Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Γράμμα 111: ΕΝΦΙΑ


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 111
 
Τό κράτος ἔχει ἀνάγκη ἀπό λεφτά. Πάντοτε ἴσχυε αὐτό, ἀλλά σήμερα περισσότερο ἀπό ποτέ λόγω τῆς οἰκτρῆς κατάστασης τῆς οἰκονομίας μας. Τό νά τά παίρνη ὅμως ἀπό ὅπου μπορεῖ νά τά πιάση δέν εἶναι δίκαιο, ἀλλά οὔτε καί ἔξυπνο, διότι θά προκαλέση μεγάλες παρενέργειες.
Τά σημειώματα γιά τήν καταβολή τοῦ καινούργιου Ἑνιαίου Φόρου Ἰδιοκτησίας Ἀκινήτων, πού μᾶς στάλθηκαν γιά νά πληρώσουμε τήν πρώτη δόση μέχρι τήν Τρίτη, σέ πολύ μικρό βαθμό ἔχουν διορθωθῆ ἀπό τήν πρώτη μορφή τους. Ὁ ὑπουργός τῶν οἰκονομικῶν λέει, ὅτι θά ἀκολουθήση νέα διόρθωση. Ὥσπου ὅμως νά ἐκδοθοῦν οἱ διορθωτικές πράξεις, θά ἔχουν ἐπιβληθῆ καινούργια φορολογικά βάρη καί τό κοινό θά καταπιαστῆ γιά τήν ἀντιμετώπιση ἐκείνων καί δέν θά ἔχει τό καιρό νά ἐλέγξη ἄν ἔγιναν ὀρθώτερα τά σημειώματα τοῦ ΕΝΦΙΑ. Εἴμαστε σάν τό ποντίκι πού κυνηγάει τήν οὐρά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου