Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 187: Οἱ Κωδικοί ἐναντίον τῆς Λογικῆς


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 187
 
Τό Κέντρο Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν ἔχει τά τελευταῖα χρόνια αὐξήσει τήν δραστηριότητά του λόγω τῶν δυσκολιῶν πού περνᾶ ὁ τόπος μας καί ἀντιμετωπίζει μεγάλες ταμειακές δυσκολίες, χτυπημένο ἀπό τήν οἰκονομική κρίση.
Γιά νά βγάλουμε τά χρέη πού ἔχει ἐπωμισθῆ τό σωματεῖο μας, τυπώσαμε τό βιβλίο πού ἔγραψε ὁ Δροσόπουλος «1914-1918, Γιατί ἔγινε ὁ πόλεμος – πῶς ἐξελίχθηκε, τά ἀποτελέσματα. Ἡ ἑλληνική συμμετοχή» σέ 1020 ἀντίτυπα. Γιά νά πουληθοῦν τό καθένα πρός 11 ₠.
Ἡ δαπάνη μας ἦταν πολύ χαμηλή. Ὁ συγγραφέας φυσικά δέν ἔλαβε συγγραφικά δικαιώματα, ἡ δακτυλογράφηση, ἡ διόρθωση καί ἡ σελιδοποίηση τοῦ κειμένου ἔγιναν ἐθελοντικά. Καί ὁ τυπογράφος καί ὁ βιβλιοδέτης μᾶς ἔκαναν φιλική τιμή.
Καταθέσαμε καί τά τρία ἀντίτυπα πού ὅριζε ὁ νόμος στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη καί ὡς τήν ὥρα ἐκείνη πῆγαν ὅλα κανονικά.
Γιά νά φτάση ὅμως τό βιβλίο στίς προθῆκες τῶν βιβλιοπωλείων χρειαζόταν νά ἐκδόσουμε Δελτία Ἀποστολῆς θεωρημένα ἀπό τήν Δ.Ο.Υ. Ὁ Δροσόπουλος πῆγε στήν Δ.Ο.Υ. (τήν Δ΄ Ἀθηνῶν) στήν ὁποίαν ὑπάγεται τό ΚΣΜ γιά νά διεκπεραιώση τό ζήτημα.
Ἔφθασε στόν Διευθυντή της, ἕναν εὐγενέστατο καί εὐπροσήγορα ἄνθρωπο. Αὐτός τοῦ ζήτησε τό Καταστατικό τοῦ ΚΣΜ καί διαβάζοντάς το τοῦ εἶπε ὅτι ἐπειδή στούς σκοπούς τοῦ σωματείου δέν περιλαμβάνεται ἡ ἔκδοση βιβλίων, δέν μπορεῖ νά ἐγκρίνει τήν ἔκδοση Δελτίων Ἀποστολῆς. Ὁ Δροσόπουλος τοῦ ἀντέτεινε ὅτι (α) κατ’ἀρχήν - τό ΚΣΜ ὡς νομικό πρόσωπο ἰδιωτικoῦ δικαίου εἶναι ἐλεύθερο νά πράττει ὁ,τιδήποτε δέν τοῦ ἀπαγορεύει ὁ νόμος, ἡ Γενική Συνέλευση τῶν Μελῶν του μόνο μπορεῖ νά κινηθῆ ἐναντίον τῶν ὀργάνων τοῦ σωματείου ἄν ἐνήργησαν αὐτοβούλως, (β) ὅτι στό ἄρθρο γιά τούς πόρους τοῦ ΚΣΜ, ἀναφέρονται στούς τακτικούς «τυχόν εἰσοδήματα ἀπό τήν περιουσία τοῦ Σωματείου» καί (γ) ὅτι στήν ἑπόμενη παράγραφο τοῦ ἴδιου ἄρθρου περιλαμβάνονται στούς ἐκτάκτους πόρους του «τό ἀντίτιμο πωλουμένων ἐντύπων». [στό Λεξικό τοῦ Σταματάκου στήν λέξη ἔντυπο ὑπάρχει ὁ ὁρισμός «πᾶν τό τύποις ἐκδεδομένον (βιβλίον, ἐφημερίς, περιοδικόν κ.τ.ὅ.)».
Σέ κάθε περίπτωση δέ, κατέληξε ὁ Δροσόπουλος, ἕνα Καταστατικό εἶναι ἕνα ἑνιαῖο κείμενο καί τό ἄρθρο πού ἐπιγράφεται Πόροι ἐάν ὁρίζει μιά δραστηριότητα πού ὑπερβαίνει τήν ἐσωτερική λειτουργία τοῦ σωματείου, ἀποτελεῖ Σκοπό. Καθώς δέ θά πληρώσουμε τώρα τόν φόρο γιά τά Δελτία Ἀποστολῆς, δέν θά χάση τίποτε τό Δημόσιο.
Ἡ ἐπιχειρηματολογία βάσει τῆς Λογικῆς δέν ἀνέτρεψε τίς ἀντιρρήσεις τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Κράτους. Εἶπε, ὅτι αὐτός δεσμεύεται ἀπό τόν Νόμο νά χορηγήση τήν αἰτηθεῖσα ἄδεια γιά τήν ἔκδοση Δελτίων Ἀποστολῆς κ.λπ. μόνο ἄν τροποποιηθῆ τό Καταστατικό τοῦ ΚΣΜ, ὥστε νά ὑπαγάγη τίς ἐπιμέρους δραστηριότητές του στούς καθέκαστον Κωδικούς πού ὅριζε ὁ Νόμος.
Ἑπομένως, φίλε ἀναγνώστη, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά τροποποιήσουμε τό Καταστατικό μας. Ἡ κατάθεση τῆς αἴτησης στό Δικαστήριο γιά τήν ἔγκριση τῆς τροποποίησης τοῦ Καταστατικοῦ ἔχει μπλέξει μέ τήν ἀπεργία τῶν δικηγόρων. Ὅταν τελειώση ἡ ἀπεργία καί κατατεθῆ ἡ αἴτηση, θά πρέπει νά περιμένουμε ποιόν χρόνο θά ὁρίση τό Δικαστήριο γιά τήν ἐκδίκασή της. Ὅταν γίνη ἡ ἐκδίκαση θά παρέλθη βέβαια ἕνα διάστημα μέχρι νά ἐκδοθῆ ἡ ἀπόφαση καί νά τελεσιδικήση μέ τήν δημοσίευσή της στό Δελτίο Δικαστικῶν Δημοσιεύσεων τοῦ Ταμείου Νομικῶν.
Ἐλπίζομε, ὅτι θά εἴμαστε καλότυχοι οἱ τροποποιήσεις στό Καταστατικό μας νά ταυτίζονται μέ τίς ἐκφράσεις πού θά κρίνη ὁ Διευθυντής τῆς ΔΟΥ ὅτι συμπίπτουν μέ τούς Κωδικούς πού ἔχει ὁρίσει ὁ Νόμος. διότι στήν συζήτησή του μέ τόν Δροσόπουλο, τοῦ εἶπε ὅτι δέν μπορεῖ ἐκ τῶν προτέρων νά τοῦ χορηγήση ἕνα ὑπόδειγμα.
Ἄν ἀτυχήσουμε πρέπει νά ὑποβληθοῦμε στήν διαδικασία τῆς τροποποίησης ἀπό τήν ἀρχή.
Αὐτά περί τοῦ FAST TRACK πού ἐπαγγέλθηκε ἡ Κυβέρνηση στίς μεταρρυθμίσεις πού πραγματοποιεῖ καί στίς ἐξαγγελίες της γιά τήν κατάργηση τῆς γραφειοκρατίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου