Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ἡ μεταρρύθμιση πού ἔχουμε ἀνάγκη

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 186/Ὀκτώβριος 2016)
 
Τό Σύνταγμα τοῦ 1975 ἦταν σοφό. Ἐκσυγχρόνισε τό θεσμικό πλέγμα τῆς πολιτείας μας καί ἐξόπλισε τόν πρωθυπουργό Καραμανλῆ μέ τίς ἁρμοδιότητες γιά τήν παραγωγή ἑνός γόνιμου κυβερνητικοῦ ἔργου. (Εἶναι ἐνδεικτικό τῆς πολιτικῆς μας κακομοιριᾶς, ὅτι ἐμεῖς ὅλων τῶν ἄλλων κομμάτων ἀκολουθήσαμε τόν εἰσηγητή τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης Δημήτρη Τσάτσο, ἀνεψιό τοἀ Κωνσταντίνου Τσάτσου, τοῦ συντάκτη τοῦ Συντάγματος, ὅτι αὐτό εἶναι ἀνελεύθερο καί καταπιεστικό...)
Ἡ πρόνοια τοῦ σχεδίου τοῦ Κ. Τσάτσου παρεῖχε στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας δικαιώματα αὐξημένα. Ἔτσι ὅταν φάνηκε ὅτι στίς ἑπόμενες βουλευτικές ἐκλογές θά κέρδιζε τό ΠΑΣΟΚ, ὁ Καραμανλῆς ἔβαλε τήν ὑφιστάμενη Βουλή, ὅπου πλειοψηφοῦσε, νά τόν ἐκλέξη Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Κατέχοντας τή θέση αὐτή ὑποχρέωσε τόν Ἀντρέα νά περιστείλη τόν ἄκρατο φανατισμό του.
Ὅμως ἐξωπετάχθηκε ἀναπάντεχα τήν ἡ μέρα πού ἐπρόκειτο νά γίνη ἡ ἐπανεκλογή του, χωρίς νά μπορέση νά προσδώση ἀποτελεσματικότητα στό τροποποιημένο Σύνταγμα. Κάθε κόμμα πού ἦλθε ἔκτοτε στήν ἐξουσία ἐπεδίωξε, μόλις τό ἐπέτρεπε ἡ διορία πού εἶχε θέσει τό Σύνταγμα, νά τό τροποποιήση σύμφωνα μέ τίς ἀρχές (τά συμφέροντά) του.
Ἡ σημερινή κυβέρνηση θέλει προτοῦ ἐγκαταλείψη τήν ἀρχή νά πραγματοποιήση τήν συνταγματική μεταρρύθμιση πού ἐπιθυμεῖ. Γι’αὐτό ἔχει ἀρχίσει δημόσιο διάλογο πού νά δημιουργῆ κατάσταση στήν κοινή γνώμη. Στόν ἀέρα κυκλοφοροῦν πολλές ἰδέες, ὄχι ὅλες μελετημένες.
Αὐτό πού μᾶς χρειάζεται εἶναι ὁ ὑπερκομματικός σεβασμός στήν Δημοκρατία. Κάθε φορά πού μιά κυβέρνηση ἐπιδιώκει μέ ἕνα νομιμοφανές τερτίπι νά παρακάμψη τίς δημοκρατικές ἀρχές, ἐμεῖς, ἡ κοινή γνώμη, ἀσχέτως κομματικῆς μας ἔνταξης, πρέπει νά ξεσηκωνόμαστε σέ ἕναν ἀκατόβλητο σεισμό διαμαρτυριῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου