Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Γράμμα 314: Οἱ συνέπειες μιᾶς ἐπανόδου στήν Δραχμή


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 314
 
«Δέν εἶναι λίγοι αὐτοί πού θεωροῦν, πώς ἡ λύση στήν οἰκονομική κρίση πού μᾶς μαστίζει ἐδῶ καί ἕξι χρόνια εἶναι ἡ ἐπάνοδος στήν Δραχμή.
Ἐμεῖς πιστεύουμε, ὅτι ἡ ἄποψη αὐτή εἶναι τελείως τρελλή, ἀλλά θά ὑποβάλουμε τήν πίστη μας στήν βάσανο τῆς λογικῆς.
Τά ὑπέρ τῆς ἐπανόδου στήν Δραχμή.
1. Μπορεῖς νά τυπώνεις δικό σου χρῆμα καί νά ἀποπληρώνεις τά δάνεια πού ἔχεις στό δικό σου νόμισμα. Κάτι πού φαίνεται, ὅτι διευκολύνει τίς σοβαρές χῶρες πού ἔχουν δικό τους νόμισμα, ὅπως ἡ Ἀμερική, ἡ Ἰαπωνία καί ἡ Ἑλβετία. Τό μειονέκτημα εἶναι, ὅτι προκαλεῖ μικρές ἤ μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις.
2. Μπορεῖς νά ὑποτιμᾶς τό δικό σου νόμισμα, γιά νά βελτιώνεις τήν ἀνταγωνιστικότητα τῶν προϊόντων σου καί τοῦ τουρισμοῦ, ἀλλά καί νά μειώνεις τούς ὀνομαστικούς μισθούς καί τίς συντάξεις χωρίς νά φαίνεται. Τό κακό εἶναι ὅτι μέ τό ἴδιο νόμισμα θά μπορεῖς νά ἀγοράζεις πολύ λιγώτερα πράγματα.
Τά κατά τῆς ἐπανόδου στήν Δραχμή.
1. Γιά νά μπορεῖ νά βοηθήση στήν αὔξηση τῆς ἀνταγωνιστικότητας τῶν ἐξαγωγῶν μας, ἡ «Νέα Δραχμή» θά ἔπρεπε νά εἶναι ἐξαιρετικά ὑποτιμημένη. Ἡ ἀγοραστική δύναμη τῶν μισθῶν, τῶν συντάξεων καί τῶν εἰσοδημάτων μας γενικώτερα θά κατέρρεε, καί μάλιστα πολύ χαμηλότερα ἀπό τά σημερινά ἐπίπεδα. Σάν νά ἐπιβάλουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι στόν ἑαυτό μας τρία νέα μνημόνια ἀπό τήν πίσω πόρτα.
2. Ἡ ἐκτύπωση δραχμῶν χωρίς φυσικά καμμία αὔξηση τῆς παραγωγῆς, θά γινόταν μέσα σέ ἕνα οἰκονομικό ἀλαλούμ πού θά ὁδηγοῦσε σέ ἄμεση αὔξηση ὅλων τῶν τιμῶν καί σέ πληθωρισμό ὑψηλό.
3. Μέσα σέ τέτοιο κλῖμα πληθωρισμοῦ, ὑποτιμήσεων καί αὔξησης τῶν ἐπιτοκίων, θά ὑποχωροῦσαν ἀκόμη περισσότερο οἱ ἀξίες (τιμές) τῶν ἀκινήτων, τῶν μετοχῶν στό χρηματιστήριο, τῶν ὁμολόγων καί τῶν πάσης φύσεως χρεωγράφων, προκαλῶντας τήν παραίτηση ἀπό κάθε νέα ἐπενδυτική προσπάθεια.
4. Ἡ συρρίκνωση τῶν ἀποδόσεων τοῦ ἐπενδεδυμένου κεφαλαίου θά ἐπέφερε τήν φυγάδευση τοῦ μή ἐπενδεδυμένου στό ἐξωτερικό. Ὅσο καλά καί ἄν φυλάγονταν τά σύνορα.
5. Μέχρι νά ἰσορροποῦσαν κάπως τά πράγματα, θά ἐξαφανιζόταν ἡ ἐμπορική πίστη, οἱ συναλλαγές θά γίνονταν κατά τό μεγαλύτερο μέρος μέ ρευστό. Μέ μετρητά, μέ ὅλα τά ἐπακόλουθα γιά τήν οἰκονομική δραστηριότητα καί τήν ἀνάπτυξη.
6. Τό Κράτος θά βρισκόταν σέ μία κατάσταση ἡμιδιάλυσης. Σέ μιά κατάσταση τοῦ τύπου «Ὁ σώζων ἑαυτόν σωθήτω». Ἔτσι τά δημόσια ἔσοδα θά ἦταν πενιχρά, ἀναγκάζοντας τήν κυβέρνηση νά περικόψη τίς δαπάνες του ἀκόμη πιό ἄγαρμπα.
7. Τά τεράστια χρέη μας σέ εὐρώ (καί τοῦ Δημοσίου =327 δισ. περίπου, ἀλλά καί τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν =110 δισ. ἀλλά καί τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν ἰδιωτῶν) θά ἔπρεπε νά ἀποπληρωθοῦν μέ ὑποτιμημένες δραχμές, ὁδηγῶντας σέ νέα ἀφαίμαξη. Ἐάν δέ τό ἐκάναμε, θά ἔπαυαν καί οἱ ἤδη πτωχευμένες ἑλληνικές τράπεζες, πού συντηροῦνται σήμερα μέ περίπου 110 δισ. εὐρώ ἀπό τήν ΕΚΤ, νά στέκονται στά πόδια τους. Καί θά κατέρρεαν μέ ὅλες τίς καταστροφικές συνέπειες αὐτῆς τῆς κατάρρευσης.»
 
Ὅλα τά παραπάνω σταχυολογήσαμε ἀπό ἠλεκτρονικό μήνυμα τοῦ ἀγνώστου μας κ. Πέτρου Δούκα.
Στά θέτουμε ὑπ’ὄψιν, φίλε ἀναγνώστη, γιά νά τά ζυγίσης καί νά ἀποφανθῆς ἄν τό καλλίτερο εἶναι νά μείνουμε στό εὐρώ, μέ ὅλες τίς δυσκολίες πού αὐτό συνεπάγεται, ἤ νά ἐπιστρέψουμε στήν Δραχμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου