Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Πόλεμος ὅλων ἐναντίον ὅλων

("Εφημερίδα του Κ.Σ.Μ."/τεύχος 157/Δεκέμβριος 2011)

Οἱ ἀπεργίες ἔχουν γίνει ἐνδημικές. Σταμάτησαν γιά λίγο μέσα στήν ἀναμονή τῆς μετάβασης ἀπό Παπανδρέου εἰς Παπαδῆμο, ἀλλά τώρα μέ τά νέα μέτρα προβλέπεται νά ἐπαναληφθοῦν σέ μεγαλύτερη ἔνταση.
Φυσικό εἶναι μέσα στήν δεινή οἰκονομική κρίση νά προσπαθοῦν νά ὑπερασπισθοῦν τό βιοτικό τους ἐπίπεδο οἱ διάφορες ὁμάδες μέ ἀπεργίες. Ἀλλά κάθε μία ἀπό αὐτές γιά νά διεκδικήσει τίς ἀνάγκες της πλήττει τίς ἀνάγκες μιᾶς ἄλλης. Ὅταν ἀπεργοῦν οἱ ναυτεργάτες, δέν μποροῦν νά φέρουν τά προϊόντα τους στήν μεγάλη ἀγορά οἱ ἀγρότες. Ὅταν ἀπεργοῦν οἱ τραπεζικοί ὑπάλληλοι, οἱ καταθέτες δέν ἔχουν πρόσβαση στά χρήματά τους. Ὅταν ἀπεργοῦν οἱ δάσκαλοι, καθυστερεῖ ἡ ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν. Ὅταν ἀπεργοῦν οἱ ἐφοριακοί, τό κράτος δέν πληρώνει τούς μισθούς. Ὅταν ἀπεργοῦν οἱ γιατροί ὑποφέρουν οἱ ἄρρωστοι.
Τελικά, τήν ἀπερχία τήν πληρώνει τό σύνολο μέ τό νά ἀργεῖ ὁ παραγωγικός μηχανισμός καί νά μήν παράγει κατά τήν διάρκεια της. Τό κόστος της εἶναι διπλό, ὅταν καταβάλλονται στούς ἀπεργούς οἱ ἀποδοχές τοῦ χρόνου πού δέν ἐργάζονταν, ὅπως ἔχει ἐπικρατήσει τά τελευταῖα χρόνια.
Τό δικαίωμα τῆς ἀπεργίας ἔχει νομιμοποιηθεῖ στόν δυτικό κόσμο ὡς τρόπος ὑπεράσπισης τῶν συμφερόντων μιᾶς ὁμάδας ἐργαζομένων πού δέν ἔχει τήν δυνατότητα νά ὑπερασπισθεῖ ἀλλοιῶς. Ὅπως ἔχουν ὅμως τώρα τά πράγματα σέ μᾶς, οἱ ἀπεργίες εἶναι καταστροφικές, γιατί ἐμποδίζουν τήν αὔξηση τῆς παραγωγῆς μας. Τίποτε ἄλλο δέν μπορεῖ νά μᾶς σώσει ἀπό τό χάος, παρά τό νά παράγουμε περισσότερα καί φθηνότερα καί νά τά πουλᾶμε στούς ξένους καί νά εἰσάγουμε ἀπό αὐτούς λιγώτερα. Ἡ ἀπεργία αὐτήν τήν ἐποχή ἀποτελεῖ ἔγκλημα ἐναντίον τοῦ λαϊκοῦ συνόλου καί θά ἔπρεπε μιά ἱκανή καί ἰσχυρή κυβέρνηση νά τήν ἀπαγορεύσει.
Πῶς ὅμως ἀπό τήν μεριά τους νά συναινέσουν οἱ διάφορες ὁμάδες τῶν ἀπεργῶν στήν ἀναστολή τοῦ δικαιώματος των νά ἀπεργοῦν, ὅταν βλέπουν κόμματα, πολιτικούς ἀρχηγούς, ὑπουργούς καί βουλευτές νά μήν ἔχουν τό νοῦ τους στό καράβι πού βουλιάζει καί νά κυττάζει ὁ καθένας νά προωθήσει τό ἀτομικό του συμφέρον;
Βρισκόμαστε σέ ἕναν πόλεμο ὅλων ἐναντίον ὅλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου