Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Κ.Σ.Μ.: Ἡ ψηφοφορία τῆς 18ης Μαΐου

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 172/Ἰούνιος 2014)
 
Ὁ Χριστόδουλος Κουρούκλης, ὁ Γεν. Γραμματέας τοῦ ΚΟΔΗΣΟ, ἄνθρωπος ἐφευρετικός καί σπιρτόζος, εἶχε κάνει σύνθημα τοῦ κόμματος στίς ἐκλογές : «Τό πρωϊ εἶσαι ὁ κυρίαρχος λαός, τό βράδυ τί εἶσαι;»
Στήν χώραν στήν ὁποίαν ἀνθεῖ ἡ φαιδρά πορτοκαλέα καί οἱ περισσότερες ἐφημερίδες αὐτοαποκαλοῦνται ἀπογευματινές, ἐνῶ κυκλοφοροῦν πρωϊ-πρωϊ μαζί μέ ἄλλες, τά κόμματα χαρακτηρίζουν διαφορετικά πρίν ἀπό τίς ἐκλογές καί μετά τό ἄνοιγμα τῆς κάλπης τούς συνδυασμούς πού κατεβάζουν.
Πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, ἐμφανίζουν τούς συνδυασμούς τους ἀκομματικούς. Ὅτι ἔχουν συγκροτηθῆ ἀπό ὀπαδούς προσωπικούς τοῦ ὑποψήφιου δημάρχου ἤ περιφερειάρχη ἤ ἀπό πρόσωπα πού ἐνθουσιάστηκαν διαβάζοντας τό πρόγραμμά του. Μέ τό νά ταξιδεύουν τό καράβι χωρίς τήν ἀληθινή σημαία του, ἐλπίζουν ὅτι θά τραβήζουν σ’αὐτό ἀλλόφυλους ἐπιβάτες. Δέν ἔχει ὅμως ἀναφερθῆ καμμία τέτοια περίπτωση, ὀπαδός π.χ. τοῦ κ. Τσίπρα νά ψήφισε τόν κ. Κουμουτσάκο.
Μόλις τελειώσει ἡ ψηφοφορία καί ἀρχίσει ἡ καταμέτρηση τῶν ψήφων, τά κόμματα σπεύδουν νά ἀποκαταστήσουν τήν πραγματικότητα. Οἱ συνδυασμοί των ἀνά τήν χώρα παρουσιάζονται στόν χάρτη της μέ κοινό χρῶμα.
Αὐτήν τήν μεταμφίεση πρός ἄγραν ὑποτίθεται ἀκατατόπιστων ψηφοφόρων πραγματοποίησε καί ὁ ἐπαναστατικός Ἀνταρσύα. Στίς ἐκλογές γιά τήν Ἀθήνα καί τήν περιφέρεια κατέβηκε ὡς Ἀνταρσία καί ὡς Ἀνταρσίες. Θά ἄξιζε νά μάθουμε τί τοῦ προσέφερε αὐτή ἡ μεταλλαγή.
Τό μόνο κόμμα πού καί στόν δῆμο καί στήν περιφέρεια χρησιμοποίησε τήν ἐπωνυμία καί τό ἔμβλημα μέ τά ὁποῖα κατεβαίνει τίς βουλευτικές ἐκλογές ἦταν τό ΚΚΕ. Τό κόμμα πού κατ’ἐξοχήν ἐπιδιώκει μετωπικά σχήματα γιά τήν προσέλκυση συνοδοιπόρων, τήν φορά αὐτή μή διαθέτοντας συνοδοιπόρους – διότι αὐτοί ἔχουν μεταναστεύσει στόν Σύριζα – δήλωσε εἰλικρινά τήν ταυτότητά του. Εὔχομαι νά ἐθισθῆ στήν εἰλικρίνεια.
*
*   *
Οἱ πολιτευόμενοι, ὡς συνήθως, ὅταν δέν εἶχαν λάβει τό χρῖσμα γιά τόν ¨ἀχρωμάτιστο¨ συνδυασμό, ἀπειθαρχοῦσαν. Κατέβηκαν μέ δικούς τους συνδυασμούς. Κάποιους ἀπό αὐτούς τούς κατήγγειλε εὐθέως ὁ κ. Σαμαρᾶς καί τούς διέγραψε ἀπό τό κόμμα του. Γιά ἄλλους περιορίστηκε νά πῆ, ὅτι ἡ Ν.Δ. δέν ὑποστηρίζει τό ψηφοδέλτιο τους. Δέν συγκράτησε οὔτε τούς μέν, οὔτε τούς δέ. Ἔτσι στερήθηκε τήν δυνατότητα νά μπῆ στήν δυάδα τῶν μονομάχων τῆς 25ης Μαϊου ὁ κ. Κουμουτσάκος, ὁ ὁποῖος εἶχε θαρραλέα παραιτηθῆ ἀπό τήν Εὐρωβουλή (παρ’ὅλο πού οἱ ἐξ αὐτῆς ἀπολαυές ὑπερβαίνουν σημαντικά τόν μισθό τοῦ Περιφερειάρχη.)
Τό τί θά γίνη πιό πέρα μέ τούς ἀπειθήσαντες πολιτευτές, μήν σᾶς ἀπασχολεῖ. Ὅταν θά πλησιάζει ἡ ὥρα τῶν ἐκλογῶν γιά τήν ἑλληνική Βουλή, ἀφίενται ὅλων οἱ ἁμαρτίες καί τούς ξαναπέρνει, ἄν διαθέτουν κουκιά καί ἄν ἡ ἐπιθυμία εἶναι ἀμφιμερής πάλι στούς συνδυασμούς του.
Γιά νά ἐπαναβεβαιωθῆ τό ρηθέν ἀπό τόν ἀείμνηστο Μαγκάκη ὅτι οἱ πολιτευτές μας εἶναι μιά τράπουλα πού μέ τά χαρτιά της μπορεῖς νά κάνης ἀμέτρητους συνδυασμούς.
*
*   *
Τά κανάλια συγκάλεσαν μεγάλα πάνελ ἀπό ἐπώνυμους καί περιώνυμους γιά νά ἐκφράσουν τίς ἀπόψεις τους γιά τό τί πρέπει νά ψηφίσουμε, τί θά κάνουμε ἐμεῖς, τί ἐκάναμε, τί θά ἔπρεπε νά εἴχαμε κάνει κλπ κλπ.
Δικαιολογημένη ἦταν ἡ φιλοδοξία στούς περισσότερους μετέχοντες, νά εἶναι ὅσο γίνεται μακρότερη ἡ ἑστίαση τοῦ τηλεφακοῦ στό πρόσωπό τους. Νά ποῦν ὅσα εἶχαν στόν νοῦ τους καί περισσότερα ἀκόμη. Ἔτσι τούς ἄκουγες νά παραπονιοῦνται, ὅτι στήν συζήτηση πρίν δέν τούς εἶχαν ἀφήσει νά συμπληρώσουν καί θά ἔπρεπε νά τούς δοθῆ ξανά ὁ λόγος. Ὑποχρεωτικές, οἱ διευθύνουσες τήν συζήτηση τούς καλοῦσαν νά μιλήσουν χωρίς σχεδόν χρονικό περιορισμό.
Ἀλλά στήν νέα ἀγόρευση τοῦ αἰτησαμένου τόν διέκοπτε ἕνας ἄλλος ἤ ἄλλοι γιά τήν προβολή ἀντιρρήσεων. Ἀκολουθοῦσε δυωδία ἤ τριωδία καί ἐμεῖς, οἱ τηλεθεατές, πού ἐνδιαφερόμαστε νά ἀκούσουμε τίς διϊστάμενες ἀπόψεις, δέν μπορούσαμε νά καταλάβουμε τί ἔλεγαν.
Ἀγαπητές Κυρίες Ἕλλη Στάη καί Ὄλγα Τρέμη καί λοιπές διευθύνουσες τήν συζήτηση, γιατί ὅταν ἔφταναν οἱ προσκεκλημένοι σας σέ ἕνα κόρ-ἄ-κόρ, ἀντί νά τούς κάνετε ἐκκλήσεις νά σταματήσουν τήν ἀντιμαχία (τίς ὁποῖες αὐτοί δέν ἄκουγαν) καί προσθέτατε καί τίς δικές σας φωνές στήν ἀκατάληπτη χορωδία, δέν πατάγατε ἁπλῶς τό κουμπί νά τούς κάνετε νά μήν ἀκούγονται καί νά ἀκοῦμε ἐσᾶς μόνο, μέχρι νά ξεθυμάνουν οἱ ἀντεγκλήσεις τῶν καλεσμένων σας ;
Γιά μιά ἀκόμη φορά ἀποδείχθηκε, ὅτι ἡ τηλεόρασή μας δέν ἀνταποκρίνεται στήν ἀποστολή της νά μᾶς ἐνημερώνει γιά τίς διϊστάμενες ἀπόψεις.
*
*   *
Καί ἔρχομαι τώρα σέ ἕνα ἀτομικό μου παράπονο. Ἀπό πολλά χρόνια ἡ γυναίκα μου καί ἐγώ ψηφίζουμε σέ μία ἀπό τίς αἴθουσες τοῦ ὡραιότατου σχολείου τοῦ ἀρχιτέκτονα Πικιώνη πού εἶναι κτισμένο κλιμακωτά στήν δυτική πλαγιά τοῦ Λυκαβηττοῦ.
Ἐπειδή εἶμαι φρόνιμος ἄνθρωπος εἶχα σηκώσει ἀπό μέρες πρίν ἀπό τήν ψηφοφορία ἀπό τό ἰντερνέτ τήν ἱστοσελίδα, πού ἔγραφε τίς αἴθουσες, στίς ὁποῖες θά ἔπρεπε νά ψηφίσουμε. Καμάρωσα τήν προετοιμασία τοῦ ὑπεύθυνου Περιφερειάρχη, παρότι δέν εἶχα τήν πρόθεση νά τόν ψηφίσω.
Συνεχίζοντας τήν προσεκτικότητά μου, πῆγα πρωϊ-πρωϊ μόλις ἄνοιγαν οἱ κάλπες, γιά νά παραλάβω τά ψηφοδέλτια, προκειμένου νά μελετήσουμε τά ὀνόματα τῶν ὑποψηφίων ἡ γυναίκα μου καί ἐγώ καί νά βάλουμε μέ τήν ἡσυχία μας τούς σταυρούς.
Στήν 1 μετά τό μεσημέρι πήγαμε ἡ γυναίκα μου καί ἐγώ νά ψηφίσουμε. Εἶχε μαζευτῆ πλέον ἕνα μεγάλο πλῆθος ἐκλογέων, πού ἀναζητοῦσε μέ ἀγωνία τίς αἴθουσες τοῦ σχολείου στίς ὁποῖες ἐπρόκειτο νά ψηφοφορήσει. Μέ τό ταξί πού πήγαμε λόγω τῆς δυσκολίας πού ἔχει ἡ γυναίκα μου στήν βάδιση, στήν ἀπάνω-ἀπάνω αὐλή τοῦ σχολείου, ἀνακαλύψαμε ὅτι οἱ ἐκεῖ αἴθουσες δέν ἔφεραν τούς παλαιούς ἀριθμούς. Ἄρα θά ἔπρεπε νά τούς ζητήσουμε σέ ἄλλα μέρη τοῦ ἴδιου σχολείου. Ἀλλά σέ ποιά; Ἀρχίσαμε νά ἀνεβοκατεβαίνουμε μέ τήν δυσκολια πού προκαλοῦσε ἡ ἄνοδος καί ἡ κάθοδος στήν γυναίκα μου τίς διάφορες αἴθουσες (τάξεις) τοῦ σχολείου. Καμμία ἀπό αὐτές δέν εἶχε τήν ἔνδειξη πώς ἐπρόκειτο γιά τό ὑπ’ἀριθμ. 48 καί 49 τμῆμα πού ἔγραφε ἡ ἱστοσελίδα.
Ρωτάγαμε σ’αὐτές στίς ὁποῖες γινόταν ἡ ψηφοφορία καί οἱ δικαστικοί ἀντιπρόσωποι δέν ἦταν εἰς θέσιν νά μᾶς πληροφορήσουν. Ρωτήσαμε καί τόν ἐπικεφαλῆς τῆς δύναμης τῆς ΕΛ.ΑΣ., πού ἐπέβλεπε τήν τήρηση τῆς τάξης. Οὔτε κι’αὐτός ἦταν εἰς θέσιν νά μᾶς πληροφορήση.
Μετά πολλά ψαξίματα καί ἀνεβοκατεβάσματα, εἶδα τυχαίως σχεδόν κολλημένη πλάϊ στήν προστατευτική ράμπα γιά τήν ἔξοδο ἀπό τό σχολικό συγκρότημα τήν διακήρυξη τῶν ἐκλογῶν, ἡ ὁποία ἀνέγραφε βάσει λεξικογραφικῆς κατάταξης τά ὀνόματα τῶν ἐκλογέων ἀνά αἴθουσα στήν ὁποίαν καλοῦνταν νά ψηφοφορήσουν. Ἄργησα νά δῶ τήν διακήρυξη, γιατί ἦταν κολλημένη πάνω στόν τοῖχο, πού πλάϊ του ἀνεβοκατέβαιναν οἱ ἐκλογεῖς. Τήν διακήρυξη αὐτή σκέπαζε τό πλῆθος ἐκείνων πού ἀνεβοκατέβαιναν. Τά ὑπ’ἀριθμ. 48 καί 49 τμήματα εἶχαν καταργηθῆ καί ἀντικατασταθῆ μέ ἄλλα. Ἔτσι μπορέσαμε νά ψηφίσουμε μετά τήν ταλαιπωρία ἀναζήτησης ἐπί μιάμιση ὥρα.
Τήν λύπη μου γιά τήν ἐκλογή της ὡς Περιφερειάρχη τῆς κ. Δούρου στίς 25 Μαϊου μαλάκωσε ἡ χαρά μου, ὅτι ἀπέτυχε νά ἐκλεγῆ Περιφερειάρχης ὁ κ. Σγουρός πού εἶχε ὀργανώσει τήν διεξαγωγή τῆς ψηφοφορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου