Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Γράμμα 411: Το Μεταναστευτικό


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 411
 
Ὁ φίλος μας Γρηγόρης Μπελιβανάκης, στόν ὁποῖο χρωστᾶμε τό στήσιμο τοῦ ὑπ’ἀριθμ. 1 φύλλου τῆς Ἐφημερίδας τοῦ Κ.Σ.Μ. τόν Μάϊο τοῦ 1985, ἔχει ἀποσυρθῆ ἀπό χρόνια στήν Μῆλο, τήν γενέτειρά του καί ἐκδίδει ἠλεκτρονική ἐφημερίδα πού τιτλοφορεῖται «Ἀπόψεις». Τά θέματά της εἶναι τοπικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἀφοροῦν τήν ἱστορία τοῦ νησιοῦ, τά κοινωνικά καί τά οἰκονομικά προβλήματά του, ἐνῶ δέν διστάζει νά δημιουργῆ ἐχθρούς μέ τίς γερά θεμελιωμένες κατηγορίες του.
Στίς «Ἀπόψεις» ὑπ’ἀριθμ. 187/31.7.2015 φιλοξενεῖ μιά πανελληνίου καί πανευρωπαϊκού ἐνδιαφέροντος «Ἄποψη»: Τό διογκούμενο ρεῦμα τῶν Μεταναστῶν ἀπό τόν Τρίτο Κόσμο.
Παρατηρεῖ πῶς ἄν συνεχιστῆ θά γίνουν αὐτοί πλειοψηφία στήν χώρα μας καί δέν θά χρειαστῆ κανένας πόλεμος γιά νά μεταβληθῆ ἡ Ἑλλάδα σέ μουσουλμανική χώρα καί ἡ σημαία της νά γίνη κόκκινη μέ τήν Ἡμισέληνο ἀντί γιά τόν Σταυρό. Ἡ ἀθρόα προσέλευση μεταναστῶν ἐπεκτείνεται καί στίς ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες καί τούς δημιουργεῖ ἐσωτερικά προβλήματα. Δυστυχῶς ἡ ἡγεσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἔνωσης προσπαθεῖ νά τά ἀντιμετωπίση μέ ἡμίμετρα, ἐνῶ χρειάζονται θετικές πράξεις.
Τό σχέδιο πού προτείνει αὐτή ἡ «Ἄποψη» εἶναι σέ γενικές γραμμές τό ἀκόλουθο:
1ον. Νά συνεννοηθῆ ἡ Εὐρώπη μέ μιά φτωχή χώρα τῆς Ἀφρικῆς καί νά μισθώση μία τεράστια ἕρημη περιοχή, προκειμένου νά πηγαίνουν σ’αὐτήν τούς Μετανάστες οἱ Εὐρωπαῖοι γιά μόνιμη ἐγκατάσταση.
2ον. Γιά τήν ἐπιβίωση τῶν μεταναστῶν θά δίνουν οἱ Εὐρωπαῖοι στήν ἀρχή τά λεφτά πού χρειάζονται. Δίνουν καί τώρα ὄχι εὐκαταφρόνητα ποσά, ἀλλά χωρίς νά λύνουν τό πρόβλημα.
3ον. Στήν μισθωμένη αὐτή περιοχή νά ὀργανώση ἡ Ε.Ε. ἀστυνομία, ἐκπαίδευση, κοινωνικούς καί πολιτικούς θεσμούς, προκειμένου νά μήν φαγωθοῦν οἱ μετανάστες μεταξύ τους καί νά τούς εἶναι εὐχάριστη ἡ διαμονή.
4ον. Οἰκονομία. Νά πραγματοποιήσουν παραγωγικές ἐπενδύσεις οι Εὐρωπαῖοι, πού θά εἶναι ἀποδοτικές καί γιά τούς ἴδιους καί πού θά ὁδηγήσουν στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς.
Ἡ δική μας ἄποψη γι’αὐτό τό σχέδιο εἶναι, πῶς ἀποτελεῖ προϊόν ἄρτιας σκέψης, ἀλλά δέν αἵρει τήν ἀμφιβολία τοῦ κατά πόσον εἶναι ἐφαρμόσιμο. Σέ μιά πρώτη φάση θά ἀπαιτήση μιά τεράστια δαπάνη, πού στήν κατανομή τοῦ βάρους της θά εἶναι δύσκολο νά συμφωνήσουν οἱ Εὐρωπαῖοι. Δεύτερον, θά προβάλουν σφοδρές διαμαρτυρίες ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία τῶν Ἡν. Ἐθνῶν γιά τούς Πρόσφυγες στό νά στείλουμε τούς Μετανάστες νά ἐκχερσώσουν ἄγρια ἐδάφη, καθώς καί εὐαίσθητες καρδιές, ὅπως τῆς ὑπουργοῦ Τασίας Χριστοφιλοπούλου. Τό νά βρεθῆ ἐξ ἄλλου μία ἀφρικανική χώρα πού νά δεχθῆ ἔναντι ἐνοικίου νά κατοικηθῆ μία περιοχή της ἀπό πρόσωπα ξένης ἐθνικότητας χωρίς νά μπορῆ νά ἐπεμβαίνη ἐκείνη στήν διοίκησή τους, δέν θά ἐπιτευχθῆ παρά μέ μιά πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση.
Ὅλα αὐτά τά προβλήματα δέν μπορεῖ νά ἐπιλύση μιά πολυμελής ἐπιτροπή. Χρειάζεται νά τεθοῦν ὑπό τήν διεύθυνση ἑνός προσώπου ἱκανοῦ, πού νά ξεπερνᾶ τό μέτρο τοῦ συμπατριώτη μας πού εἶναι ὁ ἁρμόδιος γιά τό Μεταναστευτικό στήν Ε.Ε. Εἶναι ὅμως διατεθειμένοι ἐκεῖνοι πού τήν διοικοῦν νά παραμερίσουν τά ὀργανωτικά τους φέουδα καί νά διακινδυνεύσουν τήν σταδιοδρομία τους μέ μία ἀπόφαση πού θά ὑποστῆ ἐπιθέσεις ἀπό πολλές πλευρές;
Τό πρόβλημα παραμένει πάντως ἐπιτακτικό καί καθημερινῶς θά ἐξάπτη. Τήν πρωτοβουλία τῆς προβολῆς του, τήν ὁποία πῆρε μιά μικρῆς ἐμβέλειας ἠλεκτρονική ἐφημερίδα μέ τόν μετριόφρονα τίτλο «Ἀπόψεις» [Gregory.belivanakis@gmail.com], πρέπει νά ἀκολουθήσει μιά διαρκῶς διευρυνόμενη συζήτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου