Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Τό δρᾶμα τῆς Κύπρου

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 165/Ἀπρίλιος 2013)

Οἱ δύσκολες ἡμέρες δέν τελείωσαν μέ τήν θεραπεία πού τῆς ἐπέβαλε ἡ Τρόϊκα καί τά 5 δισ. πού τῆς ἔστειλε ἀεροπορικῶς γιά νά ἀνοίξουν ξανά τίς πόρτες τους οἱ κυπριακές τράπεζες. Τό τραπεζικό σύστημα τῆς Κύπρου βγῆκε μετά τήν ἐπί 13 ἡμέρες ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν του ἀνάπηρο. Χιλιάδες ὑπαλλήλων του θά μείνουν ἄνεργοι καί ἡ ἀχρηματία τους θά ἐξαπλώση τήν ἀνεργία πάνω στό νησί. Αὐτό θά ἀποτελέση δυσβάστακτο φορτίο γιά τήν κοινωνική ἀσφάλιση.
Στά λιμάνια του οἱ καπετάνιοι ζητοῦν μετρητά γιά νά φορτώσουν τά προϊόντα τῆς παραγωγῆς του,  διότι δέν ἐμπιστεύονται τίς ἐπιταγές τῶν κυπριακῶν τραπεζῶν. Τό ἴδιο καί γιά νά ξεφορτώσουν τά ἐμπορεύματα τους. Τά εὐρώ πού ἔστειλε ἡ Τρόϊκα γιά νά διασωθῆ κατά ἕνα μέρος του τό τραπεζικό σύστημα, βγαίνουν σέ βραδύ ρυθμό ἀπό τά θησαυροφυλάκια. Ἡ κυπριακή οἰκονομία ἀπειλεῖται μέ ὀλική παράλυση.
Τί ἔφταιξε γιά νά φτάση ἡ Κύπρος στήν σημερινή τραγική κατάστασή της; Πολλά. Τό κούρεμα τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων στά ὁποῖα εἶχαν ἐπενδυθῆ τεράστια ποσά ἀπό τό νησί. Ἡ κακοδιοίκηση τῆς προηγούμενης κυβέρνησης της. Πρωτίστως ὅμως ἡ ζήλεια γιά τόν πλοῦτο πού εἶχε συγκεντρώσει.
Ἡ Τρόϊκα, καί ὄχι μόνον αὐτή, καταφέρεται ἐναντίον της ὅτι εἶχε γίνει φορολογικός παράδεισος. Τῆς ἐπιρρίπτουν τό ὅτι διακινοῦσε κεφάλαια ὀκταπλάσια τοῦ ἀκαθάριστου ἐθνικοῦ προϊόντος της. Ἀλλά φορολογικοί παράδεισοι, πού δέχονται λεφτά χωρίς νά νοιάζονται γιά τήν μυρωδιά τους καί πού παρέχουν στούς καταθέτες τό ἀπόρρητο, τό ἀκατάσχετο καί ὑψηλούς ἀφορολόγητους τόκους, ὑπάρχουν πολλοί σέ ὅλον τόν κόσμο, περιλαμβανομένης τῆς Εὐρώπης. Ἡ Ἀγγλία διαθέτει γιά τόν σκοπό αὐτό τρία νησάκια της. Ὁλόκληρα κράτη, ὅπως τό Λουξεμβοῦργο καί τό Λίχτενσταϊν λειτουργοῦν ὡς φορολογικοί παράδεισοι.
Ἡ διαφορά τῆς περίπτωσης τῆς Κύπρου εἶναι ὁ βαθμός τῆς προηγούμενης ἐπιτυχίας της καί ἡ κατάσταση τῆς ἀνάγκης στήν ὁποία βρέθηκε.
Στήν ὥρα τῆς κρίσης, μέ μιά Ἑλλάδα πού μπόρεσε πολύ λίγο νά τήν βοηθήση γιατί εἶναι καί αὐτή ἁλυσσοδεμένη ἀπό τήν Τρόϊκα, ἡ Κύπρος συνάντησε σκληρότητα, ἀπό τίς χῶρες πού θεωροῦσε δεμένες μαζί της μέ συνθῆκες ἤ παραδοσιακή φιλία. Ἡ Ρωσία γιά νά τῆς δώση νέο δάνειο τῆς ζήτησε συμμετοχή στούς κυπριακούς ὑδρογονάνθρακες. Ὅρμησε τότε ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση παρά τήν σημαία πού ἀνεμίζει τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς, καί τῆς εἶπε ἀπειλητικά νά μήν μπῆ σέ εὐρωπαϊκό χωράφι. Ἡ Ρωσία ἔκανε πίσω.
Εἶναι φανερό πώς οἱ ἠθικοί κανόνες πού ἐπιτάσσουν εἰλικρίνεια, ἐντιμότητα καί ἀλληλοβοήθεια, δέν ἀποτελοῦν δέσμευση γιά τά κράτη. Τό δίδαγμα: Νά μήν παθιαζόμαστε ὡς λαός γιά τό ἕνα ἤ τό ἄλλο κράτος. Νά κυττάζουμε νά συνδέουμε τό συμφέρον του μέ τό δικό μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου