Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ὁ ψηφοθηρικός ἀνασχηματισμός

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 172/Ἰούνιος 2014)
 
Ἡ Ἐφημερίδα αὐτή ὑποστήριζε ἔνθερμα τόν κ. Σαμαρᾶ (α) διότι ἡ κυβέρνησή του ἐπέτυχε νά σταματήση τό κατρακύλισμα της οἰκονομίας καί νά βάλη τήν χώρα στόν δρόμο τῆς ἀνάκαμψης, καί (β) διότι ὁ ἀντίπαλός του στήν διεκδίκηση τῆς ἐξουσίας μέ τά ἀντιευρωπαϊκά κηρύγματά του ἔσπρωχνε τόν τόπο σέ φοβερές περιπέτειες.
Στίς ἐκλογές γιά τήν Εὐρωπαϊκή Βουλή συνέστησε τό ΚΣΜ στά μέλη καί τούς φίλους του νά ψηφίσουν τήν Ν.Δ., διότι αὐτή διέθετε περισσότερους βουλευτές ἀπό τήν συνέταιρό της τήν ¨Ἐλιά¨, ὥστε νά βγῆ πάλι πρῶτο κόμμα καί νά παραμείνει στήν δεύτερη θέση ὁ Σύριζα. Δέν ἐπρόκειτο βέβαια γιά ἐκλογές τῆς ἑλληνικῆς βουλῆς, ἀλλά τό ἀποτέλεσμά της θά προκαλοῦσε ἐντυπώσεις πού διαρκοῦν.
Στήν ψηφοφορία τῆς 25ης Μαϊου ὁ κ. Σαμαρᾶς δέν ἐπέτυχε νά τόν ἀκολουθήση τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ¨κυμαινομένης ψήφου¨. Τό Ποτάμι καί ἄλλα ἀπίθανα κατασκευάσματα ἔβγαλαν Εὐρωβουλευτές. Καί ἔτσι πρῶτο κόμμα ἀναδείχθηκε ὁ Σύριζα. Ὁ κ. Σαμαρᾶς ἀντέδρασε μέ τά συνηθισμένα. Ὅτι ἡ πρωτιά τῆς Ἀντιπολίτευσης ἦταν συγκυριακή καί δέν θά μακροημερεύση, καί ὅτι ὁ ἴδιος εἶχε λάβει τό ¨μήνυμα¨ καί θά διορθώση τά στραβά.
Τήν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο δέν τόν φώτισε καθόλου, ἀνήγγειλε ἕναν Ἀνασχηματισμό πού ὑπερέβη σέ ἀθλιότητα τούς φόβους μας.
Ὁ κ. Σαμαρᾶς ἐξωπέταξε τόν κ. Στουρνάρα, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιτύχει νά συγκρατήση τήν οἰκονομία μας ἀπό τήν πτώση καί τήν ἀνοδική στροφή της, καί διατήρησε στό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης τόν κ. Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος κατόρθωσε νά κάνη τήν Χρυσή Αὐγή μόνιμο παράγοντα τοῦ δημοσίου βίου. Ὁ ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης εἶναι ἀπό τόν νόμο ἐπικεφαλῆς τῆς εἰσαγγελικῆς ὑπηρεσίας, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖ τήν δίωξη τοῦ ἐγκλήματος. Ἐφόσον ἀποδεδειγμένα ἡ Χρυσή Αὐγή ἐξακολουθεῖ τήν ἐγκληματική δράση της, ὁ κ. Ἀθανασίου θά ἔπρεπε νά διατάξη τήν Εἰσαγγελία νά παραπέμψη στά δικαστήρια γιά νά δικαστοῦν κατά τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου ἐγκλήματος ἡ Χρυσαυγῖτες γιά τούς φόνους καί τούς ἐκβιασμούς πού ἔχουν κάνει καί τίς προσπάθειές τους γιά τήν ἀνατροπή τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος. Μέ τήν ὀλιγωρία του ἡ Χρυσή Αὐγή ἀπέκτησε μιά οἰoνεί νόμιμη ὑπόσταση καί ἔστειλε ἀντιπροσώπους της στήν Εὐρωβουλή πρός ἐξευτελισμό τῆς χώρας μας.
Ὁ κ. Σαμαρᾶς ἀντί νά συμφωνήση μέ τόν κ. Βενιζέλο στόν Ἀνασχηματισμό τήν συγκρότηση μιᾶς ὀλιγομελοῦς κυβέρνησης ἀπό ἀνθρώπους ἱκανούς νά ἀντιμετωπίσουν τά δεινά προβλήματά μας, ἔφτιαξε τήν ὀγκώδη κυβέρνηση 44 ὑπουργῶν καί ὑφυπουργῶν. Γιά τήν μεταξύ τους συνεννόηση ἡ γραφειοκρατική διαδικασία θά πολλαπλασιαστῆ, ὅπως καί ἡ καθυστέρηση στήν λήψη τῶν ἀποφάσεων.
Ὁ χῶρος τῶν ἁρμοδιοτήτων τῶν περισσοτέρων ἀπό αὐτούς δέν εἶναι ὁριοθετημένος. Προέκυψαν ἤδη ἀμφισβητήσεις καί συγκρούσεις μεταξύ των. Τό νά ξεκαθαριστῆ τό ποιός-κάνει-τί θά πάρη ἕνα ἑξάμηνο – ἄν στό μεταξύ δέν πραγματοποιηθῆ καινούργιος Ἀνασχηματισμός, ὁπότε θά τεθῆ πάλι τό πρόβλημα ἀπό τήν ἀρχή. Τά 44 μέλη τῆς κυβέρνησης μέ τούς γενικούς γραμματεῖς των καί τό ὑπόλοιπο ὑποστηρηκτικό προσωπικό θά διογκώσουν τό κόστος τῆς διοίκησης σέ μιά ἐποχή πού χρειάζεται νά περικοποῦν οἱ δαπάνες της γιά νά ἐνισχυθῆ ἡ ἐθνική οἰκονομία καί ἡ ἀμυντική ἱκανότητα τῆς χώρας ἀπέναντι στήν τουρκική ἀπειλή.
Ὁ Ἀνασχηματισμός ἔγινε μέ καθαρῶς προεκλογικούς στόχους. Τήν ἐξισορρόπηση τῆς δύναμης τῶν δύο κομμάτων πού συγκυβερνοῦν, σέ ὑψηλότερο ἀριθμητικό ἐπίπεδο. Τήν μεγαλύτερη ἐνίσχυση τῆς ἐκπροσώπησης τῶν περιφερειῶν ὅπου ἡ δύναμη τῶν δύο κομμάτων ἔχει κλονιστεῖ. Τήν αὔξηση τῆς τοπικῆς πελατείας τῶν βουλευτῶν πού εἶχαν μείνει πίσω σέ σταυρούς. Ὁ Ἀνασχηματισμός ἔγινε γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων τῶν δύο κομμάτων καί ὄχι τοῦ κοινοῦ συμφέροντος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Γιά τήν προστασία τοῦ τελευταίου νά βάλη ὁ Θεός τό χεράκι του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου