Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Γράμμα 645: Δαγκάνες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 645/Σάββατο 04.06.2016
 
Δαγκάνες
 
Μέ δαγκάνες ἀποφάσισε ἡ δημοτική ἀρχή τῆς πρωτεύουσας νά “αἰχμαλωτίζη” τά αὐτοκίνητα πού σταθμεύουν παράνομα εῖτε σέ πλατεῖες εῖτε σέ διαβάσεις ἀτόμων μέ εἰδικές ἀνάγκες. Ἔτσι πιστεύει νά πετύχη «μ’ἕνα σμπάρο δυό τρυγόνια»: ἀφενός μέν νά εἰσπράττη τά πρόστιμα πού ἐπιβάλλει ἡ δημοτική ἀστυνομία, ἀφοῦ τό ὄχημα θά παραμένη ἀκινητοποιημένο ἄν ὁ ὁδηγός του δέν «περάσει ἀπ’τό ταμεῖο», καί ἀφετέρου νά ἀποθαρρύνη δραστικά τούς ἀσυνείδητους πού παρκάρουν ἐκεῖ.
Τό πρῶτο μᾶλλον θά τό πετύχη, ἄν καί εἶναι ἀπογοητευτικό τό ὅτι πρέπει νά καταφύγη σέ τέτοια μέσα προς τοῦτο. Τό δεύτερο θά τό πετύχη μόνο ἄν ὁ ἔλεγχος εἶναι ἀδιάλειπτος καί ὄχι στή χάση καί στή φέξη.
Βέβαια, ὑπάρχει καί μία ἀρνητική πτυχή στή μέθοδο: θά παρατείνεται ἡ διάρκεια τῆς παράβασης. Ἔτσι, ἄν μιά διάβαση κλείση ἀπό ἕνα αὐτοκίνητο γιά μισή ὥρα, θά πρέπη νά παραμείνη κλειστή επιπλέον καί ὅση ὥρα θά κάνη ὁ ὁδηγός γιά νά ὁλοκληρώση τή διαδικασία ἀπελευθέρωσης τοῦ ὀχήματος.
Αἰωροῦνται, ὡστόσο, καί δύο ἐρωτήματα. Κατ’ἀρχάς, γιατί θά ἀκινητοποιοῦνται μέ δαγκάνες μόνο τά ὀχήματα πού παρκάρουν σέ πεζοδρόμια, πλατεῖες καί διαβάσεις αμεα; Αὐτοί πού σταθμεύουν παράνομα ἤ διπλοπαρκάρουν δυσχεραίνοντας τήν κυκλοφορία καί κλέβουν ἐλεύθερο χρόνο ἀπό αὐτούς πού πᾶνε στή δουλειά τους δέν εἶναι ἐξίσου παραβάτες; Γιατί “ἀφίενται” οἱ ἁμαρτίες τους;
Ὑστερα, καλό εἶναι νά τιμωρεῖται ἡ παράνομη στάθμευση, ἀλλά εἶναι ἀπαράδεκτο ἡ τιμωρός δημοτική ἀρχή νά ἐξωθεῖ τούς ὁδηγούς σέ παρανομία καταργῶντας τήν ῖδια ὥρα κατά συρροή νόμιμες θέσεις στάθμευσης μέ τίς πεζοδρομήσεις της καί τίς διαπλατύνσεις πεζοδρομίων σέ βάρος τοῦ ὁδοστρώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου