦΙΑ
Ἀπό τήν φορολογία τῆς ἀκίνητης περιουσίας περίμενε πολλά ἡ κυβέρνηση γιά νά στηρίξη τόν προϋπολογισμό. Δεχόταν καί σοβαρές πιέσεις ἀπό τήν Τρόϊκα - ἡ ὁποία ὅλο πρόκειται νά φύγη καί ὅλο ἐξακολουθεῖ νά συγκυβερνᾶ - γιά τήν ἑνοποίηση τῆς φορολογίας τῶν ἀκινήστων.
Προσπάθησε λοιπόν νά ἀνταποκριθῆ στά γρήγορα σ’αὐτές τίς ἀνάγκες της καί πέρασε ἕναν νόμο, πού γιά νά δείξη ὅτι πρόκειται γιά κάτι ἀλλοιώτικο τόν βάφτισε Ἑνιαῖο Φόρο Ἰδιοκτησίας Ἀκινήτων. Ἀλλά ἔβαλε καί τίς φορολογικές ὑπηρεσίες νά πρωτοτυπήσουν: Νά μήν στηριχθοῦν στούς ὑφισταμένους καταλόγους ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν, ἀλλά νά ὁρίσουν νέες ἀξίες.
Ἐδῶ παρενεβλήθη ἡ φαντασία καί ἡ τοπική ρουσφετολογία καί οἱ ἀξίες τῆς γῆς πού ἐξαγγέλθηκαν δέν εἶχαν ἀντιστοιχία μεταξύ τους. Ὑψηλές κατά περιοχές ἀνατιμήσεις. Οἱ ἀδικούμενοι ξεσηκώθηκαν. Ἡ κυβέρνηση δικαιολογήθηκε, ὅτι στήν βιασύνη εἶχαν γίνει λάθη καί εἶπε σ’αὐτούς πού φωνάζουν νά περιμένουν νά βγοῦν διορθωμένοι πίνακες ἀξιῶν. Ἔτσι ἐνῶ τήν 31η Αὐγούστου θά ἔπρεπε νά ἀρχίσουν νά εἰσρέουν τά ἔσοδα τοῦ ΕΝΦΙΑ, ἡ εἰσπραξή τους ἀφέθηκε σέ ἕνα ἀκαθόριστο μέλλον.
Προεκλογική μέριμνα τῶν ὑπουργῶν
Οἱ ὑπουργοί πού πολιτεύονται ἔχουν ἀνάγκη ψήφων. Ἡ πιό ἄμεση ἐκλογική πελατεία καθενός πολιτευομένου ὑπουργοῦ εἶναι οἱ ὑπάλληλοι τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ εὐρύτερου κρατικοῦ τομέα τοῦ ὁποίου προϊσταται. Γι’αὐτό καί φροντίζει τά γενικά μέτρα τῆς κυβέρνησης πού τούς θίγουν νά μένουν ἀνενεργά. Ἐκδίδει ἀποφάσεις πού ἀναιροῦν τήν κυβερνητική πολιτική. Καί τό ἴδιο κάνει γιά νά κερδίση τήν ὑποστήριξη τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων τῆς ἐκλογικῆς του περιφέρειας, τῶν ὁποίων τά ζητήματα ὑπάγονται στήν ρύθμιση του.
Ἡ συνολική κατάσταση
Μέ ἐξαίρεση μερικούς τομεῖς, ὅπως εἶναι ὁ τουρισμός, πού ἀναπτύχθηκε ἐφέτος λόγω τῶν ταραχῶν καί τῆς ἀνασφάλειας στίς παράκτιες περιοχές τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς καί τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, καί τήν ἐπέκταση τῆς διέλευσης τῶν ἐμπορευμάτων πού στέλνει ἡ Κίνα στήν Εὐρώπη ἀπό τά λιμάνια μας, πού δέν ἔχουν βραχυκυκλωθῆ ἀπό τήν κοινωνική ἀναστάτωση, ἡ κατάσταση στήν χώρα μας εἶναι κακή. Συνεχίζεται ἡ δεινή οἰκονομική κρίση, πού ἐμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους σέ ἕναν ἀσταθῆ κόσμο.
Στήν κοινή γνώμη διάχυτη εἶναι ἡ ἐπιθυμία νά ἀντιδράσουμε στίς συμφορές φέρνοντας στήν ἐξουσία ἕνα κόμμα λυτρωμένο ἀπό τίς ἁμαρτίες τοῦ κατεστημένου τῶν πολιτευτῶν μας.
Ἀλλά πῶς θά συσταθῆ αὐτό τό κόμμα; Ἔχουν γίνει ἀπόπειρες πολλές, πού δέν τελεσφόρησαν. Γιά μιά στιγμή ἔμοιαζε, ὅτι αὐτοί πού πρωταγωνιστοῦσαν στήν συγκρότησή του, ἔβαλαν κατά μέρος τίς προγραμματικές διαφορές καί τίς προσωπικές φιλοδοξίες τους.
Ὕστερα ἐκδηλώθηκε τό φιλόπρωτο, μετεμφιεσμένο σέ διαφωνίες τακτικῆς καί ναυάγησε ἡ προσπάθεια.
Εἴμαστε ἕνας λαός πού προσωποποιοῦμε τά κόμματα. Καί δίνουμε καθοριστική σημασία στόν Ἀρχηγό τους. Ἔχουμε τήν ἀτυχία νά μήν βρίσκεται στίς ἡμέρες μας Ἀρχηγός πού νά ἐμπνέει τήν λαϊκή βάση. Ὅπως ἦταν ὁ Καπιδίστριας, ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ἀκόμη καί ὁ Παπάγος ὡς ἀρχιστράτηγος δύο νικηφόρων πολέμων. Ὥστε ὁ λόγος τοῦ Ἀρχηγοῦ νά γίνεται γραμμή γιά τό κίνημα καί νά ἐξαφανίζει τίς διχογνωμίες μεταξύ τῶν στελεχῶν.
Μᾶς λείπει ἡ πολιτική ὡριμότητα νά προχωρήσουμε μέσω συμβιβασμοῦ ἀπόψεων τό ἀνορθωτικό κίνημα, τό Καινούργιο Κόμμα πού λέγαμε στό ΚΣΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου