Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μεγαλώνει ἡ τρικυμία τῆς οἰκονομίας μας

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 170/Φεβρουάριος 2014)
 
Παρά τίς γεμᾶτες αἰσιοδοξία προγνώσεις γιά τό μέλλον μας πού διασαλπίζει ἡ κυβέρνηση, τό παρόν γίνεται διαρκῶς δυσκολώτερο. Καί ὁ πολίτης πού θέλει νά ἐλπίζει πώς θά βγοῦν ἀληθινές (καί δέν ἀσπάζεται τόν πόθο τοῦ Σύριζα γιά τήν διάψευσή τους) βλέπει μέρα μέ τήν ἡμέρα τό βιοτικό του ἐπίπεδο νά ὀπισθοχωρεῖ.
Οἱ ἀπολύσεις τῶν ἐργαζομένων συνεχίζονται. Ἡ ἀνεργία ἀνέβηκε (27,8% τόν Ὀκτώβριο) καί πλήττει ἰδιαίτερα τούς νέους καί τίς γυναῖκες. Τά μαγαζιά ἐπαναλαμβάνουν τίς περιόδους τῶν ἐκπτώσεων γιά νά μήν κλείσουν, ἀλλά πολλαπλασιάζονται τά ἀζήτητα στά ράφια. Οἱ καταθέσεις ἀποσύρονται ἀπό τίς τράπεζες γιά νά γίνουν ρευστό στά σεντούκια, γιά τόν φόβο μήπως κάποιο πρωϊ ὑποστοῦν κούρεμα.
Φορολογική καταιγίδα
Ἡ κυβέρνηση γιά νά περιορίση τό παθητικό τοῦ προϋπολογισμοῦ παίρνει ἀλλεπάλληλα μέτρα εἰς βάρος τῶν φορολογουμένων. Ἔχει μιά ἰσχυρή δικαιολογία τήν ἀνεμελιά, μέ τήν ὁποίαν δανειζόταν στό παρελθόν ἡ χώρα γιά νά χρηματοδοτήση ἕνα ἐπίπεδο ζωῆς πάνω ἀπό ἐκεῖνο τό ὁποῖο ἐπέτρεπε τό ἐθνικό εἰσόδημα. Καί ἔχει καί τήν δικαιολογία τῶν σφαλερῶν ὁδηγιῶν τῶν δανειστῶν μας, οἱ ὁποῖες ἔχουν καταστῆ ὑποχρεωτικές, μιά καί γιά νά σωθοῦμε δεχθήκαμε τήν συρρίκνωση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας.
Στήν ἀγωνία της ὅμως νά συγκρατήση τήν πτώση τῆς χώρας ἡ κυβέρνηση παίρνει μέτρα σπασμωδικά. Δηλώνει, ὅτι θά κατεβάση στό 3% τόν φόρο τῆς μεταβίβασης τῶν ἀκινήτων γιά νά μπορέσουν νά τά ἐκποιοῦν οἱ ἰδιοκτῆτες τους καί νά ἀποκτήσουν μετρητά. Μετά ἐπανέρχεται στήν ταμειακή σκοπιμότητα καί ὁρίζει, ὅτι οἱ ἰδιοκτῆτες θά φορολογηθοῦν γιά τήν ὑπεραξία τῶν ἀκινήτων τους ἀπό τήν ἡμέρα πού τά ἀπέκτησαν. Σπᾶνε τά κεφάλια τους οἱ συμβολαιογράφοι, πού τούς ἔχει κάνει φοροεισπράκτορες, γιά τήν ἐξεύρεση τῆς ὑπεραξίας. Παγώνουν οἱ ἰδιοκτῆτες γιά τόν νέο φόρο πού θά ὑπερβῆ τό τίμημα πού θά εἰσπράξουν στίς πραγματικές τιμές τῆς ἀγορᾶς. Ἡ κυβέρνηση προχωρεῖ στήν ἀνάκληση τοῦ μέτρου.
Μετά μιά διακύμανση τῶν ἀποφάσεων γιά τό ποιοί χρειάζεται νά μαζεύουν τίς ἀποδείξεις τῶν ἀγορῶν τους καί ποιοί ὄχι (τελικά ὁρίστηκε ὅτι ὅλοι πρέπει νά τίς μαζεύουν), προχωροῦμε στόν δεύτερο μήνα τοῦ 2014 χωρίς νά ἔχει καθορισθῆ ποιά ἀπό αὐτά τά χαρτάκια (ἀπό τά ὁποῖα πολλά εἶναι γιά πέταμα, γιατί ἡ κυβέρνηση δέν ὑποχρεώνει τούς ἐκδότες τους νά μήν τσιγγουνεύονται τό μελάνι) θά ἰσχύσουν καί ποιά εἶναι ἄχρηστα.
Καί ἡ πιό ἀπλῆ συναλλαγή μέ τήν ¨μεγάλη φίλη¨ μας τήν Ἐθνική Τράπεζα ἀπαιτεῖ ἀναμονή ὡρῶν στά ταμεῖα της, γιατί οἱ ἀπολύσεις προσωπικοῦ ἦταν ὁ μπουναμᾶς της γιά τόν καινούργιο χρόνο. Σέ βαθμό μικρότερο ἡ καθυστέρηση τῆς ἐξυπηρέτησης τῶν συναλλασσομένων συμβαίνει καί στίς ἄλλες τράπεζες. Φοβόμαστε μήν ἐπεκταθῆ καί σ’αὐτές, ἀφοῦ μειώνουν συνεχῶς τό προσωπικό τους. Ὁπότε θά χάνουμε ἕνα ὁλόκληρο πρωϊ στίς τράπεζες, μόνο ὅταν εἶναι νά πληρώσουμε ἕναν φόρο γιατί οἱ ΔΟΥ εἶναι ὑπερφορτωμένες. Στίς μεταξύ μας συναλλαγές θά ἐπανέλθουμε οἱ ἰδιῶτες στό χέρι μέ χέρι;
Ἡ ἐλάττωση τῆς φορολογητέας ὕλης ἔκανε τήν κυβέρνηση νά ὁρίση τρομακτικά πρόστιμα τήν ἑπομένη τῆς ἡμέρας πού θά ἔπρεπε νά ἔχει ὑποβληθῆ ἡ δήλωση τοῦ ΦΑΠ καί δέν ἔγινε. Τρομερότερα ἀκόμη σέ ἐπανάληψη τοῦ ἁμαρτήματος. Ὑπέρμετροι εἶναι οἱ τόκοι γιά τήν καθυστέρηση καταβολῆς μιᾶς δόσης στό δημόσιο. Αὐτοί πού δέν εἶναι ἀποφασισμένοι νά μήν πληρώσουν σέ καμμία περίπτωση, μέ τήν προοπτική νά βροῦν στέγη καί σίτιση στήν φυλακή, ξεσηκώθηκαν. Ἡ ἀγανάκτηση τους ἔκανε τήν κυβέρνηση νά ἀποφασίση νά μειώση τά πρόστιμα.
Ἡ φυλάκιση ὡς εἰσπρακτικό μέσο
Μέ νέο νόμο ἡ διοίκηση μπορεῖ νά σέ κλείση στήν φυλακή, ὅταν κρίνει πώς δήλωσες στό κράτος μικρότερο φόρο ἀπό αὐτόν πού ἔπρεπε. Γιά νά προσφύγης στό διοικητικό δικαστήριο ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἀπόφασης καί νά βγῆς ἀπό τήν φυλακή, πρέπει νά καταθέσης τό μισό ἀπό τό ἀμφισβητούμενο ποσόν. Ἀναγκάζεσαι νά κάνης (ἄν ἔχεις τά λεφτά) ἕναν τσουχτερό συμβιβασμό.
Οἱ ἀναδρομικοί φόροι δίνουν καί παίρνουν. Γι’αὐτό καί δέν γίνονται νέες ἐπενδύσεις. Εὐνοημένοι τῆς ἐποχῆς εἶναι οἱ φοροτεχνικοί, τούς ὁποίους ἔχει ἀνάγκη πλέον ὁ καθένας γιά τήν τήρηση τῶν λογαριασμῶν τήν ὁποίαν τοῦ ἐπιβάλλει τό δημόσιο. Ἀλλά πληρώνουν τήν εὐημερία τους μέ τήν ἀγωνία τοῦ τί ἰσχύει κάθε μέρα καί γιά τό ἐξαγόμενο τῶν ἀσαφῶν ἤ ἀλληλοαναιρούμενων ἐγκυκλίων πού ἔχει ἐκδόσει τό ὑπουργεῖο (τό 2013 ἦταν 110). Πρός δόξαν τοῦ φημισμένου τεχνοκράτη κ. Στουρνάρα.
Ἤδη μιά ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἔβγαλε ἀντισυνταγματική τήν περικοπή τῶν ἀμοιβῶν τῶν ¨ἐνστόλων¨. Αὐτό σημαίνει νά τούς ἐπιστραφοῦν τά λεφτά κατά τά ὁποῖα εἶχαν μειωθῆ οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις τους. Ἀλλά τήν αἰτιολογία τῆς ἀπόφασης τοῦ Σ.τ.Ε. γιά τήν ἰδιαίτερη ἀξία τῶν ὑπηρεσιῶν πού προσφέρουν οἱ ἔνστολοι στήν κοινωνία μας, μποροῦν νά προβάλλουν καί ἕνα σωρό ἄλλοι. Οἱ δάσκαλοι π.χ., οἱ δικαστές, οἱ νοσηλευτές τῶν κρατικῶν νοσοκομείων, τό προσωπικό τῶν νεκροταφείων. Τό Σ.τ.Ε. μέ τήν ἀπόφαση αὐτή ἔγινε συμμέτοχος στήν ἄσκηση τῆς κρατικῆς πολιτικῆς. Καί ὁδηγεῖ στήν ἀνατίναξη τοῦ προϋπολογισμοῦ.
Ἡ οἰκονομική ἀποτυχία τῆς κυβέρνησης Σαμαρᾶ κουβαλᾶ νερό στόν μύλο τοῦ Τσίπρα. Καί αὐτός εἶναι δέσμιος τῶν ἀντιφάσεων τοῦ κόμματός του καί ἡ ἄνοδος του στήν ἐξουσία προοιωνίζει περιπέτειες χειρότερες ἀπό τίς σημερινές.
Τόν Μάϊο ἀνοίγει μιά περίοδος ἐκλογῶν. Ὁ κ. Σαμαρᾶς δηλώνει, ὅτι θά γίνουν ὅλες, καί οἱ προεδρικές καί οἱ βουλευτικές, τίς ἡμερομηνίες πού προκύπτουν ἀπό τό Σύνταγμα. Προφανῶς πρόκειται γιά τήν ἔκφραση μιᾶς εὐχῆς, γιατί χάνει τό ἔδαφος κάτω ἀπό τά πόδια του.
Τό ὅραμα τῆς Ἀλλαγῆς πού ἔσβησε
Οἱ βουλευτικές ἐκλογές, στίς ὁποῖες θά ὑποχρεωθῆ νά διεξαγάγη λόγω τῆς φθορᾶς τῆς κυβέρνησης του, θά ἦταν ἡ εὐκαιρία νά διαρραγῆ τό σύστημα πού μᾶς ἔφερε στήν δεινή κρίση, στήν ὁποίαν παραπαίει ἡ χώρα, καί νά ἀποκτήση τήν πλειοψηφία ἕνα νέο καινούργιο κόμμα ἀπό ἄφθαρτες καί συνεπεῖς δυνάμεις πού θά πραγματοποιήσουν τήν μεγάλη στροφή.
Ἐπί χρόνια προσπάθησε τό ΚΣΜ νά πείση ὅλες τίς ὁμάδες πού συμπίπτουν σ’αὐτήν τήν ἐπιδίωξη νά συμπράξουν στήν σύσταση τοῦ κόμματος τῆς ἀποφασιστικῆς στροφῆς. Στήν κοινή γνώμη ὑπῆρχε ἔντονος πόθος γιά τήν πραγματοποίηση της. Τό καινούργιο κόμμα χρησιμοποιῶντας τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα ἐπικοινωνίας θά ξεπερνοῦσε τήν ἀντίθετη προπαγάνδα τῆς τηλεόρασης, τοῦ ραδιοφώνου καί τοῦ τύπου πού ὑπηρετοῦν τά διάφορα κατεστημένα καί θά κέρδιζε τήν λαϊκή ψῆφο πού θά τοῦ ἔδινε τήν διακυβέρνηση τῆς χώρας.
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι συζητήσεις μέ τίς διάφορες ὁμάδες πού θά μποροῦσαν νά συναπαρτίσουν τό κόμμα, γιά τό ὁποῖο ὁ λόγος, ἔγιναν πολλές κατά καιρούς. Στήν ἀρχή μέ προθυμία καί ἐνθουσιασμό. Κατόπιν ἔφθιναν μέ τήν προβολή τῶν ἰδιαιτέρων ἀξιώσεων τῆς κάθε ὁμάδας μέ τήν ὁποίαν συζητούσαμε. Ὁ πειρασμός τῆς σύμπραξης μέ ἕνα κατεστημένο κόμμα χάριν τῆς εὔκολης βουλευτοποίησης ἀποδείχθηκε ἰσχυρός. Οἱ συζητήσεις ναυάγησαν.
Ἤδη καί μέσα στίς διάφορες ὁμάδες πού εὐαγγελίζονται στό ἀπώτερο πλέον μέλλον τήν μεγάλη ἀλλαγή, τά στελέχη τους διαφοροποιοῦνται καί ἀναζητοῦν μιά ἀτομική τους συνεργασία μέ τά ὑπάρχοντα κόμματα γιά νά πάρουν μιά θέση στά ψηφοδέλτια τους γιά τίς περιφερειακές καί τίς δημοτικές ἐκλογές.
Ἡ χώρα μας ἔχει ἀφεθῆ νά κλυδωνίζεται στήν οἰκονομική θαλασσοταραχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου