Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Γράμμα 673: Τό μέλλον τῆς δικαιοσύνης

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 673/Τετάρτη, 19.10.2016
 
Τό μέλλον τῆς δικαιοσύνης
 
Ὁ τερματισμός τῆς συνεδρίασης τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας χωρίς τήν ἔκδοση ἀπόφασης ἤ τόν προσδιορισμό νέας δικασίμου δέν πέτυχε νά κατασιγάση τίς ἀντιρρήσεις γιά τόν πιό ἀνώμαλο διαγωνισμό ὅλων τῶν ἐποχῶν.
Ὁ πάντοτε ἐφευρετικός Ὕπουργός Ἐπικρατείας Νίκ. Παππᾶς σκέφθηκε μιά λύση. Ἀπό τή μία νά παρακάμψη τό Ἐθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τό ὁποῖο δέν κατόρθωνε νά συγκροτήση ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, ἀναθέτοντας τόν χειρισμό τῆς ὑπόθεσης στόν Ὕπουργό Ἐπικρατείας, δηλαδή στόν ἑαυτό του, καί ἀπό τήν ἄλλη νά φέρη τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας πρό τετελεσμένων γεγονότων κλείνοντας τούς ἀνεπιθύμητους τηλεοπτικούς σταθμούς, ἐνῶ εἶχε ξεκινήσει στό ΣτΕ ἡ συζήτηση γιά τό ἄν οἱ προσφυγές ἐναντίον τοῦ νόμου, μέ βάση τόν ὁποῖο εἶχε διεξαχθεῖ ὁ διαγωνισμός, ἔπρεπε νά γίνουν παραδεκτές. Ὕπῆρχε ἀπορριπτική εἰσήγηση ὡς πρός τήν ἀποδοχή τῶν προσφυγῶν, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία τῆς κυβέρνησης. Ἡ ψήφιση αὐτῆς τῆς μεταβολῆς δέν ἐπιτεύχθηκε κατά τήν πρώτη ἀπόπειρα Ἐδῶ βοοῦσαν τά πράγματα. Τά μέλη τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου αἰσθάνονταν νά ὑφίστανται κακομεταχείριση ἀπό τήν κυβέρνηση καί ἐγκατάλειψη ἀπό τήν ἡγεσία τους ὡς ἀντίτιμο γιά τίς παροχές πού τῆς ἔκανε ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας.
Οἱ προσφυγές ἔγιναν παραδεκτές μέ ἰσχυρή πλειοψηφία καί προδιαγράφεται τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐκδίκασής των ἐπί τῆς οὐσίας. Ἀλλά, σέ μιά γενικότερη προοπτική προδιαγράφεται ἕνα σκοτεινό μέλλον γιά τή δικαστική ἐξουσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου