Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τό κλείσιμο τῆς ΕΡΤ

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 166/Ἰούνιος 2013)

Ἡ κυβέρνηση προχωρεῖ σέ κακό δρόμο. Ἀλλεπάλληλα εἶναι τά ἄστοχα μέτρα πού πῆρε, τά ὁποῖα ζημιώνουν καί τόν φορολογούμενο καί τόν προϋπολογισμό.
Μέσα στήν μεγάλη οἰκονομική κρίση, στήν ὁποία βρισκόμαστε, ἄλλαξε τό περιεχόμενο τῆς δήλωσης γιά τόν φόρο εἰσοδήματος. Εἶναι ἑκατοντάδες τά ἐρωτήματα στά ὁποῖα πρέπει νά ἀπαντήση ὁ φορολογούμενος, ὁρισμένα ἀπό τά ὁποῖα εἶναι ἐντελῶς ἀκαταλαβίστικα. Τοῦ τύπου «Ἔχετε ὑποπέσει σέ παραβάσεις τῶν περ. α & β παρ. 10 ἄρθρου 5 ν. 2523/97» καί «Ἐμπίπτετε στίς διατάξεις τῆς παρ. 5 τοῦ ἄρθρου 73 ν. 3842/2010».
Τήν συμπλήρωση τῆς δήλωσης μπορεῖ νά κάνη μόνο ἕνας φοροτεχνικός, ἕνας σύγχρονος ἱεροφάντης, τήν κάστα τοῦ ὁποίου ἔχει προικοδοτήσει ἡ κυβέρνηση μέ τό σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας. Ἡ δήλωση εἶναι δεκτή μόνο μέσῳ τοῦ internet καί αὐτό ἀπαιτεῖ οἱ περισσότεροι φορολογούμενοι, πού δέν διαθέτουν ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές, νά καταφύγουν σέ κάποιον πού διαθέτει καί ξέρει νά χειρίζεται μιά τέτοια συσκευή. Ἡ ὑποβολή τῆς δήλωσης ἔγινε δαπανηρή.
Ἄλλοτε τέτοια ἐποχή εἶχε λάβει πρίν ἀπό μῆνες ὅποιος εἶχε φορολογητέο εἰσόδημα ἕνα ἔντυπο τοῦ ὑπουργείου οἰκονομικῶν γιά νά τό συμπληρώση. Σαφές καί εὔληπτο. Μαζί καί ἕνα κείμενο ὁδηγιῶν. Ἡ συμπλήρωση τῆς δήλωσης καί ἡ ταχυδρόμησή της ἦταν εὔκολη ὑπόθεση. Ἡ ἐκκαθάριση ἀπό τήν ἐφορία γινόταν γοργά καί ἀπό τόν Μάρτιο ἄρχιζε ἡ καταβολή τῶν δόσεων τοῦ φόρου στά δημόσια ταμεῖα.
Ἐφέτος ἡ προθεσμία τῆς δήλωσης λήγει στίς 30 Ἰουνίου. (Ἡ συμπλήρωση τοῦ Ε9, ὅπου ὑπάρχουν μεταβολές, παρατάθηκε ἤδη ὡς τόν Αὔγουστο.) Οἱ συνταξιοῦχοι ὅμως ἔλαβαν μόνο τίς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Μαϊου τά πιστοποιητικά γιά τίς συντάξεις πού πῆραν καί γιά τά ποσά τοῦ φόρου πού τούς παρακρατήθηκε. Ἡ νεοεισαχθεῖσα φορολόγηση τῶν τόκων τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων δημιουργεῖ προβλήματα. Ἡ διευκρίνισή τους θά ἐπιβάλη νέα παράταση τῆς προθεσμίας γιά τούς θιγομένους.
Συνολική θά εἶναι ἡ παράταση καί ἡ ὑστέρηση τῶν εἰσπράξεων τοῦ δημόσιου κορβανᾶ, ἄν στίς ἑπόμενες ἡμέρες ἡ κυβέρνηση προχωρήση στήν διενέργεια ἐκλογῶν.

Λουκέτο στήν ΕΡΤ
Μέσα στήν κατάθλιψη ἀπό τίς συνεχεῖς ἀποτυχίες τῆς κυβέρνησης πού θά τίς πληρώση ὁ δημόσιος προϋπολογισμός (τελευταίως ἡ μή πραγματοποίηση τῶν προγραμματισμένων ἰδιωτικοποιήσεων) ἦρθε ξαφνικά ἡ ἀπόφαση νά κλείσουν τά κρατικά τηλεοπτικά μέσα καί νά περιέλθη ἡ περιουσία τους στό κράτος.
Ἡ ΕΡΤ δέν λειτουργοῦσε τέλεια. Ἦταν σπάταλη, εἶχε πλεονάζον προσωπικό μέσα στό ὁποῖο καί πολλούς ἀργόμισθους. Ἐπλήρωνε ἀκριβότερα ἀπ’ ὅ,τι ἀξίζουν τίς παραγωγές της. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὅμως συνέδεε τίς ἀκριτικές περιοχές μέ τό κέντρο καί ἔστελνε τήν φωνή τῆς πατρίδας στούς ἀπανταχοῦ ὁμογενεῖς. Ὁ σχολιασμός τῆς πολιτικῆς στίς ἐκπομπές της ἦταν νηφάλιος καί δέν ἐκτραχηλιζόταν ὅπως στά ἰδιωτικά κανάλια.
Ὁ κ. Σαμαρᾶς μέσα στόν ἕνα χρόνο πού βρίσκεται στήν ἐξουσία εἶχε ὅλο τόν καιρό νά διορθώση τά κακῶς ἔχοντα στήν ΕΡΤ. Δέν τόλμησε. Ζήτησε ἐκθέσεις εἰδικῶν γιά τήν ἀναδιοργάνωσή της καί τίς ἄφησε νά κοιμοῦνται στό συρτάρι.
Ἡ ἀπόφαση του νά καταργήση τήν ΕΡΤ καί νά φτιάξη μιά νέα δημόσια ἐπιχείρηση στήν θέση της, προκάλεσε ἀναστάτωση, πού πέρασε τά σύνορα τῆς χώρας. Ξένοι πολιτικοί τήν χαρακτήρισαν ἀκατανόητη. Ξένα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ἐκδήλωσαν τήν ἀλληλεγγύη τους μέ τήν καταργημένη ΕΡΤ.
Λίγες ὧρες μετά τήν ἐξαγγελία τῆς κατάργησής της ὁ κ. Σαμαρᾶς ἔστειλε τήν ἀστυνομία νά κόψη τήν ἠλεκτροδότηση τῶν σταθμῶν της καί νά ἐξωπετάξη ἀπό τά γραφεῖα τους τούς ὑπαλλήλους της.
Οἱ δημοσιογράφοι τῶν ἰδιωτικῶν καναλιῶν δήλωσαν τήν ἀλληλεγγύη τους μέ τούς ἀπολυθέντες συναδέλφους τους τῆς ΕΡΤ καί σταμάτησαν τήν μετάδοση εἰδήσεων. Ἀλλά καί τό ἰδιαίτερο κανάλι τῆς Βουλῆς, τό ὁποῖο δέν ἔχει καταργηθῆ μέ τό μέτρο τοῦ κ. Σαμαρᾶ, ἔπαψε νά δίνη σῆμα. Ἄλλη παράπλευρη ἀπώλεια ἀπό τήν ἀναστάτωση εἶναι, ὅτι πάψαμε νά μποροῦμε νά δοῦμε στούς δέκτες μας τό BBC καί τήν Deutsche Welle.
Σέ ἀπεργία ἀλληλεγγύης προχώρησαν ἡ ΓΣΕΕ καί ἡ ΑΔΕΔΥ. Παρέλυσαν οἱ συγκοινωνίες. Τά νοσοκομεῖα ἐργάστηκαν μέ προσωπικό ἀσφαλείας. Οἱ ἀπεργίες θά ἐπαναλαμβάνονται. Οἱ μόνοι δημοσιογράφοι τοῦ τηλεοπτικοῦ κλάδου πού ἐξακολουθοῦν νά ἐργάζονται κανονικά, εἶναι οἱ ἀπολυθέντες τῆς ΕΡΤ, πού ἀπευθύνονται μέσω τοῦ internet καί μέσω τοῦ καναλιοῦ τοῦ ΚΚΕ στό κοινό. Μέχρις ὅτου ἡ κυβέρνηση ἄρχισε νά κόβει τό ρεῦμα τοῦ τελευταίου, ὅταν δέν ἔκανε κομματική προπαγάνδα καί παρουσίαζε τίς ἐκδηλώσεις μπροστά στό Ραδιομέγαρο.

Τό φάσμα τῶν ἐκλογῶν
Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὑπερέβη τίς συνήθειές του λόγω τῆ ἐθνικῆς σημασίας τοῦ ζητήματος καί δημοσιοποίησε τήν ἀντίθεσή του στό κλείσιμο τῆς ΕΡΤ. Ἀνάλογα ἐκφράστηκε καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Ὅλα τά κόμματα πλήν Ν.Δ. καί Χρυσῆς Αὐγῆς πῆραν ἀποστάσεις ἀπό τήν κυβερνητική ἐνέργεια. Καθώς ἀνάμεσα στούς διαφωνοῦντες εἶναι καί τά δύο ἄλλα μέλη τοῦ τρικομματικοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ, τό ΠΑΣΟΚ καί ἡ ΔΗΜΑΡ, τό κλείσιμο τῆς ΕΡΤ δέν φαίνεται ὅτι θά ἐπικυρωθῆ ἀπό τήν Βουλή, στήν ὁποίαν ἔχει πάει ἡ ὑπόθεση.
Ὁ κ. Σαμαρᾶς γιά νά κάμψη τήν ἀντίσταση τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, ἀπείλησε, ὅτι θά προκαλέση πρόωρες ἐκλογές. Ἄν πραγματοποιηθῆ ἡ ἀπειλή του καί πᾶμε σέ ἐκλογές θά ὁδηγηθῆ ὁ τόπος σέ μία τρομερή περιπέτεια. Μπρός στήν ὁποία ἡ ἐλλιπής συμφωνία πού εἶχε κάνει ὁ κ. Σαμαρᾶς μέ τούς εὐρωπαίους ἑταίρους μας γιά τό Σκοπιανό καί οἱ πρόωρες ἐκλογές πού προκάλεσε κατόπιν ρίχνοντας τήν κυβέρνηση Μητσοτάκη, ἀποτελοῦν πταίσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου