Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Γράμμα 421: Ἠθική διάλυση

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 421
 
Τό ψέμα εἶναι ἕνα ἀπαραίτητο στοιχεῖο τῆς κοινωνικῆς συμβίωσης. Ἐάν λέγαμε σέ καθέναν ἀνά πᾶσαν στιγμήν ὅλα ὅσα σκεπτόμαστε γι’αὐτόν, θά πηγαίναμε ἀπό ρήξη σέ ρήξη. Κάποτε τό ψέμα εἶναι καί ἐπαινετό. Μέ τό νά πῆς σέ κάποιον πού πεθαίνει, ὅτι οἱ γιατροί θά τόν κάνουν καλά, τόν βοηθᾶς νά τελειώση ἤρεμα.
Ὁ πολιτικός πού πιστεύει ὅτι τό κόμμα του ὑπηρετεῖ τίς ἀξίες του καλλίτερα ἀπό ὅλα τά ἀλλα, θά ἐξάρη καθ’ὑπερβολήν τίς ἀρετές του. Καί ἄν δέν τίς παρασιωπήση ἐντελῶς, θά ὑποβαθμίση τίς ἀρνητικές πλευρές του. Τό ἀντίστροφο πράττει ἀναφερόμενος στά ἄλλα κόμματα.
Ὅλα ὅμως ἔχουν ἕνα ὅριο. Ἡ πολιτική ζωή δέν μπορεῖ νά πορεύεται πάνω σέ μία εἰκονική πραγματικότητα, ἀλλά αὐτό συμβαίνει σήμερα.
Ὁ Τσίπρας, γιά νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τήν ἐσωκομματική του ἀντιπολίτευση, ὁδηγεῖ τόν τόπο σέ ἐκλογές. Ἀναφέρεται ξώφαλτσα καί περί-διά-γράμματος στήν πραγματική αἰτία τῆς ἀπόφασής του καί προφασίζεται, ὅτι, ἀφοῦ ἐπέτυχε συμφωνία μέ τούς χρηματοδότες/δανειστές μας, χρειάζεται νέα ἐντολή ἀπό τόν κυρίαρχο λαό γιά νά τήν ἐφαρμόση. Σέ κάθε μεταγενέστερη βελτίωση τῶν συνθηκῶν τῆς χώρας θά ζητά τήν ἔγκριση τῶν ἀπώτερων στόχων πού θά θέτη για πρόωρες ἐκλογές.
Ὁ Μεϊμαράκης ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἀντίθετος για διενέργεια ἐκλογῶν για αἰσιοδοξῶντας για για ἀποτέλεσμά για. Ἀλλά ἀφ’ἧς στιγμῆς για μπορεῖ για για ἐμποδίσει προσπαθεῖ για ἐπωφεληθῆ προσωπικά ἀπό αὐτές. Ἀπό δοτός για προσωρινός πρόεδρος για παραμερίση για καταστατικές διατάξεις τοῦ κόμματός του για για ἐκλογή ὁριστικοῦ προέδρου για για μονιμοποιηθῆ για ἀρχηγία. Ἔλαβε λοιπόν προθύμως για τριήμερη διερευνητική ἐντολή για σχηματίσει κυβέρνηση για θέση γιαῆς παραιτηθείσας τοῦ Σύριζα. Παρ’ὅλο πού οἱ ἀριθμοί για Βουλή για για ἐπιτρέπουν.
Γιά νά δώση νέα εὐκαιρία γιά νά ἀκουστοῦν τά σχολιανά τοῦ Τσίπρα ἔφθασε νά κάνη ἐπίσημη ἐπίσκεψη στήν Κωνσταντοπούλου, στό γραφεῖο της, γιά νά φωτογραφηθῆ μαζί της. Δήλωσε ὅτι τό κόμμα του εἶναι πανέτοιμο γιά ἐκλογές, ἀλλά στήν ἴδια δήλωση εἶπε ὅτι οἱ τρεῖς ἐπιτροπές πού ἐπεξεργάζονται τό πρόγραμμα δέν προφταίνουν νά συμπληρώσουν τίς ἐργασίες τους. Ἄρα θά κάνη τήν ἐκλογική ἐκστρατεία του μέ γενικότητες καί μέ παραποιήσεις τῶν λεγομένων τοῦ κυρίου ἀντιπάλου του, πού τόν σαρκάζει συστημικά.
Οἱ συριζαῖοι βουλευτές πού στήριζαν ἐπισήμως τήν κυβέρνηση καί καταψήφιζαν συστηματικά τήν μνημονιακή πολιτική της ἔσπευσαν μόλις προαναγγέλθηκαν οἱ ἐκλογές νά ἱδρύσουν δικό τους κόμμα μέ τόν τίτλο «Λαϊκή Ἑνότητα». Καθώς εἶναι 25 (μέχρι τήν ὥρα) πού ὑπέγραψαν τήν ἱδρυτική πράξη, ἀποτελοῦν τό τρίτο σέ ἀριθμό βουλευτῶν κόμμα. Ὁ ἐπικεφαλῆς του Λαφαζάνης θά χρησιμοποιήση τήν τριήμερη διερευνητική ἐντολή γιά προπαγανδιστικούς λόγους. Ἐπίσκεψη ἀμέσως στήν Κωνσταντοπούλου μέ δηλώσεις στήν τηλεόραση. Προθυμία συζήτησης μέ τόν Σύριζα, τόν ὁποίο ἔχουν καταγγείλει καί μέ διάφορα ἄλλα κόμματα, μή ἐξαιρουμένων τῶν μνημονιακῶν. Ἀλλά ἡ κυβέρνηση πού θά σχηματίση μετά τίς ἐκλογές, εἶπε πῶς θά σχίση τό Μνημόνιο καί θά ἐξασφαλίσει τήν εὐημερία τοῦ λαοῦ μέ τήν ἐπάνοδο τῆς δραχμῆς καί τήν ἀξιοποίηση τῶν ἐπιτοπίων πόρων. Ὑποσχέθηκε, ὅτι οἱ ἐκλογές θά παρουσιάσουν ἐκπλήξεις.
Ἀνάλογες ἐκπλήξεις μᾶς τάζουν καί τά ἄλλα μικρά κόμματα. Ἐμεῖς δέν τίς περιμένουμε ἀπό τά ποσοστά πού πιστεύουμε ὅτι θά συγκεντρώσουν. Τίς περιμένουμε ἀπό τίς δολιχοδρομίες πού θα κάνουν γιά νά ἐπιβιώσουν.
Ὁ τόπος μας εἶχε ἀρχίσει νά ἀνασαίνη ἀπ’τήν οἰκονομική ἀπραξία χάρις στήν ὡριμότητα τῆς Τρόϊκας πού ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ Τέθριππο. Ἀλλά μπήκαμε σέ μία πολιτική κρίση χωρίς προθεσμίες τῆς διάρκειάς της. Ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς κατηγόρησε τήν κυβέρνηση, ὅτι τήν παρέκαμψε γιά νά πάη σέ ἐκλογές στά μουλωχτά καί τόν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ὅτι παρασιώπησε τήν ἀντισυνταγματική ὑπερκέρασή της ἀπό τήν κυβέρνηση. Ἔλαβε τίς δέουσες ἀπαντήσεις, χωρίς δυστυχῶς ὅμως νά τονίση κανείς τόν ἀντισυνταγματικό τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀσκοῦσε τά καθήκοντά της. Ἡ ἀνταλλαγή βελῶν ἠθικῆς ἀπαξίωσης ἔκτοτε μεγαλώνει. Βλέπουμε ἀπό τήν τηλεόραση ἕναν ὀξυνόμενο πόλεμο μεταξύ τῶν πολιτικῶν.
Οἱ συντάκτες αὐτοῦ τοῦ Γράμματος εἴχαμε ἐλπίσει, ὅτι οἱ ἡγέτες τῶν φιλοευρωπαϊκῶν κομμάτων θά ἐπωφελοῦνταν ἀπό τίς ἐκλογές πού θά τούς ἐπιβληθοῦν γιά νά φράξουν τόν δρόμο τῆς ἐπανόδου στήν ἐξουσία στόν Τσίπρα μέ τίς ὀβιδιακές μεταμορφώσεις του. Ὑπερεκτιμήσαμε τήν κρίση τους καί τόν πατριωτισμό τους. Βάζουν πάνω ἀπό ὅλα τό πολιτικό συμφέρον τους.
Ὁ Μεϊμαράκης ἀντέταξε στήν πρότασή μας κι ἄλλων γιά τή δημιουργία ἑνιαίου κόμματος τῶν εὐρωπαϊστῶν, τήν ἀπώλεια τοῦ ψηφοκλεπτικοῦ Μπόνους, ὅταν θά ἔρθη πρῶτο. Ἔκανε ὅμως τίποτε γιά τήν κατάργηση τοῦ Μπόνους ἀπό τήν παροῦσα Βουλή, ὅταν ὅλα τά ἄλλα κόμματα ἔχουν ταχθεῖ ἐναντίον του;
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά δέν ἔχουν νά χάσουν τίποτε ἡ Ν.Δ., τό Ποτάμι καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ τό νά μήν κατεβάσουν ὑποψήφιους στίς ἐκλογές, ἀλλά νά κατεβοῦν ἑνωμένα σέ ἕνα τά τρία κόμματα μέ ἀρχηγό κοινῆς ἀποδοχῆς, ὁ ὁποῖος θά τό ὁδηγήσει στήν νίκη. (Ἡ παροῦσα Βουλή δέν θά εἶναι αἰώνια). Ὁ πρῶτος διδάξας τό ἑνιαῖο κόμμα εἶναι ὁ Σύριζα. Ἀπό ἐκεῖ πού ἦταν μιά εἰκοσαριά φανερῶν καί μυστικῶν συνασταμένων, μία ὡραία ἡμέρα τροποποίησε τό καταστατικό του καί δήλωσε, ὅτι αὐτές ἀποτελοῦν τοπικούς ἤ κλαδικούς σχηματισμούς καί ὅτι τό κόμμα εἶναι ἑνιαῖο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου