Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Γράμμα 656: Ὄχι στήν ἔκδοση τῶν προσφύγων!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 656/Τετάρτη 20.07.2016
 
Ὄχι στήν ἔκδοση τῶν προσφύγων!
 
Οἱ ἀναφλέξεις ἀποτελοῦν ἐνδημικό φαινόμενο τοῦ δημόσιου βίου τῆς Τουρκίας. Αὐτή πού ἔγινε τήν Παρασκευή 15 Ἰουλίου ἔχει ξεπεράσει σέ συνέπειες κάθε προηγούμενη. Ὁ νεοοθωμανός σουλτάνος αὔξησε ἐντυπωσιακά τόν καταπιεστικό μηχανισμό του. Χιλιάδες δημόσιοι ὑπάλληλοι, ὕποπτοι ἀντιθέτων φρονημάτων, ρίχτηκαν στίς φυλακές ἤ ἀπολύθηκαν ἀπό τίς δουλειές τους. Συστήθηκαν καινούργια ἐθνικά δικαστήρια. Φιμώθηκε ἐπισήμως ὁ Τῦπος πού τοῦ ἀσκοῦσε κριτική.
Κατά τήν ἐπίσημη ἐκδοχή τῶν συμβάντων – καί δέν ὑπάρχουν στίς δικτατορίες παρά μόνον ἐπίσημες ἐκδοχές – μία μερίδα στρατιωτικῶν ἔκαναν τό κίνημα γιά νά ἀποκτήσουν ἐξουσία, καί, ὅταν ἐκδηλώθηκε αὐτό, ὁ Ἐρντογάν, δίνοντας μιά συνέντευξη ἀπό κινητό τηλέφωνο, ξεσήκωσε τόν λαό, ὁ ὁποῖος κατανίκησε τους στασιαστές.
Γεννᾶται τό ἐρώτημα πῶς ἦταν δυνατόν νά ἀναπτυχθῆ ἡ συνωμοσία τῶν στρατιωτικῶν χωρίς κάποια ἐσωτερική ὑπηρεσία ἀσφαλείας νά μήν τό ἀντιληφθῆ καί νά προκαλέση τήν κατάπνιξή του. Καί τό ἐρώτημα πῶς βρέθηκε ὁ λαός ἕτοιμος μέ μία τηλεφωνική πρόσκληση πού ἀπηύθυνε ὁ Ἐρντογάν γιά θυσίες ζωῆς γιά τή διάσωση τοῦ καθεστῶτος του.
Ἄν αὐτό εἶχε καταρρεύσει θά αἰσθάνονταν μεγάλη ἀνακούφιση οἱ ἐγγράμματες τάξεις τῆς Δυτικῆς Τουρκίας (πού ἔχουν ἐξευρωπαϊσθεῖ) καί θά πανηγύριζαν οἱ Εὐρωπαῖοι, στούς ὁποίους ὁ νεοοθωμανός σουλτάνος εἶναι ἀπεχθής. Τώρα πού ἡ ἐξουσία ἔμεινε στά παλιά, γιά νά κάνουν τή δουλειά τους, προσποιοῦνται ὅλοι ὅτι εἶναι εὐχαριστημένοι.
Θά περάσουν χρόνια γιά νά ξεδιαλύνει αὐτή ἡ κατάσταση, πού γιά μᾶς τούς Ἕλληνες δημιουργεῖ καθημερινῶς προβλήματα. Ἦρθαν μέ ἐλικόπτερο 8 Τοῦρκοι πού εἶχαν πάει μέ τή χαμένη πλευρά καί μόλις ἔφθασαν ζήτησαν πολιτικό ἄσυλο. Ἡ δικαιοσύνη μας ἐπανέλαβε τό παλαιό ἁμάρτημά της νά τούς τιμωρήση, διότι μπῆκαν στό ἑλληνικό ἔδαφος χωρίς θεωρημένα διαβατήρια. Ἀλλά ἡ Συμφωνία τῆς Γενεύης τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τήν προστασία τῶν προσφύγων δέν ἐξαρτᾶ τήν προσφυγική ἰδιότητα ἀπό πιστοποιητικά, ἀλλά ἀπό τήν πραγματική κατάσταση τοῦ αἰτοῦντος.
Ὁ Ἐρντογάν ζητᾶ πιεστικά ἀπό κάθε χώρα στήν ὁποία παραμένει ἕνας τοῦρκος πολίτης ἀντιφρονῶν νά τοῦ τόν παραδώση, ἀπειλῶντάς την μέ ἀντίποινα (ἀκόμη καί τίς ΗΠΑ γιά τόν ἰμάμη πού ἦταν παλαιά ὁ μέντοράς του – καί ἄς ἔχει ἀποκηρύξει τήν ἀπόπειρα τῆς ἀνατροπῆς του). Ἡ πίεσή του νά τοῦ παραδώσουμε τούς 8 θά ἐντείνεται συνεχῶς. Αὐτοί θά ἐπικαλοῦνται ὅτι ἄν γίνει δεκτό τό τουρκικό αἴτημα τή ζωή τους θά τούς τήν ἀφαιρέσουν οἱ ἐκτελεστές τοῦ Ἐρντογάν. Καταγγελία τελείως ἀξιόπιστη.
Γιά μᾶς εἶναι θέμα τιμῆς νά μήν προκρίνουμε τήν παράκαμψη τῶν νόμιμων διαδικασιῶν γιά νά ἔχουμε μία λιγότερη αἰτία προστριβῶν μέ τή θηριώδη γείτονα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου