Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Γράμμα 108: FAST TRACK


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 108
 
Ἡ κυβέρνηση ἔχοντας καταδικάσει εἰς θάνατον τήν γραφειοκρατία ἔχει διακηρύξει τήν ἐξαπλούστευση τῶν διαδικασιῶν. Ὅπως τήν παροχή ἄδειας λειτουργίας μιᾶς ἀνώνυμης ἑταιρείας σέ δύο ἡμέρες μετά τήν ὑποβολή τῆς αἴτησης μέ τό καταστατικό μονάχα καί τό τριπλότυπο τῆς καταβολῆς τοῦ φόρου. Τήν ἰσχύ τῶν φωτοαντιγράφων ἀντί τῶν κεκυρωμένων πρωτοτύπων, πού προσκομίζονται στίς δημόσιες ὑπηρεσίες κλπ κλπ.
Ἀνάμεσα σ’αὐτά τά μέτρα εἶναι ἡ διαδικασία τῆς μεταβίβασης τῆς ἄδειας κυκλοφορίας ἑνός αὐτοκινήτου νά γίνεται στά ΚΕΠ (Κέντρο Ἐξυπηρετήσεως Πολιτῶν), κάτι πού προηγουμένως γινόταν μόνο στό Ὑπουργεῖο Ὑποδομῶν καί Δικτύων.
Ἕνας δικός μας πού τά ἔσοδά του ἔχουν συρρικνωθῆ, ἐνῶ ἔχει πεταχτῆ τά ὕψη ἡ φορολογική του ἐπιβάρυνση, ἀποφάσισε νά πουλήση τό αὐτοκίνητό του. Βρῆκε ἀγοραστή καί στίς 2 Σεπτεμβρίου πῆγε στήν Δ.Ο.Υ. νά πάρη πιστοποιητικό, ὅτι τό ὄχημα δέν χρωστοῦσε φόρους. Δύο οὐρές στήν Δ.Ο.Υ. γιά νά ἐντοπίση τό ἁρμόδιο τμῆμα της, αἴτηση μέ τήν ἐπίδειξη τῆς ταυτότητας. Ἀναμονή γιά τήν ἠλεκτρονική ἐκτύπωση τοῦ πιστοποιητικοῦ.
Τό ἄλλο πρωϊ πῆγαν μαζί ὁ ἀγοραστής καί ὁ πωλητής στό ΚΕΠ μέ τό πιστοποιητικό τῆς Δ.Ο.Υ. γιά νά συνυπογράψουν τήν πράξη τῆς μεταβίβασης. Ἀλλά τό ΚΕΠ ἤθελε καί παραστατικό τράπεζας γιά τήν καταβολή τοῦ τέλους μεταβίβασης. Ἔτρεξαν στήν τράπεζα καί τό ἔφεραν. Τό παραστατικό ὅμως ἦταν ἐλλιπές, διότι προφανῶς ἡ τράπεζα  δέν εἶχε ἑρμηνεύσει σωστά τίς ὁδηγίες τῆς κατάρτισης του. Τό ΚΕΠ τό ἀπέρριψε καί ἕνας ὑπάλληλός του εἶχε τήν καλωσύνη νά τούς γράψει ἕνα σωστό ὑπόδειγμα παραστατικοῦ.
Πῆγαν σέ ἄλλη τράπεζα καί ἔφεραν τήν ἑπομένη τό καινούργιο. Αὐτό ἔγινε δεκτό. Ἀλλά τό ΚΕΠ χρειαζόταν νά στείλη στόν Περιφερειάρχη Ἀττικῆς τά στοιχεῖα τοῦ αὐτοκινήτου καί τοῦ ἀγοραστῆ γιά νά συντάξη αὐτός τή νέα ἄδεια κυκλοφορίας. Ὁ Περιφερειάρχης τήν ὑπέγραψε στίς 10 Σεπτεμβρίου, ἀλλά καθυστέρησε τήν ἀποστολή της. Ὁ πωλητής, πού πήγαινε κάθε δύο μέρες στό ΚΕΠ γιά νά μάθη ἄν ἦρθε ἡ ἄδεια, λάβαινε ἀρνητική ἀπάντηση. Στίς 19 τοῦ μηνός, πού ξαναπῆγε πάλι, ἔψαξαν τά χαρτιά τους καί δέν βρῆκαν τήν νέα ἄδεια καί τοῦ εἶπαν, ὅτι δέν ἔχει φθάσει ἀκόμη. Ὁ πωλητής ἐπέμεινε καί ἡ ἁρμόδια ὑπάλληλος  βρῆκε ὅτι εἶχε φθάσει τήν ἡμέρα ἐκείνη ἀλλά στό ὄνομα τοῦ ἀγοραστῆ, ὅπως θά ἔπρεπε. Ἐδῶ λόγω ἀργίας τοῦ Σαββάτου σταμάτησαν τά πράγματα. Δέν ἐτελείωσαν καί ὁ χορός θά κρατήσει ἀκόμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου