Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μαῦρος Καζαμίας

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 169/Δεκέμβριος 2013)

Τό κλιμάκιο τῆς Τρόϊκας πού ἔρχεται ἀπό τίς Βρυξέλλες, προβλεπόταν νά μένει ἐδῶ μία ἑβδομάδα, συχνά παραμένει δύο, τήν φορά αὐτή πῆγε νά κλείση τρίτη. Ἡ συνεννόηση μαζί της ἔχει φθάσει σέ δύσκολο σημεῖο.
Οἱ Τροϊκανοί δέν ἐμπιστεύονται τά στοιχεῖα πού τούς δίνει ἡ κυβέρνηση καί ἰδίως τίς προβλέψεις της γιά ἐκεῖνα πού θά ἐπιτύχη στό μέλλον. Ἡ κυβέρνηση ἀγωνίζεται νά μήν ἐφαρμόση τίς νέες περικοπές τῶν δαπανῶν πού ἀξιώνουν οἱ Βρυξέλλες. Διότι πραγματικά ἡ δυνατότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νά ὑποβληθῆ σέ νέες οἰκονομικές θυσίες ἔχει ἐξαντληθῆ. Στό ἀδιέξοδο ἀπό τήν σύγκρουση Τρόϊκας καί Ἀθήνας εἶναι προβληματικό πῶς θά ὑπάρξη λύση.
Ἄν λειτουργοῦσε σωστά τό κράτος μας, τά ἀλλεπάλληλα Μνημόνια θά ἦταν περιττά. Θά παίρναμε τήν βοήθεια ἀπό τούς δανειστές μας καί θά διαχειριζόμαστε τήν χρησιμοποίηση της μόνοι μας, μαζί καί τήν κλιμακωτή καταβολή τῶν τοκοχρεωλυσίων. Δέν ἤμαστε σέ θέση νά τό κάνουμε, διότι ὁ κρατικός μηχανισμός λειτουργεῖ ἀναποτελεσματικά, τό κράτος ἀδυνατεῖ νά πραγματοποιήση τά ἔσοδα πού ἔχει προϋπολογίσει. Γι’αὐτό μέ ὅλες τίς ἀντίθετες ὑποσχέσεις τῆς κυβέρνησης, κάθε τόσο προσθέτει αὐτή καινούργιους φόρους καί περικόπτει τίς παροχές της. Οἱ αἰσιόδοξες προβλέψεις της γιά τήν ἀνάκαμψη πού θά πραγματοποιηθῆ τό ἑπόμενο ἔτος ἤ καί σέ λίγους μῆνες, διεψεύδονται τραγικά.
Τό φορολογικό σύστημα
Ἡ λέξη φορομπῆχτες, τήν ὁποία παλαιά ἐκσφενδόνιζαν οἱ ἀντιπολιτευόμενοι ἐναντίον τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησης, ἐπανῆλθε δριμύτερη στήν ἐπικαιρότητα. Ἀκόμη καί ὁ φιλοκυβερνητικός τύπος ἔχει ἐξεγερθῆ γιά τά μέτρα μέ τά ὁποῖα ὁ κ. Στουρνάρας προσπαθεῖ νά καλύψη τό κενό στά ἔσοδα τοῦ κράτους.
Καθώς δέν ἀποδίδουν οἱ εἰσπραττόμενοι φόροι, προσθέτει συνεχῶς καινούργιους. Τίς προάλλες ἡ ¨Ἑστία¨ ἀνέφερε μιά σειρά ἀπό ἐξοργιστικούς φόρους (π.χ. στά παράθυρα καί τίς καμινάδες) πού ἔβαζαν οἱ μονάρχες τοῦ 17ου καί τοῦ 18ου αἰώνα στούς ὑπηκόους τους. Ἡ ἀγανάκτηση ἀπό αὐτούς τούς φόρους τροφοδότησε τό ρεῦμα τῶν ἐπαναστάσεων.
Τό φορολογικό σύστημά μας εἶναι χαοτικό. Ἔχουμε μιά ἀπειρία φόρων, πού συχνά ἐπικαλύπτονται καί οἱ φοροτέχνες σπάζουν τό κεφάλι τους τί τελικά ἰσχύει. Τί νά συμβουλέψουν τούς πελάτες τους. (Πελάτες τους ἔχει κάνει ἀναγκαστικά διά νόμου ὅλους τούς κατοίκους αὐτῆς τῆς χώρας ἡ κυβέρνηση.) Μπαίνουν φόροι καί ἀνακαλοῦνται πολύ γρήγορα. Γιά νά ἀντικατασταθοῦν μέ ἄλλους. Ἔτσι μᾶς ταλαιπωρεῖ τούς ντόπιους καί σταματᾶ τίς ἐπενδύσεις τῶν ξένων. Πόσοι ξένοι τολμοῦν νά βάλουν λεφτά σέ μία χώρα πού τό φορολογικό της σύστημα εἶναι δαιδαλῶδες, ἀλλά καί ὅπου ἐπιβάλλονται φορολογήσεις ἀναδρομικές;
Δημόσια τάξη
Ἡ ἐφετινή πορεία τῆς 17ης Νοεμβρίου ἀπό τό Πολυτεχνεῖο στήν Ἀμερικανική Πρεσβεία ὑπῆρξε εὐτυχῶς εἰρηνική καί ἀναίμακτη. (Τό μέγεθος τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων, πού εἶχαν προσέλθει γιά τήν περιφρούρηση τῆς τάξης, ἀποδείχθηκε ὑπερβολικό.) Μέ τήν μικρή ἐξαίρεση τῶν ἀντιεξουσιαστῶν, οἱ ὁποῖοι μετά τήν ἐξάντληση τοῦ δρομολογίου τῶν πορευθέντων ἔκαναν τά Ἐξάρχεια γιά μιά ἀκόμη φορά πεδίο μάχης.
Τήν εἰρηνικότητα τῆς πορείας πρός τήν πρεσβεία ὑπαγόρευσε ἡ κατάθλιψη ἀπό τά δεινά τωρινά προβλήματα. Τήν ἀνεργία, στήν ὁποίαν ἔχουμε καταλάβει τήν πρώτη θέση στήν Εὐρώπη μέ πρώτιστο θῦμα της τούς νέους. Τίς ἐπιχειρήσεις, οἱ ὁποῖες κλείνουν ἡ μία μετά τήν ἄλλη, κάνοντας τούς μικρομεσαίους νά μήν μποροῦν νά ἀντέξουν τό δημοσιονομικό βάρος.
Ὡς τώρα ὁ κοσμάκης ἔχει δείξει θαυμαστή ἐγκαρτέρηση. Περιορίζεται σέ καταλήψεις καί ἀπεργίες γιά συντεχνιακούς λόγους, κατανοητούς μέν, ἀλλά οἱ ὁποῖοι κάνουν βαθύτερη τήν κρίση. Ὅταν θά φτάση ὁ κόμπος στό χτένι, θά ξεσηκωθῆ. Οἱ ληστεῖες πού ἔχουν γίνει μέρος τῆς καθημερινότητας καί παραλύουν τήν δημόσια τάξη, δέν θά ἐπαρκοῦν νά γεμίσουν τά στομάχια πού ὑποφέρουν. Ὁ δρόμος ὁδηγεῖ πρός τήν λαϊκή ἐξέγερση.
Ξένη ἐπέμβαση
Ἡ φοβερή λέξη ἐμφύλιος πόλεμος ἔχει ἀρχίσει ἤδη νά ψιθυρίζεται. Ὁμάδες πολιτῶν θά ἐπιτεθοῦν στούς ἔχοντες καί κατέχοντες. Περιοχές πού δέν ἔχουν πληγῆ ἀπό τήν κρίση, ὅπως εἶναι αὐτές πού ἐξακολουθεῖ ἡ γεωργική παραγωγή τους νά ἐπιδοτεῖται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τά τουριστικά νησιά, πού ὀφελοῦνται ἀπό τήν πολιτική ἀναταραχή τῶν χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, θά ζητήσουν νά κατοχυρώσουν πολιτειακά τήν ἰδιαιτερότητα τους.
Τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι νά καταλήξουμε σέ ἕναν ἐμφύλιο πόλεμο. Ὁπότε θά ἀρχήση ἡ ξένη ἐπέμβαση ἀπό αὐτούς πού ἔχουν συμφέρον ἀπό τόν διχασμό μας. Ἄλλος θά χρησιμοποιήσει τό πρόσχημα τῆς παροχῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας. Ἄλλος τήν προστασία τῶν ξένων ὑπηκόων καί τῶν ὁμογενῶν του. Ἄλλος τήν ἐπανόρθωση ἀδικιῶν εἰς βάρος του κατά τήν χάραξη τῆς συνοριακῆς γραμμῆς. Τό ΝΑΤΟ θά ἐπέμβει γιά νά διαφυλαχθοῦν οἱ βάσεις του ἀπό τήν εἴσοδο τῶν στασιαστῶν σ’αὐτές. Ἡ Τουρκία θά πῆ, ὅτι μιά καί κατέρρευσε ἡ ἑλληνική διοίκηση στήν Θράκη, εἶναι ἀναγκαῖο νά ἐκπληρωθῆ ἡ παρακαταθήκη πού τῆς κατέλιπε ὁ Κεμάλ νά τήν πάρη πάλι πίσω ὅποτε μπορέση.
Ἡ ἐποχή τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, πού ἐμπόδιζε τίς συνοριακές μεταβολές μέσα σέ κάθε μπλόκ ἔχει περάσει. Σήμερα πού ἔχουν ἐκλείψει αὐτά τά μπλόκ, ἡ διατήρηση τοῦ ἐθνικοῦ ἐδάφους κάθε χώρας σέ τελευταία ἀνάλυση εἶναι θέμα τῆς ἔνοπλης δύναμης πού διαθέτει. Καί τήν δική μας ἐξασθενίζουν ἡ οἰκονομική μας κατάσταση ἀλλά καί ἡ πίεση τῆς Τρόϊκας ἡ πολεμική βιομηχανία μας νά ἰδιωτικοποιηθῆ καί νά ἐμπορικοποιηθῆ παραμερίζοντας τήν κατασκευή ὁπλισμοῦ χάριν τῆς συγκομιδῆς κερδῶν ἀπό ὅποιο προϊόν τῆς παρέχει τά μεγαλύτερα.
Ἡ ἀποτροπή
Στήν φοβερή κατάσταση πού βρισκόμαστε, δέν μπορεῖ νά στρίψη τό τιμόνι ἡ τάξη τῶν πολιτευτῶν πού μᾶς κυβερνᾶ. Εἶναι ἐπικεντρωμένη στήν διατήρηση ἤ τήν ἀπόκτηση τῆς ἐξουσίας. Αὐτό τήν κάνει κοντόθωρη, γιατί βρίσκεται συνεχῶς σέ ἕναν προεκλογικό ἀγώνα.
Ὑπάρχει ὅμως διέξοδος γιά τόν ἑλληνικό λαό. Νά φέρη στήν ἐξουσία ἕνα Καινούργιο Κόμμα, στελεχωμένο ἀπό ἀνιδιοτελεῖς ἀνθρώπους, πού ἡ φιλοδοξία τους θά εἶναι νά σταθῆ ἡ πατρίδα γερά στά πόδια της γιά νά βάλη τά προβλήματα του σέ νέο ἀνορθωτικό δρόμο. Ἔτσι μόνο θά ἐπιτευχθῆ ἡ ἀποτροπή τοῦ κινδύνου τῆς διάλυσης τῆς χώρας.
Ἡ προσπάθεια αὐτή ἐμφανίζεται ἀνυπέρβλητα δύσκολη. Παρ’ὅλα ἀυτά δέν ὑπάρχει ἄλλη πού μπορεῖ νά ἀποφέρη τό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα, τήν διάσωση τῆς Ἑλλάδας. Ἀξίζει ὅλοι ὅσοι τό συνειδητοποιοῦμε νά παλέψουμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις γι’αὐτήν τήν προσπάθεια. Ἡ ἐπιτυχία της θά διαψεύση σάν κακό ὄνειρο τόν Μαῦρο Καζαμία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου